Biologiya 1-variant mashhur allomalarimizni o’zlari yozgan asarlari bilan juftlab ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?


 Besh yaproqli partenotsissusni terak bargli  liftokka o’xshashligi(1) va farqi(2)ni


Download 269.05 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana08.05.2017
Hajmi269.05 Kb.
1   2   3   4

15. Besh yaproqli partenotsissusni terak bargli  liftokka o’xshashligi(1) va farqi(2)ni 

aniqlang. a) tokdoshlar oilasiga mansub,  b) poyasi ingichka,uzun, jingalaklari bilan 

ilashadi,    c) barglari butun cheti yirik tishli,  d) yotib o’suvchi buta,  e) barglari 

panjasimon murakkab,  f) gulkosachasi aniq ko’rinmaydi,  h) guli toknikiga o’xshaydi 

A)1-a,h;  2-b,e                   B)1-d,e;  2-a,h         C) 1-a,h; 2-c,d          D) 1-b,e;  2-b,e,f 16. Ikki urug’pallali o’simliklar sinfiga (magnoliyasimonlarga)  xos  xususiyatlarni 

yozing?  

1.O’zbekistonda 700ga yaqin turi o’sadi. 2.Poyasi kambiyli, yo’g’onlasha oladi  

3.Murtakdagi  ildizcha tez  nobud bo’ladi. 4.Bargi panjasimon yoki patsimon tomirlangan  

5.Bargi yoysimon yoki parallel tomirlangan.6.Gulqo`rg`oni ko`pincha murakkab  

7.Unayotgan o`simlik urug’palla  bargi  yer ostida qoladi 

   A)2.4.6 

 

B)1.2.3.4 C)1.5.6.7 

D)1.3.5.7 17.Sebarga o`simligiga xos bo`lgan belgilarni ko`rsating?  

 1)ko`p yillik o`t, 2)bir yillik o`t, 3)mevasi dukkak, 4)mevasi ko`sak, 5)chetdan 

changlanadi, 6)o`zidan changlanadi, 7)gullari to`g`ri, 8)gullari qiyshiq, 9)bargi uch 

bo`lakli  

A)2,4,7,9            B)1,6,8,9            C)1,3,5,8               D)1,3,5,8,9 18.Qaysi o`simlik apreldan sentabrgacha gullaydi? 

A) Jag`-jag`                    C) Tok 

B) Ituzum                       D)Yer bag`ir tugmachagul 

19.Ko’p xivchilli spermatazoidlar qirqbo’g’imning qayerida yetishadi? 

20.Ra'nodoshlar(1) va Ituzumdoshlar (2) oilasiga mansub gul formulalarini        

aniqlang?   

21.Tekoma  o`simligining  hayotiy shakli? 

22.Tabiatning ayrim bir burchagidagi hayvonlar yoki o’simliklar  qoplami ,ayrim 

o’simlik turlari va boshqalar saqlanadigan  joy? 

23.Tashqi muhitning  o’simlik hayot  faoliyatiga  ta’sir etuvchi  ayrim tarkibiy 

qismiga nima deyiladi? 

24.Suttikandoshlar  oilasining  to’pguli  qanday tuzilgan ? 

25. Anabazin…….. oilaga kiruvchi…………..o’simlikdan olinadi. 

 

  

 

BIOLOGIYA   6-VARIANT  

1.Yassi (1), va to’garak (2) chuvalchanglar tipiga kiradigan hayvonlar  to’g’ri 

keltirilgan qatorni belgilang?  a)-askarda,  b)-jigar qurti, c)-qoramol tasmasimoni, d)-

bolalar gijjasi, e)-exinakokk 

A)1-a,b,c;2-d,e:    B) 1-s,d;2 –a,e;    C) 1-b,c,e;2-a,d;D)1-b,c; 2-a,d,e; 

 

2.Yomg’ir chuvalchangi tanasining uzunligi  to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang? 

A)10-20 sm          B)10-15 sm   C)8-10 sm       D) 6-8 sm  

3. O`zbek olimlaridan kimlar  yovvoyi  va uy hayvonlari hamda  o’simlik  

gelmentlarini o’rganishgan? 1-K.I.Skryabin,  2-A.T.To’laganov, 3-I.A.Sultonov,  4-

J.A.Azimov, 5-E.X.Ergashev, 6-M.A.Sultonov. 

  A) 1,2,3        B) 2,3,4        C) 3,4,5      D)4,5,6 

 

4.Chala o’zgarish (1)  va to’liq  o’zgarish(2)  yo’li bilan  rivojlanadigan hashorotlar to’g’ri  keltirilgan javobni  belgilang?  a) qong’iz, b) suvarak, 

 c) chigirtka, d) kapalak, e) pashsha, f) ninachi,  j) qandala, z) ari 

A) 1-a,b,s,f,z; 2-d,e,j                      B) 1-b,c,f,j; 2-a,d,e,z                                                                                                

C) 1-a,c,e,j; 2-b,d,f,z                      D) a,b,c,d;  2-e,f,j,z  

5.Zararkunanda hashorotlar ro’yxatiga hashoratlarning  necha turi kiritilgan? 

 A) 750 dan ortiq   B) 1500 tur     C) 400 ga yaqin tur     D) 700dan ortiq tur  

6.Bo’g’imoyoqli  hayvonlarning ajdodini to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang? 

 A) Erkin yashovchi qadimgi yassi chuvalchanglar  

 B) Trilobitlar    

 C) Ko’p tuklihalqalichuvalchanglar  

 D) Tuban tuzilgan halqali chuvalchanglar  

7.Lansetnikni kashf  qilgan olimni aniqlang? 

 A) K.I Skryabin    B)A.O.Kovalevskiy     C) D.N.Koshgarov   D) Р.F. Borovskiy 

 

8.Yon chiziqlarni baliqlar hayotidagi ahamiyati qanday?  a)maxsus sezuvchi organ,   

b)suv oqimini  sezadi  c)suv ostidagi narsalarni sezadi,  d)yon atrofdagi narsalarni 

hajmini sezadi 

A)a,b          B)b,c                   C)a,d                D)c,d 

 

9.Qaysi  hayvonning qovurg’alari  rivojlanmagan, ko’krak  qafaslari bo’lmaydi? 

A) baliqlarda     B) kaltakesaklarda         C) baqalarda    D) ilonlarda  

10.Tukli arilar qaysi o'simliklarni changlatadi? 1-grechixa, 2-beda, 3-sebarga, 4-

kungaboqar, 5-anjir 

A)1,3,4      B)2,3        C)1,2,4      D)1,4,5 

 

11.Xasharotlar  qoni  funktsiyasi: 1-kislorod tashiydi, 2-karbonat angidrid tashiydi, 

3-moddalar  almashinuvi maxsulotlarini chiqaradi, 4-oziq moddalarni to'qimalarga 

tashiydi. 

A) 1,3                B)1,4                C)2,3               D)3,4 

 

12.Tog’li  xududlarda qaysi  ninachi  uchraydi? 

A) moviy ninachi    B) halqali ninachi  C) suluv ninachi D) tog’  ninachisi    

13.Daryo  qisqichbaqasining haqiqiy  yurish oyoqlari soni   nechtaligini 

belgilang? 

A) 10          B) 4           C) 6         D) 8  

14.Odamlarda parazitlik qiladigan hasharotlarni tog`ri  toping? 

1)to`shakqandalasi  2)kana  3)suvarak  4)bit  5)burga  6)so`na 

A)1,2,3                           C)1,5.4       B)2,3,6                           D)1,5,6 

15.O’rgimchaksimonlarning  turkumlari  berilgan qatorni aniqlang: 

1.o’rgimchaklar 2.qoraqurtlar 3.falangalar 4.chayonlar 5.kanalar 6.qandalalar 

A)1.2.3.4.5    B)1.3.4.5.    C)1.4.5.6.  D)1.2.4.5.6 

 

16.Zoologiya fanining rivojlanishiga hissaqo’shganolimlarni va ularning оlib borganishlarito’g’ri keltirilgan qatorni aniqlang?1-Anton Levenguk, 2-Karl 

Linney, 3-Arastu, 4-Ch.Darvin, 5-D.N-.Kashgarov a) eramizdan 4 asr oldin yozgan 

asarlarida 500 ga yaqin hayvon turiga tavsif bergan  b)-hayvonlarni: tur,urug’,turkum va 

sinflarga ajratib o’rganishni taklif etgan c) 16-17-asrlarda mikrosko’pda ko’riladigan 

hayvonlarni kashf etgan  d) o’zining olamshumul evolutsion ta’limotini yaratgan  

e)birinchilar qatorida hayvonlar ekologiyasini o’rganishni boshlab  bergan 

A)1-a,2-b,3-c,4-d,5-e                     B)1-c,2-b,3-a,4-d,5-e   

C)1-c,2-b,3-d,4-e,5-a 

D)1-b,2-c,3-a,4-e,5-d 

 


 

17.Yirtqichhashoratlarniko`rsating? 1.xonqizi 2.burga 3.oltinko`z  4.qandala 5.kana  

6.planariya 

A)1.2             B)1.3               C)3.4                 D)5.6 

18.Qaysi parazit chuvalchang olti  ilmoqli  lichinka hosil qiladi ? 

A) cho`chqa tasmasimon chuvalchangi             B) exinkokk 

C) qoramol tasmasimon chuvalchangi              D) askarida 

 

19.Ikkipallali mollyuskalarning eng yirigi?             20. Otlarning nasl boshi?     

21. Qadimgi panjaqanotli  baliq?     

22. So'lak shirasi bilan suv o'tlaridan uya yasovchi baliq?    

23. Gidraning qaysi qavatida hazim qiluvchi hujayralari joylashgan?     

 

24. Jigar qurtining oralig' ho'jayinini aniqlang?     

25. Karamkapalagi qanotlarining ostki tomoni qanday rangda?   

BIOLOGIYA 7-SINF  2-VARIANT 

 

1.Quyidagi qaysi hasharotning xartumchasi spiral shaklda? 

A) qo`ng`izda     B) temirchakda     C) kapalakda    D) chumolida  

2.Quyidagiorganizmlarning qaysilarida qon kislorod tashish vazifasini 

bajarmaydi?1.zorka  2.kana 3.xasva qandalasi 4.podalariy 5.termit  6.midiya 

7.marvariddor 

A)1.2.3         B)1.3.4.5           C)4.5.6              D)1.3.7 

 

3.Qornining oldingi tomonida 1 juft o`pka xaltalari joylashgan hayvonni 

aniqlang? 

A)Suvshillig`i   C)Falanga 

B)Baqa                        D)Qirg`ovul 

 

4.Qaysi javobda xasva qandalasi uchun xos bo`lmagan xususiyat keltirilgan 

A)Ayirish organi yomg`ir chuvalchangining ayirish sistemasiga o`xshash 

 B)Donli ekinlar donini so`rib oziqlanadi 

 C)Donli ekinlar bargini so`rib 

 D) Qanotlarining  oldingi qismi qalin 

 

5.Qaysi  javobda chuchuk suv shilling`ining soni bittadan bo`lgan a`zolari to`g`ri 

ko`rsatilgan.1)ko`zi 2) paypasligichlari 3) jigar 4) so`lakbezi 5)jabrasi 6)buyragi  

7)nerv tuguni 

A)1,5                B)3,6C)3,4,6                     D)2,6,7 

 

6.Qaysi organizmlarda nafas teshiklari qorin bo`limida joylashgan: 1)suv 

shilling`i  2)qisqichbaqa  3)butli o`rgimchak  4)baliq  5)lansetnik  6)yashil bronza 

qo`ng`izi        7)oq kapalak  8) mita 

A)1,2,4,5              B)2,3,8 

C)1,3,4,5              D)3,6,7,8  

7.Quyidagilardan qaysi birining xartumi jag`lari va oyoq paypaslagichlarining 

qo`shilishidan hosil  bo`ladi? 

 

A) Ari                      C) Kana                B) Kapalak                        D) Chivin  

8.Hashoratlarning paypaslagichlari (1), mo’ylovlari (2) qanday vazifalarni 

bajaradi?  a) tuyg’uorgani,  b) hid bilishorgani,  c)ta’mbilishorgani, d)sezgiorgani 

 A) 1-a,b; 2-c,d          B)1-a,c; 2-b,d           C)1-a,c; 2-b       D)1-b,c; 2-a  

9. Pardaqanotlilar turlarini ko'rsating: 1-asalari, 2-xasva qandala, 3-so'na, 4-

paxmoq ari, 5-chumoli, 6-bo'ka, 7-qovog’ari  

A) 1,4,5,7                B) 2,3,6               C) 2,4,7            D) 1,4,5 

 

10.Yovvoyi arilar changlatadigan o'simliklarni belgilang: 1-grechixa, 2-beda, 3-

sebarga, 4-kungaboqar, 5-anjir 

   A)1.3.4          B)2.3       C)1.2.4          D)1.4.5  

11. Xasharotlar nafas olish organlari: 1-malpigi naychalari, 2-traxeya naychalari, 3-

qorin bo'shlig`ida joylashgan, 4-qorin bo'limidagi nafas olish teshiklaridan boshlanadi, 

5-bir uchi berk, 6-ikkinchi uchi ichakka ochiladi, 7-tanada ko'p marta shoxlanadi, 8-

naychalarhamma organlarga tarqaladi 

 A) 1,3,5,6               B)1,3,4,8               C)2,4,7,8              D)2,3,5,8  

12. Zog’ora baliqning  umurtqa pog’onasi nechta suyakdan tashkil topgan? 

A) 39-42                B) 39-49 

C) 10-16                 D) 20-26 

13.Qisqichbaqaning  jag`  oyoqlari  qanday  vazifani  bajaradi? 1) oziqni 

parchalaydi 2) oziqni ushlaydi 3) oziqni og`ziga olib keladi 4) suvni jabra bo`shlig`ida  

harakatga  keltiradi 5)oziqni  chaynash 6) suvda  suzish 

A)1,3,4,5                     B)2,3,4                           C)4,5,6                        D)3,4,5 14.Zich joylashgan yassi  kubsimon yoki slindirsimon hujayralardan tashkil 

topgan   to’qimani  aniqlang? 

A)Biriktiruvchi         B) Muskul  C) Epiteliy             D) Nerv 15.Hayvonlar uchun yashash muhitni nimalar tashkil qiladi?1-atrof muhit, 2-suv 

havzalari, 3-harorat, 4-quruqlik, 5-namlik, 6-tuproq, 7-yorug’lik, 8-havo 

A)1,2,3,4,5      B)2,4,6,8     C)2,3,4,6    D) 1,2,5,8 

16.Otiluvchi  tanachasi  bo’lgan sodda hayvonni  belgilang? 

 A)Triponosoma       B)Leyshmaniya        C)Tufelka   D) Bezgak paraziti 17. Odam askaridasining yassi chuvalchanglardan asosiy farqlarini belgilang. 

1) ayrim jinsli, 2) so’rg’ichlari mavjud, 3) ichagi berk, 4) yopishuv organlari 

rivojlanmagan, 5) anal teshigi mavjud, 6) germafrodit 

A) 1,2,5               B) 1,4,5                  C) 2,3,6                     D) 1,4,6  

18.Daydi  itlarga qarshi  kurashish va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish 

orqali qaysi parazitdan saqlanish mumkin? 

A)Exinakokk       B)Bolalar gijjasi     C)Jigar qurti     D)Askarida  

19. Qirqquloqlarning gametafiti nima yordamida tuproqqa yopishib turadi? 

20. Kanop o’simligi qaysi turkumga kiradi? 

21.Sohta kurakburun ……….. turkumiga  kiradi. 

 

22.Urchuqsimon kaltakesak …………… kaltakesaklarga misol bo`ladi. 

23.O`rgimchaklarning qornining bir juft nafas olish organi………….joylashgan. 

24.Qushlarning qoni nafas olishda o’pka bilan bir qatorda …. ishtirok etadi. 

25. Baqa lichinkalarining yuragi necha kaerali va nechta qon aylanish doirasidan 

iborat?  

 

 

BIOLOGIYA 7-VARIANT 

 

1.Yomg’ir chuvalchangining teri-muskul haltasi nimalardan tashkil topgan? 

 1-tashqi epiteli, 2-ichak, 3-ichki epiteli, 4-halqasimon muskul, 5-bo’ylama muskul,    6-

ko’ndalang  muskul 

 A)1,2,3,4      B)2,3,4,5                C)1,3,4,5             D)1,2,5,6  

2.Baqachanoqning og’izi qayerda joylashgan? 

 A) Kirishsifoniasosida              B) Oyoqningasosida 

 C) Jabra asosida                        D) Og’zibo’lmaydi 

 

3. Faqat kaltakesaklar vakillari berilgan qatorni aniqlang?1.Echkiemar 2.Dasht 

agamasi 3.Gekkon 4.Salamandra 5.Gavial 6. Sariqilon 

A)1.2.3.6B) 2.3.5.6   C)5.6     D)2.3.4 

 

4.Yengil  yuk tortadigan ot  zotlarini belgilang : 1) Vladimir, 2) Orlov yo‘rg‘asi 3) 

Rus yo‘rg‘asi, 4) Axaltaka 5) Qorabayir 

A) 1, 5               B) 2, 3C) 4, 5              D) 5, 2 

 

5. O`rdakburunning tumshug`i …? 

A)uzun va keng muguz                  C)qisqa va keng 

B)uzun va yo`g`on muguz              D)qisqa va ingichka 

6.Tanasi uzun qillar bilan qoplangan  hayvon? 

A)Jayra             B)Yexidna             C)Ondatra 

          D)Yumronqoziq 

7.O‘rdakburun  qayerga uya quradi? 

A) uyaqurmaydiB) daryoqirg‘og‘iga 

C) suvostiga                             D) ochiqdashtga 

8.Qaysi yovvoyi sutemizuvchi hayvon go‘shti uchun ovlanadi? 

A) ondatra         B) ohu                 C) qulon                     D) tulki 9.Qaysi yovvoyi hayvondan mo‘yna olinadi? 

A) ondatra                  B) jayron                 C) qulon                         D) suv ayg‘iri 10.Sersut (1), sersut-go‘shtdor (2) vago‘shtdor (3) qoramol zotlarini farqlang:  

a) Bushuyev b) Simmental c) Shortgorn  d) Yaroslavl e) Kostroma  

A) 1 − c,; 2 − b, e; 3 − a, d                     B) 1 − a, d; 2 − c,; 3 − b, e 

C) 1 − a, d; 2 − b, e; 3 − c, 

               D) 1 − b, e; 2 −c; 3 − a, d 

11. Simmental, Kostroma qoramol zotlari qaysi yo‘nalishda ko‘paytiriladi? 

A) go‘sht            B) sut     C) sut-go‘sht                   D) faqat teri olish uchun 12.Mayinjunliqo‘ylarningjuninimadaniborat? 

A) bir xil uzunlikdagi tivitdan  

B) har xil uzunlikdagi tivitdan 

C) faqat dag‘al  qildan 

D) dag‘al qildan va tivitdan   

13.Dag‘al junli qo‘ylarning juni nimadan iborat? 

A)  bir xil uzunlikdagi tivitdan 

B)  har xil uzunlikdagi tivitdan 

C)  faqat dag‘al qildan 

D)  dag‘al qildan va tivitdan 

 

14.Tuxum qo‘yuvchilar (1) va xaltali (2)larga xos  belgi va xossalarni farqlang. 

a) tirik tug‘adi   b) kloakasi  bo‘lmaydi   c) tana harorati nisbatan yuqori 

d) bachadoni sust rivojlangan   e) sut bezlarining so‘rg‘ichlari rivojlangan 

f) bosh miyasi sodda tuzilgan j) sutbezlariningso‘rg‘ichlaririvojlanmagan 

k) tanaharorati past      l) kloakali  m) tanasijunyokiqillarbilanqoplangan 

A) 1 − a, b, c, k, l, m; 2 − f, j, k, d, e 

B) 1 − f, j, k, l, m; 2 − a, b, c, d, e, m 

C) 1 − f, j, d, e, m; 2 − k, l, a, b, c 

D) 1 − c, d, j, k; 2 − a, b, e, f, m 

 

15.Faqat sutemizuvchilarga xos belgilarni aniqlang: a) quloqsuprasirivojlangan 

b) bo‘yinda 7 ta umurtqabo‘ladi c) gavdasijunbilanqoplangan d) 

tishlariixtisoslashgane) diafragmarivojlangan  f) 

ayirishorganibittaloviyasimonbuyrakdaniboratj) qonaylanishdoirasibitta   k) 

junqoplamibirqavatdaniborat 

A) a, b, c, f, k                   B) d, e, f, j, k 

C) a, b, c, d, e                   D) a, b, c, d, e, f, j, k 

 

16.U  juda bahaybat bo`lsa ham tishlari juda mayday bo`lib, mayda 

qisqichbaqasimonlar  va baliqlar bilan oziqlanadi. Bu qaysi hayvon turi? 

A)Gigant akula             C)tishsiz kit                      B)Ko`k  kit                    D)Oq ayiq  

17.Qaysi javobda daryo qisqichbaqasining qorin bo`limi bo`limlar soni (a)va 

necha juft ikki shoxli qorin oyoqlar  bilan ta`minlangan bo`g`imlar soni(b) to`g`ri  

ko`rsatilgan                 

 A) a-7;b-7                   C) a-5;b-7              B) a-8;b-5                   D) a-7;b-5                                                                                                       

18. Bosh skeletlilar qanday tuzilgan?1-tanasi ikki yondan siqilgan, 2-tanasi shaffof,    

3-nerv sistemasi naysimon, 4-skeleti tog’ay  yoki  suyakdan  iborat, 5-boshi va dum 

qismi ingichkaroq, 6-nerv sistemasi bosh miya va orqa miyadan iborat, 7-og’zi 10-20 

juft paypaslagich  bilan  o'ralgan  

A) 1,2,3,5,7              B)3,4,6                C)2,5,6                   D)1,5,6 

 

19. Suvo’tlarda xlorofill vazifasini qanday organ bajaradi? 20. Tugunchada nima joylashgan? 

21. O’zbekistonda olmaning……turi va nokning…….. turi bor. 

 

22. Anabazin…….. oilaga kiruvchi…………..o’simlikdan olinadi. 

23.Misr g’o’zasining vatani? 

24.Sudralib yuruvchilar sinfiga ……….. hayvon turi kiradi. 

25.Gigant salamandra …………….  tarqalgan bo`lib , uzunligi…….. 

 

 

  

BIOLOGIYA 8-VARIANT 

 

 1.Baliqlarning suzgich pufagi qanday tuzilgan? 1-o'rtasidan ikkiga tortilgan, 2-havo 

bilan to'lgan  haltachaga  o'xshash, 3-ichak  ustida joylashgan, 4-ichak ostida 

joylashgan, 5-ichak bilan ingichka naycha orqali tutashgan, 6-kapillyar qon tomir bilan 

qoplanmagan, 7-yuzasi kapillyar qon tomirlari bilan qoplangan  

A)1,3,5,6,7                B)1,2,3,5,7                  C)2,3,4,5,6             D)2,3,4,5,7 

2.Lantsetnik qaysi kenja tip vakili hisoblanadi? 

A) boshskeletsizlar    B) xordalilar     C) umurtqalilar    D) tuban suyaklilar 3.Bosh skeletsizlar qanday tuzilgan? 1-bosh miyasi rivojlangan, 2-bosh miyasi 

rivojlanmagan, 3-bosh skeleti bo'lmaydi, 4-skeleti xordadan  iborat, 5-skeleti tog’ay 

yoki suyakdan iborat, 6-xorda embrional rivojlanish davrida bo'ladi  

A)2,3,4                   B)1,4            C)2,5        D)1,5,6 4. Baliqlarning ayirish sistemasi: 1-qo`ng`ir- qizg`ish, 2-buyraklar, 3-tasmasimon, 4-

xalqum bo'ylab joylashgan, 5-maxsus teshik orqali tashqariga chiqariladi, 6-siydik 

yo`li orqali qovuqqa tushadi 

A) 1,3,4,5,6                B)2,3,4,5,6             C)1,2,3,5,6              D)1,2,3,4,6 5.Zog’ora balig’ning  juft  suzgichlari: 1-orqa, 2-anal, 3-ko'krak, 4-dum, 5-qorin  

 A) 3,4,5                  B)1,2,4          C)1,3,5          D)3,5  6.Zog’ora baliq tanasining qaysi rangi himoya rangi bo'ladi? 1-orqa tomoni oq-

sarg’ish, 2-orqa tomoni to'q-yashil, 3-qorin tomoni oqish, 4-qorin tomoni to'q-yashil, 

5-rangi atrof muxitga rangiga mos bo'ladi 

A)2,3,5                B)1,2,4          C)2,3,4            D)1,3,4 7.Baliqning  qovurg`alari  qanday  nomlanadi? 

A) yoysimon 

 

 

B) yarim aylana C) qilichsimon 

 

 D) egarsimon qovurg`a 

8.Baliq yoshini qanday aniqlash mumkin? 

A) bo`yiga qarab   

 

                    B) tangachalari soniga qarab C) tangachalardagi xalqalar soniga qarab 

D) yon chizig`iga qarab 9.Xordalilar tanasi bo`ylab o`tadigan qism nima deyiladi? 

A) oldingi miya 

 

 

          B) nerv naychasi C) o`q  skelet 

 

           D) orqa miya 

10.Xordalilarning qancha turi bor? 

  A) 10000          B) 26000 

 

C) 36000  

D) 43000 11.Qaysi organizmlarning  tiriktug`ar  vakillari uchraydi? 1.akulalar, 2.skatlar , 

3.chayonlar, 4.toshbaqalar, 5.alligator, 6.ilonlar 

A)1.2.4.6                     B)1.2.3.6                          C)3.4.5.6                    D)1.4.5.6 


 

12.Orqa suzgichi  ortida  yana bitta suzgichga ega bo`lgan baliqni ko`rsating? 

A) skat                    B) akula                   C) keta                      D) beluga 13.Ilik suyagiga ega organizmlarni aniqlang? 1.suqsun,  2.gavial ,3.agama, 4.emu,  

5.sterlyad,  6.beluga 

A)2.3                   B)1.4                      C)5.6                       D)1.5.6 

 

14.  Gavial  qaysi turkum vakili hisoblanadi? 

A) timsohlar                       B) dumlilar                   C) gaviallar         D) dumsizlar 

15.Emu skiletida  qaysi  suyagi rivojlanmagan? 

A) toj suyagi                                         В) o`mrov 

С) dum umurtqalari                              D) oyoqlari ikki barmoqli 

16.Lansetniklar qayerda tarqalgan? 

A) tropik mo`tadil iqlimli dengizlarda, Qora dengizda 

B) barcha suv havzalarida 

C) Tinch va Atlantika okeani havzalarida 

D) ichki suv havzalarida Download 269.05 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling