Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi


Download 1.58 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi1.58 Mb.

                                                                                   Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

         

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

7,9

89,0

2,4

0,7

Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash  

(o’sish sur’ati -87,7 foiz)

Ishlab chiqaradigan sanoat  (o’sish sur’ati -110,6 

foiz)

Elektr, gaz, bug'  bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash  (o’sish sur’ati -97,5 foiz)

Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, 

chiqindilarni utilizatsiya qilish  (o’sish sur’ati -

117,5 foiz) 

2019 yilning yanvar-iyul oylarida Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

                 

Dastlabki  ma’lumotlar  bo’yicha          2019    yilning    yanvar  –  iyul    oylarida  viloyat 

korxonalari  tomonidan  8210,1  mlrd  so’mlik  sanoat  mahsulotlari    ishlab  chiqarilgan  bo’lib, 

o’tgan yilning tegishli davriga nisbatan indeksi  106,5 % ni tashkil etdi. 

            

  Jami  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmi  o’sishining  asosiy  omili  bo’lib,  ishlab  chiqaradigan 

(qayta  ishlash)  sanoatida  ishlab  chiqarish  hajmining    110,6  %    ga,  kanalizatsiya  tizimi, 

chiqindilarni utilizatsiya qilish 117,5 % ga o’sishi hisoblanadi. 

 

  

 

  

 

2019 yilning  yanvar-iyul oylarida  asosiy iqtisodiy  faoliyat turlari bo'yicha sanoat  ishlab chiqarish tarkibi, foizda. 

 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI                                                                                    Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

  

2019 yilning yanvar-iyul oylarida asosiy iqtisodiy faoliyat turlarini sanoat ishlab 

chiqarishning o’sishiga qo’shgan hissasi 

 

                         Tog’- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tog’-  kon  sanoati  va  ochiq  konlarni    ishlash  korxonalari  tomonidan  

2019 

yilning 


yanvar 

iyul oylarida 

ishlab 


chiqarilgan 

mahsulotlar 

hajmi  

645,8  mlrd.so’mni  yoki  jami  ishlab  chiqarilgan  sanoat    mahsulotlari  hajmining  7,9  %  ni 

tashkil etdi 

 

 Tog'-kon  sanoatida  ishlab  chiqarilgan  mahsulotlar  turi  bo’iycha  o'tgan      yilning  tegishli davriga nisbatan  tog’-kon sanoati  bilan  bog’liq  boshqa  faoliyat – 115,2 % ga  oshgan. Xom  

neft va tabiiy gaz qazib olish – 95,2% ga, tog’-kon  sanoati  sohasidagi  texnik xizmatlar –73,4 % 

ga kamayganligini  kuzatish mumkin.

 

 

Ishlab chiqarish hajmi             645,8 mlrd so’m

 

o’tgan yilning tegishli davriga nisbatan indeksi  

87,7 %

 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI                                                                                    Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

Tog’-kon sanoati va ochiq konlarni ishlashda yirik sanoat korxonalari tomonidan 

ayrim turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 

 

2018 yil yanvar-iyul 

oylarida ishlab 

chiqarilgan  

 

Tog’-kon sanoati va ochiq 

konlarni ishlash 

2019 yil yanvar-

iyul oylarida ishlab 

chiqarilgan  

 

O'sish 

sur'ati, %  

 

 

 

 

 

Neft, ming t.  

11,7 


 

11,0 


94,0 

Tabiiy gaz, mln.kub.m.  

2703,6 


 

2581,4 


 

95,5 


Gaz kondensati, ming t.  

28,0 


 

25,6 


91,4 

                                          

                                                        Shag’al , t.  

22370,0 


 

31967,0 


142,9 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI                                                                                    Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

                   

                                 Ishlab chiqaradigan sanoat (qayta ishlash sanoati). 

 

 

 

Ishlab chiqaradigan sanoatda yirik sanoat korxonalari tomonidan ayrim turdagi 

sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 

 

2018 yil yanvar-

iyul oylarida 

ishlab 

chiqarilgan 

 

Ishlab chiqaradigan sanoat 

mahsulotlari 

 

2019 yil yanvar-

iyul oylarida 

ishlab 

chiqarilgan

 

O'sish 

sur'ati,  

 

 

 

 

Aroq (ming litr 100% spirt)  

953,0 


 

732,9 


76,9 

Uzum musallasi (vino) (ming litr)  

458,2 


         

 

   350,0 

76,4 

Un mahsuloti (tonna)  

45548,0 


           

 

 

46979,0  

103,1 


Paxta tolasi, ming t.  

41,4 


             

 

    55,5 

134,1 


O'simlik yog'i (tozalangan), ming t.  

            15,2           

 

   15,4 


101,3 

Avtomobil benzini, ming t.  

381,0 


 

   434,3 

 114,0 

Dizel yoqilg'isi, ming t.  

337,8 


 

    444,9 

 131,7 

 

  

 

    Ishlab    chiqaradigan    sanoat    korxonalari  tomonidan  ishlab  chiqarilgan    mahsulotlar  hajmi  7311,2  mlrd  so’mni  (jami  ishlab  chiqaradigan  sanoat  mahsulotlari    hajmining  89,0  %  ni)  

tashkil etdi. 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 

Ishlab chiqarish hajmi             7311,2 

 mlrd so’m

 

o’tgan yilning tegishli davriga nisbatan indeksi  

110,6 %

 

                                                                                   Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

  

 

16,5


23,7

0,8


48,2

2,1


6,0

0,3


0,7

1,4


0,3

oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki maxsulotlarini ishlab chiqarish

to'qimachilik, kiyim, teri maxsulotlarini ishlab chiqarish

yog'och va po'kak buyumlar, paxol va to'qish uchun materiallar, qog'oz va qog'oz maxsulotlari, mebel

ishlab chiqarish

koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish

kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlarini ishlab chiqarish

boshqa nometall mineral mahsulotlarni ishlab chiqarish

metallurgiya sanoati

mashina va uskunalarni ishlab chiqarish, tamirlash va o'rnatish, avtotransport vositalari, treylerlar,

yarim priseplar va boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish

mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

boshqalar

2019 yil yanvar iyul oylarida ishlab chiqarish sanoati tarkibi

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 


                                                                                   Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishlab chiqarishning texnologik tarkibi bo’yicha ishlab chiqaradigan sanoat tarkibi 

 

Yuqori texnologiyali 

O’rta-yuqori texnologiyali 

O’rta-quyi texnologiyali 

Quyi texnologiyali 

2019  yil  yanvar - iyul 

2018  yil  yanvar - iyul 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI Yuqori texnologiyali 

O’rta-quyi texnologiyali 

O’rta-yuqori texnologiyali 

Quyi texnologiyali 

      Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida yuqori texnologiyali tarmog’ning ulushi 0,1 % ni 

(2018- yil yanvar-iyul oylarida -0,2 %) o’rta –yuqori texnologiyali-1,8 % (2,7) o’rta quyi 

texnologiyali -58,1 % (49,2) va quyi texnologiyali-40,0 % (47,9%) tashkil etdi. 

 

 

 0,1 % 

1,8 %


 

  58,1 % 

 

  40,0 %     0,2 % 

 

  49,2 %  

  2,7 % 


 

  47,9 % 

 


                                                                                   Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

2018 yil yanvar-

iyul oylarida 

ishlab chiqarilgan 

 

Ishlab chiqaradigan sanoat 

mahsulotlari 

 

2019 yil yanvar-

iyul oylarida 

ishlab chiqarilgan

 

O'sish 

sur'ati, % 

 

 

 

 

 

Elektroenergiya mln. kVt/s.  

4,3 


 

2,9 


67,4 

Issiqlik energiyasi, ming Gkal  

592,0 


 

523,9 


 

88,5 


 

 

  

 

  

 

 

Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash  korxonalari tomonidan ishlab 

chiqarilgan  mahsulotlar  hajmi  199,1  mlrd.so’mni  (jami  ishlab  chiqarilgan    sanoat 

mahsulotlari hajmining 2,4 % ni) tashkil etdi. 

 

 Ishlab chiqarish 

hajmi         199,1 

mlrd.so’m 

 o’tgan yilning 

tegishli davriga 

nisbatan indeksi  

97,5%

 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI                                                                                    Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 yil yanvar-

iyul oylarida ishlab 

chiqarilgan 

 

Ishlab chiqaradigan sanoat 

mahsulotlari 

 

2019 yil yanvar-

iyul oylarida 

ishlab chiqarilgan

 

O'sish 

sur'ati, % 

 

 

 

 

 

Suvga  ishlov berish va suv quvurlari bo’yicha taqsimlash bo’yicha xizmatlar mln so’m 

22962,1 


 

24954,2 


108,7 

Axlat o’ralarini, tindirgichlarni va  septiklarni bo’shatish, tozalash va  ishlov berish 

bo’yicha xizmatlar - mln so’m 

96,0 


 

 

197,2  

      205,4 Shahar xo’jaligining qayta foydalanishga  yaroqsiz xavfsiz chiqindilarini yig’ish 

bo’yicha xizmatlar - mln so’m 

3700,6 


 

10478,7 


      283,2 

                                   

 

Ishlab chiqarish hajmi 54,0 

mlrd.so’m  

 

o’tgan yilning tegishli davriga 

nisbatan indeksi  117,5%

 

   Suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig’ish, va utilizatsiya qilish sohasida yirik sanoat korxonalari tomonidan ayrim turdagi sanoat 

mahsulotlarini ishlab chiqarish 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI                                                                                    Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2728,8


1012,1

1716,6


108,8

107,3


109,7

75,0


85,0

95,0


105,0

115,0


125,0

0,0


200,0

400,0


600,0

800,0


1000,0

1200,0


1400,0

1600,0


1800,0

2000,0


Iste'mol tovarlari - jami

Oziq-ovqat tovarlari

Nooziq-ovqat tovarlari

mlrd.so'm

O’tgan yilning tegishli davriga nisbatan, % da

                                  Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish. 

Tayyor    mahsulotlar  turlarini  kengaytirish  va  ishlab  chiqarilishini    qo’llab-

quvvatlash  bo'yicha  amalga  oshirib  kelinayotgan  chora-tadbirlar  natijasida  iste’mol 

tovarlar 

ishlab 

chiqarish hajmi 

 

2728,8 mlrd.so’mni 

tashkil 


etdi.  

  

  2018 yilning  yanvar-iyul oylariga nisbatan     108,8 %  ga  o’sishi  ta’minlandi,  jami sanoatdagi  ulushi esa  33,2 % ni tashkil etdi. 

 

      2019 yilning yanvar-iyul oylarida iste’mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi va 

o’sish sur’atlari 

 

 

 

 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI  

10 


                                                                                  Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi

 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

 

            2018  yilning  yanvar-iyul  oylariga  nisbatan  iste'mol  tovarlari  tarkibida  nooziq-ovqat 

tovarlari  ishlab  chiqarish  ulushining    53,8    %    dan    2019  yilning    yanvar-iyul  oylarida      

62,9 % ga oshishi kuzatilmoqda. 

     

Oziq-ovqat tovarlari

Nooziq-ovqat tovarlari

46,2


53,8

37,1


62,9

Yanvar-iyul oyida iste’mol tovarlari ishlab chiqarish hajmining  

tarkibi, % da

2018


2019

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI  

11 


                                                                                  Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi

 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

   

       

 

2019 yil  yanvar –iyul oylarida Tuman (shahar)lar kesimida sanoat ishlab chiqarish hajmi 

      Viloyat  sanoat  ishlab  chiqarish  hajmi  tarkibida  eng  ko’p  Qorovulbozor  tumani  (viloyat 

sanoat  ishlab  chiqarish  hajmining  45,4  %),  Buxoro  shahar    (11,6  %),        Romitan  tumani    

(9,0 %), Gijduvon tumani (5,7 %) hissasiga to’g’ri kelmoqda.  

 

 

  

 

3726,2949,3

740,3

469,3

362,5

337,0

381,8

235,9

146,5

227,5

313,2

155,0

165,6

20

4060

80

100120

140


160

0,0


500,0

1000,0


1500,0

2000,0


2500,0

3000,0


3500,0

4000,0


Mlrd.so'm

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI  

12 


                                                                                  Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi

 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

  

 

 Viloyat  iste’mol  mollari  ishlab  chiqarish  hajmi  tarkibida  eng  ko’p  Buxoro  shahar 

(viloyat  iste’mol  mollari  ishlab  chiqarish  hajmning    19,3  %),  Qorovulbozor  tumani         

(18,2  %), G’ijduvon (9,4 %), Jondor tumani (6,7 %), tumanlari hissasiga to’g’ri kelmoqda. 

                                Sanoat ishlab chiqarishda kichik biznesning hissasi 

        Kichik tadbirkorlik sub'ektlari sanoat ishlab chiqarishda keskin  faollashgani natijasida 

ular  tomonidan  sanoat  mahsulotlari  ishlab  chiqarish  hajmini  o'tgan  yilning  mos  davriga 

nisbatan  106,9 %  ga o’sishi ta'minlandi, o’z navbatida kichik biznesning jami sanoat ishlab 

chiqarishdagi ulushi esa 30,9  %  ni tashkil etmoqda. 

 

 527,6

496,2

257,5

183,5

152,6

187,8

233,0 162,5

134,6

118,6 110,9

77,2

86,7

Mlrd so'm2019  yil  yanvar-iyul  oylarida tuman (shahar)lar kesimida iste’mol mollari ishlab                

chiqarish hajmi 

 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI  

13 


                                                                                  Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi

 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

 

2019 yilning yanvar-iyul oylarida hududlar bo'yicha yirik korxonalar va kichik biznesning 

sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi, % da 

 

0

1020

30

4050

60

7080

90

100Buxoro viloyati

Buxoro shahar

Qorovulbozor tuman

G'ijduvon tuman

Vobkent tuman

Jondor tuman

Buxoro tuman

Romitan tuman

Kogon shahar

Qorako'l tuman

Peshko' tuman

Olot tuman

Kogon tuman

Shofirkon tuman

69,1

31,3


99,3

43,4


0,0

50,6


24,5

81,1


63,7

49,8


50,3

61,6


1,8

23,8


30,9

68,7


0,7

56,6


100,0

49,4


75,5

18,9


36,3

50,2


49,7

38,4


98,2

76,2


Yirik korxonalar

Kichik korxonalar

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 


 

14 


                                                                                  Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi

 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

  

 

 Shahar va tumanlar 

Sanoat mahsulotlari 

ishlab chiqarish 

Iste’mol mollari 

Buxoro shahar 

3408,5 

1894,6 


Kogon shahar 

5962,8 


3089,5 

Olot tumani 

2326,6 

886,1 


Buxoro tumani 

2332,4 


1423,4 

Vobkent tumani 

1204,5 

1109,5 


G’ijduvon tumani 

1565,3 


858,9 

Kogon tumani 

4089,0 

1548,7 


Qorako’l tumani 

1457,9 


1004,5 

Qorovulbozor tumani 

205865,3 

27411,4 


Peshko’ tumani 

1284,9 


640,1 

Romitan tumani 

5321,9 

967,5 


Jondor tumani 

1964,0 


1069,5 

Shofirkon tumani 

838,0 

634,6


 

 

Buxoro viloyati 

 

4319,5 

 

1435,7 

 

  

 

      2019-yil yanvar-iyul oylarida aholi jon boshiga to’g’ri keladigan sanoat 

mahsulotlari va iste’mol mollari ishlab chiqarish,  ming so’m 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI  

15 


                                                                                  Buxoro viloyatining sanoat ishlab chiqarishi

 

2019 yil 

yanvar-iyul

 

  

 

  

 

T/R Shahar va 

tumanlar 

Ro’yxatdan 

o’tgan 

Faoliyat 

ko’rsatayotgan 

2019 yil yanvar – iyul 

oylarida yangi tashkil etilgan 

Buxoro shahar 1130 

1093 


279 

Kogon shahar 153 

150 


42 

Olot tumani 118 

109 


35 

Buxoro tumani 286 

264 


78 

Vobkent tumani 154 

148 


46 

G’ijduvon tumani 457 

416 


126 

Kogon tumani 264 

258 


50 

Qorako’l tumani 160 

159 


46 

Qorovulbozor tumani 

91 


90 

24 


10 

Peshko’ tumani 

139 

131 


43 

11 


Romitan tumani 

208 


204 

64 


12 

Jondor tumani 

263 

257 


60 

13 


Shofirkon tumani 

194 


181 

67 


 

 

Jami:

 

3617 

3460 

960 

 

Sanoat statistikasi bo’limi

                               Nashr uchun mas’ul: H.Sadullaev 

                                                                           Tel: 0(371) 230-83-05 

 

2019 yil  1 avgust  holatida Buxoro viloyatida  sanoat korxonalari  to’g’risida  ma’lumot.  

 

       2019 yilning yanvar-iyul oylarida viloyatimizda 960 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi, ularning  29,1  foizi  Buxoro shahriga to'g'ri keladi. 

 

BUXORO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 
Download 1.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling