Buxoro viloyat statistika boshqarmasi


Download 2.29 Mb.
Pdf ko'rish
Sana15.12.2019
Hajmi2.29 Mb.

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

   

Korxonalar va tashkilotlar 

 

                                                      

(2018 yil yanvar-noyabr) 

 

2018 yilning yanvar-noyabr  oyida    Viloyatda 3181 taga yaqin korxonalar va tashkilotlar  yangi  tashkil  etildi,  bu  esa  o’tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  1201 

taga ko’pdir. 

Buning  natijasida  joriy  yilning  boshiga  nisbatan  faoliyat  ko’rsatayotgan 

korxona  va  tashkilotlar  soni  2349  ta  (15,0 

%) ga o’sgan hamda ularning umumiy 

soni 17974 tani tashkil etgan. 

 

 

Korxona va tashkilotlar yillar kesimida soni (fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari), birlikda  

 

  

 

Мamlakatimizda  qulay  ishbilarmonlik  muhitini  jadal  rivojlantirish  borasida qator  ijobiy  o’zgarishlar  amalga  oshirilmoqda.  O’z  o’rinda  tadbirkorlik 

sub’ektlarini  davlat  ro’yxatidan  o’tkazish  va  hisobga  qo’yish  borasida  ham 

qonunchilikda  muhim  qarorlar  qabul  qilinib, 

davlat  ro’yxatidan  o’tkazish  va 

hisobga  q

o’yishni  avtomatlashtirilgan  tizimi  bosqichma-bosqich  ishlab  chiqilib, 

хаyotga  tadbiq  qilinmoqda.Bu  esa  аhоli  hамdа  хоrijiy  sarmoyadorlarning  o’z 

shaxsiy biznesini yo’lga qo’yish va rivojlantirish uchun muhim omil bo’lib xizmat 

qilmoqda.  

16540


15625

1980


18972

17974


3181

0

20004000

6000


8000

10000


12000

14000


16000

18000


20000

Ro'yhatdan o'tgan

Faoliyat ko'rsatayotgan

Yangi tashkil etilganlari

yanvar-noyabr                                 2017 y.

yanvar-noyabr                                 2018 y.

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  Hududlar kesimida 

faoliyat ko’rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari), birlikda 

 

 

 

 

Ro’yxatdan o’tgan korxonalar va tashkilotlarning  

Iqtisodiy faoliyat turlari  

bo’yicha taqsimlanishi 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari, 2018 yilning 1dekabr holatiga) 

 

           

 

  

342

543

635

815

910

923

1065

1110

1214

1279

1402

1874

5862

123,0

104,0

119,1

102,5

122,6

117,7

117,8

114,0

114,5

116,5

121,8

115,0

113,7

20,0


40,0

60,0


80,0

100,0


120,0

140,0


0

500


1000

1500


2000

2500


3000

3500


4000

4500


5000

5500


6000

6500


01.12.2018 y

Yil boshiga nisbatan o'sishi %

2000

2726

1994

4067

1206

1251

222

501

5005

501

502

418

545

124

291

38

87

675

1

10

100

1000

10000

qishloq,o'rmon va

baliq xo'jaligi

sanoat

qurilish

savdo

tashish va saqlash

yashash va

ovqatlanish

axborot va aloqa

sog'liqni saqlash

va

ijtimoiyxizmatlar

boshqalar

Ro'yxatdan o'tgan(birlikda)

Yangi tashkil etilgan(birlikda)

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo’yicha  jami  faoliyat  ko’rsatayotgan  korxona  

va  tashkilotlarning  umumiy  soniga  nisbatan  21,1  %  savdoda,  14,4  %  sanoatda, 

10,4  %  qurilishda,  10,3  %  qishloq, 

o’rmon va baliq xo’jaligida, 6,6 % yashash va 

ovq


atlanish  bo’yicha  xizmatlarda,  6,3  %  tashish  va  saqlash,  2,7  %  sog’liqni 

saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko’rsatish 1,2 % axborot va aloqa, va 27,0 % boshqa 

faoliyat turlari hissasiga to’gri keladi. 

 

Faoliyat ko`rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning   tuman va shaharlar  kesimida  soni

o’sish dinamikasi                                                             

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari) birlikda 

 

 

  

 

 342

543

635

815

910

923

1065

1110

1214

1279

1402

1874

5862

125,7

103,8119,4 103,0

123,0

117,6

115,1

114,9

115,2

116,1

121,4

115,7

113,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0

1400

2800

4200

5600

7000

2018

динамика роста

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  Ro’yxatdan o’tgan va faoliyat ko’rsatayotgan  

korxonalar va tashkilotlarning o’sish dinamikasi 

 

 

Ro’yxatdan 

o’tgan 

Faoliyat 

ko’rsatayotgan 

2018-yil 1 dekabr xolatiga 

Ro’yxatdan o’tgan, Faoliyat 

ko’rsatayotgan, 

 

  

 

 

Buxoro viloyati 

 

 

     18972 

 

 

17974 

100 

100 

Buxoro tumani 

1427

 

1279 


7,5 

7,1 


 

 

  

 

Vobkent 845 

815 


4,5 

4,5 


Jondor 

1269 


1214 

6,7 


6,8 

Kogon tumani 

980 

910 


5,2 

5,1 


Olot 

651 


543 

3,4 


3,0 

Peshku 


1153 

1110 


6,1 

6,2 


Pomitan 

1446 


1402 

7,6 


7,8 

Shofirkon 

1168 

1065 


6,2 

5,9 


Qorako’l 

969 


923 

5,1 


5,1 

Qorovulbozor 

350 

342 


1,8 

1,9 


G’ijduvon 

2027 


1874 

10,7 


10,5 

Buxoro sh 

6032 

5862 


31,8 

32,6 


Kogon sh. 

655 


635 

3,4 


3,5 

 

  

 

  

2018  yil  yanvar-noyabr  holatiga  3181  ta  korxonalar  va  tashkilotlar  yangi 

tashkil  etilgan.  Bu  esa  2017  yilning  shu  davriga  nisbatan  60,6

%  ga  ko’pdir.  Eng 

ko’p  yangi  tashkil  etilgan  korxonalar  va  tashkilotlar  Buxoro  shahrida  

(997ta),  Romitan  (342  ta), 

G’ijduvon  (280  ta)  va  Buxoro  (212  ta)  tumanlarida  


 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

tashkil etilgan.  Eng kam Qorovulbozor (71 ta), Olot ( 98 ta) hamda Vobkent (117 

ta) tumanlarida tashkil etilgan. 

        


 

  

 Hududlar bo’yicha yangi tashkil etilgan korxonalar  

va tashkilotlarning soni, birlikda 

(

fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari

 

 

 

Agar  iqtisodiy  faoliyat  turlari  kesimida  ko’rsak  eng  ko’pi  savdoda  (  545  ta), sanoatda (502 

ta), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida (501 ta) va qurilishda (418 

ta)    sohalarida  tashkil  etilgan.  Eng  kami  esa  axborot  va  aloqada  (38ta)    sog'liqni 

saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlarda  (87  ta),  hamda  tashish  va  saqlashda 

(124 ta) tashkil etilganligi kuzatilmoqda. 

 

63

131

76

224

107

90

35

116

181

111

113

647

86

98

212

117

280

162

157

71

197

342

203

207

997

138

1

10100

1000


01.12.2017 y. Yangi tashkil etilgan

01.12.2018 y. Yangi tashkil etilgan

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  Yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy  

faoliyat turlari bo’yicha yillar kesimidagi soni, birlikda 

(

fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari

 

 

 

2016 yil 1 dekabr xolatiga 

2017 yil 1 dekabr 

xolatiga 

2018 yil 1 dekabr 

xolatiga 

J

am

o`t

g

an

 y

ilga

 

nis

b

ata

n%

 

um

u

miy

 s

on

iga


 

n

isb

a

tan

% 

J

am

o`t

g

an

 y

ilga

 

nis

b

ata

n%

 

um

u

miy

 s

on

iga


 

n

isb

a

tan

% 

J

am

o`t

g

an

 y

ilga

 

nis

b

ata

n%

 

um

u

miy

 s

on

iga


 

n

isb

a

tan

% 

 

  

 

  

 

  

 

Sanoat 284  101,4 

15,9 


449 

158,0 


22,7 

502 


111,8 

15,8 


 

 

  

 

  

 

  

Savdo 


418  137,5 

23,4 


305 

73,0 


15,4 

545 


178,7 

17,1 


 

 

  

 

  

 

  

Qurilish 

223  119,9 

12,5 


221 

99,1 


11,2 

418 


189,1 

13,1 


 

 

  

 

  

 

  

Qishloq va o'rmon 

xo'jaligi 

271  130,9 

15,2 

397 


146,5 

20,1 


501 

126,2 


15,8 

 

  

 

  

 

  

 

Yashash va ovqatlanish bo'yicha 

xizmatlar 

165  146,0 

9,2 


202 

122,4 


10,2 

291 


144,1 

9,2 


 

 

  

 

  

 

  

Tashish va saqlash 

157  140,2 

8,8 


92 

58,6 


4,6 

124 


134,8 

3,9 


 

 

  

 

  

 

  

Axborot va aloqa 

50 

106,4 


2,8 

30 


57,7 

1,5 


38 

126,7 


1,2 

 

  

 

  

 

  

 

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar 

ko'rsatish 

42 

123,5 


2,4 

57 


135,7 

2,9 


87 

152,6 


2,7 

 

  

 

  

 

  

 

Boshqa turlari 174  130,8 

9,8 


227 

130,5 


11,4 

675 


3,0 m.k 

 

21,2  

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  Yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy  

faoliyat turlari kesimidagi soni, birlikda 

 

 

  

 

 Tashkiliy-huquqiy shakllari tasniflagichi bo`yicha faoliyat  

yuritayotgan tijorat korxonalarning umumiy soni  

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)  

  

 

2018 yil 1 dekabr holatiga 14798 ta tijorat shaklidagi korxonalar va tashkilotlar faoliyat  ko’rsatayotgan  bo’lib,  shundan  xususiy  korxonalar  –  3042  ta,  oilaviy 

korxonalar 

–  947  ta,  mas‘uliyati  cheklangan  jamiyatlar  –  10439  ta  va  boshqalar 

370  tani tashkil etadi. 

  

 

  

 

  

 

  

 

545502

501

418

291

124

87

38

675

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Savdo

Sanoat

Qishloq va

o'rmon

xo'jaligi

Qurilish

Yashash va

ovqatlanish

bo'yicha

xizmatlar

Tashish va

saqlash

Sog'liqni

saqlash va

ijtimoiy

xizmatlar

ko'rsatish

Axborot va

aloqa

Boshqa

turlari

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  Tashkiliy-huquqiy shakllari tasniflagichi bo`yicha 

ro’yxatdan o’tgan tijorat 

korxonalarning umumiy soni  

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)  

 

 

 

Xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalar soni 

 

 2018  yil  1  dekabr holatiga faoliyat ko’rsatayotgan  xorijiy kapital ishtirokidagi 

korxonalar  soni  143 

tani  tashkil  etdi.  O’tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  

55  taga  yoki  62,5 

%  ga  o’sgan.  Shuningdek  Xorijiy  kapital  ishtirokidagi  faoliyat 

ko’rsatayotgan  korxonalardan  98  tasi  qo’shma  korxonalar,  45  tasi  esa  

xorijiy korxonalar hisoblanadi. 

Xorijiy kapital  ishtirokidagi 

faoliyat ko’rsatayotgan korxonalar yillar 

davomida  o’sishi, birlikda 

 

 

 

 

10

100

1000

10000

Mas‘uliyati 

cheklangan 

jamiyatlar 

Oilaviy

korxonalar

Xususiy

korxonalar

Unitar

korxonalar

Aksiyadorik

jamiyati

boshqa

tijorat

korxonalar

Jami:

10968

1002

3363

178

41

174

15726

2220

328

259

19

1

2827

Ro'yxatdan o'tgan

Yangi tashkil etilgan


 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

   

Faoliyat ko`rsatayotgan xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalar tarkibida   

qo’shma korxonalar va  xorijiy korxonalarning soni, birlikda  

 

                          

 

 

 Xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalarning  asosiy qismi  Buxoro shahar 80 ta 

(55,9 %), Kogon tumanida 10 ta (7,0 %) va Buxoro 9 ta (6,3%) tuman hissalariga 

to’g’ri  keladi.  Eng  kam  xorijiy  kapital    ishtirokida  tashkil  etilgan  korxonalar 

Qorovulbozor va Shofirkon tumanlarida 2 tadan (1,4%) 

hissalariga tog’ri keladi.  

Bu  esa  mazkur  hududlarda  xorijiy  hamkorlar  bilan  ishlashni,  investitsiyalar 

jalb 

etish  borasida  amalga  oshirilishi  lozim  bo’lgan  ishlarni  yanada  rivojlantirishni talab etadi. 

  

Agar  faoliyat  yuritayotgan  xorijiy  kapital  ishtirokidagi  korxonalarni  iqtisodiy faoliyat  turlari  kesimida    ushbu  ma’lumotlarni  2018  yil  1  dekabr  holatiga  ko’rsak 

eng ko’p sanoatda 80 ta (55,9 %), savdoda 21 ta (14,7 %) hamda boshqa faoliyat 

turlarida esa14 ta  (9,8 %) tashkil qilgan. Eng kamlari esa tashish va saqlashda 1 

ta (0,7 %) ,sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda 2 ta (1,4 %), qishloq, 

o'rmon  va  baliq  xo'jaligi  6  ta  (4,2  %),  qurilishda  7  ta  (4,9  %)  va  yashash  va 

ovqatlanish  bo'yicha  xizmatlarda  12  ta  (8,4 

%)  tashkil  qilgan.  Shundan  ko’rinib 

turibdiki faoliyat yuritadigan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning asosiy qismi 

sanoat  va  savdo  faoliyat  turiga    to’gri  kelarkan.  Shuningdek  eng  kam  ulushi  esa 


 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

10 

tashish  va  saqlashda  sog'liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar  hamda  axborot  va 

aloqa faoliyat turlariga to’gri keladi. 

 

Faoliyat ko`rsatayotgan xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalarni   

iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha soni (birlikda) 

 

2018  yilning  yanvar-noyabr  oyida  xorijiy  kapital  ishtirokidagi  yangi  tashkil 

etilgan korxonalarning soni 53 

tani tashkil qilgan. Bu ko’rsatkich esa o’tgan yilning 

shu davriga nisbatan 37 

taga ko’paygan. 

Bunda,  Turkiya  Respublikasi 

–  10  ta,  Rossiya  Federatsiyasi  –9  ta,  Koreya 

Respublikasi 

– 7 ta, Xitoy Xalq Respublikasi-3 ta, Eron Islom Respublikаsi – 3 ta 

va  boshqa  davlatlar  rezidentlari  kapitali  ishtirokida  21  ta  yangi  korxonalar 

roʻyxatdan oʻtgan. Shuningdek, 2018 yil davomida Авғонистон,Hindiston, Amerika 

Qo’shma  Shtatlari,  Buyuk  Britaniya  va  boshqa  davlatlar  rezidentlari  qoʻshma 

faoliyatga qiziqish bildirdilar.   

 

 

 

 

 

6

80

7

21

1

12

2

14

Qishloq va o‘rmon xo‘jaligi

Sanoat

Qurilish

Savdo

Tashish va saqlash

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar

Sog‘likni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish

Boshqa turlari

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

11 

Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning 

davlatlar kesimidagi soni, (yanvar-noyabr holatiga) birlikda 

 

   

 

 Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarni iqtisodiy faoliyat 

turlari bo‘yicha ko‘radigan bo‘lsak, asosan sanoatda 23 ta, savdoda 8 ta, Yashash 

va ovqatlanish bo’yicha xizmatlarda  6 ta, qishloq, o‘rmon va baliq  xo‘jaligida  5 ta 

qurilishda  4  ta,  va  boshqa  faoliyat  turlarida  7  ta  xorijiy  kapital  ishtirokidagi 

korxonalar  yangi tashkil etilgan. 

                       

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

12 

Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi 

korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 

soni, 

o’sish dinamikasi 

 

 

2017 yil yanvar-noyabr 

2018 yil yanvar-noyabr 

Jami 

O’tgan 

yilga 

nisbatan Umumiy 

soniga 

nisbatan Jami 

O’tgan 

yilga 

nisbatan Umumiy 

soniga 

nisbatan 

 

  

 

  

 

 Sanoat 

10 


2,5 m.k 

62,5 


23 

2,3 m.k 


43,4 

Savdo 

 

  

 15,1 

Qurilish 

 6,2 

4,0 m.k 7,6 

Qishloq va 

o’rmon 

xo’jaligi 

 6,2 

5,0 m.k 9,4 

Yashash va 

ovqatlanish 

bo’yicha 

xizmatlar 

 

  

 11,3 

Tashish va 

saqlash 

 

  

 1,9 

Sog

’liqni 

saqlash va 

ijtimoiy 

xizmatlar 

ko

’rsatish 

 

  

 1,9 

Boshqa 

turlari  

4,0 m.k 25,0 

125,0 9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

13 

Kichik korxona va mikrofirmalar soni 

 

 

2018  yil  1  dekabr  holatiga  viloyatimizda 

faoliyat  ko’rsatayotgan  kichik   

korxona  va  mikrofirmalarning  soni  14668 

tani    tashkil  qilgan.  Bu  ko’rsatkich  

2017  yil 1  dekabr holatiga qaraganda 15,9 

% ga oshgan. Faoliyat ko’rsatayotgan  

kichik  korxona  va  mikrofirmalarning  asosiy  qismi  yani  5017  tasi  (34,2  %)  Buxoro 

shahriga,  1538  tasi  (10,5  %) 

G’ijduvon,  1173  tasi  (8,0  %)  Romitan  hamda  1062 

tasi (7,2 %) Buxoro tumanlari

lari hissalariga to’gri keladi. 

  

   

Kichik tadbirkorlik 

sub'ektlarining 

eng katta ulushi

Buxoro shahri                         

34,2 %

G'ijduvon tumani

10,5

Romitan tumani                         

8,0 %

Buxoro tumani

7,2 %

Jondor tumani                           

6,7 %

Peshku tumani                          

6,1 %

Shofirkon tumani                        

5,6 %

Kichik tadbirkorlik 

sub'ektlarining 

eng kichik ulushi

Kogon tumani

5,3 %

Qorako'l tumani

4,6 %

Vobkent tumani                     

4,1 %

Kogon shahri

3,4 %

Olot tumani

2,6 %

Qorovulbozor tumani

1,7 %

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

14 

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  kesimida  faoliyat  ko‘rsatayotgan  jami  14668  ta  

kichik korxona va mikrofirmalarning 3757 tasi (25,6 %) 

– savdoda, 2556 tasi (17,4 

%) - sanoatda, 1855 tasi (12,6 %) - qurilishda, 1799 tasi (12,3 %) - 

qishloq, o‘rmon 

va baliq xo‘jaligida, 1176 tasi (8,0 %) - yashash va ovqatlanish  bo‘yicha xizmatlar 

sohasida,  1126  tasi  (7,7  %)  -  tashish  va  saqlashda,  418  tasi  (2,9  %)  - 

sog‘liqni 

saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar  ko‘rsatishda  194  tasi  (1,3  %)  -  axborot  va  aloqa 

sohasida, shuningdek 1785 tasi (12,2 %) - 

boshqa faoliyat turlari hissalariga to‘g‘ri 

keladi.  Shundan  ko‘rinib  turibdiki,  faoliyat  ko‘rsatayotgan  kichik  korxona  va 

mikrofirmalarning  asosiy  qismi  sanoat  va  savdo  faoliyat  turlariga  to‘g‘ri  keladi. 

Shuningdek,  eng  kam  ulushi  esa  sog‘liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar  hamda 

axborot va aloqa faoliyat turlariga to‘g‘ri keladi.  

Faoliyat ko‘rsatayotgan kichik korxona va mikrofirmalarning  

iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ulushi, % da 

  

 

 

 

 

Qishloq va 

o‘rmon xo‘jaligi

12,3%

Sanoat

17,4%

Qurilish

12,6%

Savdo

25,6%

Tashish va 

saqlash

7,7%

Yashash va 

ovqatlanish 

bo‘yicha 

xizmatlar

8,0%

Axborot va aloqa

1,3%

Sog‘likni saqlash 

va ijtimoiy 

xizmatlar 

ko‘rsatish

2,9%

Boshqa turlari

12,2%

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

15 

2018  yil  yanvar-noyabr  holatiga  2823  tadan  ortiq  kichik  korxona  

va  mikrofirmalar  yangi  tashkil  etilgan.  Bu  esa  2017  yilning  shu  davriga  nisbatan  

qaraganda  50,1 

%  ga  ko’proqdir.  Eng  ko’p  yangi  tashkil  etilgan  kichik  korxona  

va  mikrofirmalar  Buxoro  shahrida  (915  ta),  Romitan  (310  ta), 

G’ijduvon 

(246  ta)  va  Buxoro  tumanlarida  (188  ta)  tashkil  etilgan.  Eng  kam  Qorovulbozor  

(66 ta), Olot (83 ta) hamda Vobkent (98ta) tumanlarida tashkil etilgan.  

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  kesimida  esa  eng  ko’pi  savdoda  (543  ta),                    

sanoatda  (501 

ta),  qishloq,  o‘rmon  va  baliq  xo‘jaligida    (498  ta)  va  qurilishda  

(418  ta)  tashkil  etilgan.  Eng  kam  esa  sog'liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlarda  

(87 ta), axborot va aloqada (38 ta) tashkil etilgan. Yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalarning iqtisodiy 

faoliyat turlari bo’yicha soni 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

324

38

87

123

291

418

498

501

543

Boshqa turlari

Axborot va aloqa

Sog‘likni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish

Tashish va saqlash

Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar

Qurilish

Qishloq va o'rmon xo'jaligi

Sanoat

Savdo

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

16 

                                                            Oilaviy  korxonalar soni 

 

 Yuridik  shaxs  sifatida  davlat  ro`yxatidan  o`tgan  oilaviy  korxonalar  soni  -  

2018  yilning  1  dekabr  holatiga  1002  tani  tashkil  etib,  ulardan  947  tasi  yoki  

94,5 

%  faoliyat  yuritadi.  Bu  ko’rsatkich  o’tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  olganda  davlat  ro’yxatidan  o’tganlarning  hamda  faoliyat  ko’rsatayotganlarning  

umumiy soni  o’rtacha 42,5 % ga oshganligini ta’kidlash lozim.  

          

Oilaviy korxonalar sonining o’sish dinamikasi, birlikda

 

   

 

Faoliyat ko`rsatayotgan 

oilaviy 


korxonalarning 

Iqtisodiy  

faoliyat  turlari  kesimida  qaralganda  oilaviy  korxonalarning  32,4  %  yoki  307  tasi 

yashash 


va 

ovqatlanish 

xizmatlari, 

28,5 


yoki 


270 

tasi 


sanoat,  

 

 

BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

17 

14,3 % yoki 135 tasi savdo, 13,2 % yoki 125 tasi qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi, 

2,4 %  yoki  23 

tasi sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish, 1,0 %  yoki 9 

tasi  qurilish,  0,8%  yoki  8  tasi  tashish  va  saqlash,  0,7  %  yoki  7  tasi  axborot  va 

aloqa, hamda 6,7 % yoki 63 tasi  boshqa faoliyat turlari hissasiga to`g`ri kelmoqda.   

 

 

Faoliyat ko`rsatayotgan oilaviy korxonalarni                                                       

iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha ulushi, % da 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buxoro viloyat Statistika boshqarmasi 

statistik registrlarni yuritish 

bo’limi 

Tel.:71-230-83-20 (21) 

32,4%

28,5%

14,3%

13,2%

2,4%

1,0%

0,8%

0,7%

6,7

Yashash va ovqatlanish

bo'yicha xizmatlar

Sanoat

Savdo

Qishloq va o'rmon xo'jaligi

Sog‘likni saqlash va ijtimoiy 

xizmatlar ko‘rsatish

Qurilish

Tashish va saqlash

Axborot va aloqa

Boshqa turlari


Download 2.29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling