Bu X o r o d a V l a t u n ive r sit eti m a t em a t ik a


Download 209.76 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/2
Sana18.09.2020
Hajmi209.76 Kb.
1   2
§ 

a

й

$

K oordinatlar usuli  va un in g  m ohiyati.A m aliy -№ 4

2

1

Y ozm a-isham

Tekislikda to ’g ’ri chiziq (T T C H ) va uning 

ahamiyati.

N azariy-№ 5

2

2

Yozma-


o g ’zaki

so’rov


Tekislikda to ’g ’ri chiziq (T T C H ) va uning 

ahamiyati.A m aliy -№ 5

2

1

Y ozm a-ish№M

4-m odul.  T o ’g ’ri chiziqlarga  d oir asosiy m asalalar.  Ikkinchi tartibli chiziqlar. 

V

Ikkinchi tartibli  chiziqlar.  Ikkinchi  tartibli 

chiziqlar  iqtisod m oduli  ekanligi  haqida.

N azariy-№ 7

2

2

Yozm a


ish -o g ’zaki

so’rov


1

 ^

f

Ikkinchi tartibli  chiziqlar.  Ikkinchi tartibli 

chiziqlar  iqtisod m oduli ekanligi  haqida.

A m aliy -№ 7

2

1

Y ozm a ish

Ikkinchi tartibli  egri  chiziqlar

M ustaqil 

ish -№1

4

0,5


0,5

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


5-m odul. V ektorlar algebrasining elem entlari. 

\

V ektorlar algebrasining elem entlari.N azariy-№ 8

2

2

Y ozma


ish-og’zaki

so’rov


4

4

V ektorlar algebrasining elem entlari.A m aliy -№ 8

2

1

Y ozm a ishqm

П -o ’zgaruvchili arifinetik vektorlar.

M ustaqil 

ish -№ 2

4

0,5


0,5

Y ozm a


ish-og’zaki

so’rov


V ektorlar sistem asi

M ustaqil 

ish -№ 3

6

0,50,5

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


C hiziqli algebra elem entlarining  tatbiqlari

Mustaqil 

ish -№ 4

4

0,50,5

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


6-m odul.  Fazoda an alitik  geom etriya.

23

УF azodagi analitik geom etriya v a asosiy 

m asalalar.N azariy-№ 9

2

2

Y ozm a

ish-og’zakiso ’ro v

*

$1

F azodagi analitik geom etriya va asosiy  . 

m asalalar.

A m aliy -№ 9

2

2Y o zm a ish

Ш

m p .

C hiziqli fazo  elem entlariM ustaqil 

ish -№ 5

4

0,5

0,5

Y ozm a


ish-og’zaki

s o ’ro v

F azo d a to ’g ’ri ch iziq  v a un in g  aham iyati.

N azariy-

№ 1 0


2

3

Y ozm a


ish-og’zaki

so’ro v


/

%

%F azo d a to ’g ’ri ch iziq  v a un in g  aham iyati.

A m aliy - 

№ 1 0


2

1

Y ozm a ish0 9 / /

?,?/¥

C hiziqli o p eratorlarM ustaqil 

ish -№ 6

4

0,5

0,5


Y ozm a

ish -o g ’zaki

so’ro v

K vadratik form alarM ustaqil 

ish -№ 7

4

0,5


0,5

Y ozm a


ish -o g ’zaki

so’ro v


F azo d a ikkinchi tartibli sirtlar

M ustaqil 

ish -№ 8

4

0,5


0,5

Y ozm a


ish -o g ’zaki

so’rov


7-m odul.  T o ’p lam lar n azariyasi. Sonli kem a-ketliklar.

T o ’plam lar n a z a riy a s i..N azariy-

№ 11


2

2

Y ozm aish-og’zaki

so’rov


%

T o ’plam lar nazariyasi.A m aliy - 

№ 11


2

1

Y ozm a ish& w . w

Sonli kem a-ketliklar.N azariy-

№ 1 2


2

2

Y ozm aish-og’zaki

so’ro v


Щ  

4

1S onli kem a-ketliklar.

A m aliy - 

№ 12


2

2

Y ozm a ish8-m odul.  F u nksiya haqida asosiy tushunchalar

F u n k siy a va un in g  b erilish  usullari.  F unksiya 

sinflari haqida.

N azariy-

№ 1 3


2

2

Yozm aish -o g ’zaki

so’rov


t

Funksiya v a un in g  b erilish  usullari.  F unksiya 

sinflari haqida.

A m aliy - 

№ 1 3


2

2.

Y ozm a ishШ

w

B ir o ’zgaruvchili funksiyalarM ustaqil 

ish -№ 9

4

0,5


0,5

Y ozm a


ish-og’zaki

so’ro v


F unksiyaning 

u zluksizligi. 

Iqtisodda 

ishlatiladigan fu nksiyalar haqida.

N a z a riy -

№ 1 4


2

2

Y ozm aish-og’zaki

so’ro v


$

4

» v


.

T .


1

24


<

F u n k siy arm g  

uzluksizligi. 

Iqtisodda 

ishlatiladigan funksiyalar haqida.

A m aliy - 

№ 14

2-

*  3.

Y ozm a ishо Ш

Ш

9  -  m odul.  Funksiya hosilasi. Y uqori tartibli hosilalar

F u n k siy a hosilasi.N azariy-

№ 15

2

2Y ozm a

ish-og’zaki

so’rov

1

Funksiya hosilasi.A m aliy - 

№ 15

2

1Y ozm a ish

m

11Щ'

Y uqori tartibli hosilalar.N azariy-

№ 16

2

2Y ozm a

ish-og’zaki

so ’ro v

4

4

к

Y uqori tartibli hosilalar.A m aliy - 

№ 16

2

2Y ozm a ish

m

10 -  m odul. D ifferensiallashdan foydalanish

D ifferensiallashdan foydalanish.N azariy-

№ 17

• 2


2

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


4

ST

*■

D ifferensiallashdan foydalanish.

A m a liy  - 

№ 17

2

1Y ozm a ish

/ m Ф ’

A m aliy  iqtisodiyotda  differensial  hisobning 

q o ’llanilishi

M ustaqil 

ish -№ 10

6

0,50,5

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


1 1 - m o d u l.  B ir o ’zgaruvchili  optim allashtirish 

^

E kstrem al n uqtalar uchun  soda testlar.  Iqtisodiy 

m asalalar.  E ksrtem al qiym at haqidagi teorem a.

N azariy-

№ 18

2

3Y ozm a

ish-og’zaki

so’rov

ё

,

E kstrem al nuqtalar uchun  soda testlar.  Iqtisodiy m asalalar.  E ksrtem al qiym at haqidagi teorem a.

A m aliy - 

№ 18

2

2Y ozm a ish

a m

116


40

30

Jam i:  M a’ruza 72  soat, am aliy  m ashg’u lot 72 soat,  m ustaqil ish 44 soat2 - SE M E ST R

12 -  m odul.  A niqm as integral va  integrallash usullari

A niqm as integral.N azariy-

№ 19

2

1Yozm a

ish-og’zaki

so’rov

5 ?


$

5 9 ’


A niqm as integral.

A m aliy - 

№ 19

2

1Y ozm a ish

Ръ.Ск 

i  /?  1 k

Integrallash usullari.

N azariy-

№ 20

2

2Yozm a

ish -o g ’zaki

so.’rov

Й

ш

Integrallash  usullari.A m aliy -

№ 20

2

2Y ozm a ish

m

гшРр

13 -  m odul.  Yu/,»  va  aniq  integrallar. X osm as in tegrallar

25


(

Y u za va aniq integrallar.N azariy-

№ 21

2

2Y ozm a

ish-og’zaki

so’rov

1

Y uza va aniq integrallar.A m aliy - 

№ 21

2

1Y ozm a ish

If

A niq integralni ta q rib iy  h iso b lash  usullariM ustaqil 

ish -№ 11

10

11

Y ozm a


ish-og’zaki

so’rov


X o sm as integrallar.

N azariy-

№ 22

2

3Y ozm a

ish-og’zaki

so’rov

$

X osm as integrallar.A m aliy - 

№ 22

2

2Y ozm a ish

A niq integralning iqtisodiyotda q o ’llanilishiM ustaqil 

ish -№ 12

8

11

Y ozm a


ish-og’zaki

so’rov


14 -  m odul.  K o’p o ’zgaruvchili fu nk siyan in g xu su siy hosilasi va to ’la  differensiali

Ikki o ’zgaruvchi funksiyalar xususiy hosilasi va 

to ’la differensiali.

N azariy-

№ 23

2

2Y ozm a

ish-og’zaki

so’rov

ft

k

r

Ikki  o ’zgaruvchi  funksiyalar xususiy hosilasi va 

to ’la differensiali.

A m aliy - 

№ 23

2

1Y ozm a ish

10%

K o ’p o ’zgaruvchi fu nksiyalar xususiy hosilasi 

va to ’la differensiali.

N azariy-

№ 24

2

2

Y ozm aish-og’zaki

so’rov


1

f

K o ’p o ’zgaruvchi  funksiyalar xususiy hosilasi v a to ’la differensiali.

A m aliy - 

№ 2 4

2

2

Y ozm a ishЙЖ

г е Ш

15 -  m odul.  D ifferensial ten glam alar. Y uqori tartibli  D ifferensial tenglam alar

D ifferensial tenglam alar.N azariy-

№ 25

2

2

Yozm aish-og’zaki

so ’rov


4

\

i,

D ifferensial tenglam alar.A m aliy - 

№ 25

2

1

Y ozm a ish,4

D ifferensial ten g lam alar sistem asiM ustaqil 

ish -№ 13

1.0


1

1

Y ozm a


ish-og’zaki

so’rov


Y uqori tartibli  differensial  tenglam alar.

N a z a riy -№ 26

2

2Y ozm a

ish-og’zaki

so’rov

|

« *) L

Y uqori tartibli differensial tenglam alar.A m aliy - 

№ 26

2

2Y ozm a ish

9, A

4

1 6 - m o d u l .  M oliyaviy iqtisodiy  m avzular

26

J<

D avriy fo y d a va sam arali stavkalar.  U zluksiz 

m urakkab foizlar.

N azariy-

№ 27

2

2

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


I

D avriy fo y d a va sam arali stavkalar. U zluksiz 

m urakkab foizlar.

A m aliy - 

№ 27

2

2

Y ozm a ishw

Q arzdorlikni to ’lash.  Q arzdorlik qaytishning 

ichki koeffitsenti.

N azariy-

№ 28

2

2

Y ozm a


ish-og’zaki

so’rov


Q arzdorlikni to ’lash. Q arzdorlik qaytishning 

ichki koeffitsenti.A m aliy - 

№ 28

2

1

Yozm a ish17 -  modul.  N isbiy statistika elm entlari

Soda zanjirli qoidalar.  K o’p o ’zgam vchilar 

uchun zanjirli qoidalar.

N azariy-

№ 29

2

2

Y ozm a


ish-og’zaki

so’rov


!

Soda zanjirli qoidalar, K o’p o ’zgaruvchilar 

uchun zanjirli qoidalar.

A m aliy - 

№ 29

2

1

Y ozm a ish

B ir va k o ’p  jin sli funksiyalar.

Nazariy-

№ 30

2

2

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


f

i

B ir v a k o ’p  jin sli  funksiyalar.A m aliy - 

№ 30

2

1

Y ozm a ish18 -  modul.  K o ’p o ’zgaruvchili fu nk siyalarn i optim alashtirish

Ikki  o ’zgaruvchi  funksiyalar:  zaruriy v a yetarli 

shartlari.

N azariy-

№ 31

2

1

Yozma


ish-og’zaki

so’rov


1

Ikki o ’zgaruvchi funksiyalar:  zaruriy v a yetarli 

shartlari.

A m aliy - 

№ 31

2

2

Y ozma ish

U ch yoki undan ortiq  o ’zgaruvchi funksiyalar. 

Iqtisodiy tadbiqlar.N azariy-

№ 32

2

1

Yozm a


ish-og’zaki

so’rov


$

l

Uch yoki un d an  ortiq o ’zgaruvchi  funksiyalar. 

Iqtisodiy tadbiqlar.A m aliy - 

№ 32

2

1

Y ozm a ishM - k

K o ’p o ’zgaruvchili  funksiyalar nazariyasining 

tatbiqlari

M ustaqil

ish-№ 14

10

1

1

Y ozma


ish-og’zaki

so’rov


1 9 -  modul.  C hegaralangan optim allashtirish 

.

Logranch  usuli.  Logranch usulining izohlanishi. 

K o ’p yechim li usullar.

N azariy-

№ 33

2

3

Yozma


ish-og’zaki

so’rov


'I

ILogranch usuli.  Logranch usulining izohlanishi. 

K o ’p yechim li usullar.A m aliy - 

№ 33

2

2

Y ozm a ishto te n0

27

J(

C hiziqli b o ’lm ag an  dasturi ash.N azariv-

№ 34

2

3Y ozm a

ish-og’zaki

so’ro v

i

$ lj^

C hiziqli b o ’lm agan dasturlash.A m a liy  - 

№ 34

2

1

Y ozm a ish

20 -  m odul.  S onli va fu nk sion al q a to iia r

S onli qatorlar.N azariy-

№ 35

2

1

Y ozm a-

o g ’zaki

so’rov

*

r, |

S onli qatorlar.A m aliy - 

№ 35

2

1

Y ozm a ish

m

F unktsional qatorlar.N azariy-

№ 36

2

2Y ozm a

ish-og’zaki

so’ro v

i

W

F u n k tsio n al qatorlar'A m a liy - 

№ 36

2

1

Y ozm a ish

m

F unksional qatorlarM ustaqil 

ish -№ 15

8

11

Yozma


ish -o g ’zaki

so’ro v


«

118


40

30

Jam i:  M a’ruza 72 soat, am aliy  m a sh g ’u lo t 72 soat,  m ustaqil ish  46 soat H ainm asi:  M a ’ruza  144 soat, am a liy  m a sh g ’ulot  144 soat, m ustaqil ish 90 soat

28


t

Download 209.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling