Biologiya 8-sinf 1 variant


Download 67.13 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.12.2019
Hajmi67.13 Kb.

BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!

BIOLOGIYA  8-SINF 

  1 variant

1.Adashgan nervning bitta tolasi: 1) simpatik nerv  2) parasimpatik nerv  3) o‘rta 

miyadan chiqadi  4) uzunchoq  miyadan chiqadi   5) orqa miyadan chiqadi  6) so‘lak

ajralishini  kuchaytiradi  7) ichki organlarga boradi

A) 1, 5, 6          B) 2, 5, 6           C) 2, 4, 7             D) 1, 4, 6, 7

2.Qaysi modda qon ivishini tezlashtiradi va u qayerda uchraydi? 

A) serotonin, trombostitda  

  В) trombin, eritrostitda

C) vitamin K, leykostitda           D) fibrin, qon plazmasida

3.Oshqozonda oqsilni qaysi ferment parchalaydi? 

A)xlorid kislota          В)   pepsin      C)trinsin       D)  amilaza

4. Qonni ivishini qaysi modda ta'minlab beradi va u qaerda  joylashgan?   

A) fibrin,  qon plazmasida,            В) vitamin K, leykotsitlarda,    

C) serotonin, trombotsitlarda,        D) trombin, eritrotsitlarda . 

5.Gastrin qanday biologik modda va u ovqat xazm qilishda qanday axamiyatga ega?

A)gormon, oshqozon bezining shira ajratishini kuchaytiradi  

B)ferment; ovqatni parchalaydi

C)ferment; ichak faoliyatini  kuchaytiradi

D)gormon,  o’t    suyukligini faollashtiradi

6.Gipofizning oraliq  bo’lagidan  ajraladigan  gormonni  aniqlang?

A) Intermedin      B) Melatonin    C) Somatotrop     D) Neyrogormon

7. Oshqozon    va  ichakning  yallig’lanish    kasalliklarini   ko’rsating?  1-ichburug’ 

2-vabo   3-gastrit  4-botulizm, salmonelloz  5-kolit   6-qorin tifi

A)1.3.4       B)2.3.4.5            C)1.2.4.6              D)3.5

8. Qaysi javob jigar funksiyasi uchun xos emas?

A) o’t suyuqligi ishlab chiqaradi                   B) ferment ishlab chiqaradi

C) uglevod almashinuvida qatnashadi           D) qonni tozalaydi

9. Odamning ovoz boylamlari  …….da joylashgan

A) Hiqildoqda             B) Xalqumda   C) Qattiq tanglayda     D) Traxeyada

10. Odam organizmida jigarning funksiyasini aniqlang? 1.eritrotsitlarni parchalash  

2.o`t suyuqligi ishlab chiqarish 3.leykositlarni ishlab chiqarish  4.qonni zaharli 

moddalardan tozalash . 5.gormon ishlab chiqarish 6.moddalar almashinuvida 

qatnashadi

A) 1,2, 6

B) 2, 3,5

C) 1, 5, 6

D) 2, 4, 6

11. Odamda hiqildoq ichki pardasining yalliglanishi qanday kasallik bilan ataladi?

A) laringit         B) traxeit              C) bronxit              D) faringit

12. Odamda ovqat xazm qilish organlarining ketma- ketligini aniqlang :   

1.og`iz bo`shlig`i  2.oshqozon  3.halqum   4.o`nikki barmoqli ichak 5.qizilo`ngach 

6. yo`g`on ichak  7.ingichka ichak

A) 1,2, 3,4, 5, 6, 7  B) 1,3, 4, 6, 7,5, 2   C)1,3,5,2,4,7,6   D) 1,5, 6, 7,2,3,4.

13. A vitaminoz  qanday kasallik?

A) organizmda A vitamini yetishmasligi  B) organizmga A vitamin umuman 

tushmasligi  C) organizmda vitaminlar yetishmasligi

D) organizmga biror vitaminning umuman yetishmasligi


14. Beri- beri kasllaigini davolashda ovqat ratsioniga qanday mahsulotlar qo’shish 

kerak?


A) tuxum sarig’i, baliq yog’i  B) dukkakli va g’allali  ekinlar, yong’oq, mol jigari

C) sut va sut maxsulotlari , mol jigari D) limon, mandarin, apelsin

15.Og’iz bo’shlig’iga qanday so’lak bezlari ochiladi?1- til osti, 2- jag’oldi, 3- quloq 

osti, 4- jag’ osti, 5- tish osti, 6- quloq oldi

A) 1,3,4

       B) 2,4,6             

C) 1,3,5

D) 1,4,6


16. Tish qanday qismlardan iborat? 1- koronka 2- emal  3- sement 4- pulpa 5- 

bo’yin 6- ildiz  7- dentin

A) 2,3,7

              B) 1,2,4

        C) 1,5,6                         D) 2,5,6

17. Ko`richakning chuvalchangsimon o`simtasi nima deyiladi?

A) appendiks  B) ko’richak  C) ko’tariluvchi chambar ichak    D) sigmasimon

18. Pepsin fermenti qayerda sintezlanadi?

A) oshqozon

B) 12 barmoq ichak    C) ingichka ichak    D) yo’g’on ichak

19. Qaysi nerv sistemasi simpatik va parasimpatik nerv sistemasiga bo’linadi?

A) somatik nerv sistemasi

               B) vegetativ nerv sistemasi 

C) periferik nerv sistemasi

               D) markaziy nerv sistemasi

20. Parasimpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini susaytiradi?

1) yurak-qon tomir,  2) ovqat hazm qilish,  3) siydik ajratish,   4) nafas olish

A) 1, 2         B) 2, 3            C) 3, 4            D) 1, 4

21.Sohta kurakburun ……….. turkumiga  kiradi.

22. Urchuqsimon kaltakesak …………… kaltakesaklarga misol bo`ladi.

 

23.O`rgimchaklarning qornining bir juft nafas olish organi………….joylashgan.24.Qushlarning qoni nafas olishda o’pka bilan bir qatorda …. ishtirok etadi.

 

25. Baqa lichinkalarining yuragi necha kaerali va nechta qon aylanish doirasidan   iborat?

26.Kanop o’simligi qaysi turkumga kiradi?

27. O’simlikni generativ ko’payish organlari?

 

28.Nafas  olishning  boshqarilishi?29. Suvo’tlarda  xlorofill  vazifasini qanday organ bajaradi? 

30. Jigar qurtining oraliq  ho'jayinini  aniqlang?BIOLOGIYA  8-SINF   

  2 variant

1.Parasimpatik nerv sistemasi qaysi organlar  faoliyatini kuchaytiradi?

1) yurak-qon tomir,   2) ovqat hazm qilish,  3) siydik ajratish, 4) nafas olish,

A) 1, 2                 B) 2, 3                    C) 3, 4                  D) 1, 4

2. Ichki sekretsiya bezlari ishini qaysi nerv sistemasi boshqaradi?

 A) somatik nerv sistemasi

             B) vegetativ nerv sistemasi 

 C) periferik nerv sistemasi

             D) markaziy nerv sistemasi

3.Adashgan nervning bitta tolasi: 1) simpatik nerv  2) parasimpatik nerv  3) o‘rta 

miyadan chiqadi  4) uzunchoq  miyadan chiqadi   5) orqa miyadan chiqadi  6) so‘lak

ajralishini  kuchaytiradi  7) ichki organlarga boradi

A) 1, 5, 6          B) 2, 5, 6           C) 2, 4, 7             D) 1, 4, 6, 7

4.Odam bosh miyasida qaysi nerv markazi shikastlansa, tana muskullarining 

tarangligi  pasayib, odamda ixtiyorsiz harakatlar paydo  bo‘ladi?

A) miyacha           B) oqimtir yadro  C) targ‘il tana        D) uzunchoq miya

5.Muskullar harakatini tartibli boshqarilishini ta’minlovchi bosh miya qismi - . . .

A) miyacha  B) o‘rta miyaning oqimtir yadrosi

C) o‘rta miyaning qoramtir moddasi  D) uzunchoq miya

6.Muskul, paylar, bo‘g‘imlar, suyaklarning  retseptorlaridan impulslarni  bosh miya 

yarim  sharlarining qaysi zonasi qabul qiladi?

A) assotsiativ zona                        B) harakatlanish zonasi

C) sezish zonasi                            D) sezish va harakatlanish zonasi

7.Ma’lumki, miya po‘stlog‘ining nerv hujayralari olti qavatdan iborat bo‘lib, uning 

eng pastki  qismida qanday hujayralar joylashgan?

A) piramidasimon  B) yulduzsimon C) nerv hujayralarining kalta o‘simtalari 

D) duksimon

8. Qaysi javob jigar funksiyasi uchun xos emas?

A) o’t suyuqligi ishlab chiqaradi                   B) ferment ishlab chiqaradi

C) uglevod almashinuvida qatnashadi           D) qonni tozalaydi

9.Gipofizar pakanalik qaysi gormon sekretsiyasi buzilishida kelib chiqadi?

A) somatotrop

    B) laktotrop

C) melatonin    D) paratgormon

10. … no’xatsimon bez bo’lib, bosh miyaning ostki sohasida kalla suyagining turk 

egarchasida joylashgan.

A) gipofiz bezi

    B) epifiz bezi   C) ayrisimon bez     D) qalqonoldi bezi

11. Somatotrop gormoni ishlab chiqarish buzilishi tufayli kelib chiqadigan 

kasalliklarni ko’rsating? 1-gigantizm,  2-kretinizm,  3-Bazedov kasalligi,   4- 

nanizm,  5-miksedema,  6-akromegaliya 

A) 1,2,3


   B) 4,5,6        C) 1,4,6        D) 2,3,5

12. Qalqonsimon bez faoliyati buzilishi tufayli kelib chiqdigan kaslliklarni 

ko’rsating?1- gigantizm,  2- gipoterioz,  3- Bazedov kasalligi,   4- nanizm,  5- qandli

diabet,   6- akromegaliya

A) 1,2,3            B) 4,5,6           C) 1,4,6      D) 2,3

13. Qaysi  gormon  yetishmaganda  Ca va P  almashinuvi buziladi?

A) timozin B) parat garmon    C) mineralokortikoid     D) somatotrop

14. … bolalarning  o’sishi va rivojlanishida, nerv sistemasi funksiyasining  normal 

takomillashishida  ahamiyatga  ega 


A) Timozin  B) Paratgormon    C) Glyukokortikoid        D) Tiroksin

15. Nerv sistemasi  bajaradigan vazifasiga ko’ra … bo’linadi: 1- periferik n.s. 2- 

markaziy n.s. 3- somatik n.s. 4- vegetativ n.s. 5- oliy nerv faoliyati 6- quyi funksiya

A) 1,2


B) 3,4     

C) 5,6  


D) 1,3

16. Bosh miyadan chiquvchi 12 juft nerv va orqa miyadan chiquvchi 31 juft nervlar 

nerv sistemasining qaysi qismi vakillari hisoblanadi?

A) somatik nerv sistemasi

                      B) vegetativ nerv sistemasi 

C) periferik nerv sistemasi

                      D) markaziy nerv sistemasi

17. Qaysi nerv sistemasi simpatik va parasimpatik nerv sistemasiga bo’linadi?

A) somatik nerv sistemasi

               B) vegetativ nerv sistemasi 

C) periferik nerv sistemasi

               D) markaziy nerv sistemasi

18. Parasimpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini susaytiradi?

1) yurak-qon tomir,  2) ovqat hazm qilish,  3) siydik ajratish,   4) nafas olish

A) 1, 2         B) 2, 3            C) 3, 4            D) 1, 4

19. Qonni ivishini qaysi modda ta'minlab beradi va u qaerda  joylashgan?   

A) fibrin,  qon plazmasida,            В) vitamin K, leykotsitlarda,    

C) serotonin, trombotsitlarda,        D) trombin, eritrotsitlarda . 

20.Gastrin qanday biologik modda va u ovqat xazm qilishda qanday axamiyatga 

ega? 


A)gormon, oshqozon bezining shira ajratishini kuchaytiradi  

B)ferment; ovqatni parchalaydi

C)ferment; ichak faoliyatini  kuchaytiradi

D)gormon,  o’t    suyukligini faollashtiradi

21.Otlarning  nasl  boshi?

22.Qadimgi  panjaqanotli  baliq?  

23.Anabazin…….. oilaga kiruvchi…………..o’simlikdan olinadi.

24. Misr g’o’zasining  vatani?

 

25.Nafas  olishning  boshqarilishi?26. Suvo’tlarda  xlorofill  vazifasini qanday organ bajaradi? 

27. Jigar qurtining oraliq  ho'jayinini  aniqlang?

28.Sohta kurakburun ……….. turkumiga  kiradi.

29. Urchuqsimon kaltakesak …………… kaltakesaklarga misol bo`ladi.

 

30.O`rgimchaklarning qornining bir juft nafas olish organi………….joylashgan.BIOLOGIYA  8-SINF  

  3 variant

1.Mielin  qobiq  qaysi to’qima uchun xos bo’ladi.

A) nerv   B) epitelial   C) biriktiruvchi   D) barcha to’qimalarda uchraydi

2.O’zaro va yettinchi qovurg’aga birikkan suyaklar soni nechta?

A) 6      B) 3      C) 7       D) 12

3.Funariya o’simligi bargining hujayralari necha qavatdan tashkil topgan? 

A) 2      B)  3      C) 1       D) ko’p

4. Z.Umidova odamdagi qaysi kasalliklarni o’rganishda faoliyat yurgizgan? 

A) Ichki kasalliklar    B) jarroxlik   C) bolalar kasalliklari D) asab kasalliklari

5. Apreldan  dekabr oyigacha   cho’lda  qurimasdan  o’sib turadigan  o’simliklar 

qaysi oilaga mansub?  

A) Sho’radoshlar    B) Ituzumdoshlar   C) Ra`nodoshlar    D) Gulxayridoshlar

6. Bir yadroga ega bo`lgan hujayralarni ko’rsating.

A) rombsimon muskul hujayralari             B) jigar muskullari hujayralari

C) yelka muskullari hujayralari                 D) og’izning aylana muskuli hujayralari

7.Kollenxima bu-………. 

A) mexanik to’qimaning o’lik hujayralari  B) o`tkazuvchi to’qimaning o’lik 

hujayralari    C) mexanik to’qimaning tirik hujayralari   

D) asosiy to’qimaning tirik hujayralari

8.  Yog’ochlik --…

A)  suv va unda erigan mineral tuzlarni poya bo`ylab pastga o’tkazadi 

B) shakli va kattaligi jihatidan turli hujayralardan iborat  

C) floemadan  hosil bo’ladi D) o’z hujayralarida organik moddalarni to’playdi 

 9. Gavial qaysi turkum vakili xisoblanadi? 

A) timsohlar       B) gaviallar      C)  dumlilar     D) dumsizlar

10.Chanoq suyagi tuzilishi bo’yicha qaysi suyaklar guruhiga kiradi?

A) naysimon          B) g’ovak           C) yassi        D) g’alvirsimon

11. Lola o’simligining     meva turini aniqlang?

A) dukkak               B) ko’sak            C) yong’oqcha     D) qanotchali

12. Quyidagi qaysi suyak   emuda rivojlanmagan?

A) toj suyagi      B) o’mrov              C) dum umurtqalari         D) panja suyaklari

13.Gipofizning oraliq  bo’lagidan  ajraladigan  gormonni  aniqlang?

A) Intermedin        B) Melatonin        C) Somatotrop                D) Neyrogormo

14. Zog’orabaliqning  umurtqa  pog’onasi  nechta suyakdan tashkil topgan?

A) 39-42         B)39-49        C)10-16       D)zog’ora baliq  tanasining uzunligiga 

bog’liq


15.Suyaklarning yuzasi pishiq yupqa parda……..bilan qoplangan

 A)fastsiya                   B) ossein          C) periost            D) bo`g’im xaltasi

16.Bir kecha-kunduzda necha litr limfa suyuqligi limfa tomirlaridan vena qon 

tomirlariga quyiladi?

A)1200-1500              B)1500-1800  C)1300-9000               D)1800-2200

17.Qaysi organ organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qiladi?

A)suyak        B)yurak        C)taloq      D)oyoq

18.Bosh miyaga qon quyilishi qanday kasallikni keltirib chiqaradi?

A) insult         B) tonzilit         C) miokardinfarkti   D)  bronxit


19. Qaysi nerv sistemasi simpatik va parasimpatik nerv sistemasiga bo’linadi?

A) somatik nerv sistemasi

               B) vegetativ nerv sistemasi 

C) periferik nerv sistemasi

               D) markaziy nerv sistemasi

20. Parasimpatik nerv sistemasi qaysi organlar faoliyatini susaytiradi?

1) yurak-qon tomir,  2) ovqat hazm qilish,  3) siydik ajratish,   4) nafas olish

A) 1, 2         B) 2, 3            C) 3, 4            D) 1, 4

21.Jigar to’qimasining yemirilishi kasalligi  nima?

22.Teriga rang beruvchi pigment bezi qaysi qavatida joylashgan?

23.Yurak muskulining kengayishi nima deb  ataladi?

24.Qonning ivishini  ta’minlovchi hujayra qaysi?

25.Kapilyarlar soch tolasidan necha barobar ingichka? 

26.Nima organizmga kirgan mikroblarni bir-biriga yopishtirib eritib yuboradi.

27.Yuqumli kasalliklardan himoya qilish xususiyati nima

28.Nafas  olishning  boshqarilishi?

29. Suvo’tlarda  xlorofill  vazifasini qanday organ bajaradi? 

30. Jigar qurtining oraliq  ho'jayinini  aniqlang?
Download 67.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling