belgilar va belgili Semiotika ijtimoiy relevant


Download 36.82 Kb.
Sana02.03.2020
Hajmi36.82 Kb.... – belgilar va belgili - Semiotika.

... - ijtimoiy relevant - Epistemik fenomen.

... - ijtimoiy relevant konstruktiv - Epistemik fenomen.

... – ma’noni qidirish, - Tushunish.

... – murakkab, rang-barang - Dialog.

... aniq ta’riflangan tamoyillardan tashqari, - Normativ metodologiya.

... ehtimollikni statistik. - L.A.Ionin.

..... – bu insonning ijodiy - SHubha.

I m” m m k? - V.Ilin.

M h” a n x m k? - 3.

Qiyosiy bilish ikki…”?- I.Kant.

Shakllanayotgan yangi fan”? - A.S.Kravets.

«Agar gipoteza quyidagi.. » - Leybnits.

«Axborotdan dunyo miqyosida...»? - E.Masuda.

«Bir tafakkur o‘rnida oqilonalikning..» - P.Gaydenko.

«Davlatni boshqarish», - Jon Lokk.

«Faqat birgina XIX asrdagi …»?- P.Sorokin.

«Gipoteza fenomeni...» - S.YU.Saurov.

«Ijod yo‘llari»?- M.Zaar.

«Ilm odamlari» - kimlar? - Olimlar

«Ilmiy ijod bu kashfiyot...? - A.T.SHumilin.

«Ilmiy ijod orqaligina…» - A.S.Maydanov.

«Innovatsiya» nima ma’noni? - Ingliz tilidan

«Innovatsiyaning o‘ziga xos…»?- S.D.Ilenkova.

«Kimyoviy elementlarning davriy sistemasi» - 1869.

«Kitob bilan taqqoslaganda, »- B.V.Markov.

«Men fikrlayapman»- Dekart.

«Oldingi haqiqatlar quvilmaydi,... »? - U.Uevell.

«Olim hech qachon… »?- V.Geyzenberg.

«Olimlikning manbai tevarak-atrof,.. » - Z.Davronov.

«San’atda, fanda va amaliy - Deni Didro.

«Sof empirik olim ..»? - F.Bekon.

«Tarbiya hamma narsani amalga …». - Gelvetsiy.«To‘ldiruvchanlik tamoyili»...- N.Bor

«Tushunish - bir ong »…?- P.Riker.

«Uchinchi to‘lqin»?- E.Toffler.

«Yangilik kiritish …»?- A.I.Prigojin

«Yozuvchilar, shoirlar, …». - SHelling.

105 yil Say Lui - Qog‘oz.

1940 yilda …… - K.Fleming.

A b t n a i b? - Asosiy

A d S-S n y y o‘?- 1760-1825.

A f s y e, u a, ... j a k. Q j n t? - Amaliy, noamaliy va ijodiy

A.Nikiforov oqilonalikni…?- 3.

A.T t q t k s n t f? - 21.

Abduksiya - bu... gipotezaga

Ad-hoc qanday- Yaxlit yondashuv.

Agar ilgari mehnat qurollari? - Axborot qurilmalari.

Aksiomatik metod qanday…?- Nazariy tadqiqot.

Allegoriyadan simvol...? - Simvolning

Amaliy vazifalarni yechish.... - Amaliy tadqiqot.

Amerikalik faylasuf va fan tarixchisi ... - T.Kun.

An’anaviy ritorika - bu.... - Nutq

Antik davrda…?- Nafaqat

Antik demokratiya andozasi…?- Anaksagor.

Aqliy faoliyat - bu? - Fikr

Aristoteldan tortib Paskalgacha… - Jinnilik.

Ashaddiy antikumulyativist? - P.Feyerabend.

Avtomobilning..? - Bens va Daym.

Axborot - bu? - Ob’ektiv reallikning

Axborotni qaysi olim «Axborot kommunikatsiya? - L.Popov.

Axborotni yaratish va idrok? - Intellektualizatsiya

Axborotni yig‘ish, saqlash va tarqatish? - Mediatizatsiya.

Axborotning eng sodda - ? - Ma’lumot berishdir.

Axborotning muhim xususiyatlari…?- Ob’ektivlik, moddiylashtirish

B o d n t? - Insonning

B s d n t? - Ongga

Badiiy ijod bilan…- Estetik o‘zlashtirish

Berk tizim - bu... - Texnika.

Bilishning empirik? - Jon Lokk.

Bilishning rivojlanish jarayonida…?- Muammo.

Borliq haqidagi ma’lumotlar axborot…?- Dunyoni tor

Bugungi kunda internet…? - Olov.

Bunday tushunchalarsiz ijtimoiy-gumanitar…?- Barcha javoblar to‘g‘ri.

Chiziqsizlik, qaytmaslik,…? - Postnoklassik

D q q v t k? - Dunyoga

Dalil bu... - Bilimning

Dalillar qachon ilmiy...? - Saralab olingani

Dalillar soni qancha? - Son-sanoqsizdir.

Dalillarni umumlashtirishning oddiy…?- Barcha javoblar to‘g‘ri.

Dalillarni umumlashtirishning…?- O‘rganilayotgan

Daxolik iste’doddan…?- U sifat

Dunyoning hozirgi ilmiy…?- Ong va tafakkurning

E.A f n s q l q e? - Ob’ektlar haqidagi

Eksperiment- bu nima? - O‘rganilayotgan

Eksteriorizatsiya qanday faoliyatdir? - Yangi axborot

Elita so‘zining lotinchadan…?- Tanlash.

Empirik bilishning natijasi bu ... – - Ilmiy dalil.

Empirik daraja eksperiment... - Ob’yektiv dalil.

Empirik darajaning ichki tuzilishida..? - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Empirik tadqiqot metodlarini - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Empirik tadqiqotning... - Empirik– kuzatish va ekspriment

Evristika qanday.? - topaman,

Evristika sirlariga…?- A.Osbor.

F a k f t a t b m e q e, f m y i b y b? - J.Bernal

F f b m v v s, o, q q e? - Mazkur

F h sh, q k? - Kommunitar (kollektiv).

F j i e q u o‘ i n r ch? - Bevosita bunyodkor kuch funksiyasida.

F k r? - Olimlar hamjamiyati.

F m t n? - So‘zning

F n xos? - Izchillik,

F o‘ q f d o m (t r k, a i, e x m a) h q ch n e? - Ijtimoiy kuch funksiyasida

F q m o‘ i o? - Ijtimoiy-madaniy xodisa sifatida,

F q m sh e k o s n b? - Institut, metod

F q u a sh-sh s t? - Fan bilim

F q u i f q e m? - Fanning madaniy-falsafiy funksiyasi; bevosita bunyodkor kuch funksiyasi; ijtimoiy kuch funksiyasi.

F t b-b o q y u e, b b-b o k k a i f k l» f m?F. Bekon.

F t x t; t – p; t - f m k. B s k t? - Frensis Bekon.

F.Frank fikriga ko‘ra,…? - 3.

F.G o t q t t q? - Dunyo

Falsafa, informatika, kibernetika,? - Integral.

Falsifikatsiya tamoyilini ko‘prok? - An’anaviy

Fan falsafadan hali…?- Ijtimoiy-madaniy

Fan qanday korxonadir? - Kommunitar(kollektiv).

Fan tarixida ijod muammosi …- Ijodga

Fanda amal qiluvchi «Matfey effekti»...?- Ilmiy hamjamiyat

Faoliyat sifatida ilmiy… - Yo‘l tanlash.

Fizika, biologiya va. - Determinizm.

Fq m e n h? - Nobel mukofoti.

Fundamental tadqiqotlar? - 2.

G.Gadamer I.Kantni estetikaga… - Tushunish.

G.I.Ruzavin tushunishning uch asosiy? - Dialogda

G.I.Ruzavin tushunishning? - Uch.

G.I.Ruzavin tushunishning…?- Hamma javoblar to‘g‘ri

Gadamer fikriga ko‘ra,? - Til.

Germenevtik doira... - Muhim jihati

Gipotetik-deduktiv metodi …?- Nazariy.

Gipoteza nima? - Yangi ilmiy

H b y f q m b? - Tavsiflash, tushuntirish, prognoz.

H v i, t v t f t y q f h f? – Fundamental

H z f q f d a? - Katta fan.

Hamkorlikdagi ilmiy tadqiqot – bu . . . - Ilmiy buyurtma

Har qanday ilmiy bilish…?- Muammodan

Har qanday ilmiy tadqiqotning…?- Muammoni qo‘yish.

Har qanday masala muammo…?- Yo‘q.

Har qanday muammo o‘zagini…?- Bosh masala.

Haydegger fikriga ko‘ra, …- Mantiqiy.

Hissiy bilishning…?- Sezish, idrok etish va

Hozirda nima ilmiy tadqiqot. - Innovatsiya.

Hozirgi davrda fanining…?- Odatda

Hozirgi zamon epistemologiyasida «nazariya - dalil»? doirasida

Hozirgi zamon epistemologiyasida…?- Ilmiy dalillar nazariyadan

Hozirgi zamon metodologiyasi? - 3.

Hozirgi zamon olimi…?- O‘z oldiga.

I b m n n b? - 2.

I b t b u u t v V.Ilin f k, n g a l? - 3.

I f v n i? - Individual

I i e u b q f t y u a q o t q - Ogyust Kont.

I m V.Ilin f k 3 g b. I g t. - Mezonlari

I m V.Ilin f k 3 g b. U g t. - Mezonlarini bilimning professional

I.Kant intellektual intuitsiya…?- Sof

I.T.Balabanov «Innovatsiya»…?- Barcha javoblar

Ibn Arabiy f n…- Oqilona bilim

Ibn Sinoning q: - “Risolaye Hay ibn YAkzon”da.

Ijodning amal qilish…?- 9.

Ijodning muhim sharti bu .... - O‘z-o‘zini

Ijodning muxim sharti…?- Olimning o‘z-o‘zini anglashida.

Ijtimoiy dunyo - bu? - Taxminiy ifodalar

Ijtimoiy nazariyadan ikki? - Determinizmni,

Ijtimoiy-gumanitar. - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Ijtimoiy-gumanitar…?- Biografik va avtobiografik

Ikkinchi nuqtai nazar…?- Dekart, Leybnits, Gegel.

Ilm odamlari kimlar? - Oliy ta’lim

Ilmiy bilish jarayonida olingan, tushunchalar, …- Ilmiy axborot.

Ilmiy bilishning qaysi…?- Hozirgi.

Ilmiy dalil ishonchli kuzatish,? - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Ilmiy dalil nechta tarkibiy elementlarni? - 3.

Ilmiy dalil nechta tarkibiy? - Uch.

Ilmiy dalillar asosida…?- Hodisalarning

Ilmiy dalilning aniqligi…?- Empirik.

Ilmiy ijodga xos dunyo..... - Nazariy,

Ilmiy izlanish yunalishi...? - Aniq maqsadga

Ilmiy metod mima? - Uning

Ilmiy tadqiqotlarning nechta tipi bor? - 5.

Ilmiy tadqiqotning amal - Gipoteza, nazariya,

Ilmiy tadqiqotning amal qilish…?- 6.

Ilmiy tadqiqotning namoyon bo‘lish…- Individual texnikaviy badiiy ijod

Ilmiy tadqiqotning namoyon…?- 5.

Ilmiy tadqiqotning xossalari? - 3.

Ilmiy tadqiqotning zaruriy..? - Dalillarni

Ilmiy-ijodiy faoliyat? - V.A.Lektorskiy.

Ilmiylik talabiga javob…?- Yangi.

Individual ilmiy tadqiqot- bu...? - Yakka tartibda amalga

Individual tadqiqotning yorqin…?- Bakalavr, ba’zi monografiyalar.

Induksiya qanday tadqiqotning metodi? - Mantiqiy.

Induktiv umumlashtirish? - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Informatika falsafiy bilimning? - Texnika.

Informativlik va uning imkoniyatlarini - Fanning integratsiyalashuvi.

Innovatsiya hamda kashfiyot…?- Innovatsiya – amaliy

Innovatsiya jarayonining - Sub’ektli, kreativ, amaliy.

Inson bilimi nima? - Hissiy

Intellektual elita o‘ta faolligining…?- 42-46.

Intellektual elita…?- Mustaqil fikrlash.

Intellektual elitaga mansublikning…?- Kashfiyot

Intuitsiya nima? - Haqiqatni

Irratsioiallik nima? - Aql

Iste’dod tushunchasini to‘g‘ri …- SHaxsning

J.Lokk qaysi nuqtai nazar…?- Sensualizm

J.P.Sartr uchun daxolik bu - .... - Asarlarni.

K f k, o b i m, Y x m k i g, «b» t h t b b b? - Porus.

K f, f I o‘ m - M.Abdullaeva, G.Pokachalov.

K h b - e f - d f t q? - Platon.

K q m a t. - “Dunyoning uyg‘unligi”.

K.Tulenova ta’kidlashicha,…? - Bu o‘tmish

Kashfiyot bu.... - Kashfiyotchidan

Katta va muhim muammolarning? - O‘n.

Kim «Ijod bu kasbiy… - F.Nitsshe.

Kim 1913 yilda - N.Bor.

Kim A.Eynshteynning olamni…?- J.Xolton.

Kim alaxsirashni... ? - Platon.

Kim dalillarni ob’ektiv va sub’ektiv? - N.SHermuxamedova

Kim insonning e’tiqodlari,….? - U.Drey.

Kim o‘z maqsadlarini…?- U.Tomas.

Kim qarama-qarshi? - K.Popper.

Kim tushunishni matn? - Diltey.

Kimlar verifikatsiya qilish…?- Neopozitivistlar.

Kimlarni «bu dunyoning odamlari…?- Haqiqiy olimlar.

Kimning fikricha, «Fan»? - T.Kun.

Kimning fikricha, an’ana - B.V.Markov.

Kimning fikricha, gipotezalar..? - P.Feyerabend.

Kimning fikriga ko‘ra ilmiy? - T.Kun.

Kimning fikriga ko‘ra, «inson simvolik xayvondir»?- Kassirer.

Kimning fikriga ko‘ra, teleologik…?- G.X. fon Vrigt.

Kimning ijodi jarayonida… - Daxo kishi.

Kimning qalamiga mansub…? - Pol Feyerabend.

Kimning ta’kidlashicha, ko‘p..? - E.N.Knyazeva.

Ko‘pincha haqiqiy olimlar…?- «Bu dunyoning odamlari emas».

Kogerent nazariyaga... - Biluvchi

Kumatoid - bu... - Suzayotgan ob’ektni

Kumulyativistik konsepsiyaning...? - 4.

Kumulyativistik? - Hamma javoblar to‘g‘ri.

M f m q m a q... - Qoralash, befarqlik, rahnamolik va ekspluatatsiya qilish.

M x q m u x a b k n k? - Dogmatizm,

M.Veber fikriga ko‘ra, - Ko‘zlangan

M.Veber oqilonalikka…?- Oqilonalik - ko‘zlangan

Ma’no - bu? - Tildagi

Ma’no kimning ta’biri bilan aytganda,..? - Gadamer.

Madaniyat - bu? - Tayyor

Madaniyat tarixchisi, fransuz? - M.Fuko.

Mavhumdan konkretlikka ...? - Nazariy.

Mavjud faoliyat strategiyalari…?- Muammoli vaziyat.

Maxsus metodlar bilan…?- Umumilmiy metodlar.

Mazmun jixatidan ong - Ob’ektiv

Metod haqidagi bilim…?- Qo‘llanmalar

Metodning imkoniyatlari…?- Kontrreduksiya

Metodologik tamoyillar? - 9.

Metodologiya - bu... - Turli darajadagi

Mikroskop…?- Levenguk.

Milod boshidan ilmiy bilimlarning…?- 1750.

Moddiy jismlarda qayd etilgan…?- Ijtimoiy axborot.

Molekulalarning muhim...? - O‘z-o‘zini

Muammo masala bilan…?- Hamma javoblar to‘g‘ri.

Muammo nima? - Yechilishi lozim

Muammo nima? - Yechimini topish

Muammolarni tanlash qanday xususiyatga ega? - Ijodiy.

Muammoli vaziyat qanday…?- Olimning

Muammoli vaziyat shaklan…?- Ob’yektiv.

Muammoli vaziyatga tushib…?- Muammoni qo‘ya bilish

Muammoli vaziyatning pirovard? - Amaliyot hisoblanadi.

Muammoni qo‘yish nimani…?- Muammoni yechishni.

Muayyan sohada... - Innovatsion tadqiqot.

N f d n n t? - Narsalar

N u o - d i b i v u a m s a q? - Taxminiy

Nazariy bashoratlarning dalillar? - Anomaliya.

Nazariya nima? - Tabiat

Nazariyalarni falsifikatsiya...? - K.Popper.

Nechanchi asrda ilmiy-ijodiy…?- XX asrda.

Nechanchi fizik Peydj telefon…?- 1837.

Nechanchi yilda birinchi shaxsiy kompyuter? - 1981.

Nechanchi yillardan beshinchi avlod? - 80-yillar.

Nima har qanday ilmiy tadqiqotning…?- Muammoni qo‘yish.

Nima insonni og‘ir va ba’zan? - Axborot texnikasi.

Nima sababli olimni niyat…?- Olim jaholat

Nima uchun olimlarga…?- Fan

Nima yangi dalillar ochilishi…?- Ilmiy bilimlar.

Nima yordamida empirik…?- Nazariya.

Nimalar ilmiy xodimlarni og‘ir mehnatdan? - Kompyuterlar.

Nimalar muayyan xulosa…?- Ma’lumotlar.

Nimalarni olim o‘z hayotining…?- Haqiqatni izlash

Nimani bilish – bu..? - Muammoni.

Nimaning ishtirokisiz muomalani…?- Tushunish.

Nimaning rivojlanish yo’li? - Fanning

Nimaning vazifalarini hal qilish….- Tushuntirish.

Nobel mukofoti bilan nechta..? - 39 ta, 40 marta.

Noklassik ilmiy oqilonalik …- Ob’yektning tabiati

Novatsiya nima? - Barcha javoblar to‘g‘ri.

O q t s a q? - Ilmiy bilim

Ochiq oqilonalikning…?- Fanning tadrijiy

Olim nimani hamma narsadan..? - Haqiqatni.

Olim portretiga yana nimalarni..? - U haqiqatni

Ong tabiatini tushuntiruvchi - U ongni

Ong tabiatini tushuntiruvchi…?- Ongning mohiyatini keladi.

Oqilonalikni qanday turlarini..? - Ochiq va yopiq.

Oqilonalikning hozirgi…?- Oqilonalik

Oqilonalikning mazmunini? - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Oqilonalikning modellari…?- 5.

Oqilonalikning yangi..? - Chiziqsizlik,

P.Feyerabend qanday gipotezalarni. - Proliferatsiya.

Paleontologiyaga? - XVIII.

Paradigma nima? - Ilmiy

Paradigmalarni yengish…?- Ilmiy hamjamiyatda

Pedagogik tadqiqot…- Pedagogik jarayonda

Perseptiv element ilmiy dalilning…?- Ikkinchi.

Perseptiv xususiyat…?- G‘aroyib

Po‘lat eramizdan avvalgi 300 yil…?- Hindistonda.

Predmetga doir muammolarda...? - O‘rganilayotgan

Protseduraga doir...? - Bilim olish

Q f b a o‘ b o k v h q d i i a q h? – Loyixalash

Q f f b k a f h? - Haqiqiy bilimni yaratish funksiyasi.

Q f m y t y b b b, b b d o‘ m a k e? – Loyixalash

Qachon finikiylar? – M.a. 2 ming yil ilgari.

Qanday axborot hajmi ijtimoiy axborot…?- Ilmiy.

Qanday axborot jarayoni? - Ijtimoiy.

Qanday bilish fanga dalillarni yetkazib..? - Empirik.

Qanday dalillar fanda ilmiy…?- Empirik.

Qanday dalillar hech narsani…?- Alohida va tasodifan

Qanday dalillar nazariy umumlashtirish…?- O‘zaro bog‘langan va

Qanday element dalilni aniqlash? - Perseptiv.

Qanday fan umume’tirof... - Normal.

Qanday informatika axborot? - Ijtimoiy.

Qanday kompyuterlar ilmiy? - Shaxsiy.

Qanday metod harakatlarning…?- Ilmiy.

Qanday muammo avvalo ma’lumotlarni…?- Empirik muammo.

Qanday muammo murakkab…?- Ilmiy muammo.

Qanday muammolar asosan? - Metodologik muammo.

Qanday muammolar ilgari olingan…?- Konseptual muammo.

Qanday muammolar ma’lum darajada…?- Xususiy.

Qanday tadqiqotlar voqelik ?- Fundamental tadqiqotlar.

Qaysi faylasuf o‘z falsafasida…?- I.Kant.

Qaysi nazariyaga muvofiq «dalil»…?- Kogerent.

Qaysi olim «Dalil - bu …»? - P.Feyerabend

Qaysi olim «Fan dalillardan …»?- A.Eynshteyn.

Qaysi olim «proliferatsiya» -?- P.Feyerabend.

Qaysi olim «Texnik taraqqiyotda »?- J.Tomson.

Qaysi olim barcha sezgilarni…?- Jon Lokk.

Qaysi olim fanda? - F.Bekon.

Qaysi olim fikricha, «Axborot..? - N.Viner.

Qaysi olim ijodida uch davr: - Mishel Fuko.

Qaysi olim kelajakni «axborotlashgan reduksionizm»?- E.Toffler.

Qaysi olim o‘z diqqat. - Mishel Fuko.

Qaysi olimning davridan - O.Kont.

Qaysi olimning fikriga ko‘ra, fanning…?- T.Kun.

Qaysi oqilonalik ob’ektning…?- Noklassik

Qaysi tadqiqot tipi odatda? - Erkin.

Qaysi tushuncha insonning ijodiy… - «Daxo» tushunchasi.

Qonun quyidagilardan…?- Nisbiy doimiylikni.

Quyidagi U.Dreyga? - Insonning.

Quyidagi..? «Oqilonalikning hozirgi ..». - G.SHvirov

Quyidagilardan kumulyativistik? - Fanda

R.Dekart intuitsiya deganda…?- Sezgilarning

Ratsional bilish...? - Tushuncha,

Reduksiya tamoyili- bu....- Ma’lum yaxlitlik, tizim.

Rentgen nurlarining…?- 1912.

S b q v t k? - Nafaqat

S q q v t k? - Taxminiy

S.Xantington hozirgi. - Barcha javoblar to‘g‘ri.

Semiotika - bu... - Belgilar

Sensualistlar nimani…?- Sezgi darajasidagi

Sezgilar va bilimning? - Sensualizm va ratsionalizm.

Shelling Kant-Fixte...? - Estetik

Shisha qachon kashf qilingan? 2200

Simvol san’atda…?- Ilohiy

Simvolik interaksionizm…?- Vaziyatning ayrim, konkret

Struktura so‘zi..? - Tuzilish,

Sub’ektiv yaxlit xossalar? - Immanent,

Sub’ektivizm nima..? - Xavfning

Sub’ektlarning bir-birini…?- Dialogda.

Sub’yektivistik pozitsiyalarga emas, - M.Xaydegger.

Superintellektual elitaga…?- Nobel mukofoti

T f i t q v t k? - Texnikada

T o ................ «fandagi uzluklilik - N.A.SHermuxamedova.

T r m m n b o‘?- Uch, oldindustrial, industrial va postindustrial.

T s m m?. – Industrial

T s n a Y m t j p b m b y k? - XV-XVII.

T s y k n y s k v b? - 300.

T.Kun t b a, o?Olimlar

Teleologiya yoki intensive…?- Harakat

Teskari tezisni…?- I.Kant boshladi

Texnikaviy tadqiqot nimalar bilan…? - Voqelikni amaliy

Texnikaviy tadqiqotning o‘ziga xos..? - Tafakkurning ko‘rgazmali-ta’sirchan

Tizimlilik – bu…?- Ilmiy

To‘g‘ri qo‘yilmagan muammo...? - Haqiqiy

Tomas va Znanetskiy...? - «Agar biz ayrim…»

Tushunish - bu... - Fikr

Tushunishning o‘ziga xos? - Inson o‘zi

Tushuntirishda faqat bir ong,? - M.Baxtin.

U a a b, k e m a h s b, n h s k? - Texnogen sivilizatsiya.

Umumilmiy tadqiqot? - Strukturaviy-funksional, formallashtirish,

V. Diltey n y y o‘?- 1833-1911.

V.A.Engel f, «........ - san’atning mohiyati. - Ijod.

Vazifasiga ko‘ra ong – - Inson xulq

Verifikatsiya qilish...: - Ilmiylik mezonidir.

Verifikatsiya tamoyili - bu nima? - Ontologik

Xabitus - bu... - Amaliyotni

XIX asrda ilmiy axborot? - Har 20 oyda.

XIX asrning so‘nggi 10..? - Elektr lampasi.

XVIII-XIX a q j f b b k a u m n b x q? - Sanoat ( yirik)

XX a o y y o s n k o k? - 5 mln.

XX asr boshida intuitiv - Gusserlning.

Yangi axborot yaratish…?- Eksteriorizatsiya.

Yangi fan vujudga...? - Spektral

Yaratuvchi sxemalarning …?- «Amaliy mazmun».

Yuzaga kelish usuliga…?- Materiya

Zamon va makondagi …?- Nafaqat dolzarb moddiy

Ziyolilarning u yoki bu..? - Barcha javoblar to‘g‘ri.
Download 36.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling