Боищарувида ахборотлаштириш


Download 24.08 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.03.2023
Hajmi24.08 Kb.
#1257945
TuriМонография
Bog'liq
Такриз №1
2kurs, 2kurs (2), form2 research plan, Dtm javob , O\'zbek tili jadval, Arab-tili test, ovoz-kuchaytiruvchi-qurilmalar-1, 007, Ózbekistonning eng yangi tarixidan PRESENTATIONI, AZAMOVNA GULRUXSOR, 1-Taqdimot, 1, JAXONGIR RAXIMOV FLD 03 ALOQA, 6. Books list, 1 мавзу Молия мохияти


ALFRAGANUS UNIVERSITY нодавлат олий таълим ташкилоти 
Иктисодиёт факультети “Ицтисодиёт ва молия” кафедраси мудири 
А.Б.Гафуров томонидан тайёрланган «Кумир саноати корпоратив 
боищарувида 
ахборотлаштириш 
тизимини 
такомиллаштириш 
истикболлари” мавзусидаги илмий монографиясига
т 
а
к; 
Р И 
3
Ракамли 
иктисодиёт 
шароитида 
кумир 
саноати 
корхоналари 
боищарувида ахборотларнинг очиклик даражаси халкаро корпоратив 
бошкарув 
тамойилларнинг 
асосий 
хусусиятларидан 
бири 
сифатида 
курилмокда.
И^тисодий Хдмкорлик ва Ривожланиш ташкилоти маълумотига кура
ташкилотга аъзо давлатларда акциядорларга ахборотларни етказиш муддати 
уртача 15-21 кунни ташкил этса, аъзо давлатларнинг 5 фоизида, яъни 
Япония, Жанубий Корея, Янги Зеландия ва Исландияда 15 кундан кам, 
Канада, Италия, АКД1, Венгрия, Голландия ва Чехияда 30 кунни, Хитой 
Халк Республикасининг Гонконг автоном худудида эса акциядорларга 
ахборотларни етказиш муддати 20 иш кунини ташкил этар экан.
Монографиянинг 
биринчи 
бобида 
корпоратив 
бошкарувда 
ахборотлаштиришнинг назарий - услубий асослари атрофлича урганилган.
Монографияда корпоратив боищарувнинг шаклланиши ва ривожланиш 
тенденцияси, корпоратив бошкарувда ахборотлаштиришнинг зарурияти ва 
корпоратив 
боищарувида 
ахборотларни 
ошкор 
этишнинг 
ташкилий 
хусусиятлари бир тизимга келтирилиб, унинг ташкилий-иктисодий асослари 
урганилган 
ва 
ахборотлаштириш 
тизимини 
такомиллаштириш 
буйича 
хизматларни янада ривожлантириш асосида тахлилий ёндашувлар асосида олиб 
борилган. 
Натижада 
тармокда 
менежмент 
самарадорлигини 
ошириш 
йуналишлари муаллиф томонидан гурухдаштирилган.
Кумир саноати тармогида бошкарув самарадорлигини оширишда ишлаб 
чикариш субъектларининг хукуций асосларини таъминлаш мах,сулот ишлаб 
чикаришнинг асосий омилларидан бири хисобланади. Бу тугрисида 
республика томонидан уларнинг хукук;ий томонларини таъминловчи фармон 
ва конунлар чоп этилгани тулик баён этилиши билан тармокдаги асосий 
негатив сабаблар ёритиб берилган.
Иккинчи бобда кумир саноати бошкаруви ва ахборотлаштириш 
тизимнинг амалдаги холати тахлили тахлил килинган. унда асосий эътибор
v_>
«Узбеккумир» акциядорлик жамиятида: бошкарув тизими ва ишлаб чикариш 
жараёни тахлили, молиявий-иктисодий курсаткичлари ва корпоратив 
бошкарув 
тизими 
тахлили 
хамда 
бошкарувида 
ахборотлаштириш


тизимларидан 
самарали 
фойдаланиш 
тахдиллари 
бевосита 
жорий 
маълумотлар асосида олиб борилган. Тахдиллар натижасида етарлича 
натижаларга эришган ва илмий таклифлар берилган.
Республика 
кумир 
саноатининг 
корпоратив 
бопщарувида 
ахборотлаштириш тизимини такомиллаштириш буйича сохдни камчиликлари 
ва ютук; томонлари хорижий мамлакатлар тажрибалари асосида урганилган.
Ривожланган мамлакатларда саноатда бандликни таъминлаш максадида 
давлат томонидан сарф этилаётган сармоялар мохдяти очиб берилган ва 
бошкарувга таъсир этувчи омиллар бир тизимга келтирилган. Утказилган илмий- 
амалий тадкикотлар асосида корпоратив бошкарувда махсулот ишлаб чикаришда 
мавжуд булган номутаносиблик сабаблари аникланган.
Натижада, махсулот етиштиришнинг иктисодий фаолиятини олиб бориш 
харажатларини узгармас шароитда самарадорликни ошириш ишлаб чикариш 
хдражатларини тежаш асосида даромадлар усишини харажатларга нисбатан 
устун даражада булишини таъминлаш зарурлиги, ички ва ташки омиллардан 
тугри тежамкорлик асосида фойдаланиш зарурлиги очиб берилган. Бошкдрувда 
ахборот тизимларидан самарали фойдаланиш асосида аник; таклифлар ишлаб 
чикилган. Менежмент самарадорлигини истик;болда таъминлаш вариантлари 
хдсоблаб чи^илган.
Монографиянинг ютуклари билан биргаликда, у маълум камчиликлардан 
х,оли эмас: Монографиянинг учинчи бобини 2 параграфида «Узбеккумир» 
акциядорлик жамияти бопщарувида ахборот тизимларидан фойдаланиш 
механизимини такомиллаштириш буйича таркибий ислохотлар чукур 
урганилган. Бу узгаришни солиштирма тарикасида вилоятлар буйича таккослаш 
келтирилмаган;
Кумир саноати корпоратив бошкарувида хужали субъектларини моддий 
манфаатдорлик даражаларини ошириш масалалари чукур урганилган. Аммо, 
уни ишлаб чикаришда банд булган ходимларни моддий рагбатлантириш 
масалалари етарли даражада урганилмаган.
Хулоса килиб айтиш мумкинки, А.Б.Гафуров томонидан тайёрланган 
«Кумир саноати корпоратив бошкарувида ахборотлаштириш тизимини 
такомиллаштириш истикболлари” мавзусида тайёрланган монография буйича 
курсатилган камчиликлар иш даражасига ижобий бах,о беришга асло таъсир 
этмайди. Уни монография сифатида куп нусхада чоп этишга тавсия этаман.

Download 24.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling