Böbrek Transplantasyonu Doç. Dr. Enver Özdemir


Download 445 b.
Sana09.03.2017
Hajmi445 b.


Böbrek Transplantasyonu

 • Doç.Dr.Enver Özdemir

 • Fırat Üniverstesi Fırat Tıp Merkezi

 • ÜROLOJİ ANABİLİM DALI


Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi

 • Diyaliz

 • a- Hemodiyaliz

 • b- Periton diyalizi

 • Transplantasyon

 • a-Kadavradan

 • b-Canlı DonördenTransplantasyon tarihçesi

 • 1950’s

  • İlk başarılı böbrek nakli
  • İmmunosupresyon için tüm vücut ışınlaması
  • Steroidler
 • 1960’s

  • Azathioprine
 • 1970’s

  • Polyclonal antikorlar – anti-lymphocyte globulin (now Atgam, Thymoglobulin)
 • 1980’s

  • Cyclosporine (Sandimmune ), “triple drug therapy”
  • Monoclonal antibody, OKT3 (Orthoclone ) in 1985


ESRD Tedavisinde Transplantasyon seçeneği

 • Morbiditeyi azaltır

  • Yaşam kalitesi yükselir
  • İşe geri dönebilir
  • Hospitalizasyonu azaltır
 • Mortalite azalır

 • Sağlık harcamaları azalır

 • Bayanlarda üremeye imkan tanırESRD Ölüm oranı /100 Dializ Hastası YılGiriş

 • Transplantasyon hastalarının bakım zorlukları

  • Alışılmışın dışında semptom gelişir, çoğunlukla daha ağır seyreder
  • Multi disipliner yaklaşım gerekir – cerrahlar, nefrologlar, transplant koordinatörleri
  • Nasıl tedavi edilecekleri konusunda farklı yaklaşımlar vardır
  • Hastalar çoğunlukla bakımları konusunda çok hassastırlar
  • İlaçlar rutin kullanılan ilaçlar olmadığından, dozları, yan etkileri sorundur.
  • Çoğunlukla uzak laboratuvarlara gereksinim duyulur


RENAL TRANSPLANTASYON ENDİKASYONLARI

 •   1. Diabet

 • 2. Hipertansif nefroskleroz

 • 3. Kr.Glomerulonefrit

 • 4. Kr.Pyelonefrit

 • 5. Postrenal nedenler

 • 6. Amiloidoz

 • 7. Polikistik böbrek hastalığı

 • 8. Gebelik

 • 9. VaskülitTransplantasyon başarısını etkileyen faktörler

 • Donor tipi (cadavra vs. canlı)

 • Uyum ve duyarlılık

  • HLA match (0 antigen mismatch > 6 antigen mismatch)
  • Negative crossmatch
 • Farklı ırklar

 • Alıcının yaşı

 • Donor yaşı

 • Diğer faktörler (gecikmiş greft fonksiyonu, soğuk iskemi süresi, akut rejeksiyon, kronik rejeksiyon, diyaliz süresi, ESRD nedeni olan hastalık tipi)DONOR KONTRENDİKASYONLARI

 • Absolu kontrendikasyonlar;

 • Kontrol edilemeyen hipertansiyon

 • Diabetes mellitus

 • Proteinüri (>300 mg/day)

 • Yaşa göre anormal GFR

 • Mikroskopik hematüri

 • Yüksek tromboembolizm riski

 • Ciddi dahili hstalıklar(KOAH, KKY, etc)

 • İki taraflı taş hastalığı hikayesiKadavradan transplantasyon

 • Beyin Ölümü; beyin fonksiyonlarının tam ve geri dönüşümsüz kaybıdır.

 • Kriterleri :

 • Bilincin tam kaybı

 • Spontan solunum bulunmaması

 • Spontan hareketin bulunmaması

 • Ağrılı uyaranlara serebral-motor cevap alınamaması

 • Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması

 • Kardiyoloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından değerlendirilir.Transplanasyona karar verirken

 • HCV + verici, HCV + alıcı olabilir,

 • HBsAg + verici, HBsAg + alıcı olabilir. Veya HBsAg Ab düzeyi >10 mIU/ml ise olabilir.

 • Canlıdan transplantasyon, kadavra vericiden daha başarılıdır

 • Transplante edilecek böbreğin Cre klerensi >60 ml/dk olmalıdır

 • Kesin kontrendikasyonlar HIV, sepsis, non-CNS malignitesi ve ciddi CVS hastalığı.

 • Yaş rölatif kontrendikasyondur (i.e. 75 yaş üstü olanlardan organ alınmaz).

 • Transplantasyon öncesi potansiyel donorlere yapılacak testler; CMV, HSV, EBV, HIV, Hep A, B, C, D + E and HTLV type 1.Kadavra bekleme listesindeki adayların hazırlığı

 • 6 aylık aralıklarla

 • Fizik muayene

 • Akciğer grafisi

 • EKG

 • Kan biyokimyası

 • Hematolojik tetkikler

 • Bakteriyolojik tetkikler

 • Panel Reaktif Antikor taranması tekrarlanır.Fizik muayene

 • Genel durum

 • • Solunum sistemi

 • • Kardiyovasküler sistem

 • • Gastrointestinal sistem

 • • Genito-üriner sistem

 • • Sinir sistemi

 • • Lokomotor sistemİmmunolojik incelemeler

 • ABO Kan grubu uyumu

 • Doku Tipleri (HLA-A, B, C, HLA-DP, DQ, DR) (MHC antijenleri)

 • Panel reaktif antikor titreleri

 • Kan ve kan ürünleri transfüzyonları ve tarihleri

 • Gebelikler ve tarihleri

 • Lenfosit cross-match testleri ve tarihleriLaboratuar Tetkikleri

 • İdrar tahlili Kan biokimyası Bakteriyolojik inceleme

 • -Dansite -Sedimentasyon -HIV-1, -2, HCV, HbsAg

 • -Proteinüri -Glukoz / HbA1C - Heptit-D, akut hepatit

 • -Sediment -BUN, Cre, Ürik asit - CMV, EBV, viral enf

 • -Na,K, Cl, Ca, P - sepsis, tbc, aktif sifiliz

 • -SGOT, SGPT - etio bilinmiyen enf

 • -T protein, Albumin

 • Hematolojik inceleme

 • -Hb, Hct

 • -Lökosit, formül

 • -Fibrinojen, Trombosit, Kanama zamanı

 • --PT; PTT, TT

 • -Soğuk Aglutininler

Diğer laboratuar tetkikleri ve muayeneler

 • EKG

 • İdrar, boğaz, balgam kültürleri

 • Diş, KBB, Hepatoloji, Psikiyatri muayenesi

 • Kadın Doğum / Üroloji muayenesi

 •  

 • -Mamografi -Rektal tuşe

 • -PSA

 • -PAP, smear -Uroflowmetri

 • -Sistoskopi

 • -ÜrodinamiDonor tetkikleri

 • Anamnez: -Yaşı

 • -Cinsiyeti

 • -Hasta ile yakınlığı

 • -Öz geçmiş (Gebelik, hastalık ve ameliyatlar)

 • -Soy geçmiş

 • Fizik muayene ve sistem muayeneleri

 • ABO kan grubu uyumu

 • Doku grupları ( MHC –I, -II )Laboratuar tetkikler

 • 3  Kreatinin klirensi / İdrar tahlili

 • Kan Biyokimyası

 • EKG

 • Hematolojik tetkikler

 • Bakteriyolojik ve Serolojik tetkiklerRadyolojik Tetkikler

Diğer laboratuar tetkikleri ve muayeneler

 • DTPA ile renal sintigrafi

 • İdrar,boğaz, balgam kültürleri

 • Psikiyatri muayenesi

 • Kadın Doğum / Üroloji muayenesi

 •  

 • -Mamografi -Rektal Tuşe

 • -PAP smear -PSA

 • -Sistoskopi

 • - Uroflowmetri

 • -Ürodinami

Canlı Donör Nefrektomi Tekniği (I)

 • Donör, lateral pozisyonda fleksiyona getirilmiş masaya yatırılır

 • Lomber yaklaşım ile insizyon 11. veya 12. kot üzerinden ya da interkostal yapılır

 • Latissimus dorsi kası posteriora, eksternal oblik kası anteriora doğru kesilir. Kot subperiostal çıkarılır

 • İntraplevral ve/veya intraperitoneal boşluğa girmemeye dikkat edilir

 • Üreterin kanlanmasını korumak amacıyla böbrek hilusunda hiç disseksiyon yapılmazCanlı Donör Nefrektomi Tekniği (II)

 • Renal ven, v. cava inferiora döküldüğü noktaya kadar diseke edilir, sürrenal ve gonadal dallar bağlanarak kesilir

 • Renal arter, aort çıkışına kadar prepare edilir

 • Üreter, damarları ve yağ dokusu ile birlikte pelvis girişine kadar serbestleştirilir ve kesilir

 • Üreterden iyi bir şekilde idrarın geldiğini görmek için kristaloid sıvı (mannitol) infüzyonu yapılmalıdır

 • Prepare edilmiş böbreğin idrar çıkışından emin olunduktan sonra, renal arter ve ven klempe edilerek kesilir (sıcak iskeminin başlaması)

 • Böbrek arterine kanül (angio-cut) konularak soğuk heparinize elektrolitli solüsyonlarla (ringer) perfüze edilir (soğuk iskeminin başlaması)

Kadeverik Nefrektomi’de Aort Kanülasyonu 1

 • Abdominal aortun askıya alınması için, ince barsaklar retroperitondan ayrılarak Treitz ligamanına kadar serbestleştirilir.

 • Ayrıca, abdominal aortun hemen iliak bifurkasyonu verdiği yerden de askıya alınması gerekir.Kadeverik Nefrektomi’de Aort Kanülasyonu 2

 • Kanülasyon için yaklaşık 2-3 cm'lik bir segment yeterlidir.

 • Bu sırada sıklıkla karşılaşılan inferior mezenterik arter bağlanarak kesilir.Kadaverik Nefrektomi Tekniği

 • Kadavrada organların alınma sırası

 • Kalp

 • Karaciğer

 • Böbrek

 • Uygun bir median ya da bilateral subkostal insizyon veya her ikisinin kombinasyonu yapılabilir (Chevron)

 • Kan hacmini koruyabilmek için aşırı miktarlarda sıvı vermek gerekir

 • Nefrektomi sırasında diürezi arttırmak için diüretikler, mannitol ve vazopressörler verilir

 • Amaç:

 • Her iki böbreğin renal arter ve veninin, aorta ve vena cava bağlantılarını da içerecek şekilde uygun olarak çıkarılmasıdırBöbrek Perfüzyon Sıvıları

 • Ringer solüsyonu

 • Potasyum klorür 0.860g

 • Kalsiyum klorür 0.033g

 • Sodyum klorür 0.030g

 • Euro-collins solüsyonu

 • (Glukoz monohidrat solüsyonu)

 • Glukoz (%3.57, 2000 ml)+Elektrolit (40 ml)

 • Elektrolit:

 • Potasyumdihidrogenaz fosfat 2.05g

 • Kalsiyum klorür 1.12g

 • Potasyum monohidrojen fosfat 7.40g

 • Potasyum Klorür 1.12g

 • Sodyum Bikarbonat 0.84gRenal Transplantasyonda Cerrahi İşlemler

 • Transplante edilecek böbrek yatağının ekspozisyonu ve hazırlanması

 • Revaskülarizasyon

 • Üreter anastomozu durRenal Transplantasyon Cerrahi Teknik 1

 • Genel anestezi ve santral venöz kateterin yerleştirilmesi

 • Asepsi prensiplerine çok sıkı uyulması

 • 3 yollu üretral foley takılasıRenal Transplantasyon Cerrahi Teknik 2

 • Modifiye Gibson insizyonu

 • Kontralateral iliak fossa’daki ektraperitoneal boşluğun hazırlanması

 • İnferior epigastrik arter ve ven’in bağlanarak kesilmesi

 • Erkekte spermatik kordun, kadında ligamentum rotundumun mobilize edilip mediale çekilerek korunması

 • Postop hemoraji ve lenfosel in önlenmesi amacıyla kan damarları ve lenfatiklerin bağlanarak kesilmesiRenal Transplantasyon Cerrahi Teknik 3

 • Canlı vericide, sol renal ven daha uzun olduğu için sol böbrek tercih edilir

 • Kadavrada inferior vena cava alınabileceği için, yeterli sağ renal ven uzunluğu sağlanabilir. Bu yüzden taraf farkı gözetilmez

 • Ayrıca sağ v. iliaka eksterna yüzeyel, sol ise daha derinde seyir gösterir ve sol tarafta sigmoid kolon ekspozisyonu zorlaştırabilir

 • V. İliaka eksterna tamamen serbestleştirilir

 • Sadece A.iliaka interna serbestleştirilirRenal Transplantasyon Cerrahi Teknik 4

 • Vasküler anastomoz öncesi 0.5-1.0 g/kg mannitol infüzyonu

 • İntraoperatif 30-50 ml/kg sıvı replasmanı

 • Kadavrada erken renal fonksiyon için ek olarak 1.0-1.5 g/kg albumin infüzyonuRenal Transplantasyon Cerrahi Teknik-Arter Anastomozu

 • İnternal iliak arterin mobilize edilmesi

 • Renal arter genellikle internal iliak arterle uc-uca anastomoz edilir

 • İnternal iliak arterin aterosklerozunda endaterektomi yapılabilir

 • Eğer ciddi ateroskleroz varsa renal arter eksternal iliak arter ya da common iliak arterle uç-yan anastomoz yapılabilir

 • Renal arter çift ise tüfek namlusu yapılır yada arterler ayrı ayrı anastomoze edilir (internal iliak arterle uc-uca, eksternal iliak arterle uc-yan)

Renal Transplantasyon Cerrahi Teknik-Ven Anastomozu

 • Eksternal iliak ven’in mobilize edilmesi

 • Renal ven ile eksternal iliak ven’in uç-yan anastomozu

 • Çift renal ven olan olgularda geniş olan venin anastomozu, diğerinin bağlanması böbreğin tüm drenajını sağlamada yeterlidirRenal Transplantasyon Cerrahi Teknik-Üreter Anastomozu

 • Antireflux ureteroneosistostomi

 • Genellikle ekstravesikal yöntem tercih edilir

 • En sık modifiye Lich Gregoir tekniği

 • Ödeme sekonder obstrüksiyon ve üriner kaçağı önlemek için üreter stenti’nin (JJ stent) yerleştirilmesi (3 hafta süre ile)

 • Kısa veya iskemik allograft üreter ya da çok düşük kapasiteli mesane varlığında üreteroüreterostomi ve pyeloüreterostomiİlk saatler

 • Mobilizasyon

 • Oral beslenme

 • US.-Doppler ?

   • Gecikmiş fonksiyon
   • İpsilateral bacakta ödem
   • Hematokritte düşüş, operasyon bölgesinde ağrı
 • Renal sintigrafi?

   • Gecikmiş fonksiyon
   • Kreatininde düşme görülmemesi


Kateterler - Drenler

 • CVP veya damar yolu 2-4 gün

 • Dren 50cc altında

 • Üretral kateter 6-8 gün

 • Sütürler 8-10 gün

 • Üreteral stent 3. haftadan sonraMorbidite

 • Enfeksiyon (İlk yıl içinde en sık morbidite ve mortalite nedenidir ) ve greft kaybına neden olur.

 • HT transplant alıcılarının 75-85% de gelişir.

 • Hyperlipidaemia 60%

 • CVS hastalık 15.8 – 23%

 • DM 16.9 – 19.9% (büyük ihtimalle öncesinde vardır ve steroid kullanımına bağlı olarak da gelişebilir.)

 • Osteoporosis 60%

 • Malignant neoplasm 14% - related to the degree of immunosupression.Medikasyon

 • İmmünsüpressifler

 • Antibiyotik

 • Antikoagülasyon, düşük molekül ağırlıklı heparin, 6-8 gün

 • Histamin-H2 reseptör antagonistleriErken post-operatif dönemde görülebilecek komplikasyonlar

 • Erken allograft disfonksiyonu

  • Rejeksiyon
  • Enfeksiyon
  • Vasküler-üriner obstrüksiyon
  • İmmünsupressiflere bağlı nefrotoksisite
  • Hiperglisemi
  • Dehidratasyon


Enfeksiyonlar ve proflaksi

 • KVS komplikasyonlarından sonra en sık morbidite/mortalite

 • Bilinen ve fırsatçı enfeksiyonlarProflaksiGeç dönem komplikasyonlar(ürolojik)

 • Lenfosel

 • Üriner obstrüksiyon ve taş

 • Reflü

 • Erektil disfonksiyonMortalite riski

 • Diyaliz hastaları 1.00

 • Kadavra Tx 0.32

 • Canlı Tx 0.21PRA Panel Reaktif Antikorlar

 • Daha önceden herhangibir HLA antijenine karşı immunize olup olmaması özellikle böbrek nakillerinde önemli

 • Kan transfüzyonları sonrası

 • Gebelik

 • Redde uğramış nakiller

 • Alıcıda anti-HLA antikorlar varsa , hiperakut rejeksiyonT-cell Activation Three Signal PathwayT-cell Activation Three Signal Pathway

 • Signal 1

  • MHC/peptide antigen: TCR/CD3
 • Signal 2

  • CD80 (B7-1), CD86 (B7-2): CD28
 • Signal 1 + 2 pathway

  • Ca++-calcineurin, MAP kinase, Protein kinase C
  • Activate nuclear transcription factors (NFAT, AP-1, NF-kB)
  • IL-2, CD25 (IL-2R a chain), CD154
 • Signal 3

  • IL-2: IL-2R (incl gc chain:JAK3)
  • PI-3K, mTOR initiate cell cycle


Immunosuppressive Rx Etki MekanizmasıREJEKSİYON TİPLERİ

 • HİPERAKUT REJEKSİYON : Hemen , sitotoksik antikorlar , geri dönüşümsüz

 • AKSELERE REJEKSİYON : İlk günler , haftalar ; hücresel , hümöral ; antirejeksiyon tedavilerine cevap kötü

 • AKUT REJEKSİYON : Herhangi bir zaman , greft şiş ve ağrılı , kreatinin artışı , idrar azalması , hipertansiyon, su tutulması, ateş , kırgınlık vs.

 • KRONİK REJEKSİYON : Yavaş gelişir, interstisyel fibrozis , vasküler değişikliklerAkut Red

 • Indirek yol: Alıcı APC hücreleri tarafından hazırlanmış soluble donor Ag + Daha sonra alıcı T hücrelerinin MHC I + II moleküllerine sunulur.

 • Direk yol: donor APC hücreleri doğrudan alıcı T hücrelerinin MHC I + II epitoplarına sunar.

 • Hiperakut red hemen ameliyat esnasında greftin benekli ve siyanotik olmasıyla anlaşılır. Kan gurubu uyuşmazlığı ve cross-match pozitifliğinde gelişir.

 • Akut red, ilk 3 ay içerisinde görülür ( kadavra %30, canlıda ise %27 ). Nakillerin % 20 sinde tekrarlayan red atakları gelişir. Hastalarda idrar azlığı, HT, Cre ↑ ve hafif lökositoz gelişir.

 • Kesin teşhis biopsi ile konurKronik Red

 • 3 aydan sonra gelişir. Greft fonksiyonunun giderek azalmasıyla tespit edilir.

 • Hem immunolojik ve hem de immunolojik olmayan faktörler rol oynar

Erken post-transplant immunosupressif tedavi

 • Anti-thymocyte globulin (Thymoglobulin®)

 • Alemtuzumab (Campath®)

 • Basiliximab (Simulect®), Daclizumab (Zenapax ®)

 • Corticosteroidsİdame Tedavisi

 • Cyclosporine (Neoral®, Gengraf®, Sandimmune®)

 • Tacrolimus (Prograf®)

 • Mycophenolic acid (Cellcept®, Myfortic®)

 • Azathioprine (Imuran®)

 • Sirolimus (Rapamune®)

 • CorticosteroidsAkut Rejeksiyon Tedavisi

 • Corticosteroids

 • Anti-thymocyte globulin (Thymoglobulin®)

 • OKT3 (Muromonab®)

 • IVIG

 • Plasmapheresis

 • Rituximab (Rituxan®)Kan ilaç düzeyleri için….

 • cyclosporine, tacrolimus, sirolimus ve Cellcept/Myfortic düzeylerine bakılır

 • İdeal olanı her uygulamadan önce bakılmasıdır.

 • Hastalarda diare gibi değişiklikler olursa mutlaka bakılır.

 • Beklenenin dışındaki değişiklikleri tekrardan ölçmek gerekebilirKalsineurin Inhibitorleri Cyclosporine ve Tacrolimus

 • Orjini

  • Cyclosporine: küçük (11aa) siklik polipeptide, fungal orjinli.
  • Tacrolimus: macrolide antibiyotik Streptomyces spp. den izole edilmiştir
 • Etki Mekanizması

 • Sitozoldeki receptor proteinlere bağlanır:

  • siklofilin (cyclosporine)
  • FKBP12 (tacrolimus)
 • Oluşan komplex calcineurine bağlanarak etkisini ortadan kaldırır

 • T-hücre aktivasyon ve proliferasyonu için zorunlu olan IL-2 gibi sitokinlerin traskripsiyonunu engeller.Kalcineurin Inhibitörleri Cyclosporine ve TacrolimusKalcineurin Inhibitörleri Yan etkiler

 • Nephrotoksisite

  • Renal arter vazokonstrüksiyonu
  • Artmış TGF-b üretimi
  • Thrombotic microangiopathy
 • Hipertensiyon (csa > tac)

 • Hypercholesterolemi (csa > tac)

 • Post transplant diabetes mellitus (tac > csa)

 • Neurotoxisite (tac > csa)

 • Electrolit abnormaliteleri

  • Incr K+, Type IV RTA, decr Mg++
  • Hyperuricemia/gout (csa > tac)
 • Cosmetic komplikasyonlar

  • Cyclosporine: hirsutism, gingival hyperplasia
  • Tacrolimus: alopecia


Kalcineurin Inhibitörleri İlaç Etkileşimleri

 • Artmış CSA düzeyi

 • Diltiazem, verapamil, nicardipine, +/-amlodipine

 • Ketoconazole, fluconazole, itraconazole

 • Erythromycin, clarithromycin

 • Lansoprazole, rabeprazole

 • Corticosteroids, OCP

 • Allopurinol

 • Metoclopramide

 • Amiodarone

 • Grapefruit juiceCyclosporine (Neoral®, Gengraf®, and Sandimmune®)

 • Dose: 2.0-2.5 mg/kg PO BID

 • Microemulsion formulations (Neoral, Gengraf)

 • PO: IV conversion 3:1 dose ratio

 • C-2 level more predictive of AUC vs. 12h trough level

 • Target 12h trough [and C2] levels in kidney tx:

  • 0 - 6 wks 200-250+ ng/ml [1200+]
  • 6 - 12 wks 150-200 ng/ml [1200]
  • 3 - 12 mo 100-150 ng/ml [1000]
  • 12+ mo 100 ng/ml [800]


Tacrolimus/ FK506 (Prograf®)

 • Dose: 0.05 - 0.1 mg/kg PO BID

 • Target 12h trough levels in kidney tx:

  • 0 - 6 wks 8 - 12+ ng/ml
  • 6 - 12 wks 6 - 8 ng/ml
  • 3 - 12 mo 4 - 6 ng/ml
  • 12+ mo 2 - 4 ng/ml
 • Tacrolimus vs. Cyclosporine:

  • Tacrolimus +/- more effective vs. acute rejection
  • +/- increased BK nephropathy incidence
  • Side effect profiles


Mycophenolic Acid (Cellcept® and Myfortic®)

 • Origin of Species

  • Mycophenolic acid (MPA): isolated from Penicillim spp.
  • Mycophenolate mofetil (MMF): a prodrug of MPA
  • Myfortic® (MYF): enteric-coated MPA preparation
 • Mechanism of Action

  • Competitive, reversible inhibition of IMPDH, a critical rate-limiting enzyme in de novo purine synthesis
  • Lymphocytes dependent on de novo pathway vs. salvage pathway utilized by other cell types
  • Inhibits proliferation of B + T lymphocytes


Mycophenolic acidMycophenolic acid Clinical Outcomes in Renal Transplantation

 • Decreased incidence of acute rejection vs. azathioprine

  • 18-20% acute rejection vs. 38% in CSA + steroid regimens
  • No difference in patient + 1 yr graft survival
  • No difference b/w 2-3 gm/d MMF regimens
 • MPA + calcineurin inhibitor regimens vs. azathioprine

  • Decreased early + late allograft rejection
  • Increased patient + renal graft survival


Mycophenolic acid Pharmacology

 • Dose

  • MMF: 500-1000 mg PO BID to TID
  • MYF: 360-720 mg PO BID (MYF 360 mg: MMF 500 mg)
 • Drug Interctions

  • Antacids, cholestyramine, sevelamer, FeSO4: decr MPA level
  • Rifampin, phenytoin, phenobarbital: decr MPA level
  • Corticosteroids, cyclosporine: decr MPA level
  • Tacrolimus, sirolimus: no change MPA levels
 • Therapeutic drug monitoring

  • MPA trough level +/- 1.7 – 2.7 mg/L


Mycophenolic acid Adverse Effects

 • Gastrointestinal:

  • Abdominal pain, gastritis, nausea, vomiting, diarrhea
  • Dose related, increased incidence > 2g MMF/d
  • GI side effect profile not significantly different b/w the MMF and MYF preparations
  • Increased patient tolerance + decreased MPA dose adjustments with MYF
 • Hematologic:

  • Leukopenia, anemia, thrombocytopenia
 • Infection:

  • Esp. viral infection (CMV, BKN)


Azathioprine (Imuran®)

 • Purine analogue

 • Metabolized in the liver to 6-mercaptopurine and then to thiosinosine monophosphate (TIMP)

 • TMP decreases synthesis of DNA precursors and also incorporates into DNA

 • More nonspecific effects than MMF

  • Effects on DNA synthesis not limited to lymphoid cells


Sirolimus (Rapamune®)Sirolimus (Rapamune®)

 • Origin of Species

  • Macrolide isolated from Streptomyces spp from Easter Island (Rapa Nui)
 • Mechanism of Action

  • Sirolimus binds to FKBP12
  • complex binds and modulates the activity of mTOR (mammalian target of rapamycin)
  • blocks signal 3: inhibition of cytokine/IL-2 induced cell cycle progression from G1 to S phase


Sirolimus (Rapamycin®)Sirolimus (Rapamune®)

 • Dose and Therapeutic Drug Monitoring

  • 2-5 mg PO QD
  • Initial loading dose of 6-15 mg PO x1
  • Target 24h trough levels 5-10 ng/ml
 • Drug Interactions

  • Sirolimus increases cyclosporine +/- tacrolimus levels
  • Sirolimus potentiates csa + tacrolimus nephrotoxicity
  • Rifampin, phenytoin, phenobarbital, calcium channel blockers increase sirolimus levels


Sirolimus (Rapamune®) Adverse Effects

 • Nephrotoxity!

  • Sirolimus + tacrolimus regimen: increased creatinine and HTN c/w MMF + tacrolimus
  • Prolonged recovery from ATN, delayed graft function
  • Thrombotic microangiopathy
  • Increased proteinuria (?glomerular vs. tubular proteinuria)
  • ?Collapsing glomerulopathy
 • Hematologic

  • Anemia, thrombocytopenia, leukopenia
 • Hyperlipidemia, hypertriglyceridemia

 • Pneumonitis

 • Impaired wound healing, lymphocoelesAnti-Thymocyte Globulin (Thymoglobulin®)

 • Mechanism of action

 • Polyclonal antibody (rabbit) vs. CD3 receptors on T lymphocytes

 • Peripheral blood lymphocyte depletion

 • Indication

 • Induction therapy

 • Treatment of acute rejectionAntiThymocyte Globulin (Thymoglobulin®) UNC Infusion Protocol

 • Premedication:

  • Methylprednisolone 500 mg IV 30+ min pre 1st + 2nd dose
  • Acetaminophen 650 mg PO
  • Diphenhydramine 25 mg PO/IV
 • Thymoglobulin infusion:

  • 1.5-2 mg/kg (round dose to nearest 25 mg) IV daily
  • central line infusion: 4-6 hrs
  • peripheral line infusion: 8-12 hrs, mix in 500 ml 0.45% NS w/ hydrocortisone 20 mg + heparin 1000 units
  • Telemetry monitoring with 1st and 2nd dose


AntiThymocyte Globulin (Thymoglobulin®) UNC Infusion Protocol

 • Monitoring Parameters

  • CBC w/ differential, CD3 count > 6hr post infusion
  • Redose thymoglobulin w/ ALC > 0.1, CD3 > 10
  • Decrease thymoglobulin dose by 50% for WBC < 2-3, platelets < 50-75K
 • Immunosuppressive Medication Adjustment

  • decrease ½ dose vs. hold tacrolimus
  • decrease ½ dose MMF
  • Restart maintenance dose Rx @thymoglobulin day#5-7
  • Valganciclovir CMV prophylaxis 450 mg PO QD x 3 months


How are we doing? One Year Survival Rate Percentage Living vs. CadavericModes of Action of Currently Available Immunosuppressants

 • Calcineurin inhibitors

  • Cyclosporine
  • Tacrolimus
 • Purine synthesis inhibitors

  • Azathioprine
  • Mycophenolate mofetil
 • Nonspecific

  • prednisone


Graft Half-life in YearsTrends in Immunosuppression

 • Steroid sparing regimens, and steroid avoidance

 • Reducing calcineurin inhibitor dose after critical post transplant period

 • Calcineurin inhibitor avoidance

 • Single drug regimensAgents on the Horizon

 • Campath 1H (anti-CD52) – lymphocyte and monocyte depleting agent

 • Deoxyspergualin – blocks maturation of T and B cells

 • Everolimus – TOR inhibitor like sirolimus

 • FTY-720 – reversible depletion of lymphocytes from peripheral blood (migration to spleen)

 • CTLA4-Ig – blocks T-cell activationOther New Developments in Kidney Transplantation

 • Laparoscopic kidney donation

  • Advantages: less post operative pain, shorter hospital stay, minimal scarring
  • Disadvantages: impaired early graft function, graft loss or damage, longer operative time
 • Improved surgical techniques and storage of the kidney graft

 • New antibiotics to treat and prevent opportunistic infections (new antifungals, oral ganciclovir and valganciclovir)Current Trials at NIH

 • Sirolimus Monotherapy to Optimize Activation Induced Cell Death (AICD) in Renal Transplants Following Lymphocyte Depletion Induction with Thymoglobulin

 • Tolerance Induction Following Human Renal Transplantation Using Treatment with a Humanized Monoclonal Antibody Against CD52 Campath1-H

 • Renal Allotransplantation for the Treatment of End Stage Renal Disease in the Setting of Human Immunodeficiency Virus (HIV) InfectionRole of the Transplant Pharmacist

 • Disease state management

  • Hypertension
  • Diabetes Mellitus
  • Osteoporosis
  • Hyperlipidemia
  • Electrolyte abnormalities
 • Patient understanding and adherence to the drug regimen

 • Pharmacokinetic drug level monitoring

 • Drug interactions (esp. with immunosuppressants)

 • Adverse drug reaction monitoringKidney Transplant

 • View a kidney transplant at:

  • www.vesalius.com
  • Click on clinical folios
  • Click on abdomen
  • Click on kidney transplant


Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling