Biologiya 1-variant mashhur allomalarimizni o’zlari yozgan asarlari bilan juftlab ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?


Download 269.05 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana08.05.2017
Hajmi269.05 Kb.
#6168
  1   2   3   4

 

 

BIOLOGIYA     1-VARIANT 

 

1.Mashhur allomalarimizni o’zlari yozgan asarlari bilan juftlab ko’rsatilgan qatorni 

ko’rsating? 1-Abu Rayhon Beruniy, 2-Abu Ali lbn Sino, 3-Mahmud Koshg’ariy  

a)”Devonu Lug’otut turk”, b)”Kitob ush-shifo”, c)”Kitob as-Saydana fit-tibb”,d)”Tib 

qonunlari” 

A)1-a, 2-b,d, 3-c       B)1-b,c, 2-a, 3-d     C)1-a,c, 2-b, 3-d     D)1-c, 2-b,d, 3-a  

2.Qiyshiq gulga ega bo’lgan o’simliklarni aniqlang? 1-gladiolus, 2-nastarin ,3-isfarak, 

4-gunafsha ,5-rayhon, 6-marmarak,  7-kiyik o’t , 8-burchoq, 9-kanop 

A)1,2,3,4,5,6,7,8      B)1,2,3,4,5,6,9      C)2,3,5,6,7,8,9              D)1,2,3,5,6,7,8,9 

 

3.Quyida keltirilgan ko’sak (1), dukkak (2), qanotchali (3) mevalar hosil qailadigan 

o’simliklarni jufti keltirilgan qatorni aniqlang?  a)zarang   b)burchoq   c)lola    d)oq 

akatsiya  e)shumtol  f)bangidevona 

A) 1-a,f; 2-b,c; 3-b,e                 B) 1-a,s; 2-b,e; 3-d,f 

C)1-b,d; 2-c,b; 3-a,e                  D) 1-c,f; 2-b,d; 3-a,e 

 

4.Urug’lari tarkibida zaharli moddalari bo’lgan o’simliklarni aniqlang? 

A)Mastak,achchiq bodom,shaftoli,shivit 

B) Mastak,achchiq bodom,zira,kampirchopon 

C) Achchiq bodom,mastak,shaftoli,kampirchopon 

D)Achchiq bodom,kampirchopon,shaftoli, shivit 

 

5.Vilt kasalligiga kurashish qanday amalga oshiriladi ?   1-tuproqqa yaxshi ishlov 

beriladi, 2-chigit bakteriya sporalarini nobud qiluvchi kimyoviy moddalar bilan dorilanadi,  

3-to’g’ri o’gitlanadi, 4-kasallangan  o’simliklar tezda yoqib yuboriladi,5-chigitni  ertaroq 

ekiladi. 

A)1,2,3,4               B) 1,3,4,5       C) 2,3,4,5       D) 1,2,4,5 

 

6.G’o’za gammoziga qarshi  qanday kurashiladi ? 

 1-chigit sporalarini o’ldiradigan kimyoviy moddalar bilan dorilanadi, 

 2-kasallangan o’simlik daladan yo’qotiladi va yoqib yuboriladi, 

 3-chigitni ertaroq ekishga harakat qilinadi. 

 4-ekinzor kimyoviy moddalar bilan dorilanadi 

A) 1,2           B) 2,3       C) 1,3      D) 3,4        

 

7.Kuchalasi  boshoqqa  o’xshagan  to’pgullar qatorini  belgilang? 

1-yong’oq,   2-oqqayin,   3-tol,    4-terak 

A) 1, 2, 3                  B)1, 2, 4              C)2, 3, 4                   D) 1, 3, 4 

 

8.Qaysi o’simlik mevalari  atrofini  o’rab  olgan qanotchalar orqali  shamolda  bir  yerdan ikkinchi yerga tarqaladi? 

A) terak, tol, qoqio’t                            B)tol, terak, zarang, qoqio’t 

C)qayrag’och, shumtol, zarang            D)qayrag’och,shumtol,qo’g’a 


 

 

9.Mеvasidan dori-darmon(1), zeb-ziynat (2), urug’idan (3) ziravor sifatida 

foydalaniladigan o’simliklarga mos javobni aniqlang? a)yersovun ,  b)zubturum , 

c)tasbehmunchoq, d)murch, e) marmarak,   f)alqor 

 A)1-a,b; 2-c,d; 3-e,f                    B)1-b,e; 2-a,c; 3-d,f.         

 C)1-b,d; 2-a,c; 3-e,f;                   D)1d,e; 2-b,f; 3-a,c.  

10.Urug’lar tarkibida oqsil (1), kraxmal (2), moy (3) to’planadigan o’simliklar 

qatorini juftlab ko’rsatilgan javobni belgilang ?  1-Oqsil,     2-kraxmal,      3-moy, 

a)bug’doy,  b)makkajo’xori, c)bodom, d)mosh, e) noxot, f)saftoli 

A) 1-a,b. 2-c,d.3-e,f                    B) 1-b,c. 2-a,d. 3-e,f  

C) 1-d,e.2-a,b. 3-c,f                    D)1-a,f.2-d,e.3-c,d 

 

11. Urug’lar nafas olganda nima ajratadi? 1-karbonat angidrit gazi, 2-kislorod, 3-havo, 

4-suv, 5-energiya, 6-issiqlik 

A) 1, 2, 3        B) 1,3,5      C)2,4,6       D) 1,4,6 

 

12.O’tmishda Xorazmdan Amerikaga qaysi o’simlikning urug’i  beda urug’iga 

qo’shilib borib qolgan? 

  A) Qovunni    B) Yantoqni      C) Xinani       D)Saksovulni 

 

13.Bir jinsli gul hosil qiladigan o’simliklarni belgilang ? 

1-zarang,  2-tol,  3-gazanda,  4-tut, 5-qayin, 6-olma 

A)1, 3, 5, 6            B)1, 2, 4, 5           C)2, 3, 4, 5          D)1, 2, 3, 4, 6 

 

14.Ko’sak mevalrga misol keltirilgan qatorni aniqlang ? 

A) burchoq,karam     B) beda, zirako’t  C) lola, g’o’za 

D) lola, mosh 

 

15.Oddiy qalqonsimon to’pgulga ega bo’lgan o’simliklarni  aniqlang? 

1-olma, 2-karam, 3-nok, 4-gilos, 5-tok, 6-yong’oq, 7-olcha, 8-shaftoli 

      A)1,2,3,4        B)2,3,4,7        C)1,3,4,7        D)3,4,7,8  

16.Urug’ tarkibida qanday organik moddalar uchraydi? 

1-suv, 2-oqsil, 3-kraxmal, 4-mineral tuzlar, 5-moy, 6-anorganik moddalar    

A) 1,4,5          B) 2,3,4        C) 2,3,5      D) 1,4,6      

 

17.Rovak  to’pgul  hosil  qiladigan o’simliklarni aniqlang? 1-karam, 2-otquloq, 3-

ravoch, 4-javdar, 5-tok, 6-yong’oq, 7-nastarin, 8-sholi 

  A)1,2,3,4,5,6        B)2,3,4,6,7,8        C)2,3,5,6,7,8        D)2,3,5,7,8 

 

18.Quyidagilardan mevalarning uchida joylashgan bir tutam popuklar hisobiga 

uchadigan o’simliklarni  aniqlang?  1-terak, 2-tol, 3-qoqio’t, 4-zarang, 5-qo’g’a,        6-

burchoq 


A)1,2,3,5        B) 1,3,4,6         C) 1,2,4,5       D)  2,4,5,6 

 

19. Suvo’tlarda xlorofill vazifasini qanday organ bajaradi?  

 

20. Tugunchada nima joylashgan?  

21. O’zbekistonda olmaning……turi va nokning…….. turi bor 

22. Anabazin…….. oilaga kiruvchi…………..o’simlikdan olinadi. 

23.Misr g’o’zasining vatani? 

24. Qirqquloqlarning gametafiti nima yordamida tuproqqa yopishib turadi? 

25. Kanop o’simligi qaysi turkumga kiradi? 

 

 

BIOLOGIYA     2-VARIANT 

 

1.Qaysi o’simlikning ildizi 25-30 m gacha chuqurlikka tushib,  o’zini yer osti suvi 

bilan ta’minlaydi ? 

A)  yantoq         B) saksovul     C) arpa     D) chirach 2.Murakkab gulqo’rg’onli osimliklar berilgan qatorni aniqlang ? 

A)olma, olcha,tut    B)olma, g’oza,olcha    C)olcha,gilos,lola   D) tut, gilos,lola 3.Parazit bakteriyalar(1), va zamburug’lar (2) qozg’atadigan kasalliklarni         

  juftlab ko’rsatilgan qatorni belgilang? A-odamlarda,  B-o’simlklarda,  a)mikoz, 

b)g’o’za gammozi, c)vilt, d)mikotaksikoz, e) sil, f) terlama , g) qorakuya 

A)1-A-e,f; B-b, 2-A-a,d; B-c,g        B) 1-A-a,d; B-c,b; 2-A-e,g; B-f 

C) 1-A-a,e; B-c; 2-A-d,f;  B-b,g      D) 1-A-d,f;  B-b;    2-A-a,e; B-c,g 4.Zamburug’larning  vegetativ  tanasidan spora hosil qiluvchi qismi 

qanday   nomlanadi

A) Mitseliy     B)Sporangiy      C)Spora beruvchi boshoq       D)Mevatana 5.Achitqi  zamburug’ining  ko’payish usulini aniqlang? 

A) faqat kurtaklanish                                B) faqat jinsiy 

C) kurtaklanish va jinsiy                           D)  vegetativ 

6. Yopishqoq,  bargsimon, butasimon turlari mavjud organizmlarni aniqlang? 

A) ulotriks         B) zuxrasochi qirqqulog’i    C) lishaynik               D) qo’zidumba 7.Quyidagilardan qaysi biri ko’p hujayrali suv o’ti emas? 

A) xlorella            B) spirogira         C) xara        D) laminariya 8.Quyidagilardan qaysi chuchuk suvo’t  hech narsaga yopishmay, suvda erkin 

holda qalqib yuradi ? 

A) spirogira        B) xara         C)kladofora       D) ulotriks 9.Shakarli ozuqa muhitda yashovchi achitqilar o`zlaridan……ajratadilar. 

A) suv              B) ammiak         C) kislorod     D) karbonat angidrid 10.Yapon laminariyasi  qaysi  turkum vakili hisoblanadi? 

A) bir hujayrali suvo’tlari                 B) laminariy a  turkumi 

C) dengiz suv o`tlari  turi                     D) dengiz karami turkumi 

11. Agar-agar moddasini qaysi suv o`tidan olinadi? 

A)qizil suv o`tlaridan       B)nemaliondan            C)xaradan   D)dengiz  karamidan 12.O’simliklar sistematikasi  birliklarini ketma-ketligini aniqlang? 

А) Tur, turkum, oila, sinf, bo’lim, o’simliklar dunyosi 

В) Turkum oila, tur, sinf, bo’lim 

C) O’simliklar dunyosi, bo’lim, sinf, oila, turkum, tur 

D) Tur, turkum, sinf, oila, bo’lim, o’simliklar dunyosi 

 


 

13.Turni ikki nom bilan atashni qaysi olim fanga kiritgan? 

A) Robert Guk    B) Karl Lenniy  C) R. Broun          D) Ibn sino 14.Bakteriyalarni  o’rganadigan  fan? 

A)Sitologiya       B) Ekologiya    C) Mikrobiologiya      D) Mikologiya 15.Bakteriyalar  hujayra shakliga ko’ra  necha guruhga  bo’linadi? 

A)2 guruhga        B) 4 guruhga 

 

C) 5 guruhga D) 3guruhga 

16. Azotli  organik moddalarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi? 

       A) achish 

B) chirish   

C) parchalanish 

 

D) nafas olish 17.Azotsiz organik moddalarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi? 

A) achish    B) chirish 

 

C) parchalanish  

D) nafas olish 18.Parazit bakteriyalar  tarqatadigan yuqumli  kasalliklar keltirilgan? 

 1-sil, 2-terlama, 3-bo’g’ma, 4-gepotit, 5-qizilcha, 6-vabo, 7-o’lat  

  A)1,2,3,4,7        B)1,2,3,6,7      C)2,3,5,6,7       D)1,2,3,5,6 

19. O’simlikni generativ ko’payish organlari?  

20. Ildiztukchalari necha kun yashaydi?

 

21. Dengiz suv o’tlariga qaysilar kiradi? 

22. Poyaning yog'ochlik qavati nima dep ataladi? 

23. Qarag’ay necha yil yashaydi?  

24. O'zbekistonda suvo'tlarni o'rgangan olim?  

25. Suv qirqulog'i sporalari qaysi oylarda xosil bo'ladi? 

 

BIOLOGIYA     3-VARIANT 

 

 

1.Zamburug’larning vegetativ  tanasi qanday nomlanadi? 

A) Poya         B) Gifa 

C) Qattana  

D)Mitseliy    2.Yer yuzida  zamburug’larning  qancha  turi mavjud? 

A)3000 ga yaqin 

B) 100 mingdan ortiq     C) 2000 atrofida   D) 13000 

3.Parazit  zamburug’lar odamlarda qanday  kasalliklarni  qo’zg’atadi? 

A)Vilt va qorakuya 

     B)Vabo,o’lat   

C) Mikoz,mikotaksikoz              D) Sil, terlama 4.Vilt  qanday  ma’noni  anglatadi? 

A)“So’lish”       B) “Chirish”        C) “O’sish”    

D) “Ko’payish”  

5. Parazit  zamburug’lar  donli o’simliklarda qanday kasalliklarni qo’zg’atadi

A)

 vilt va qorakuya        B) g’oza gammozi     C) oqpalak       D) qorakuya 

6.Qaysi olim bundan  ming yilcha oldin yuqumli  kasalliklarning   suv va havo 

orqali    tarqalishi  haqida  aytib o’tgan ? 

A) Al Buxoriy          B) Al Farg’oniy        C) Abu Ali ibn Sino    D) A.Levenguk 7.Lishayniklar qaysi organizmlarning o’zaro simbioz  holda yashashidan hosil 

bo’ladi? 

A) Zamburug’  va  bakteriya                    B) Suvo’tlar  va bakteriyalar 

C) Zamburug’lar  va  suvo’tlar                 D) Suvo’tlar  va viruslar 

8. Hozirgi  vaqatda suvo’tlarning qancha turi fanga ma’lum? 

A)15000          B) 30000ga yaqin     C) 2000dan ortiq  

D) 5500 ga yaqin 

9.Ko’p hujayrali chuchuk  suvo’tlarni  belgilang ? 

A)ulotriks, spirogyra 

B) ulotriks, xlorella 

C) xara, ulva    D) nemallion, ulva  

 

10.Suvo’tlarning  suv ostiga birikkan hujayrasi qanday nomlanadi? 

A) ildiz         B) rizoid 

C) spora  D) poya 11.Xlorellani  qancha  turi  aniqlangan? 

A)100 ga yaqin 

B) 1000 dan oshiq 

C) 40dan ortiq 

D) 500 ga yaqin 

12. « Mikros »   qanday  ma’noni  anglatadi

A)“Katta”       B) “Parazit”   

D) “Kichik”  

D) “Bir hujayrali” 13. Bir hujayrali  (a)  va ko’p hujayrali (b) chuchuk suv o’tlarni belgilang? 

1-xlorella,    2-ulva, 3-xlаmidomonada, 4-lаminariya, 5- spirogira, 6- kladofora 

      A) a-1,2 ; b-3,4      B) a-1,4;  b-5,6    C)  a-1,3 ; b-5,6   D) a-1,3 ; b-2,4 

14.Dengiz suvo’tlarini aniqlang? 1-xlorella,  2- kladofora, 3-laminariya, 4- spirogira, 5-

xara, 6-ulva, 7- nemalion 

  A)1,2,3,4        B)2,3,6,7        C)2,4,5,6          D) 3,6,7 

15.Spirogiraning  va ulotriksni nechta turi fanga ma’lum ? 

  A) Spirogiraning 25, ulotriksning 340 turi 

  B) Spirogiraning 340, ulotriksning 240 turi 

  C) Spirogiraning 340, ulotriksning 25 turi   

  D) Spirogiraning 140, ulotriksning 350 turi 

 

16.O’rta Osiyo, xususan,O’zbekiston suv havzalaridagi  suv o’tlarni o’rganib, 

ularning  xalq xo’jaligida foydalanish yo’llarini ko’rsatib bergan olim kim? 

A) Q.Z.Zokirov       B)A.U.Usmonov            C)A.M.Muzaffarov   D) J.K.Saidov  

17.Qorakuya  qaysi  o’simliklarni  kasallantiradi ? 

A) g’oza                B) bug’doy           C) dukkak         D) zirk 

 

18.Ariq, hovuz, ko’l  va  sholipoyalarda keng tarqalgan begona suv o’tini aniqlang

A) Ulotriks        B)Spirogira      C)Xara      D)Kladofora 

 

19.Chirituvchi bakteriyalarning oziqlanish usuli? 

20.Oloy xiyoli qaysi oila vakili hisoblanadi? 

21.Poyaning lub tolali qavati qanday  ataladi? 

22.O`simliklarga  qizil rangni berib turuvchi hujayra organoidi   qanday ataladi? 

23.Qaysi o`simlikning barg hujayralarida sitoplazmaning harakatini aniq ko`rish 

mumkin? 

24.Qaysi organizm atmosfera havosining tozaligini ko`rsatib turuvchi mezon 

hisoblanib,simbioz holatda yashaydi? 

25.Yeryong`oq  bargi  qanday shaklda? 

 

 

BIOLOGIYA     4-VARIANT 

 

1.Laboratoriyalarda  bakteriyalar va zamburug’lar  kabi  organizmlarni o’stirish uchun oziq sifatida nimadan qo’llaniladi ?  

  A) Laminariya       B) Xlorella      C) Agar-agar         D) Nemalion  

 

2.Yer yuzida  lishayniklarni (1), zambrug’larning (2), va suvo’tlarning (3) qancha 

turi  mavjud?   a)-30000,         b)-26000        c)-100000         

   A) 1-a, 2-b, 3-c       B) 1-a, 2-c, 3-b       C) 1-c, 2-a, 3-b        D) 1-b, 2-c, 3-a 3.Atmosfera havosini tozaligini ko’rsatib beradigan mezonni aniqlang ?             

  A) Zamburug’lar      B) Lishayniklar        C) Bakteriyalar     D) Suvo’tlar  4. Qaysi suv o’tining xromatofori  belbog’  shaklida bo’ladi? 

A) Ulotriks       B)Spirogira       C) Kladofora   D) Xara  

5.O’simlik va hayvonlarning  o’sishini tezlatishga, chorva mollarini  

mahsuldorligini oshirishga yordam beradigan modda  qaysi  zamburug’da 

mavjudligini  aniqlang ? 

AQalpoqchali zamburug’da                      B) Mog’or zamburug’ida 

C) Penitsil  zamburug’ida                            D) Achitqi zamburug’ida 

6. Po’panak  zamburug’ini oziqlanish usuli ? 

A) Parazit          B) Geterоtrof         C) Avtotrof               D) Saprofit  

7. Qaysi  organizm  kurtaklanish  yo’li  bilan ko’payadi ? 

A) Penitsil zamburug’i                      B) Achitqi zamburug’i 

C) Qalpoqchali zamburug’i                D) Mog’or zamburug’i 

 

8.Qalpoqchali  zamburug’ning yozgi tanasi nima hosil qiladi ? 

A) Oziq moddalar to’playdi     B) Meva tana hosil qiladi 

C) Sporalar hosil qiladi            D) Meva tana  va oyoqcha  hosil qiladi 

 

9.Meva tanasi uzun ,oyoqchasi ingichka va tepasi cho`qqaygan yupqa qalpoqchadan 

iborat  zamburug’ni aniqlang ? 

A) Qalpoqchali zamburug’     B) Qoziqorin     C) Go’ng zamburug’i    D) Qo’zidumba 

 

10.Аrcha,  qarag’ay, terakni qanday ahamiyati bor? 

A) O’zidan alergiya qo’zg’atuvchi moddalar ajratadi 

B) Urug’lari shamol yordamida tarqaladi 

C) O’zidan  fitonsidlar  ajratib turadi 

D) Havoga  ko’p  miqdorda  kislorod  ajratadi 

 

11.O’zbekistonda ikki urug’pallali o’simliklarning necha turi tarqalgan?  

A)340 mingdan ortiq  

B) 37000ga yaqin         C) 3000ga yaqin   D) 138tur  

12.Funariya  arxegoniysining  shakli qanday  tuzilishga ega? 

A) silindrik           B) kolbasimon            C) oval            D) boshcha shaklida 

 

13.Ostki gulkosa bargchalari 3ta, gullari yirik ,gultojbarglari och-sariq, tubi   

    qizil dog’siz, ko’sagi yirik 4-5 chanoqli, tolasi mayin,uzun oq,ba’zan  qo’ngir 

    g’oza turini aniqlang? 

 A) Meksika   g’o’zasi                 B) Misr g’o’zasi   

 C) Jaydari g’o’za                      D) Ingichka tolali g’o’za 

 


 

14.Funariya o’simligi  bargining  hujayralari  necha qavatdan  tashkil    topgan? 

A)2         B) 3          C)1      D)ko’p 15.Qaysi  o’simliklarda ildiz bo’lmaydi? 

A) yo’sinlar 

B) sershox qirqbo’g’im  C)dala qirqbog’imi 

D)qirquloq  

16.O'zbekistonda gulxayridoshlarning qancha turkum va turi uchraydi ? 

A) 7-turkum, 27-tur                       B) 76-turkum, 200-tur  

C) 11-turkum, 36-tur                    D) 44-turkum, 200 tur 

 

17.Quyonsuyak qaysi oilaga mansub  o`simlik hisoblanadi? 

A) Burchoqdoshlar oilasi   B)Ra`nodoshlar oilasi 

C) Tokdoshlar oilasi           D)Ituzumdoshlar oilasi 

 

18.Bangidevona qaysi oila vakili hisoblanadi? 

A) Dukkakdoshlar   B) Tokdoshlar    C) Ituzumdoshlar     D) Ra`nodoshlar  

19.Ildiz tukchalari qancha kun yashaydi? 

 20.Barg og`izchalari nechta hujayralardan iborat? 

 21.Qaysi o`simlikning urug`i yashovchanlik qobiliyatini 100 yilgacha saqlab qolishi 

mumkinligi  aniqlangan? 

 22.Qaysi o`simlik lentasimon spiralsimon xromotoforga ega? 

 23.Qovoqdoshlar oilasining mevasi qanday ataladi? 

 24.Sharsimon shaklga ega bakteriyalar qanday ataladi? 

 25.Qaysi suvo`tlar xivchinlarga ega? 

 

 BIOLOGIYA     5-VARIANT 

 

1.Ra’nodoshlar oilasining nechta vakili O`zbekiston Respublikasining «Qizil kitobi»iga kiritilgan?  

A) 2             B) 25                C) 4              D) 8 2.Virgin archasining Vatanini aniqlang ? 

A) Shimoliy Amerika                   B) Janubiy Amerika 

C) Markaziy Osiyo                       D) Shimoliy Yevropa 

3.Urug`lanish suvda kechadigan o`simliklarni belgilang. 

1)yo`sin, 2)ochiq urug`lilar, 3)qamish, 4)sholi ,5)qirqquloq, 6)qirqbo`g`im, 7)qarag`ay  

A)3,6,8         B)1,5,6              C)4,7,2        D)2,3,7 

4. Qirq quloqqa xos  belgilar  ko`rsatilgan  javobni  aniqlang? 

 1) yarim buta, 2)o`tsimon  o`simlik, 3)ildiz poyali, 4)poyasi ser qirra bo'gímlarga 

bo'lingan, 5)yozgi va bahorgi poyalari bir biridan farq qiladi, 6)barglari yirik 

A)1,5,6            B)2,4,6             C)1,3,6                   D)2,3,6 5.Quyidagi qaysi o’simliklarning ildizida tugunakli bakteriyalar bo’ladi?1.Sachratqi  

2.ligustrum  3.Yapon saforasi  4.Sebarga 5. Bodom  

A)1.3                   B)3.4         C)4.5         D)4.2 

6. Ituzum turkumiga mansub o’simliklarni aniqlang? 

1.Bangidevona 2.Qora ituzum 3.Mingdevona 4.Kartoshka 5.Baqlajon 6.Tamaki  

A) 4.1.6                   B) 2.4.5          C) 2.3.6          D) 2.3.6 7.Quyidagi qaysi o’simliklarning guli ostkosachabargga ega bo’lib changchilari 

qo’shilib o’sadi? 1.Kungaboqar  2.lola  3.Tugmachagul  4.Kanop 5.ismaloq 6.Sachratqi 

A)1.6              B)2.5     C)3.4          D)3.4.6 8.Quyidagi o'simliklarning qaysilarida changchilari ko'p,iplari bir biri bilan  

qo'shilib, urug'chini o'rab turadi? 1.bangidevona  2.  bo`ritaroq   3. kanop  4. tok        

5. keyreuk  6.o`sma   7.tamaki 

A)  2.3           B) 1.7               C)  4.5                D)   3.6 

9. Olga  sorbariyasi   o’simligi qaysi oilaga mansub? 

A) ra’nodoshlar         B) loladoshlar         C) tokdoshlar        D) burchoqdoshlar 10.Qirqquloqlarni  yo`sinlardan qaysi belgi asosida farqlash mumkin? 

A) ildizning mavjudligi                                      B) sporalar  orqali ko`payish 

C) hujayralarda xlorofillning  mavjudligi          D) oziqlanish usuli 

11.Ismaloq qaysi oila vakili hisoblanadi? 

A) Karamdoshlar oilasi          B) Ra`nodoshlar oilasi 

C) Sho`radoshlar oilasi           D) Ituzumdoshlar oilasi 

12.Qirqbo`g`imning qaysi  qismida  sporali boshoq hosil  bo`ladi? 

A) bahorgi poyaning uchki qismida          B) yozgi poyaning uchki qismida 

C) ildizpoyada                                           D) yozgi poyaning asosiy poyasida 

13.Suv qirqqulog’i  o’simligiga xos xususiyatlarni belgilang ? 1.ildizsiz  o’simlik  

2.suvda  o’sadi   3.barglari uchtadan joylashgan   4.to’pguli suvdan yuqoriga chiqib 

turadi  5.suvdagi bargi asosida sporalari joylashgan  6.hashoratxo’r  o’simlik   7.urug’ 

kurtagi  tuguncha ichida rivojlanadi   8.uchunchi  bargi suv ostida osilib turadi. 

A)1.4.3.7.8 

 

B)1.2.3.5.8   C)1.3.4.6.7       D)1.2.5.6.7 

14.Dala qirbo’g’im va zuhrasoch qirqquloqlarning  o’xshash  belgilarini aniqlang? 

1) ko’p yillik o’t,   2) ildizmevali,  3) ildizpoyali,   4) barglari halqasimon o`rnashgan,   5) 

sporadan erkak va urg’uchi o’simtalar rivojlanadi,   6) sporadan  ikki  jinsli gemotofit 

rivojlanadi,  7) spermatozoidi  ko’p xivchinli,  8) spermatazoid  ikki  xivchinli,  9) 

urug’lanish suv muhitida sodir bo’ladi 

A)  4,5,8,9.            B) 3, 1, 6,8.           C) 2,4,6.   D)  1,3,7,9. 
Download 269.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling