Biologiya fanidan o‘quv dasturi asosidagi taqvim-mavzu reja 5-sinf Botanika


Download 157.25 Kb.
Pdf ko'rish
Sana24.05.2018
Hajmi157.25 Kb.

 Biologiya fanidan o‘quv dasturi asosidagi  taqvim-mavzu reja 

 

5-sinf  Botanika 

(haftasiga 1 soat. Jami 34 soat.) 

T/r. 

Mavzular 

Soat 

 

1-yarim yillik 

 

1-dars 


Kirish. 

1  

Gulli o‘simliklar bilan tanishish.  (4 soat, shundan 1 soati 

ekskursiya) 

 

2-dars 


Gulli o‘simliklarning xilma-xilligi, organlarining (ildiz, poya, kurtak, 

gul, meva va urug‘larning) yashash muhitiga moslashuvi va o‘ziga 

xos xususiyatlari.  

3-dars 1-laboratoriya mashg‘uloti: Gulli o‘simliklarning organlari bilan 

tanishish. 

4-dars 


Gulli o‘simliklarning hayotiy shakllari: daraxtlar, butalar, yarim 

butalar, ko‘p yillik, ikki yillik va bir yillik o‘tlar. 

5-dars 


1-ekskursiya. Kuz faslida o‘simliklar hayotida ro‘y beradigan 

o‘zgarishlar. Xazonrezgilik. 

 

Hujayra.  7 soat  

6-dars 


Hujayra-hayotning asosi. O‘simliklarning hujayralardan tuzilganligi. 

7-dars Kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblar-lupalar, mikroskoplar bilan 

tanishish.  Nazorat ishi-1 

8-dars 


Hujayraning qismlari. Hujayralarning xilma-xilligi.  

9-dars Hujayraning tiriklik belgilari. 

10-dars O‘simlik to‘qimalari haqida tushuncha. To‘qimalarning tuzilishi, 

vazifalari, xillari. 

11-dars 


2-laboratoriya mashg‘uloti. Mikroskopning tuzilishi bilan tanishish.                                                  

12-dars 3-laboratoriya mashg‘uloti. Piyoz po‘stidan va chigit tuklaridan 

preparat tayyorlash va ularni mikroskopda ko‘rish.         

 

Ildiz.  6 soat  

13-dars 


Ildizning ahamiyati va xillari. 

14-dars Ildizning tashqi va ichki tuzilishi. Ildiz qismlari. 

15-dars Ildizning o‘sishi, oziqlanishi va nafas olishi.   

16-dars Ildiz faoliyatini yaxshilash uchun yerga o‘g‘it solish.  

Nazorat ishi-2 

 Jami (1-yarim yillik) 

16 soat 

 

2-yarim yillik 

 

17-dars 


Shakli o‘zgargan ildizlar, ildizmevalar. 

18-dars 4-laboratoriya mashg‘uloti. Ildiz tizimlari bilan tanishish. 

 Poya.  7 soat 

 

19-dars Poya (tana) haqida umumiy tushuncha. Novda va unga xos belgilar. 

20-dars Kurtaklarnung xillari, poyada joylashishi, ichki tuzilishi. 

21-dars Kurtaklardan novdaning rivojlanishi. 

22-dars Poyalarning xilma-xilligi, ichki tuzilishi. 

23-dars Poyaning bo‘yiga va eniga o‘sishi. 

24-dars Poyada oziq moddalarning harakatlanishi.  

25-dars  Shakli o‘zgargan yer osti novdalar. (tugunak, piyozbosh, ildizpoya) 

Ularning o‘simlik va insonlar hayotidagi ahamiyati.  Nazorat ishi-3. 

 Barg. 7 soat (shundan 1 soati ekskursiya). 

 

26-dars Barglarning vazifasi, xilma-xilligi. Oddiy va murakkab barglar.                                                

27-dars Novdada barglarning joylashuvi. Shakli o‘zgargan barglar. 

28-dars Barglarning tashqi va ichki tuzilishi. 

29-dars Bargda organik moddalarning hosil bo‘lishi-fotosintez jarayoni. 

30-dars Barglarning nafas olishi va suv bug‘latishi. 

31-dars 2-ekskursiya. Issiqxonalarda o‘stiriladigan o‘simliklar bilan tanishish. 

32-dars Barg bobiga doir ma’lumotlarni umumlashtirish.  

Nazorat ishi-4 

 O‘simliklarning vegetativ ko‘payishi (2 soat). 

 

33-dars O‘simliklarning tabiatda va madaniy sharoitda vegetativ organlaridan 

ko‘payishi. 

34-dars 


Parxish va payvandlash. Vegetativ ko‘payishning o‘simlik va 

insonlar hayotidagi ahamiyati. 

 

Jami (2-yarim yillik) 18 soat 

 

Jami (5-sinf) 34 soat 

 

6-sinf  Botanika 

(haftasiga 2 soat. Jami 68 soat.) 

T/r 

M a v z u l a r 

Soati 

 

1-chorak  

 

1-dars 


O‘zbekistonda botanika fanining rivojlanish tarixi.  Gul (6 soat) 

 

2-dars Gul o‘simliklarning ko‘payish organi. 

3-dars Gullarning xilma-xilligi. 

4-dars To‘pgullar. 

5-dars Gullarning changlanishi. 

6-dars Urug‘lanish. Nazorat ishi-1. 

7-dars 1-laboratoriya mashg‘uloti. Tabiatdan yig‘ilgan hamda xona 

o‘simliklaridan foydalanib, to‘pgullar va gullarning tuzilishi bilan 

tanishish. 

 Meva va urug‘lar (8 soat). 

 

8-dars Mevalar. 

9-dars Mevalarning tabiatdagi ahamiyati. 

10-dars Bir va ikki urug‘pallali o‘simliklar. 

11-dars Urug‘ning tarkibi. 

12-dars Urug‘larning nafas olishi. 

13-dars Urug‘larning o‘sishi va unib chiqishi. 

14-dars Meva va urug‘larning tarqalishi. Nazorat ishi-2. 

15-dars Amaliy mashg‘ulot. Urug‘ning nafas olishi.  

 O‘simlik yaxlit organizm. (2-soat) 

 

16-dars O‘simlik va atrof muhit. 

17-dars Ekskursiya. O‘simliklardagi o‘zgarishlar. 

 O‘simliklar sistematikasi. (41-soat) 

 

18-dars Bakteriyalarning tuzilishi va hayoti.  

  jami (1-chorak) 

18 

soat 

 

2-chorak  

19-dars 


Bakteriyalarning ahamiyati. 

20-dars Kasallik paydo qiluvchi bakteriyalar.                 

21-dars Umumlashtiruvchi dars. Nazorat ishi-3. 

22-dars Mog‘or zamburug‘i. 

23-dars Achitqi zamburug‘i. 

24-dars Qalpoqchali zamburug‘lar. 

25-dars Parazit zamburug‘lar. 

26-dars Lishayniklarning tuzilishi va ahamiyati. 

27-dars Umumlashtiruvchi dars. 

28-dars Bir hujayrali suv o‘tlari. 

29-dars Ko‘p hujayrali suv o‘tlari. 

30-dars Dengiz suv o‘tlari.                                                 

31-dars Umumlashtiruvchi dars.  Nazorat ishi-4. 

32-dars Funariya yo‘sini. 

 jami (2-chorak) 

14 

soat 

 

3-chorak  

33-dars 


Dala qirqbo‘g‘imi. 

34-dars Zuxrasoch va suv qirqqulog‘i. 

35-dars Archa. 

36-dars Qarag‘ay. 

37-dars 2-laboratoriya mashg‘uloti. Ko‘p hujayrali yashil suvo‘tlari. 

38-dars Umumlashtiruvchi dars. 

39-dars Yopiq urug‘li o‘simliklar. 

40,41-dars  2-ekskursiya. Yopiq urug‘li yoki gulli o‘simliklar haqida tushuncha. Ikki va bir urug‘pallali o‘simliklar sinfi va ularning o‘ziga xos 

xususiyatlari.  

42-dars 


Ra’nodoshlar oilasi. 

43-dars Karamdoshlar oilasi.                       

44-dars Umumlashtiruvchi dars. Nazorat ishi-5. 

 

45-dars Sho‘radoshlar oilasi. 

46-dars Gulxayridoshlar oilasi. 

47-dars Burchoqdoshlar (dukkakdoshlar) oilasi. 

48-dars Ituzumdoshlar oilasi. 

49-dars Tokdoshlar oilasi. 

50-dars Qovoqdoshlar oilasi. 

51-dars Ziradoshlar oilasi. 

52-dars Umumlashtiruvchi dars. Nazorat ishi-6 

  jami (3-chorak) 

20 

soat 

 

4-chorak   

53-dars 


Qoqio‘tdoshlar oilasi.                    

54-dars Loladoshlar oilasi. 

55-dars Piyozdoshlar oilasi. 

56-dars Bug‘doydoshlar (boshoqdoshlar) oilasi. 

57-dars 2-amaliy ish. O‘simliklar aniqlagichi bilan ishlash.  

58-dars Umumlashtiruvchi dars.  O‘zbekistonning o‘simlik boyligi. 

 

59-dars Cho‘l va to‘qay o‘simliklari. 

60-dars Adir, tog‘ va yaylov o‘simliklari. 

61-dars Ekskursiya. O‘simliklar qoplami. 

 O‘simlik va atrof muhit. 

 

62-dars O‘simliklar dunyosiga ekologik omillarni ta’siri. 

63-dars O‘simliklarga odam faoliyatini ta’siri.  Nazorat ishi-7. 

64-dars O‘simliklarni muhofaza qilish. 

65-dars O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan o‘simliklar.  Umumlashtiruvchi darslar. (3-soat) 

Yerda o‘simliklar dunyosining rivojlanishi.  Manzarali 

o‘simliklar. 

 

66-dars O‘tgan davrlardan qolgan o‘simlik qoldiqlari. 

67-dars Urug‘li o‘simliklarni kelib chiqishi. Nazorat ishi-8. 

68-dars Ochiq joyda o‘stiriladigan manzarali o‘simliklar. Xona o‘simliklari. 

3-amaliy ish. Xona o‘simliklarini ko‘paytirish. 

 

jami (4-chorak) 16 

soat 

 

jami (6-sinf) 68 

soat 

7-sinf  Zoologiya 

(haftasiga 2 soat. Jami 68 soat.) 

T/r. 

                  Mavzular 

Soat 

 

1-chorak 

18 

soat 

 

Hayvonot dunyosi haqida umumiy ma’lumot. 

 

1-dars 


Hayvonlarning xilma-xilligi va ahamiyati. 

2-dars Hayvonlar organizmining tuzilishi. Hayvonlar klassifikatsiyasi.  

 Bir hujayrali, ya’ni sodda hayvonlar. 

 

3-dars Soxta oyoqlilar sinfi. 

4-dars Xivchinlilar sinfi. 

5-dars Infuzoriyalar va sporalilar sinflari.  

6-dars Laboratoriya  mashg‘uloti.  Tufelkaning  tuzilishi,  harakatlanishi  va 

ta’sirlanishi. 

 

Ko‘p hujayli hayvonlar.  

7-dars 


Bo‘shliqichlilar tipi. Chuchuk suv gidrasi. 

8-dars Dengiz bo‘shliqichlilari. Nazorat ishi -1. 

9-dars Yassi chuvalchanglar tipi.  Kiprikli chuvalchanglar sinfi. 

10-dars So‘rg‘ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar sinfi. 

11-12d To‘garak chuvalchanglar tipi. 

13-dars Parazit chuvalchanglar. 

 Halqali chuvalchanglar tipii. 

 

14-dars Kam tukli halqalilar sinfi.  

15-dars Halqali chuvalchanglarning xilma-xilligi. Nazorat ishi -2. 

16-dars 2-laboratoriya. Yomg‘ir chuvalchangining tuzilishi va harakatlanishi.  

  Molyuskalar tipi. 

 

17-dars Qorinoyoqli molyuskalar sinfi. 

18-dars Ikki pallali molyuskalar sinfi.  

 jami (1-chorak) 

18 

soat 

 

2-chorak  

 

Bo‘g‘imoyoqlilar tipi. Qisqichbaqasimonlar sinfi. 

 

19-dars 


Tashqi tuzilishi va ko‘payishi. 

20-dars Ichki tuzilishi.  O‘rgimchaksimonlar sinfi. 

 

21-dars 


O‘rgimchaklar turkumi. 

22-dars O‘rgimchaklarning xilma-xilligi.   Hashoratlar sinfi. 

 

23-dars 


Tashqi tuzilishi.  Nazorat ishi -3. 

24-dars Ichki tuzilishi. 

25-dars Ko‘payishi va rivojlanishi. 

26-dars  3-laboratoriya mashg‘uloti. Hashoratlarning tashqi tuzilishi. 

27-dars Kapalaklar, ya’ni tangachaqanotlilar turkumi. 

28-dars Pardaqanotlilar turkumi. Asalarilar va chumolilar.  

29-dars Ikki qanotlilar turkumi. Nazorat ishi -4. 

30-dars Ekskursiya. 

31-dars Lansetnik-tuban tuzilgan xordali hayvon.  

32-dars Lansetnikning  umurtqali  va  umurtqasiz  hayvonlarga  o‘xshashlik 

belgilari. 

 

jami (2-chorak) 14 

soat 

 

3-chorak 

 

 

Baliqlar. 

 

33-dars 


Tashqi tuzilishi, skeleti, muskuli va suzgich pufagi. 

34-dars 4-laboratoriya 

mashg‘uloti. 

Baliqlarning 

tashqi 


tuzilishi 

va 


harakatlanishi. 

35-dars Ichki tuzilishi. 

 

36-dars Nerv sistemasi va sezgi organlari. 

37-dars Ko‘payishi va rivojlanishi. 

38-dars Xilma-xilligi: tog‘ayli baliqlar sinfi. 

39-dars Suyakli baliqlar sinfi.  Suvda ham quruqlikda yashovchilar sinfi.  

 

40-dars 


Tashqi tuzilishi va skeleti. 

41-dars Ichki tuzilishi. Nazorat ishi -5. 

42-dars Ko‘payishi, rivojlanishi va umumiy o‘xshashligi.   Sudralib yuruvchilar sinfi. 

 

43-dars 


Tuzilishi, ko‘payishi va rivojlanishi. 

44-dars Sudralib yuruvchilar xilma-xilligi. Tangachalilar turkumi. 

45-dars Toshbaqalar va timsohlar turkumlari. 

 Qushlar sinfi. 

 

46-dars Tashqi tuzilishi. 

47-dars Sklet va muskullarning tuzilishi. 

48-dars 5-Laboratoriya  mashg‘uloti.  Qushlarning  tashqi  tuzulishi  va  pat 

qoplami. Nazorat ishi-6.  

49-dars 


Ichki tuzilishi va sezgi organlari. 

50-dars Ko‘payishi va rivojlanishi. 

51-dars Mavsumiy hodisalarga moslashishi.  

52-dars Qushlarning xilma-xilligi, voha qushlari. 

 jami (3-chorak) 

20 

soat 

 

4-chorak  

53-dars 


To‘qay va o‘rmon qushlari. 

54-dars Suv havzalari qushlari. 

55-dars Yirtqich qushlar.  Parrandachilik. 

 Sutemizuvchilar sinfi. 

 

56-dars Itning tashqi tuzilishi, skeleti va muskullari. 

57-dars Ichki tuzilishi. 

 

58-dars Nerv sistemasi, sezgi organlari va xulqi-atvori. 

59-dars Ko‘payishi, rivojlanishi va kelib chiqishi. 

60-dars 6-laboratoriya  mashguloti.  Sutemizuvchilar  skeletining  tuzilishi.  

Nazorat ishi -7.  

61-dars Sutemizuvchilarning  xilma-xilligi,  tuxum  qo‘yuvchilar,  xaltalilar, 

yo‘ldoshlilar. 

62-dars 


Hasharotxo‘rlar, kemiruvchilar, qo‘lqanotlilar turkumlari. 

 

63-dars Yirtqichlar turkumi. 

64-dars Dengiz sutemizuvchilari: kurak oyoqlilar va kitsimonlar turkumlari. 

65-dars Tuyoqli sutemizuvchilar. 

 

66-dars Primatlar turkumi. 

67-dars Sutemizuvchilar sinfiga mansub chorva mollari. Nazorat ishi -8    

68-dars Umumlashtiruvchi dars.  jami (4-chorak) 

16 

soat 

 

jami (7 sinf) 

68 

soat 

 

8-sinf  Odam va uning salomatligi 

(haftasiga 2 soat. Jami 68 soat.) 

  T/r. 

Bob va mavzular. 

Soat 

 

1-chorak  

 

1-dars 


Kirish. 

  Odam organizmi haqida umumiy ma’lumot. 

 

2-dars 


Odam tanasining tuzilishi va funksiyasining evolyusion rivojlanishi. 

3-dars Hujayra. Hujayra haqida umumiy tushuncha. 

4-dars To‘qimalar, a’zo va a’zolar tizimi. 

5-dars Organizm va tashqi muhit. 

6-dars Laboratoriya mashg‘uloti. To‘qimalar. 

  Tayanch-xarakatlanish tizimi. 

 

7-dars 


Tayanch-harakatlanish tizimining tuzilishi. 

8-dars Suyaklarning tuzilishi va tarkibi.      Nazorat ishi -1. 

9-dars Muskullar va ularning funksiyasi. 

10-dars Odam tanasi muskullarining asosiy guruhlari. 

11-dars Muskullarning ishlashi. Muskul ishining turlari, muskullar 

rivojlanishida harakatning roli. 

12-dars 


Qad-qomatning shakllanishi. Umurtqa pog‘onasining roli, tananing 

ressori.  

13-dars  Laboratoriya mashg‘uloti. 1. Muskullarning dinamik va statik ishi. 2. 

Tayanch-harakatlanish tizimi shikastlanganda birinchi yordam berish. 

14-dars 


Umumlashtiruvchi dars. Nazorat ishi -2. 

  Qon. 

 

15-dars 


Organizmning ichki muhiti. 

16-dars Qonning tarkibi va shaklli elementlari. 

17-dars Qon guruhlari. 

18-dars Immunitet. Laboratoriya mashg‘uloti. Qonning shaklli elementlarini 

o‘rganish. 

 

jami (1-chorak) 18 

soat 

 

2-chorak 

 

19-dars 


Qon aylanish tizimi haqida umumiy tushuncha. 

20-21d. Katta va kichik qon aylanish doirasi. 

22-dars Qonning tomirlar bo‘ylab harakatlanishi. Nazorat ishi-3. 

23-dars Tashqi muhit omillarining yurak faoliyati va qon bosimiga ta’siri. 

24-dars Laboratoriya mashg‘uloti. Jismoniy mashqlarning yurak-qon tomir 

tizimiga ta’sirini aniqlash. 

 

Nafas olish.  

25-dars 


Nafas olish, nafas olish a’zolarining tuzilishi. 

26-dars Ovoz apparati. O‘pka va to‘qimalarda gazlar almashinishi. 

27-dars Sun’iy nafas oldirish. Nazorat ishi-4. 

28-dars 1.Laboratoriya mashg‘uloti. Ko‘krak qafasining harakatini kuzatish. 

2.Nafas bilan chiqadigan havodagi karbonat angidridni aniqlashga oid 

tajriba o‘tkazish. 

 Ovqat hazm qilish. 

 

29-dars Ovqat hazm qilishning ahamiyati. 

30-31 dars 

Ovqat hazm qilish a’zolarining tuzilishi va vazifasi. 

32-dars 


Jigar. Me’da osti bezi. Ovqat hazm qilishning boshqarilishi. 

  

jami (2-chorak) 

14 

soat 

 

3-chorak 

 

33-dars 


Ovqat hazm qilish a’zolari gigienasi. Me’da ichak kasalliklari va 

ularning oldini olish. 

34-dars 


Laboratoriya mashg‘uloti. So‘lak fermentlarining kraxmalga ta’siri. 

 Moddalar va energiya almashinuvi. 

 

35-dars Moddalar va energiya almashinuvi haqida umumiy tushuncha. 

36-dars Vitaminlar. 

37-dars Energiya almashinuvi. 

38-dars Laboratoriya mashg‘uloti. Bir kecha-kunduzgi ovqat ratsionini tuzish. 

 Ayirish. 

 

39-dars Ayirishning ahamiyati. 

40-dars Buyraklarning tuzilishi va funksiyasi. Siydik ayirish organlari 

kasalliklari va ularning oldini olish.  Nazorat ishi-5 

 Teri. 

 

41-dars Terining tuzilishi va funksiyasi.  

42-dars Organizmni chiniqtirish. Teri gigienasi. Teri shikastlanganda birinchi 

yordam berish. 

 

 Ichki sekresiya bezlari.  

43- dars 

Tashqi va ichki sekresiya bezlari haqida umumiy tushuncha. Ichki 

sekresiya bezlarining ahamiyati. Gipofiz va epifiz  bezlari. 

44-dars 


Qalqonsimon bez. Qalqon oldi bezlari.  Qalqonsimon bez 

kasalliklarini o‘rganish va davolashda o‘zbek olimlari-

Yo.H.To‘raqulov, R.Q.Islombekov ishlari.  Ayrisimon bez. Buyrak 

usti bezlari. Me’da osti bezlari. Jinsiy bezlar. 

 

Nerv (Asab) tizimi.  

45-dars 


Nerv sistemasining ahamiyati. Nerv sistemasining tuzilishi. Bosh 

miya katta yarim sharlari. 

46-dars 


Orqa miyaning tuzilishi va funksiyasi. 

47-dars Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi. Uzunchoq miya, miya ko‘prigi, 

o‘rta miya, oraliq miya va miyacha. Nazorat ishi-6. 

48-dars 


Po‘stloq osti nerv markazlari. (oqimtir yadro va targ‘il tana) 

49-dars Vegetativ nerv sistemasi  (simpatik va parasimpatik nervlar). Nerv 

sistemasining kasalliklari. 

 45-dars Laboratoriya mashg‘uloti. Tizza refleksi hosil bo‘lishini o‘rganish 

 Oliy nerv faoliyati. 

 

51-dars Oliy nerv faoliyati haqida tushuncha. Shartsiz va shartli reflekslar. 

52-dars Markaziy nerv tizimida tormozlanish. 

 jami (3-chorak) 

20 

soat 

 

4-chorak 

 

53-dars 


Oliy nerv faoliyati odam hulq-atvorining asosidir. 

54-dars Nutq va fikrlash. 

55-dars Uyqu va uning ahamiyati.  Nerv tizimi gigienasi. 

56-dars Laboratoriya mashg‘uloti. Tizza refleksini kuzatish. 

 Sezgi a’zolari. 

 

57-58 dars 

Sezgi a’zolarining ahamiyati 

59-dars 


Laboratoriya mashg‘uloti. Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash. 

60-dars Eshitish a’zosi (eshitish analizatori) Nazorat ishi-7. 

61-dars Muvozanat a’zosi (vestibular analizator). 

62-dars Muskul, pay va bo‘g‘imlar orqali sezish (harakat analizatori). 

63-dars Hid va ta’m bilish a’zolari. 

 Ko‘payish va rivojlanish. 

 

64-dars Ko‘payishning ahamiyati. Ko‘payish a’zolarining tuzilishi. 

65-dars Urug‘lanish va homilaning rivojlanishi. 

66-dars Bolaning o‘sishi va rivojlanishi. 

67-dars Sog‘lom avlod kamoli. Ona-bolaga g‘amxo‘rlik to‘g‘risidagi Hukumat 

qarorlari. “Sog‘lom avlod” davlat dasturi. Nazorat ishi-8.  

68-dars 


Umumlashtiruvchi dars. 

 jami (4-chorak) 

16 

soat 

 

jami (8 sinf) 68 

soat 

 

  9-sinf  Biologiya. sitologiya va genetika asoslari 

(haftasiga 2 soat. Jami 68 soat.) 

  T/r. 

                  Mavzular 

Soat 

 

1-chorak 

 

1-dars 


Kirish. 

 Organik olamning xilma-xilligi. 

 

2-dars 


Tirik organizmlarning o‘ziga xos xususiyatlari. 

3-dars Tiriklikning tuzilish darajalari. 

  Organizmlarning xilma-xilligi. 

 

4-dars Hayotning hujayrasiz shakllari. 

5-dars Hayotning hujayraviy shakllari. 

6-dars O‘simliklar dunyosi. 

7-dars Zamburug‘lar dunyosi. Nazorat ishi -1. 

8-dars Lishayniklar, simbioz organizmlar, ularning xillari va tuzilishi. 

9-dars 1-laboratoriya mashg‘uloti.  Pichan tayoqchasi bakteriyasi va ko‘k 

yashil suv o‘tini mikroskopda ko‘rish.  

 

 Sitologiya-hujayra haqidagi fan.  

10-dars 


Hujayrani o‘rganish tarixi va hujayra nazariyasi. 

11-dars Hujayraning o‘rganish usullari. 

  Hujayraning tuzilishi va funksiyasi. 

 

12-dars Prokariot hujayra. 

13-dars Eukariot hujayra. sitoplazma. 

14-dars Endoplazmatik to‘r, ribosoma, golji majmuasi. 

15-dars Lizosoma, mitoxondriya, hujayra markazi. 

16-dars Eukariot hujayra. Yadro. 

17-dars O‘simlik hujayrasining o‘ziga xos tuzilishi.    

18-dars Hujayralar evolyusiyasi. Nazorat ishi -2. 

 jami (1-chorak) 

18 soat 

 

2-chorak 

 

19-dars 


2-laboratoriya mashg‘uloti.  O‘simlik va hayvon hujayralarini 

o‘rganish.  

20-dars 


3-laboratoriya mashg‘uloti.  O‘simlik hujayrasida plazmoliz va 

deplazmolizni kuzatish. 

21-dars 


Umumlashtiruvchi dars. 

  Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari. 

 

22-dars 


Tirik organizmlarning kimyoviy tuzilishi. 

23-dars Hujayraning elementar tarkibi. 

24-dars Hujayra tarkibiga kiruvchi suv va anorganik moddalar.  Hujayra tarkibiga kiruvchi organik birikmalar 

 

25-dars Biomolekulalar. 

26-dars Oqsillar. Aminokislotalar. 

27-dars Oqsillarning xossalari. Oddiy va murakkab oqsillar. 

28-dars Uglevodlar.     Nazorat ishi -3. 

29-dars Lipidlar. 

30-dars Nuklein kislotalar. 

 Hujayralarda moddalar va energiya almashinuvi. 

 

31-dars Moddalar almashinuvi. 

32-dars Plastik almashinuv. DNK replikatsiyasi. RNK sintezi.   

10 


 

jami (2-chorak) 

14 soat 

 

3-chorak 

 

33-dars 


Uglevodlar va yog‘lar almashinuvi. Yog‘ kislotalarning oksidlanishi. 

34-dars Aminokislotalar va nukleotidlar almashinuvi.  

Nazorat ishi -4. 

35-dars Fotosintez. 

36-dars 4-laboratoriya mashg‘uloti. Amilazaning kraxmalga ta’siri. 

37-dars 5-laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik bargida organik moddalarning 

hosil bo‘lishi. 

38-dars 


Umumlashtiruvchi dars. 

 Organizmlarning ko‘payishi va individual rivojlanishi. 

 

 

 Hujayra sikli. 

 

39-dars 


Mitoz. 

 Organizmlarning ko‘payishi. 

 

40-dars Ko‘payish xillari.     Nazorat ishi -5. 

41-dars Jinsiy ko‘payish. 

42-dars Meyoz. 

43-dars Urug‘lanish. 

 Organizmlarning individual rivojlanishi. 

 

44-dars  Embrional rivojlanish davri. 

45-46 d.  Postembrional rivojlanish. 

47-dars  Rivojlanishning umumiy qonuniyatlari. Biogenetik qonun. 

48-dars Umumlashtiruvchi dars. 

 Genetika asoslari. 

 

49-dars 


Genetika  fanining  maqsadi,  vazifasi  va  ilmiy  tadqiqot  metodlari. 

Mendelning irsiyat qonunlari.  

50-51dars Monoduragay  chatishtirish.  Duragaylarning  birinchi  bo‘g‘inida  bir 

xillilik,  ikkinchi  bo‘g‘inida  xilma-xillik  berishi.  Dominant  va 

retsessiv  belgilar.  Allel  genlar.  Fenotip  va  genotip.  Gomozigota  va 

geterozigota.  Oraliq  irsiylanish.  Gametalarning  soflik  gipotezasi, 

uning sitologik asosi. 

52-dars Diduragay  va  poliduragay  chatishtirish.  Belgilarning  bir-biridan 

mustasno irsiylanishi haqidagi qonun 

  jami (3-chorak) 

20 soat 

 

4-chorak 

 

53-dars 


Genlarning o‘zaro va ko‘p tomonlama ta’siri 

54-dars Jins genetikasi. Jins bilan bog‘liq holda irsiylanish.   

55-dars Birikkan  holda  irsiylanish  va  krossingover.  Morgan  qonuni. 

Irsiyatning xromosoma nazariyasi. Genetik xarita haqida tushuncha 

56-dars 


O‘zgaruvchanlik  va  uning  qonuniyatlari.  O‘zgaruvchanlik  xillari: 

Kombinativ,  mutatsion  va  modifikatsion.  Irsiy  o‘zgaruvchanlikning 

gomologik qatorlari qonuni 

57-dars Modifikatsion  o‘zgaruvchanlik.  Reaksiya  normasi.  Modifikatsion 

o‘zgaruvchanlikning statistik qonunlari. 

58-dars 


Odam genetikasi. Uning tekshirish metodlari. 

59-dars Odamlardagi  irsiy  kasalliklar.  Ularning  sabablari  va  oldini  olish 

tadbirlari.  Davolash metodlari.  

60-dars 


Muhitning tabiiy mutagenlar bilan ifloslanishi, uning zararli oqibatlari 

va oldini olish tadbirlari. Nazorat ishi-7  

11 


61-62 d. 

6-laboratoriya 

mashg‘uloti. 

Monoduragay 

va 

diduragay chatishtirishga oid masalalar yechish.  

63-dars 7-laboratoriya  mashg‘uloti.  G‘o‘za,  pomidor,  nomozshomgulning 

chatishtirish natijasini gerbariy materiallar yordamida o‘rganish. 

64-dars 


8-laboratoriya mashg‘uloti. Tol, shaftoli, olma, ligustrum barglaridagi 

o‘zgaruvchanlikni  variatsion qator va egri chiziq hamda belgilarning 

o‘rtacha ko‘rsatgichini statistika usulda aniqlash. 

 Seleksiya asoslari 

 

65-dars 


Seleksiyaning  maqsadi,  vazafalari.  Genetika-seleksiyaning  nazariy 

asosi  ekanligi.  Seleksiyada  boshlang‘ich  material.  Madaniy 

o‘simliklarning  xilma  xilligi  va  kelib  chiqish  markazlari  haqida 

N.I.Vavilov ta’limoti. 

66-dars 


G‘o‘zaning  genetik  va  botanik  kolleksiyasi.  Asosiy  metodlar: 

duragaylash,  kimyoviy  va  fizikaviy  omillar  yordamida  sun’iy 

mutatsiyalar olish. 

67-dars Poliploidiya. O‘simliklar seleksiyasining yutuqlari. Hujayra kulturasi.  

Nazorat ishi-8 

68-dars Hayvonlar 

seleksiyasi. 

Chatishtirish 

va 


urchitish. 

Erkak 


hayvonlarning  xo‘jalik  uchun  qimmatli  irsiy  belgilarini  tahlil  qilish 

metodlari.  Uy  hayvonlarini  duragaylash.  Hayvonlar  seleksiyasining 

istiqbollari.  

 jami (4-chorak) 

16 soat 

 

jami (9 sinf) 68 soat 

 


Download 157.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling