Buxoro davlat tibbiyot instituti


Download 26.55 Kb.
Sana03.03.2020
Hajmi26.55 Kb.


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

TASDIQLAYMAN”o ’quv va tarbiyaviy ishlari prorektori

dots____________G.J.Jarilkasinova

.«_____»_____2020 y


2 – KURS TIBBIY BIOLOGIYA FAKULTETI TALABALARI UCHUN

ICHKI KASALLIKLAR PROPEDEVTIKASI” FANI BO’YICHAMA’RUZALAR VAAMALIY MASHG’ULOTLAR

KALENDAR-TAQVIMIY REJASI

2019 – 2020o’.y.

Ishdasturi« ICHKI KASALLIKLAR PROPEDEVTIKASI» kafedrasida tuzildi

Mashg’ulotlar va nazorat tarkibi.


semestr

Jami soat

Auditoriya soat

Ma’ruza

Amaliy

mashg’ulotMustaqil

ta’lim


Nazorat turi

Reyting bali

j/n

o/n

ya/n

4

64

36

6

30

28

0,5

0,2

0,3

Fanning o’quv dasturi Oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi o’quv – uslubiy birlashmalari faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 201___ yil “_____” dagi”_____”-son majlis bayoni bilan ma’qullangan.


Ish dasturi «Ichki kasalliklar propedevtikasi» kafedrasining yig’ilishida muhokama qilindi.
Yig’ilish bayoni : №_________ 2020y.
Kafedra mudiri : ___________ t.f.n.Babadjanova Z.X.
Ish dasturi fanlararo uslubiy

kengashda tasdiqlandi: № ________ 2020 yil.


Kengashi raisi : ______________ t.f.n.dots.Nurov U.I.

Markaziy O’quv- uslubiy

kengashda tasdiqlandi: №_________ 2020 yil
O’quv bo’limi uslubchisi: __________2020 yil


Ma’ruzalarnomi

Soat


Fanlararo va fan ichidagi bog’liqlik

Ta’limmetod

Lari

Ta’limvosita

Lari

Foydalanilganadabiyotlar

1.

Ichki kasaliklar propedevtikasi fani tarixi va rivojlanish tendensiyalari.Vrach deontologiyasi va vrach siri asosi.Diagnoz va semiotika haqida tushuncha.Bemorlarni tekshirish tartibi bilan tanishtirish.Propedevtik klinik vazifalari. Nafas, yurak-qon tomirlari, ovqat hazm, immun-himoya, qon, endokrin, ayiruv, biriktiruvchi to’qima a’zolari kasalliklarini asosiy tekshirish usullari.Nafas a`zolari kasalliklari,klinik-laborator tekshiruvlar

2

Patofiziologiyanatomiya, farmakologiya, xirurgiya

Miya hujumi,qoro’yini

Multi

media, kasalliktarixi, plakat1. Muxin N.A., Moiseev V.I. Propedevtika vnutrennix bolezney. Uchebnoe posobie. Moskva. GEOTAR Media. 2012 g.

2. Gadaev A. G., Karimov M.Sh. Ichki kasalliklar propedevtikasi. Darslik. Toshkent. Muxarrir nashriyoti. 2012 y.

3. Grebenev A.L. Propedevtika vnutrennix bolezney. Uchebnoe posobie. Moskva. Medisina. 2011 g.

4. Murashko V.V. Obshiy uxod za bol'nimi. Uchebnoe posobie. Moskva. Medisina. 1988 g.

5. Grebenev A.L., Sheptulin A.A. Osnovi obshego uxoda za bol'nimi. Moskva. Medisina. 1991 g.

6. Bobojonov S.N. Ichki kasalliklar. Darslik. Toshkent. 2008; 2010 y.

7. Okorokov. A.N., Diagnostika i lechenie bolezney vnutrennix organov. Uchebnoe posobie. Moskva. 2009 g.

8. Strutinskiy A.V., Baranov A.P., Roytberg G.E., Gaponenkov Yu.P. Osnovi Semiotiki vnutrennix organov. Uchebnoe posobie. Moskva. MEDpress-inform. 2013 g.
2.

Yurak, qon-tomirkasalliklari,tekshirishusullari. Soʼroqlash. Yurakningturlikasalliklaridaogʼriqlisindromi. Kasallikvahayotiyanamnez. Fizikaltekshirishusullari, Funktsionaltekshiruvusullari. Yurakauskulьtatsiyasi. Аuskulьtatsiyatartibi. Yuraktonlarininghosilboʼllishmexanizmi. Meʼyoriyyuraktonlarinitavsiflash. Yurakshovqinlari. Yurakshovqinlarinitavsiflash. Funktsionalvaorganikshovqinlar. Qon-tomirlarnifizikalvaasbob-uskunalaryordamidatekshirish. Yurakniasbob-uskunalaryordamidatekshiribkoʼrish. EKG, EKG – tahlilqilishhaqidatushuncha, FKG, ExoKG. Yuraknirentgenologitekshirish.

2

Patofiziologiyaanatomiya, biofizika,

farmakologiya,

xirurgiya


Miya hujumi

Multimedia, kasalliktarixi, plakat

1,2,3,4,5,6,7,8.

3.

Hazmsistemasikasalliklari.Fizikal, laboratorvaasbob-uskunalaryordamidahazmvagepatobiliarsistemasinitekshiribkoʼrish. Gastritlar. Oʼtkirvasurunkaligastritlar. Oshqozonvaoʼnikkibarmoqichakyarakasalligi. Etiologiyasi, patogenezi, patologikanatomiyasi, klinikasi, oqimi, tasnifi, tashxislar, differentsialtashxis, davolash. Gepatitlarvajigarsirrozlari. Surunkalixoletsistitlar. Surunkalipankreatit. Etiologiyasi, patogenezi, tasnifi, klinikasi, tashxislash, differentsialtashxis. Davolash. Profilaktikasi.

2

Patofiziologiyaanatomiya, farmakologiya, xirurgiya

Qoro’yini

Multi

media, kasalliktarixi, plakat1,2,3,4,5,6,7,8.
Jami

6 s.


Mashg’ulotlarnomi

Amaliy mash-g’ulotsoati

Ta’lim vosita-

Lari

Interfaolusullar

Ta’lim metodlari

Foydalanilganadabiyotlar

Mustaqil ish topshiriqlari

1.

Bemorlarniparvarishlash. Qabulxonafaoliyatibilantanishish. Bo`limdatozaliknisaqlash. Tibbiyhujjatlarnirasmiylashtirish

2

Kasallik tarixi,Termometr, Tarozi, sm. lenta multimedia.

Miya hujumi

Galereya bo’yicha, qor uyumi1. Gadaev A.G. Ichki kasalliklar. Darslik. Toshkent. Turon Zamin Ziyo nashriyoti. 2018 y.

2. Muxin N.A., Moiseev V.I. Propedevtika vnutrennix bolezney. Uchebnoe posobie. Moskva. GEOTAR Media. 2012 g.

3. Gadaev A. G., Karimov M.Sh. Ichki kasalliklar propedevtikasi. Darslik. Toshkent. Muxarrir nashriyoti. 2012 y.

4. Grebenev A.L. Propedevtika vnutrennix bolezney. Uchebnoe posobie. Moskva. Medisina. 2011 g.

5. Ryabov S.I. Vnutrennie bolezni V 2-x t. Sankt-Peterburg.: SpesLit. 2015g.

6. Murashko V.V. Obshiy uxod za bol'nimi. Uchebnoe posobie. Moskva. Medisina. 1988 g.

7. Grebenev A.L., Sheptulin A.A. Osnovi obshego uxoda za bol'nimi. Moskva. Medisina. 1991 g.

6. Bobojonov S.N. Ichki kasalliklar. Darslik. Toshkent. 2008; 2010 y.

7. Gordienko A.V. Gospital'naya terapiya. Uchebnik. Sankt-Peterburg.: SpesLit. 2016 g.

8. Okorokov. A.N., Diagnostika i lechenie bolezney vnutrennix organov. Uchebnoe posobie. Moskva. 2009 g.

9. Strutinskiy A.V., Baranov A.P., Roytberg G.E., Gaponenkov Yu.P. Osnovi Semiotiki vnutrennix organov. Uchebnoe posobie. Moskva. MEDpress-inform. 2013 g.

10. Skott Stern, Adam Sayfu, Dayn Oltkorn. Ot simptoma k diagnozu. Rukovodstvo dlya vrachey (Perevod s angliyskogo). Moskva. Geotar Media. 2008g.2.

Bemornialohidaso’rab-surishtirish. Talabalarningbemorlarbilanalohidaishlashi, shikoyatlaryig’indisivakasallikhamdahayotanamnezi. Bemorlarniumumiyko’zdankechirish (bemorningumumiyahvoli, es-hushiningholati, tanatuzilishi). Umumiyko’zdankechirishqoidalari, bemorniumimiytekshirish. Tanaqismlaribo’yichako’zdankechirish: bosh, yuz, bo’yin, qo’l-oyoqlar, teriqoplamlari. Palpatsiyavaperkussiyatekshirishusulisifatida

2

Plakat, bolg’acha, pleccimetr multimedia.

Zaifhalqa, aylanastol, ruchkastolo’rtasida

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

O‘pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari.3.

Nafasorganlarikasalliklaribilanbemorlarnitekshirishusullari: so’rab-surishtirish, ko’krakqafasiniko’zdankechirish, palpatsiya. O’pkaperkussiyasi, qiyosiyperkussiya. O’pka auskultatsiyasi: asosiy nafas shovqinlari (vezikulyar, bronxial). O’pka auskultatsiyasi: qo’shimcha nafas shovqinlari (quruq va nam xirillashlar, krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqini). Laboratorva instrumental tashxislash

2

Plakat, bolg’acha, pleccimetr,fonendoskop,

multimedia.ruchkastolo’rtasida


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

O‘pka emfizemasi diagnostikasi (etiologiya, patogenez, klinika, tekshiruv uslublari, kechishi, davolash).

4.

Bronxitlar: o`tkirvasurunkali ( etiologiya,patogenez,klinika, tekshiruvuslublari, kechishi,davolash)

2

TablitsaFonendoskop

Bronxoskop

,spirograf


3 pog’onali interv’yu, miya hujumi,

ari uyasi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Bronxial astma kasalligida asmatik holatida birinchi yordam ko‘rsatish choralari. Zamonaviy tekshiruv uslublari.

5.

Krupoz va o`choqli zotiljam ( etiologiya, patogenez,klinika, tekshiruv uslublari, kechishi,davolash).

2

Tablitsa

multimedia

Fonendoskop,

Spirograf,

rentgentasvirlar


Akademikpolеmika, zaifhalqa, qoruyumi

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

O‘pka shishida kechiktirib bo‘lmaydigan yordam choralari.


6.

Yurak, qon-tomirkasalligibilanbemorlarnitekshirishusullari. So’rab-surishtirish, ko’zdankechirish. Yurakauskultatsiyasi: sog’lomodamdayuraktovushlarinixarakteristikasi. Yuraktonlarinieshitishnuqtalari. Tovushlarniasosiyxossalari: tembri, kuchi. Asosiytovushlarnikuchayishivasusayishi.

2

Plakat

Multime­dia

audiokasseta


3 pog’o

naliinterv’yu, aylanastol,

qoruyumi


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Yurak qon-tomir tizimi kasalliklarini zamonaviy tekshiruv uslublari.

7.

Yurak auskultatsiyasi. Yurak shovqinlarini hosil bo’lish mexanizmi, ularni tasnifi. Yurak, qon-tomir patologiyasida yurak shovqinlarini xarakteristikasi. FKG yozishtizimi. Normal FKG, EXOKG haqida tushuncha. Diagnostik ahamiyati Revmatizm va birlamchi revmokardit simptomatologiyasi. Revmatizm etiologiyasi va patogenezi. Revmatizmbilanbemorlarnitekshirish.

2

Plakat

Multime­dia

EKG,EKG tasmalar


Zaifhalqa, ariuyasi, ratatsiyausuli


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Yurak aritmiyalarida kechiktirib bo‘lmaydigan yordam choralari.

8.

Yurak mitral illatisimptomatologiyasi (mitral qopqoqyetishmovchiligiva mitral stenoz). Aortal illatlarsimptomatologiyasi (aortal qopqoqyetishmovchiligiva aortal teshiktorayishi). Qonaylanishyetishmovchiligi (kompensatsiyalanganvadekompensatsiyalanganholat). Tomiryetishmovchiligi.

2

Plakat

Multime­dia

Fonendoskop,

EKG


Rengentasvirlar

Rotatsiyausuli


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

O‘tkir chap qorincha yetishmovchiligida kechiktirib bo‘lmaydigan yordam choralari.

9.

YU.I.K. haqidatushuncha. Stenokardiyasimptomatologiyasi. EKG diagnostika. Stenokardiyaxurujinito’xtatishInfarktmiokardsimptomatologiyasi.

2

Tablitsa,EKG,tonometr,fonendoskop,Multime­dia


Akademik polеmika, ruchkastolo’rtasida

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Yurak tug‘ma nuqsonlari. Laborator va asbob-uskunalar yordamida tashxislash, oqibati, davolash

10.

Qorinni ko’zdan kechirish. Qorin bo’shlig’i organlarini palpatsiya qilish. Oshqozon va ichak palpatsiyasi. Ketma-ketligi. Jigar, taloq palpatsiyasi. Hazm a’zolarini instrumental tekshirish usullari (rentgenologik, ezofagogastroduodenofibroskopiya, rektoromanoskopiya, kolonoskopiya),laborator tekshirish usullari (bilirubin almashinuvi,ALT,AST,gamma-globulin,ishqoriy fosfataza tahlili)

2

Plakat

Multime­diaGuruh tek-shiruvi,3 pog’onaliinterv’yu, qoruyumi

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Miokard infarktida kechiktirib bo‘lmaydigan yordam choralari.

11.

Surunkali gepаtitlarni simptomatologiyasi.Jigar tsirrozi simptomatologiyasi.

2

Plakatmultimedia


Intsidentusuli, Galereyabo’yicha, akademik polеmika

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Oshqozon osti bezi kasalliklari diagnostikasi. Zamonaviy tekshiruv uslublari.

12.

Buyrakkasalligibilankasallanganbemorlarnitekshirishrejasi. So’rab-surishtirish, ko’zdankechirish, palpatsiya, perkussiya, asosiykliniksindromlar. Laboratortahlillar.Nefritlar simptomatologiyasi (o’tkir va surunkali).

2

Plakatmultimedia


akademik polеmika

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Jigar sanchigi, kechiktirib bo‘lmaydigan yordam choralari.

13.

Qon kasalligi bilan kasallangan bemorlarni so’rab-surishtirish va tekshirish usullari (shikoyarini, anamnez yig’ish, nasliy faktorlar). Kamqonliklar simptomatologiyasi (temir yetishmovchilik, postgemorragik, gemolitik). O`tkir va surunkali leykozlar.

2

Plakatmultimedia


Ruchkastolo’rtasida,

3 pog’onaliinterv’yu1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Nefrotik sindrom. Zamonaviy tekshiruv uslublari.

14.

Ichki sekretsiya bezlari kasalliklarini so’rab-surishtirish (shikoyat, anamnez yig’ish, nasliy faktorlar). Umumiy va mahalliy ko’zdan kechirish. Qalqonsimon bez kasalliklari simptomatologiyasi (gipo va giperterioz). Qandli diabet simptomatologiyasi. Diabetik va gipoglikemik koma haqida tushuncha. Tez yordam asoslari.

2

Plakatmultimedia


ratatsiyausuli, akademik polеmika

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Gipovitaminoz.

15.

Bo’g’imkasalligibilanog’riganbemorlarnitekshirish. So’rab-surishtirish. Bog’imlarniko’zdankechirishvapalpatsiyaqilish. Revmatoidliartritsimptomatologiyasi. Artrozlarhaqidatushuncha. Biriktiruvchito’qimakasalligibilankasallanganbemorlarnitekshirish. Kollagenozlarhaqidatushuncha.

2

Plakatmultimedia


Muammo

lar yechimi, galereyabo’yicha1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Gipo va giperglikemik koma.
Jami :

30


Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari

Asosiy adabiyotlar

1. Gadaev A.G. Ichki kasalliklar. Darslik. Toshkent. Turon Zamin Ziyo nashriyoti. 2018 y.

2. Muxin N.A., Moiseev V.I. Propedevtika vnutrennix bolezney. Uchebnoe posobie. Moskva. GEOTAR Media. 2012 g.

3. Gadaev A. G., Karimov M.Sh. Ichki kasalliklar propedevtikasi. Darslik. Toshkent. Muxarrir nashriyoti. 2012 y.


Qo‘shimcha adabiyotlar

1. Grebenev A.L. Propedevtika vnutrennix bolezney. Uchebnoe posobie. Moskva. Medisina. 2011 g.

2. Ryabov S.I. Vnutrennie bolezni V 2-x t. Sankt-Peterburg.: SpesLit. 2015g.

3. Murashko V.V. Obshiy uxod za bol'nimi. Uchebnoe posobie. Moskva. Medisina. 1988 g.

4. Grebenev A.L., Sheptulin A.A. Osnovi obshego uxoda za bol'nimi. Moskva. Medisina. 1991 g.

5. Bobojonov S.N. Ichki kasalliklar. Darslik. Toshkent. 2008; 2010 y.

6. Gordienko A.V. Gospital'naya terapiya. Uchebnik. Sankt-Peterburg.: SpesLit. 2016 g.

7. Okorokov. A.N., Diagnostika i lechenie bolezney vnutrennix organov. Uchebnoe posobie. Moskva. 2009 g.

8. Strutinskiy A.V., Baranov A.P., Roytberg G.E., Gaponenkov Yu.P. Osnovi Semiotiki vnutrennix organov. Uchebnoe posobie. Moskva. MEDpress-inform. 2013 g.

9. Skott Stern, Adam Sayfu, Dayn Oltkorn. Ot simptoma k diagnozu. Rukovodstvo dlya vrachey (Perevod s angliyskogo). Moskva. Geotar Media. 2008g.

10. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizning mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2017 y.

11. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2017 y.

12. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2016 y.


Kafedratavsiyaetiladiganadabiyotlar

1. Muxin N.A., Moisееv V.I. "Propеdеvtika vnutrеnnix bolеznеy", M. 2000.

2.Grеbеnеv A.L. "Propеdеvtika vnutrеnnix bolеznеy", M. 2001.

3. Vasilеnko V.X., Grеbеnеv A.L "Propеdеvtika vnutrеnnix bolеznеy", M.1989


Intеrnеtdan olingan ma'lumotlar:

 1. www.medlook.ru

 2. www.medbok.ru

 3. www.medicum.ru

 4. www.medtext.ru

 5. www.medkniga.ru

 6. www.cardioline.ru

 7. www:http://buks.ru/book;

 8. www.ziyonet.uz;

 9. www.lex.uz;

 10. www. cardiosite.ru;

 11. www.cardiologia.ru;

 12. www.bilim.uz;

 13. www.gov.uz;

 14. www.mf.uz.

www. prof. bolezni. com.,
Download 26.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling