Buxoro davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiy fakultet iqtisodiy ta


Download 1.49 Mb.
Pdf ko'rish
Sana07.06.2020
Hajmi1.49 Mb.

 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI 

 

 

IJTIMOIY-IQTISODIY FAKULTET 

 

 

“IQTISODIY TA’LIM VA TURIZM” KAFEDRASI 

 

 

5230100  – "Iqtisodiyot"(Mikroiqtisodiyot), 

 5111017 – "Kasbiy ta'lim" (Ijtimoiy-iqtisodiy) bakalavr 

yo‘nalishidagi 1-kurs talabalari uchun 

 

“IQTISODIYOT NAZARIYASI” 

fanidan kurs ishlarini bajarish bo‘yicha 

 

 

 

U S L U B I Y     K O‘ R S A T M A 

 

 

 

 

Tuzuvchilar:   katta o‘qituvchi Xodjayeva D.X. 

 

 

          o‘qituvchi Xurramov O.K. 

 

 

 

“DURDONA” NASHRIYOTI 

BUXORO–2015  

 

Buxoro Davlat Universiteti, “Iqtisodiy ta’lim va turizm” kafedrasi katta o‘qituvchisi  Xodjayeva  D.X.,  o‘qituvchi  Xurramov  O.K.  5230100–

"Iqtisodiyot" 

(Mikroiqtisodiyot), 

5111017–"Kasbiy 

ta'lim"(Ijtimoiy-

iqtisodiy)  bakalavr  yo‘nalishidagi  1-kurs  talabalari  uchun  “Iqtisodiyot 

nazariyasi” fanidan kurs ishi yozish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma.  B.: BuxDU,     

2015 yil. 36 bet. 

 

 

  

 

  

Annotasiya:  Uslubiy  ko‘rsatmada  umumiy  qoidalar,  kurs  ishining 

mavzusini  tanlash  va  uni  bajarish    muddatlari,  kurs  ishining  tuzilmasi  va 

mazmuni,  kurs  ishini  rasmiylashtirish  va  baholash  tartibi,    mavzular, 

tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘xati va ilovalar ko‘rsatilgan.  

 

  

 

Taqrizchilar:  1. Hamroyev  H.R.,  BuxDU,  “Iqtisodiy  ta’lim  va  turizm”  kafedrasi 

mudiri, i.f.n., dostent 

2. Ulashov X.A., BuxMTI, “Menejment” kafedrasi dostenti, i.f.n. 

 

  

 

Uslubiy ko‘rsatma: Buxoro  Davlat  Universiteti  “Iqtisodiy  ta’lim  va  turizm”  kafedrasi 

yig‘ilishida  muhokama  qilingan  va  tavsiya  etilgan(6-  sonli  bayonnoma,  

28.01.2015 yil). 

Buxoro  Davlat  Universiteti  “Ijtimoiy-iqtisodiy”  fakultet  ilmiy 

kengashida  muhokama  qilingan  va  tavsiya  etilgan(4-  sonli  bayonnoma,  

30.01.2015 yil). 

Buxoro  Davlat  Universiteti  o‘quv-metodik  kengash  yig‘ilishida 

muhokama qilingan va nashrga tavsiya etilgan(4- sonli majlis bayonnomasi, 

13.03.2015 yil). 


 

UMUMIY QOIDALAR  

Kurs  ishi  talabalarning  dastlabki  ilmiy  ishi  hisoblanadi.  Kurs  ishlari 

talabalar  mustaqil  ishlarining  bir  shakli  bo‘lib,  uni  muvaffaqiyatli  bajarish 

uchun fan to‘g‘risida aniq tassavurlarga ega bo‘lishlari kerak. Talabalar kurs 

ishining  ilmiy,  nazariy,  g‘oyaviy  darajasiga,  shuningdek,  uning  yozilishi  va 

rasmiylashtirish tartibiga e’tibor berishlari lozim.  

Ishni  bajarish  jarayonida  talabalar  kursga  oid  nazariy  bilimlar, 

maxsus  adabiyotlar, 

huquqiy-normativ 

aktlar,  mavzuga 

 

oid  


yondashuvlardan  xabardor  ekanligini  hamda  tahlil  qilish,  umumlashtirish 

va xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini ko‘rsatishadi.       

Kurs ishi maqsadlari: 

 

Talabalarning  “Iqtisodiyot  nazariyasi”  fani  bo‘yicha  ma’ruza  va  amaliy mashgulotlari    jarayonida  orttirgan  nazariy  bilimlari  va  amaliy 

ko‘nikmalarini  kengaytirish,  chuqurlashtirish,  mustahkamlash  hamda 

tizimlashtirish. 

 

Kurs ishiga oid muammolarni echishda mustaqil ishlash hamda izlanish olib borish ko‘nikmalarini rivojlantirish. 

 

Talabaning  nazariy  va  amaliy  bilimlari  hamda  bu  bilimlarni    dolzarb iqtisodiy  muammolarni  echishga  tadbiq  qila  olish  qobiliyati  darijasini 

aniqlash. 

 

Kurs  ishini  yozish  natijasida  talabalar  ijodiy  fikrlay  boshlaydi.  Bu  esa ularga kelgusidagi ilmiy ishlarini yozishida katta yordam beradi. 

Kurs ishi vazifalari: 

 

Tanlangan mavzuning dolzarbligi va ahamiyatini asoslash.  

Tanlangan  mavzuga  oid  nazariy  ma’lumotlar,  texnik-normativ 

hujjatlashtirish, statistik ma’lumotlar, ilmiy adabiyotlarni o‘rganish. 

 

Mavzuga oid muammoli vaziyatlarga o‘z fikrini bildira olish.  

 Tanlangan mavzuni o‘rganish va o‘tkazilgan tahlillarga asosan xulosalar 

chiqarish hamda takliflarni shakllantirish. 

 

Talab qilingan me’yorlarga asosan kurs ishini rasmiylashtirish.    

KURS ISHINING MAVZUSINI TANLASH VA UNI 

BAJARISH  MUDDATLARI 

 

Talaba  kurs  ishi  mavzusini  tanlashda  dastlab  shu  fan  bo‘yicha professor-o‘qituvchining  ma’ruzalarini  diqqat  bilan  tinglab,  hozirgi  zamon 

iqtisodiyotiga oid adabiyotlarni hamda Prezidentimiz I.A.Karimov asarlarini 

chuqur o‘rganib chiqishi lozimdir. 

Kurs ishi mavzusini (1-ilova) talaba o‘zi ixtiyoriy ravishda tanlaydi va 

quyidagi  maqsadlarni  o‘z  oldiga  qo‘yishi  kerak:  Tahlil  qilinayotgan 

mavzusini  katta  qiziqish  bilan  o‘rganishi,  o‘zining  bilim  darajasini 

kengaytirishi  va  uni  kelajakda  mamlakatimiz  iqtisodiy  rivojlanishini 

ta’minlashi uchun amaliyotga tadbiq qila olish imkoniga ega bo‘lishi muhim 

hisoblanadi.  

Kurs  ishining  rahbari  sifatida  kafedraning  tajribali  o‘qituvchilari 

kafedra tomonidan tayinlanadi.   

Kurs  ishini  bajarishda  mazkur  qo‘llanmada  ko‘rsatilgan  adabiyotlar 

ro‘yxati  (5-ilova)  bilan  cheklanmasdan,  ayrim  masalalarni  batafsil  bayon 

qilish  imkonini  beradigan  qo‘shimcha  adabiyotlardan  ham  faydalansa 

maqsadga muvofiq bo‘ladi. 

Kurs ishi   bahorgi semestrda tayyorlanadi. Uni tayyorlashning asosiy  

muddatlari quyidagicha: 

 

Mavzu tanlash:  1 martdan  10 martgacha  

Adabiyotlarni ko‘rib chiqish, reja tuzish va ilmiy rahbar bilan uni 

tasdiqlash:        1 aprelgacha 


 

 Ilmiy rahbar fikrlarini inobatga olib, matnning asosiy variantini 

tayyorlash:  1 apreldan 1 maygacha 

 

Kurs ishini tayyorlab (kafedraning maxsus jurnalida ro‘yxatga olinadi) kafedra professor-o‘qituvchilariga taqrizga berish muddati: 1 maydan 15 

maygacha 

 

Ijobiy taqriz yozilgan kurs ishlari himoyaga qo‘yiladi. Kurs ishini himoya qilish muddati: 15 maydan 2  iyungacha 

Himoya quyidagi usullarda amalga oshirilishi mumkin: 

 

ochiq himoya;  

individual himoya; 

 

kichik guruhda himoya. Muallif    ishning  asosiy  natijalari,  xulosa  va  takliflari  bildirilgan 

taqdimot  asosida  himoyani  amalga  oshiradi.  Chiqish  vaqti  –  7  minut. 

Ishning samaradorligini  va  o‘zlashtirish ko‘rsatkichini oshirish maqsadida 

ko‘rgazmali materiallardan foydalanilishi maqsadga muvofiq.   

 

KURS ISHINING TUZILMASI VA MAZMUNI 

 

 

Kurs ishi matnini yozish talabadan katta mas’uliyat talab qiladi va ish vaqtning  asosiy  qismini  egallaydi.  Uni  yozishda  talaba  o‘zining  bilimi  va 

qobiliyatini  namoyon  qilishi  kerak.  Rejadagi  savollar  mantiqan  bir-birlari 

bilan  bog‘langan  bo‘lishi,  har  bir  keyingi  savol  o‘zidan  oldingi  savolning 

mantiqan davomi bo‘lib, bir butunni tashkil etishi kerak. 

Tanlangan  mavzudan  qat’iy  nazar  ishning  tuzilmasi  quyidagicha 

bo‘lishi maqsadga muvofiq: 

 

Titul varag‘i (1-bet) (2-ilovada namuna keltirilgan)  

Ilmiy  rahbarning  kurs  ishiga  taqriz  blankasi  (2-bet)  (4-ilovaga 

qarang) 


 

 Mundarija (3-bet) ( 3-ilova) 

 

Kirish (4-6 betlar)  

1-bob.  Mavzu  yoki  muammoni  o‘rganishning  nazariy  va  uslubiy 

asoslari 

 

1.1. birinchi bobning paragrafi  

1.2. birinchi bobning paragrafi 

 

1.3. birinchi bobning paragrafi  

1.4. birinchi bobning paragrafi(agar zarur hisoblansa) 

 

2-bob. O‘rganilayotgan mavzu yoki muammoning tahlili, echimiga oid taklif va chora-tadbirlar 

 

2.1. ikkinchi bobning paragrafi  

2.2. ikkinchi bobning paragrafi 

 

2.3. ikkinchi bobning paragrafi  

Xulosa 


 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati 

 

Tayanch iboralar  

Ilovalar(agar mavjud bo‘lsa) 

 

Kurs ishining kirish qismida mavzuni o‘rganish va rivojlantirshning 

asosiy  tendenstiyalari  ko‘rib  chiqiladi,  joriy  vaziyat  tahlil  qilinadi, 

mavzuning  nazariy  va  amaliy  ahamiyati  asoslanadi,    asosiy  maqsad  va 

vazifalar  shakllantiriladi.  Bundan  tashqari  kurs  ishining  ob’ekti,  predmeti, 

tuzilmasi,  izlanish  olib  boriladigan  soha  tahlil  qilinadi.  Kirish  qismining 

hajmi kurs ishi umumiy hajmining 10% dan oshmasligi kerak. Kurs  ishining  birinchi  bobi,  odatda,  o‘rganilayotgan  mavzuning 

nazariy  jabhalariga  bag‘ishlanadi  va  qolgan  materialni  yoritishning  asosi 

bo‘lib  xizmat  qiladi.  O‘rganilayotgan  jarayonning  tabiati,  mazmuni  va 

tarkibiy qismlari ko‘rib chikiladi.  

 Ishni  mavzuning  ob’ekti  va  predmetini  tavsiflashdan  boshlash 

maqsadga  muvofiq.  Shundan  so‘ng  kichik  tarixiy  sayohat  uyushtirib,  

mavzuning o‘rganilganligini aytib o‘tish, savollarni ko‘rib chiqish va, albatta, 

o‘z  nuqtai  nazarini  yoritish  lozim.  Bu  bobda  adabiyotlarga  tavsif  beriladi, 

konstepstiya  shakllantiriladi,  o‘rganilayotgan  mavzu  tahlili  uslubi 

asoslanadi.  Adabiyotlarga  tavsif  berish  jarayonida  turli  mualliflar 

fikrlarining  o‘xshash  va  farqli  jihatlari  tahlil  qilinib,  o‘z  nuqtai  nazari 

asoslanishi kerak. 

Uslubiy  qism  axborot  yig‘ish,  uni  tahlil  qilish  va 

qayta ishlash usullari tavsifini nazarda tutadi. Har bir bob yangi sahifadan 

boshlab  yozilishi  kerak,  undagi  paragraflar  esa  tugagan  joyidan  2  qatar 

tashlab keyingisini yozish tavsiya etiladi.    

Kurs ishining ikkinchi bobida birinchi bobda yoritilgan nazariy va 

uslubiy asoslarga tayangan holda shu mavzu bilan chegaralangan sohadagi 

ishlarning  joriy  ahvoli  tahlil  qilinadi.  Buning  uchun  amaldagi  normativ 

aktlar,  ilmiy-amaliy  konferenstiyalar  materiallari,  ilmiy  ishlar  natijalari, 

statistik  ma’lumotlar  (ham  davlat  miqiyosidagi,  ham  yakka  korxonalar 

miqiyosidagi)  qo‘llanilishi  mumkin.  Tahlillarga  asos  bo‘lib  hisoblanuvchi 

materiallar  kerakli  darajada  to‘liq  va  ishonarli  bo‘lishi  kerak,  qaysikim 

ularga asoslanib zahiralarni aniqlash va keyingi faoliyat davomida ishlatish 

mumkin bo‘lsin. Bundan tashqari talaba mavjud faktlarni sanab o‘tish bilan 

cheklanmasdan, ularning afzallik va kamchiliklarini ham aytib o‘tishi kerak.    

 

Tahlillar  natijalariga  asoslanib  talaba    takliflarni  shakllantiradi. Takliflarni  shakllantirish  o‘rganilayotgan  mavzuga  oid  kamchiliklar  va 

imkoniyatlarning to‘liq va asoslangan yoritilishini nazarda tutadi. Kurs  ishining  xulosasi  –  bu  ish  davomida  topilgan  ma’lumotlar 

sintezidir, ya’ni bunda olib borilgan izlanishlar natijasida qilingan  xulosalar 

mantiqiy  ketma-ketlikda  bayon  qilinadi.  Bundan  tashqari  asosiy  xulosalar 


 

va izlanish natijalariga asoslanib takliflar bayon qilinadi. Xulosa hajmi kurs ishi hajmining 5-10%ini tashkil etishi kerak.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati kurs ishida o‘z ifodasini topishi 

kerak. Foydalanilgan adabiyotlarni guruhlashning eng keng tarqalgan usuli 

–  bu  alifbo  tartibida  joylashtirishdir. Kitob  va  maqolalar  muallif  familiyasi 

yoki  kitob,  maqola nomi  (agar  muallifi ko‘rsatilmagan  bo‘lsa)  orqali  alifbo 

tartibida  joylashtiriladi.  Shundan  so‘ng  nashr  etilgan  joy  va  sana 

ko‘rsatiladi.  Agar  jurnal  materiali  ko‘rsatilsa  muallif  familiyasi,  ismi, 

otasining  ismi,  maqola  nomi,  jurnal  nomi,  nashr  yili  va  soni  ko‘rsatilishi 

zurur. 

 

Tayanch  iboralar    foydalanilgan  adabiyotlar  ro‘yxati  berilgandan so‘ng  joylashtiriladi.  Unda  kurs  ishida  yoritilgan  terminlar,  iboralar 

keltiriladi.  Ilovalarga  jadvallar,  sxemalar,  grafiklar,  diagrammalar,  statistik 

ma’lumotlar,  boshqaruv,  huquqiy,  iqtisodiy  va  moliyaviy  xarakterdagi 

hujjatlar joylashtirilishi mumkin. Har bir ilova yangi sahifadan boshlanishi 

kerak.  Har  bir  ilovada  uning  raqamini  aks  ettiradigan  sarlavha  bo‘lishi 

kerak (Masalan: 1- ilova). Ilovalar jaylashtirilgan sahifalar betlanadi, ammo 

kurs ishi hajmiga kirmaydi.  

 

Ilovalar  kurs  ishining  ko‘rgazmaliligini  oshiradi,  unda  aks  ettirilgan hodisalar  tabiati  va  o‘zaro  bog‘liqligini  hamda  ularning  rivojlanish 

xususiyatlarini chuqurroq ochishga yordam beradi.  

 

 


10 

 

KURS ISHINI RASMIYLASHTIRISH   

 

Kurs  ishining  umumiy  hajmi  (ilovalarsiz)  A4  formatidagi  35  betdan 45 betgacha etib belgilangan. Kurs ishi hajmi tanlangan mavzu, ma’lumotlar 

bilan  ta’minlanganlik  va  ishning  texnik  bajarilishi  esa  qo‘l  yozma, 

mashinkada, kompyuterda bo‘lishi mumkin.  

  

Matnni quyidagi qoidalarga amal qilib yozish (pechatlash) kerak: bet chegarasidan  matngacha  kamida  25  mm  (chap  tomondan),  bet 

chegarasidan  matngacha  kamida  10  mm  (o‘ng  tomondan),  yuqorigi  va 

pastgi chegaralardan kamida 20 mm. Sahifa raqami yuqori o‘ng burchakka 

10-raqamli  shraft  bilan  yoziladi.  Abzastlar  10  mm  bo‘lishi  maqsadga 

muvofiqdir.  

 

Agar  kurs  ishi  kompyuterda  teriladigan  bo‘lsa,  unda  Times  New Roman Cur №14 shrifda, qatorlar orasidagi interval 1,5 bo‘lishi kerak. Qalin 

shrift  faqatgina  sarlavhalarda  ishlatilishi  mumkin.  Kursiv  shrift  ishlatilishi 

mumkin emas. Kur ishini kiril alifbosi harflarida yozish mumkin emas. 

Iqtiboslar  to‘g‘ri  rasmiylashtirilishi  zarur,  ya’ni  muallif  nutqi 

qo‘shtirnoq ichida berilishi va manbasi aniq ko‘rsatilishi kerak.  

K

URS ISHLARINI BAHOLASH TARTIBI

 

 

Kurs  ishini  baholash  mezoni  talabalarda  ilmiy  izlanishga  qiziqish 

uyg‘otish, ularga to‘g‘ri ta’lim-tarbiya berishga xizmat qilishi zarur. 

Kurs  ishlari  sifat  darjasiga  qarab  tabaqalangan  holda  baholangani 

maqsadga  muvofiqdir.  Reyting  tizimi  bo‘yicha  talabaning  kurs  ishini  100 

ballik tizim asosida baholanadi.  

 

 


11 

 

№ Belgilangan 

ball 

Baholash mezonlari 

86,0-100 “A’lo” 

Rejadagi 

savollarning 

mazmuni 


ijodiy 

yondoshilgan 

holda 

yoritilgan bo‘lsa, 

foydalanilgan  adabiyotlar  va  ma’lumotlarga 

snoskalar 

(ilovalar) 

berilib, 

adabiyotlar 

ro‘yxatida  ko‘rsatilgan  bo‘lsa  va  ish  bo‘yicha 

berilagan  savollarga  aniq  va  to‘liq  javob  berib, 

o‘zining  fikrini  erkin  bayon  etsa  bunday 

tayorlangan ishlarga «a’lo» baho qo‘yish mumkin. 

71-85 


“Yaxshi” 

Agar rejadagi 4-5 savolning 3-4 tasiga to‘liq javob 

yozilgan  bo‘lib,  bittasiga  etarlicha  javob 

berilmagan  bo‘lsa,  himoyada  talabaning  javob 

berishiga qarab «yaxshi» baho qo‘yish mumkin. 

55-70 “Qoniqarli” 

Rejadagi  4-5  ta  savolning  bita  yoki  ikkitasining 

mazmuni  yoritilib,  qolgan  savollarga  javob 

berilmagan  bo‘lsa,  to‘g‘ri  yozilgan  javoblar  ham 

darslik va kitoblardan ko‘chirilgan, foydalanilgan 

adabiyotlar  ro‘yxati  yo‘q,  ilovalar  berilmagan  va 

boshqa shu kabi kamchiliklar bo‘lsa, ko‘rsatilgan 

kamchiliklar  himoyagacha  bajarilsa,  talabaning 

javobini hisobga olib bu kabi ishlarni «qoniqarli» 

baholash  mumkin.  Agarda  talaba  yuqoridagi 

kamchiliklarni  yozma  ravishda  bartaraf  etmasa, 

kurs ishi «qoniqarsiz» baholanadi. 

0-54 


“Qoniqarsiz” 

Kurs ishida quyidagi kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgan 

bo‘lsa,  u  taqriz  yozish  davridayoq  «qoniqarsiz» 


12 

 

baholanadi: reja  noto‘g‘ri  va  umuman  qoniqarsiz  tuzilgan 

bo‘lib, mavzuning mazmuniga mos tushmasa; 

kurs  ishi  e’tiborsizlik  bilan  pala-parish bajarilsa; 

javoblar asosan 

o‘quv 


adabiyotlaridan 

ko‘chirilgan bo‘lsa; 

foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati bo‘lmasa; foydalanilgan  adabiyotlarga  va  ma’lumotlarga 

ilovalar berilmagan bo‘lsa; 

rejadagi  savollar  mohiyati  biri  ikkinchisidan ajratilmagan holda berilsa: 

-  kurs  ishini  talabaning  o‘zi  xusni  xati  bilan 

bajarmagan bo‘lsa. 


13 

 

1-ilova “IQTISODIYOT NAZARIYASI” FANIDAN KURS ISHI 

MAVZULARI 

 

1.  I.A.Karimovning  “Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston 

sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo‘llari  va  choralari”  nomli  asarining 

iqtisodiy ahamiyati to‘g‘risida. 

2.  I.Karimov  asarlarida  bozor  iqtisodiyotiga  o‘tish  konstepstiyasi  va 

islohatlar strategiyasining yoritilishi. 

3.  I.Karimov asarlarida o‘tish davri xususiyatlarining yoritilishi. 

4.  Agrar munosabatlar va ularning bozor tizimidagi xususiyatlari. 

5.  Agrar munosabatlar va ularning O‘zbekiston iqtisodiyotidagi o‘rni. 

6.  Agrar sohaning milliy iqtisodiyotda tutgan o‘rni. 

7.  Agrobiznes va uning  bozor tizimidagi xususiyatlari. 

8.  Aksionerlik jamiyatlari va ularning iqtisodiy taraqqiyotdagi o‘rni. 

9.  Aholi  bandligini  ta’minlash,  uning  turmush  sifatini  oshirishning  eng 

muhim  omili  sifatida  xizmatlar  ko‘rsatish  sohasi  va  kichik  biznesni  jadal 

rivojlantirish. 

10.  Aholi bandligi muammosining iqtisodiy mohiyati. 

11.  Aholi daromadlari va ularning  shakllanish manbalari. 

12.  Aholining turmush darajasi ko‘rsatkichlari. 

13.  Banklar  ishini  yanada  takomillashtirish,  aholi  va  xo‘jalik  yurituvchi 

sub’ektlarning  bo‘sh  mablag‘larini  tijorat  banklaridagi  depozitlarga  jalb 

qilishni rag‘batlantirish. 

14.  Bandlik va ishsizlik, ularning darajalari va turlari. 

15.  Bank tizimi - moliya tizimining  asosiy  tarkibiy qismi sifatida. 

16.  Banklar, ularning turlari va kredit tizimidagi roli. 

17.  Birja - bozor  infrastrukturasining  asosiy bo‘g‘ini sifatida. 


14 

 

18.  Bozor  islohotlari mohiyati va o‘tish davridagi  o‘ziga xos  xususiyatlari. 19.  Bozor  munosabatlarini shakllantirishda infratuzilmaning roli. 

20.  Bozor iqtisodiyoti, uning shakllanishi va rivojlanish shart-sharoitlari. 

21.  Bozor  iqtisodiyotiga    o‘tishning  andozalari  va  ularning  o‘ziga  xos 

xususiyatlari. 

22.  Bozor  iqtisodiyotiga  o‘tish    sharoitida    taqchillik  va  uni  bartaraf  etish  

vositalari. 

23.  Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davri, uning xususiyatlari va davomiyligi. 

24.  Bozor  iqtisodiyotiga  o‘tishning  o‘zbek  modeli  va  uning  o‘ziga  xos 

xususiyatlari. 

25.  Bozor iqtisodiy kategoriya sifatida. 

26.  Bozor infratuzilmasi, uning asosiy sohalari va unsurlari. 

27.  Bozor mexanizmi, uning tarkibiy qismlari va amal qilishi. 

28.  Bozorni segmentlashtirish va uning asosiy mezonlari tahlili. 

29.  Bozorning iqtisodiy mazmuni, uning vazifalari va turlari. 

30.  Byudjet taqchilligi, uni bartaraf etish  yo‘llari. 

31.  Byudjet:    uning  shakllanishi  va      taqsimlanishining    iqtisodiyotdagi 

ahamiyati. 

32.  Davlat    byudjetining  kamomadlik    muammosi  va  uni  bartaraf  etish 

imkoniyatlari. 

33.  Davlat byudjetining daromadlari va xarajatlari. 

34.  Davlatning iqtisodiy vazifalari. 

35.  Davlatning moliyaviy siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari. 

36.  Davlatning pul- kredit va monetar siyosati. 

37.  Daromad: mohiyati, shakllanishi va  taqsimlanishi. 

38.  Daromadlar tengsizligi, uning ijtimoiy jihatlari. 

39.  Daromadlar tengsizligining vujudga kelishi va uning sabablari. 

40.  Er rentasi va uning turlari. 


15 

 

41.  Jamg‘arma va unga ta’sir etuvchi omillar. 42.  Jamiyatning iqtisodiy potenstiali va undan oqilona foydalanish yo‘llari. 

43.  Jahon bozori va uning iqtisodiy mohiyati. 

44.  Jahon xo‘jaligi taraqqiyotining hozirgi zamon xususiyatlari. 

45.  Jahon xo‘jaligining tashkil topishi, bosqichlari va asosiy belgilari. 

46.  Jahonning global iqtisodiy muammolari.  

47.  Ijtimoiy – iqtisodiy ehtiyojlarning mazmuni va ularning turkumlanishi. 

48.  Ijtimoiy  takror  ishlab  chiqarish,  uning  milliy  iqtisodiyot  taraqqiyotidagi 

o‘rni. 


49.  Ijtimoiy taraqqiyot bosqichlarini bilishga bo‘lgan turli xil yondoshuvlar. 

50.  Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va ularning andozalari. 

51.  Iqtisodiyot nazariyasi fanining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. 

52.  Iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlar va uning iqtisodiy muvozanatga ta’siri. 

53.  Iqtisodiyotni davlat tomonidan  tartibga solishning  mohiyati, shakllari va  

usullari. 

54.  Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning mohiyati va zarurligi. 

55.  Iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning roli. 

56.  Iqtisodiyotni tartiblashning bozor mexanizmi. 

57.  Iqtisodiyotning stiklligi to‘g‘risida turlicha nazariyalar. 

58.  Iqtisodiy  o‘sishning hozirgi zamon shakli va uning yangicha sifati. 

59.  Iqtisodiy jamg‘arish mohiyati va manbalari. 

60.  Iqtisodiy inqirozlar, ularning turlari va namoyon bo‘lish xususiyatlari. 

61.  Iqtisodiy inqirozlarning iqtisodiy mohiyati. 

62.  Iqtisodiy kategoriyalar va ularning amal qilish mexanizmi. 

63.  Iqtisodiy qonunlar va ularning amal qilish mexanizmi. 

64.  Iqtisodiy muvozanatlikning mohiyati va unga erishish  yo‘llari. 

65.  Iqtisodiy raqobat mohiyati, uni amalga oshirish zarurati. 

66.  Iqtisodiy rivojlanish to‘g‘risidagi asosiy nazariyalar. 


16 

 

67.  Iqtisodiy o‘sish - ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida. 68.  Iqtisodiy o‘sishning mazmuni, mezonlari va ko‘rsatkichlari. 

69.  Iqtisodiy o‘sishning turlari va ahamiyati. 

70.  Iqtisodiy faoliyat va uning turlari. 

71.  Iqtisodiy xarajatlar tarkibi, ularni kamaytirish yo‘llari. 

72.  Iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o‘rganish usullari. 

73.  Investistiyalarning  iqtisodiy  mazmuni,  turlari  va  ularning  hajmiga  ta’sir 

etuvchi omillar. 

74.  Investistiyaning mohiyati, manbalari va shakllari. 

75.  Inflatsiya mohiyati, uni bartaraf etish imkoniyatlari. 

76.  Inflatsiya, uning kelib chiqishi  va oqibatlari. 

77.  Iste’mol va unga ta’sir e’tuvchi omillar. 

78.  Ish haqi: mohiyati, turalari va prinstiplari. 

79.  Ish haqini tashkil etishning asosiy shakllari. 

80.  Ish haqining iqtisodiy mazmuni va tarkibiy qismlari. 

81.  Ishlab  chiqarish    xarajatlarini  kamaytirish-iqtisodiy  taraqqiyotning  hal  

qiluvchi omili sifatida. 

82.  Ishlab chiqarish omillari va ularga tavsifnoma. 

83.  Ishlab chiqarish omillarining iqtisodiy mohiyati. 

84.  Ishlab chiqarish samaradorligi - korxona faoliyatining  asosiy ko‘rsatkichi 

sifatida. 

85.  Ishlab chiqarish samaradorligi va uning ko‘rsatkichlari. 

86.  Ishchi kuchi migrastiyasining iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari. 

87.  Qiymat qonuni va uning vazifalari. 

88.  Qiymatning miqdori va unga ta’sir etuvchi omillar. 

89.  Qimmatbaho qog‘ozlar bozorining o‘ziga xos xususiyatlari. 

90.  Qimmatli qog‘ozlar va ularning turlari. 17 

 

91.  Kichik  va  o‘rta  biznesni    rivojlantirish  -  iqtisodiy  erkinlikni    ta’minlash omili sifatida. 

92.  Korxona foydasining taqsimlanishi va ishlatilishi. 

93.  Korxona xarajatlari, ularning tarkibi va turlari. 

94.  Kreditning mohiyati va vazifalari. 

95.  Kreditning mohiyati va moliya tizimidagi roli. 

96.  Makroiqtisodiyot, uning maqsadlari va vazifalari. 

97.  Makroiqtisodiyotning  fundamental vazifalari. 

98.  Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning tarkibi va mohiyati. 

99.  Makroiqtisodiy nisbatlar va unga ta’sir etuvchi omillar. 

100. Marketing va uning asosiy vazifalari. 

101. Marketing va uning vazifalari. 

102. Menejment - korxonani  boshqarish san’ati sifatida. 

103. Menejment tushunchasi va uning tamoyillari. 

104. Mehnat munosabatlari va ularning O‘zbekistonda tartibga solinishi. 

105. Mehnat resurslaridan oqilona foydalanish - rivojlanish omili sifatida.   

106. Mehnat unumdorligi va uning asosiy omillari. 

107. Mehnat unumdorligi va uning hajmiga ta’sir qiluvchi omillar. 

108. Milliy boylik, uning tarkibi va ko‘paytirish omillari. 

109. Milliy boylik:  mohiyati, tarkibi va ko‘paytirish yo‘llari. 

110. Milliy iqtisodiyot va uning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari. 

111. Moliyaviy munosabatlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni. 

112. Moliyaning mohiyati va vazifalari. 

113. Monopoliyaga  qarshi  qonunchilik  va  uni  O‘zbekistonda  qo‘llashning 

o‘ziga xos xususiyatlari. 

114. Mulkchilik    munosabatlari-jamiyat    iqtisodiy  taraqqiyotining    asosiy 

vositalaridan biri  sifatida. 

115. Mulkchilik munosabatlari va ularning jihatlari. 


18 

 

116. Mulkchilik shakllarini o‘zgartirish yo‘llari va usullari.  117. Mulkchilikning shakllari va ularning amal qilishi. 

118. Narx iqtisodiy kategoriya sifatida. 

119. Narx turlari va ularga tavsifnoma. 

120. Narxning mohiyati va vazifalari. 

121. Natural va tovar xo‘jaligi, ularning belgilari. 

122. Xususiylashtirish,  uning  zaruriyati  va  O‘zbekistondagi  o‘ziga  xos 

xususiyatlari. 

123. Pul muomalasi qonunining iqtisodiy mohiyati. 

124. Pul tizimi va uning evolyustiyasi. 

125. Pul to‘g‘risidagi turli xil nazariyalar va hozirgi zamon pulining tabiati.  

126. Pulning iqtisodiy mohiyati. 

127. Pulning mohiyati va asosiy  vazifalari. 

128. Raqobat - bozor iqtisodiyotining  harakatlantiruvchi kuchi sifatida. 

129. Raqobat kurashining shakllari va usullari. 

130. Raqobatning ob’ektiv asoslari va rivojlanish bosqichlari. 

131. Raqobatning turli modellarida narxning shakllanishi. 

132. Reklama-  korxona  marketingining  asosiy vositalaridan biri sifatida. 

133. Soliqlar va ularning vazifalari. 

134. Sostial - iqtisodiy  tizimlar va ularning  taraqqiyot bosqichlari. 

135. Sostial - iqtisodiy ehtiyojlarning  tarkibi va qondirilish omillari. 

136. Sug‘urta tushunchasi va uning ahamiyati. 

137. Sug‘urta: mohiyati, tarkibi va iqtisodiy taraqqiyotdagi o‘rni. 

138. Tadbirkorlik kapitali, uning harakat bosqichlari va aylanishi. 

139. Tadbirkorlik  faoliyati,  uning    sarf  -  xarajatlari  va  foydasi.  Xalqaro 

iqtisodiy munosabatlar tizimida O‘zbekistonning o‘rni. 

140. Tadbirkorlik faoliyatining asosiy shakllari. 

141. Taklifning iqtisodiy mazmuni va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar. 


19 

 

142. Talab va taklifning o‘zaro bog‘liqligi. Bozor muvozanati va uning turlari. 143. Talab- taklif muvozanati- farovonlik garovi. 

144. Talabning iqtisodiy mazmuni va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar. 

145. Talab-taklif muvozanati  farovonlik garovi. 

146. Tannarxning mohiyati va uni kamaytirishning korxona uchun ahamiyati. 

147. Tijorat banklari va ularning iqtisodiyotda tutgan o‘rni. 

148. Tovar va uning xususiyatlari. 

149. Transmilliy korporastiyalar, ularning  iqtisodiy taraqqiyotdagi o‘rni. 

150. Uzbekistonda milliy pul  tizimini mustaxkamlash vazifalari. 

151. Uzbekistonda solik tizimining  uziga xos  xususiyatlari. 

152. O‘zbekiston  tashqi  savdo  munosabatlari  geografiyasining  sifat  jihatidan 

o‘zgarib borishi. 

153. O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi va davlatning ijtimoiy 

siyosati. 

154. O‘zbekistonda davlatning pul-kredit siyosati, uning dastaklari va amalga 

oshirish vositalari. 

155. O‘zbekistonda  ishlab  chiqarishning  tarkibiy  tuzilishini  qayta  qurish 

jarayonida makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash muammolari. 

156. O‘zbekistonda ishchi kuchi bozorining shakllanishi va rivojlanishi. 

157. O‘zbekistonda  ko‘p  ukladli  iqtisodiyotning  va  mulkdorlar  sinfining 

shakllanishi. 

158. O‘zbekistonda milliy bozorni shakllantirish vazifalari. 

159. O‘zbekistonda milliy pul  tizimini mustahkamlash vazifalari. 

160. O‘zbekistonda moliya bozorining shakllanishi. 

161. O‘zbekistonda moliya tizimini yanada takomillashtirish yo‘nalishlari. 

162. O‘zbekistonda narx siyosati. 

163. O‘zbekistonda soliq tizimining  o‘ziga xos  xususiyatlari. 

164. O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatning erkinlashtirilishi. 


20 

 

165. O‘zbekistonda xususiylashtirish jarayonlarining bosqichlari va vazifalari. 166. O‘zbekistonning jahon bozoriga kirib borish muammolari. 

167. O‘zbekistonning iqtisodiy   resurs salohiyati va ulardan tejamli foydalanish 

yo‘llari. 

168. O‘tish davri iqtisodiyoti nazariyasi. 

169. Fan-texnika taraqqiyoti- iqtisodiy rivojlanish omili sifatida. 

170. Fiskal siyosat, uning mohiyati va  tashkiliy vositalari. 

171. Foyda va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar. 

172. Xalqaro valyuta munosabatlari. 

173. Xalqaro valyuta tizimining shakllanishi va rivojlanishi. 

174. Xalqaro iqtisodiy integrastiyaning mohiyati, turlari va ob’ektiv asoslari. 

175. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar va ularning faoliyati. 

176. Xalqaro kapital bozori va uning rivojlanish asoslari. 

177. Xalqaro kredit va uning jahon  iqtisodiyotini rivojlantirishdagi roli. 

178. Xalqaro mehnat taqsimoti va uning zarurligi. 

179. Xalqaro savdo, uning turlari va tartibga solish mexanizmi. 

180. Xissadorlik jamiyatlari va ularning tashkil etilishi. 

181. Hozirgi  bosqichda  kasanachilik  sohasi  bandlik  va  oila  byudjeti 

daromadlarini oshirishning qo‘shimcha manbai sifatida. 

182. Hozirgi davrdagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida davlatning 

iqtisodiyotni tartibga solishdagi roliga qarashlarning o‘zgarishi. 

183. Hozirgi zamonning umumbashariy muammolari. 

184. Xususiy  mulkning  mohiyati  va  O‘zbekistonda  uni  rivojlantirish 

muammolari. 

185. Xususiy  mulkchilik  tarmog‘ini  kengaytirish  –  mamlakatimizda  iqtisodiy 

islohotlarni  chuqurlashtirishning  eng  muhim  ustuvor  yo‘nalishlaridan  biri 

sifatida. 

186. Ehtiyojlarning yuksalib borish qonuni. 


21 

 

187. Yagona tarif tizimi, uning maqsadi va vazifalari. 188. Yalpi ishchi kuchi va uning takror hosil etilishi. 

189. Yalpi taklif va uning hajmiga ta’sir etuvchi omillar. 

190. Yalpi talab va uning hajmiga ta’sir e’tuvchi omillar. 

191. Yalpi talab va yalpi taklif nisbatlari. 

192. YaMM va YaIM, ularni hisoblash usullari. 

 

  22 

 

2-ilova KURS ISHI TITUL VARAG‘INI RASMIYLASHTIRISH 

BO‘YICHA NA’MUNA 

 

 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS  

TA’LIM VAZIRLIGI 

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI 

IJTIMOIY-IQTISODIY FAKULTET 

IQTISODIY TA’LIM VA TURIZM KAFEDRASI 

«IQTISODIYOT NAZARIYASI» fanidan 

 

K U R S   I S H I  

Mavzu:  _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 Bajardi: _______ __________guruhi talabasi _________________ 

 (imzo)                                                     (ismi sharifi)  

   

Kurs ishi himoya qilingan sana   “____” __________2015 y. 

 

Baho  “_____” ___________ 

 

 

     

Ilmiy rahbar:            __________     ____________________  

               (imzo)                (ismi sharifi)      Komissiya a’zolari:  __________     ____________________  

               (imzo)                (ismi sharifi)                                       __________     ____________________  

               (imzo)                (ismi sharifi)  

 

Buxoro – 2015 yil 

23 

 

3-ilova KURS ISHI MAVZUSI REJASINI TUZISH BO‘YICHA 

NA’MUNA 

 

 

Mavzu: Inflatsiya: mohiyati, uni bartaraf etish imkoniyatlari  

M U N D A R I J A : 

 Kirish…………………………………………………………………………..….…….  4 

 

1-bob. Inflatsiya ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida 1.1. 

Inflatsiya 

iqtisodiy 

kategoriya 

sifatida. 

Inflatsiya  

sabablari…..………………………………………………………………………….…… 7 

1.2. Inflatsiya turlari. ...…..……...……………………….....................................  11 

1.3. Inflatsiyaning asosiy oqibatlari …..……………………...….……….………15 

 

2-bob. Inflatsiyaga qarshi kurash tajribasi. 2.1. Inflatsiyaga qarshi kurashning tarixiy tajribasidan …...………….... 19 

2.2.  Rivojlangan  mamlakatlar  ning  Inflatsiyaga  karshi  kurash 

tajribasidan……………………………………………………………………………...22 

2.3. 


O‘zbekistonda 

Inflatsiyaga 

karshi 

kurashning asosiy 

usullari….………………………………………………………………………………....26 

    

Xulosa………..…...…………………………………………………..……………..….… 29  

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati………..……………...……….….…….…… 31 

 

Tayanch iboralar..................................................................................................... 32  

Ilovalar……………...………..……………..……………...…………………….……33 

 

 


24 

 

4-ilova ILMIY RAHBARNING KURS ISHIGA TAQRIZ BLANKASI 

 

 

KURS ISHI UCHUN TAQRIZ 

 

Fakultet.......................................................... “Ijtimoiy – iqtisodiy” 

 

Kafedra ................................................ “Iqtisodiy ta'lim va turizm”   

Fan ............................................................. “Iqtisodiyot nazariyasi”   

 

Guruh.................................................................................................................  

Talaba familiyasi va ismi-sharifi............................................................ 

 

Kurs ishi mavzusi......................................................................................... .............................................................................................................................. 

 

Kurs ishining tarkibi..................................................................................  

Kurs ishi himoyasida talabaga berilgan savollar ro‘yxati:.......... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Jadval va grafik materialning miqdori  (muhim chizmalarning  ko‘rsatgichi).................................................................................................... 

 

Kurs ishining ijobiy tomonlari................................................................. ............................................................................................................................... 

 

Kurs ishining kamchiliklari...................................................................... ............................................................................................................................... 

 

Kurs ishiga qo‘yilgan baho.........................................................................  

Kurs ishiga rahbarning familiyasi va ismi-sharifi............................

 


25 

 

5-ilova TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI 

 

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari.  

1.  O‘zbekiston Respublikasi Konstitustiyasi. T.: O‘zbekiston, 2007  

2.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  to‘g‘risida. 

1991 yil 14 iyun. - T.: “Adolat”, 2004. 

3.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Fermer  xo‘jaligi  to‘g‘risida.  1998  yil  5 

may. – T.: “Adolat”, 2004. 

4.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Qimmatli  qog‘ozlar  bozorining  amal 

qilishi to‘g‘risida. 1996 yil 25 aprel.- T.: “Adolat”, 2003. 

5.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Erkin  iqtisodiy  hududlar  to‘g‘risida. 

1996 yil 25 aprel. - T.: “Adolat”, 2003. 

6.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va 

xususiylashtirish to‘g‘risida. 1991 yil 19 noyabr.- T.: “Adolat”, 2003. 

7.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Mehnat  muhofazasi  to‘g‘risida.  1993 

yil 6 may.- T.: “Adolat”,  2002. 

8.  O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. - T.: “Adolat”, 2001. 

9.  O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Raqobat  va  tovar  bozorlarida 

monopolistik  faoliyatni  cheklash  to‘g‘risida.  1996  yil  27  dekabr.-  T.: 

“Adolat”, 2001. 

10. 

O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Birja  va  birja  faoliyati  to‘g‘risida. 1992 yil 2 iyul.- T.: “Adolat”, 2001. 

11. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Ijara to‘g‘risida. 1991 yil 19 noyabr. -  T.: 

“Adolat”, 2000. 

12. O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Tadbirkorlik  va  tadbirkorlik  faoliyati 

kafolatlari to‘g‘risida. 1999 yil 14 aprel. – T.: “Adolat”, 1999. 


26 

 

13. O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Bank va bank faoliyati to‘g‘risida. 1996 yil 5 aprel. - T.: “Adolat”, 1999. 

14. 


O‘zbekiston  Respublikasi  qonuni.  Ta’lim  to‘g‘risida.  1997  yil  29 

avgust. - T.: “Adolat”, 1997.  

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari. 

 

15.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentning    2008  yil  2  dekabrdagi 

“Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy zona tashkil etish to‘g‘risida” gi 

Farmoni 2008 y 2 fevral .Xalq so‘zi. 2008 3 fevral.  

16. 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  To‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy  xorijiy  investistiyalarni  jalb  etishni  rag‘batlantirish  borasidagi 

qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. 2005 yil 11 aprel.    

17. 

O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  O‘zbekiston Respublikasi  Monopoliyadan  chiqarish,  raqobat  va  tadbirkorlikni  qo‘llab-

quvvatlash davlat qo‘mitasini tashkil etish to‘g‘risida. 2005 yil 30 aprel. 

18. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Mikrofirmalar va kichik  korxonalarni  rivojlantirishni  rag‘batlantirish  borasidagi  qo‘shimcha 

chora-tadbirlar to‘g‘risida. 2005 yil 20 iyun.  

 

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari. 

 

19.  O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

Qarori. 


Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun ro‘yxatdan o‘tkazish tartibotlari 

tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida. 2003 yil 20 avgust. 

20.  O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

qarori. 

«Tadbirkorlik  sub’ektlarini davlat  ro‘yxatidan  o‘tkazish  va hisobga  qo‘yish 

tizimini takomillashtirish to‘g‘risida», 2001 yil 22 avgust, 347-son. 


27 

 

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari.  

21.  Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida 

uni bartaraf  etishning  yo‘llari  va choralari  /  I.A.Karimov.  – T:  O‘zbekiston, 

2009. – 56 b.  

22.  “Buyuk  mamlakatning  qutlug‘  shodiyonasi”  Prezident  Islom 

Karimovning  O‘zbekiston  Resublikasi  mustaqilligining  18  yilligiga 

bag‘ishlangan  tantanali  marosimdagi  tabrik  so‘zi.  “Xalq  so‘zi”,  2009  yil  1 

sentyabr. 

23.  “Tarixi  boy  buguni  go‘zal,  kelajagi  buyuk  shahar”  Prezident  Islom 

Karimovning  Toshkent  shahrining  2200  yilligiga  bag‘ishlangan  tantanali 

majlisidagi nutqi. . “Xalq so‘zi”, 2009 yil 2 sentyabr. 

24.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-engilmas  kuch.T.:Ma’naviyat, 

2008,176-b. 

25.  Mamlakatimizni  modernizastiya  qilish  va  yangilashni  izchil  davom 

ettirish  –  davr  talabi.  Prezident  Islom  Karimovning  2008  yilda 

mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2009  yilga 

mo‘ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor  yo‘nalishlariga 

bag‘ishlangan vazirlar mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi // Xalq so‘zi, 2009 

yil 14 fevral.  

26.  O‘zbekiston  16  yillik  taraqqiyot  yo‘li.  I.A.Karimovning  O‘zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisi,  Vazirlar  Mahkamasi  va  Prezident  Devonining 

O‘zbekiston  mustaqilligining  16  yilligiga  bag‘ishlangan  qo‘shma  (2007  yil 

30 avgust) majlisidagi ma’ruzasi.  Xalq so‘zi, 2007 yil 31 avgust. 

27. 


I.A.  Karimov.  Yangilanish  va  barqaror  taraqqiyot  yo‘lidan  yanada 

izchil  harakat  qilish,  xalqimiz  uchun  farovon  turmush  sharoiti  yaratish  – 

asosiy vazifamizdir. 2006 yilda mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish 

yakunlari  va  2007  yilda  iqtisodiy  islohotlarni  chuqurlashtirishning  eng 28 

 

muhim  ustuvor  yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi. «Xalq so‘zi»,2007 yil 13-fevral. 

28.  «O‘zbekistonning  16  yillik  mustaqil  taraqqiyot  yo‘li».  O‘zbekiston 

Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy 

Majlisi,  Vazirlar  Mahkamasi  va  Prezident  Devonining  O‘zbekiston 

mustaqilligining  16  yilligiga  bag‘ishlangan  qo‘shma  majlisidagi  ma’ruzasi. 

Xalq so‘zi, 2007 yil 31-avgust. 

29.  Karimov I.A. Inson, uning huquqlari va erkinliklari hamda manfaatlari 

–  eng  oliy  qadriyat.  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitustiyasining  13 

yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. «Xalq so‘zi», 2005 

yil 8 dekabr.   

30.  Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish 

va yangilash, mamlakatni modernizastiya va isloh etishdir. T.: “O‘zbekiston”, 

2005. 

31.  Karimov I. A. Eskicha qarashlar va yondoshuvlar bilan yangicha hayot qurib bo‘lmaydi. - T.: “O‘zbekiston”, 2005.  

32.  Karimov  I.A.  Imperiya  davrida  bizni  ikkinchi  darajali  odamlar,  deb 

hisoblashar edi. T.: “O‘zbekiston”, 2005. 

33.  Karimov I.A. Mavjud imkoniyat va resurslardan oqilona foydalanish  – 

taraqqiyot omili. - T.: “O‘zbekiston”, 2004.  

34.  Karimov  I.A.  Iqtisodiyotni  erkinlashtirish,  resurslardan  tejamkorlik 

bilan foydalanish – bosh yo‘limiz. T.: “O‘zbekiston”,  2002. 

35.  Karimov 

I.A. 

Iqtisodiyotni erkinlashtirish 

va 


islohotlarni 

chuqurlashtirish – eng muhim vazifamiz. T.:”O‘zbekiston”. 2000.  

36.  Karimov  I.A.  Ozod  va  obod  Vatan,  erkin  va  farovon  hayot  -  pirovard 

maqsadimiz. T.: “O‘zbekiston”, 2000.  

37.  Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. T.: “O‘zbekiston”, 1998. 


29 

 

38.  Karimov  I.A.  O‘zbekiston  XXI  asr  bo‘sag‘asida:  xavfsizlikka  tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: “O‘zbekiston”, 1997. 

39.  Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida. 

T.: “O‘zbekiston”, 1995. 

40.  Karimov I.A.  O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos 

yo‘li. T.: “O‘zbekiston”, 1993. 

 

5. Darsliklar. 

 

41.  Shodmonov  Sh.Sh.,  G‘afurov  U.V.  Iqtisodiyot  nazariyasi  (darslik).  –  T., 

«Media» nashriyoti, 2013. – 794 b. 

42.  Shodmonov  Sh.Sh.,  G‘afurov  U.V.  Iqtisodiyot  nazariyasi  (darslik).  –  T., 

«Fan va texnologiya» nashriyoti, 2009. – 734 b. 

43.  O‘lmasov A., Vahobov A.V. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: «Sharq» 

nashriyot-matbaa  akstiyadorlik  kompaniyasi Bosh  tahririyati,  2006.  –  480 

b. 


44.  Экономическая теория.: Учебник. /И.К.Станковская, И.А.Стрелец. 3-е 

изд., испр. – М.: «Эксмо», 2009. – 448 с. 

45.  Экономика.: Учебник. /Самуэлсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. 18-е 

изд.: Пер с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – 1360 с.   

46.  Экономикс:  принципы,  проблемы  и  политика:  Учебник. 

/Макконнел К.Р., Брю С.Л. 17-изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 916 с. 

47.  Экономическая  теория.  Микроэкономика-1,2:  Учебник.  /Под  общ. 

ред. Заслкженного деятеля науку РФ, Г.П.Журавлевой. – 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: «Дашков и К», 2008. – 934 с. 

48.  Экономическая  теория.:  Учебник.  /С.С.Носова.  2-е  изд.,  стер.  –  М.: 

«КРОНУС», 2008. – 800 с. 


30 

 

49.  Экономическая развития: 

модели 


становления 

рыночной 

экономика:  Учебник.  /Р.М.Нуреев.  2-е  изд.,  перераб  и  доп..  –  М.: 

«НОРМА», 2008. – 640 с. 

50.  Razzoqov  A.,  Toshmatov  Sh.,  O‘rmonov  N.  Iqtisodiy  ta’limotlar  tarixi. 

Darslik (lotin yozuvida). - T. “Iqtisod-moliya”, 2007. –320 b.  

6. O‘quv qo‘llanmalar. 

 

51.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  “Jahon 

moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O‘zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etishning 

yo‘llari  va  choralari”  nomli  asarini  o‘rganish  bo‘yicha  o‘quv  qo‘llanma. 

Tuzuvchilar: B.Yu.Xodiev, A.Sh.Bekmurodov, U.V.G‘afurov, B.K. To‘xliev. -T.:  

Iqtisodiyot, 2009.-120 b. 

52. 

Xodiev  B.Yu.,  Bekmurodov  A.Sh.,  G‘afurov  U.V.  va  boshqalar O‘zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida. T.: TDIU, 2007. 

53. 


Bekmurodov  A.Sh.,  G‘afurov  U.V.  O‘zbekistonda  iqtisodiyotni 

liberallashtirish  va  modernizastiyalash:  natijalar  va  ustuvor  yo‘nalishlar. 

O‘quv qo‘llanma. T.: TDIU, 2007. 

54.  Shodmonov Sh., G‘afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma’ruzalar matni. – 

T.: TDIU, 2009.  

55. 


Shodmonov  Sh.,  G‘afurov  U.  Bozor  iqtisodiyoti  asoslari.  Ilmiy-

ommabop nashr. – T.: TDIU, 2007.  

56.  Shodmonov Sh., G‘afurov U. Iqtisodiyot asoslari. Ilmiy-ommabop nashr. 

– T.: TDIU, 2007.  

57. 

Shodmonov  Sh.Sh.,  Baubekova  G.D.  Pedagogicheskoe  masterstvo  i innovastii  v  prepodavanii  ekonomicheskoy  teorii.  -  T.:  Yangi  asr  avlodi. 

2004.  


31 

 

58. Shodmonov  Sh.Sh.,  Baubekova  G.D.  Pedagogicheskoe  masterstvo  i 

innovastii  v  prepodavanii  ekonomicheskoy  teorii.  -  T.:  Yangi  asr  avlodi. 

2004.  

59. 


T.:  TDIU  bosmaxonasi.  2007.  Shodmonov  Sh,  Minovarova  G  va 

Xalilov  M.  ”Iqtisodiyot  nazariyasi”  fani  bo‘yicha  o‘quv  uslubiy  majmuasi. 

“Iqtisodiy  ta’limdagi  o‘qitish  texnologiyasi”  seriyasidan.  T.:  TDIU,  2007  ,  

277 b. 


60. 

Shodmonov  Sh  va  Minovarova  G.”Iqtisodiyot  nazariyasi”  fani 

bo‘yicha  o‘quv  uslubiy  ta’lim  texnologiyasi.  “Iqtisodiy  ta’limdagi  o‘qitish 

texnologiyasi” seriyasidan. T.: TDIU, 2007 , 323 b. 

61. Экономическая    теория  для  бакалавров:  учеб.  пос../С.С.Носова, 

В.И.Новичкова. - М.: КНО РУС, 2009. – 368 с. 

62. Экономическая  теория: Новейшие течениния Запада: /Худокормов А.Г. 

- М.: ИНФРА-М, 2009. – 416с. 

63. История  экономических  учуний.  учебное  пособие./Под.  ред. 

В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 784 с. 

64.  Экономическая    теория:  Экспресс  курс:  учеб.  пос./  кол.  авторов;  под. 

ред. Грязновой А.Г. и др. 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. 608 с. 

65.  Экономическая    теория:  Экспресс  курс:  учеб.  пос./  кол.  авторов;  под. 

ред. Грязновой А.Г. и др. 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. 608 с. 

66. 

Shodmonov  Sh.,  Alimov  R.,  Jo‘raev  T.  Iqtisodiyot  nazariyasi.  -T.: Moliya. 2002. 

67. 


Современная  экономическая  теория:  проблемы  разработки  и 

преподавания. / Под ред. Хубиева 

К.А. М.:  Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. 

68. Шаститко  А.Е.  Новая  институциональная  экономическая  теория. 

М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. 


32 

 

69. Развитие  отраслей  социальной  сферы  в  переходной 

экономике./Под  ред.  Е.Н.Шилцова,  П.Н.Поманова.  -  Экономический 

факультет МГУ, ТЕИС. 2001.  

70. 


Курс  экономической  теории:  Общие  основы  экономической 

теории.  Микроэконмика.  Макроэкономика.  Основы  национальной 

экономики: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.В.Сидоровича. – 

М.: «Дело и Сервис», 2001. 

71. 

Мищкевиц  А.А.  Сборник  заданий  по  экономике.  В.3-х  книгах. Кн.  1.  Задачник  по  микроэкономике  с  решениями.  -  М.:  Вита-Пресс,  

2001.  


 

7. Ilmiy monografiyalar, maqolalar. 

 

72.  Bekmurodov  A.,  Boltaboev  M.,  G‘oyibnazarov  B.,  Amonboev  M., 

Toshxo‘jaev  M.  O‘zbekiston  iqtisodiyotni  liberallashtirish  yillarida.  1-qism. 

Makroiqtisodiy siyosat va iqtisodiy islohotlar. T.: TDIU, 2005. –  60 b. 

73.  Bekmurodov  A.,  Hakimov  R.,  Safarov  B.,  Zaxidov  G.  O‘zbekiston 

iqtisodiyotni liberallashtirish yillarida. 2-qism. Qishloq xo‘jaligida islohotlar 

va fermerlik harakati. T.: TDIU, 2005. – 58 b. 

74.  Bekmurodov A., Sattorov S., To‘raev J., Soliev Q., Ro‘ziev S. O‘zbekiston 

iqtisodiyotni liberallashtirish yillarida. 3-qism. Kichik biznes va tadbirkorlik 

rivoji – davr talabi. T.: TDIU, 2005. – 67 b. 

75.  Bekmurodov  A.,  Tojiev  R.,  Qurbonov  X.,  Alimardonov  M.  O‘zbekiston 

iqtisodiyotni  liberallashtirish  yillarida.  4-qism.  Moliya  va  bank  tizimidagi 

islohotlar samarasi. T.: TDIU, 2005. – 63 b. 

76.  Bekmurodov  A.,  Toirov  Sh.,  Maxmudov  E.,  Isakov  M.,  To‘raev  N. 

O‘zbekiston iqtisodiyotni liberallashtirish yillarida. 5-qism. Tashqi iqtisodiy 

siyosat: savdo va investistiyalar oqimlari. T.: TDIU, 2005. – 62 b. 33 

 

77.  Hamroev  O.H.  Iqtisodiy  muvozanat  va uni ta’minlash  mexanizmlari.  – T.: TDIU, 2004.  

78.  Кушлин В. И. Траектории экономических трансформаций. - М.: ЗАО 

изд. Экономика. 2004.  

79.  Гречишкина  И.  В.,  Шаститко  А.  Е.  Экономический  анализ 

применения  антимонопольного  законодательства  (злоупотреблений 

доминирующим  положением).  -  М.:  Экономический  факультет    МГУ, 

ТЕИС, 2003.  

80.  Milliy  istiqlol  g‘oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  T.:  «Yangi  asr 

avlodi», 2001. 

 

8. Doktorlik, nomzodlik va magistrlik dissertastiyalari. 

 

81.  Amanov E.E. Islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida iqtisodiy  o‘sish 

va  uning  omillari.  Iqtisod  fanlari  nomzodi  ilmiy  darajasini  olish  uchun 

yozilgan dissertastiya. T., 2005. 

82.  Jalilov  F.  Bozor  islohotlarini  amalga  oshirishda  tashqi  iqtisodiy 

omillarning  roli.  Iqtisodiyot  magistri  darajasini  olish  uchun  yozilgan 

magistrlik dissertastiyasi. T., 2005. 

83.  Islomov Sh. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va uning asosiy yo‘nalishlari. 

Iqtisodiyot  magistri  darajasini  olish  uchun  yozilgan  magistrlik 

dissertastiyasi. T., 2003.  

84.  Ma’rupov    Z.  O‘zbekiston  o‘tish  davri  iqtisodiyotida  tarkibiy  qayta 

qurishlar  va  ularning  xususiyatlari.  Iqtisodiyot  magistri  darajasini  olish 

uchun yozilgan magistrlik dissertastiyasi. T., 2003. 

85.  Yusupov R.A. Bozor munosabatlariga o‘tish jarayonida milliy valyuta 

barqarorligini  ta’minlashning  nazariy  asoslari.  I.f.n.  ilmiy  darajasini  olish 

uchun yozilgan dissertastiya avtoreferati. T., 2001.  34 

 

9. Ilmiy-amaliy anjumanlar ma’ruzalari to‘plamlari.  

86.  Iqtisodiyotni  modernizastiyalash  va  isloh  etish  –  barqaror  o‘sishni 

ta’minlashning  bosh  yo‘li.  Respublika  ilmiy-amaliy  anjumani  ma’ruzalar 

tezislari. – T.: TDIU, 2005 yil 16 aprel.  

10. Gazeta va jurnallar. 

 

87. 


Гулямов  С.  Климат  для  инвесторов.  Узбекистан  –  страна 

больших экономических и инвестиционных возможностей. Труд, №73 

(24755), 26 апреля 2005 г.  

88. 


Шадыбаев  Т.  и  др.  Особенности  антимонопольной  политики  в 

Узбекистане:  общие  принципы  и  правовая  база.  -  Экономическое 

обозрение, №2, 2004. 

89. 


Shodmonov Sh. Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda pulning yangi mazmuni 

va roli. Bozor, pul va kredit. Maxsus nashr, 2001.                              

11. Statistik ma’lumotlar to‘plamlari. 

 

90. 


O‘zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  vazirligi  Samarali  iqtisodiy 

siyosat markazi. O‘zbekiston iqtisodiyoti. Tahliliy sharh, 2004 yil. №8, mart, 

2005 yil. 

91. 


O‘zbekiston  Respublikasi  Davlat  Statistika  Qo‘mitasi.  O‘zbekiston 

Respublikasining 2004 yil statistik axborotnomasi, T., 2005. 

92. 

Экономика  Узбекистана.  Аналитический  обзор  за  2003  год. Центр эффективной экономической политики. Т., 2004. 

 

35 

 

12. Internet saytlari.  

93. 


www.stat.uz  –  O‘zbekiston  Respublikasi  Davlat  statistika 

qo‘mitasining rasmiy sayti.   

94. 

 www.uza.uz  –  O‘zbekiston  Respublikasi  Milliy  Axborot  Agentligi rasmiy sayti. 

95. 


 www.ceep.uz  –  O‘zbekiston  Respublikasi  Iqtisodiyot  vazirligi 

huzuridagi Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy sayti. 

96. 

 www.ziyonet.uz 97. 

 www.buxdu.uz  

    

    


36 

 

 MUNDARIJA 

 

Umumiy qoidalar ........................................................................ 3 

Kurs  ishining  mavzusini  tanlash  va  uni  bajarish  

muddatlari .................................................................................... 5 

Kurs ishining tuzilmasi va mazmuni ....................................... 6 

Kurs ishini rasmiylashtirish .................................................... 10 

“Iqtisodiyot nazariyasi” fanidan kurs ishi mavzulari ......... 13 

Kurs  ishi  titul  varag‘ini    rasmiylashtirish    bo‘yicha  

na’muna ...................................................................................... 22 

Kurs ishi mavzusi rejasini tuzish bo‘yicha na’muna ........... 23 

Ilmiy rahbarning kurs ishiga taqriz blankasi ....................... 24 

Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati ................................. 25

 

 


37 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУҲАРРИР:     

 

 

 

И. СУБҲОНИЙ 

ТЕХНИК МУҲАРРИР: 

 

 

А. НИЁЗОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nashriyot litsenziyasi A-1 № 178. 08.12. 2010. Original maketdan bosishga  

ruxsat etildi. 03.07. 2015. Bichimi 60x84. Kegli 14 shponli. «Times» garn.  

Ofset bosma usulida bosildi. Ofset qog‘ozi. Bosma tabog‘i 2,25. Adadi 100 nusxa.  

Buyurtma № 57. “Sadriddin Salim Buxoriy” MCHJ huzuridagi “DURDONA” 

nashriyoti: Buxoro shahri, Namozgoh ko’chasi, 97. Bahosi kelishilgan narxda. 

 

MCHJ “Sharq-Buxoro” bosmaxonasida chop etildi. 

Buxoro shahri, O‘zbekiston Mustaqilligi ko‘chasi, 70/2-uy. 

Tel.: (0-365) 222-46-46.

 

 

Document Outline

  • Umumiy qoidalar
  • Kurs ishining mavzusini tanlash va uni bajarish  muddatlari
  • Kurs ishining tuzilmasi va mazmuni
  • Kurs ishini rasmiylashtirish
  • “Iqtisodiyot nazariyasi” fanidan kurs ishi mavzulari
  • Kurs ishi titul varag‘ini rasmiylashtirish bo‘yicha na’muna
  • Kurs ishi mavzusi rejasini tuzish bo‘yicha na’muna
  • Ilmiy rahbarning kurs ishiga taqriz blankasi
  • Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati

Download 1.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling