Calle Matilde de


Download 385.71 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana21.07.2018
Hajmi385.71 Kb.
  1   2

X

X

ÐX

X

ÐX

X

ÐX

X

ÐX

X

ÐX

X

ÐX

X

ÐX

X

Ð"

v

Û§

Pa

se

o

de

los

Pin

os

Pa

sede

 loPin

os

Pa

seo

  d

e lo

s P

ino

s

Ca

lle

 

de

 

Pi

za

rro

Ca

lle

 dla 

Pr

es

a

Ca

lle

de

la

Pr

es

a

Trva del

Molino

C

llo

n

de

l

M

ol

in

o

Tr

va

An

ton

io

Ma

ch

ad

o

Calle Matilde de

la Torre

Calle

Ponte

vedra

C

al

le

Ja

ra

m

a

Calle

Santa

nder

Ca

lle 

Lar

ed

o

Cal

le F

ran

cisc

o

de Q

uev

edo

Calle d

e

Rosa P

ardo

Calle

  Pa

lenci

a

Calle Albufera

Ca

lle

Lui

s d

e G

ón

go

ra

Trva

Virge

n

del Te

mplo

Avd

a

de

Za

rau

z

Call

e M

ateo

Bar

ranc

o

Calle 

Burgos

Calle d

e

Pablo

 Picas

so

Ca

lle 

Sar

on

Ca

lle

Pa

blo

Ne

ru

da

Ca

lle 

Pa

blo

de 

Ola

vid

e

Ca

lle

Jode

Alm

arz

a

Pa

seH

ern

an

i

Paseo

 

Tolosa

Call

e Jo

aqu

ín

de R

ipa

Call

e Fr

anc

isco

Sab

atin

i

Ca

lle

Fra

nci

sco

Ca

rlie

r

Avda 

de

San S

ebasti

án

Calle 

Cáceres

Calle 

Beasa

in

Calle 

Feder

ico

García

 Lorca

Calle 

Rioja

Calle 

Santillana

Pa

se

o

R

igo

be

rta

M

en

ch

ú

Calle 

Valladolid

FincVac

iabo

tas

Ca

lle

de

los

So

lar

es

Trva de Jo

sé Alix Ali

x

Calle 

Nueva

Calle

Gabrie

l Cela

ya

Av

da

 

de

 

Eib

ar

Calle 

de  la

  Libe

rtad

Calle 

Marie

 

Curie

Calle

Karl

Braún

Calle 

Gabrie

la  Mis

tral

Calle 

Nadine

  Gord

imer

Calle 

Luigi 

Pirand

ello

Avda

Jean

Paul S

artre

Calle 

Desm

ond 

Tutú

Calle 

Soria

Calle 

Oslo

Calle 

Guglie

lmo  M

arconi

Calle 

Llanes

C

alle

de

l

Arr

oy

o

Calle María Lejarra

ga

y García

Calle 

Motric

o

Avda 

Enriqu

e

Tierno

  Galv

án

Ct

ra 

M-4

5

Ca

lle

 

H

ue

sc

a

Calle

Segov

ia

Ca

lle

 

de

 

la 

H

ue

rta

 

C

hic

a

Ca

lle

 

del

 

M

olin

o

Av

da

 

deSo

m

orr

os

tro

Ca

lle

Ga

lic

ia

Ca

lle

de

l

Co

m

er

cio

Ca

lle

Va

len

cia

Calle

 

Extre

madu

ra

Ca

lle

 

deO

liv

ar

C

alle

Vic

tor

ia

Ke

nt

Ca

lle

de

la

Pr

es

a

Calle

Ra

fae

l

Alb

erti

Finca 

del 

Campito

Ctra de M-2

06 (T

orre

jón-L

oech

es)

Pa

sedeBan

Calle

Jaén

Calle

de

Ramón

y

Cajal

Av

da

 

de

 

la 

Co

ruñ

a

C

alle

Fe

de

ric

a

M

on

tse

ny

Ca

lle

Lope

de

Vega

Ca

lle

 

Cu

en

ca

Calle

Migue

l

Ángel

Asturi

as

C

alle

de

JoAlix

Alix

Avda 

de 

San 

Sebas

tián

Avda

Vicente

Aleixan

dre

Ca

lle

 

Ba

da

joz

Calle

de

Miguel

Hernández

Ca

lle

 

Sa

lam

an

ca

Calle

 

Nava

rra

Calle

Jardín

Ca

lle

M

igu

el

de

Ce

rva

nte

s

Av

da

de

la

Co

nsti

tuc

ión

Calle

Aragó

n

Calle

An

da

luc

ía

Avda 

de 

San 

Sebas

tián

Avda

Martin

Luther

King

Trv

a

de

M

on

tse

rra

t

Calle 

París

C

alle

de

la

So

lan

a

C

al

le

de

lo

s

Al

pe

rc

hi

ne

s

Ca

lle

 

de

 

la 

Era

Calle 

Lisboa

Call

e

Eug

enia

de

M

on

tijo

Calle

Canta

bria

Calle

de

la

Igu

ald

ad

Avda

de

Irú

n

Av

da

de

Eiba

r

Paseo

Cegam

a

Calle

Ávila

Av

da

 

de

 

Za

rau

z

Calle 

de 

la 

Fragua

Calle

de

Severo

Ochoa

Calle

María

Teresa

León

Avda

de

Algort

a

Calle

Toledo

Calle

Asturia

s

C

alle

Ate

na

s

Paseo

de

Azpei

tia

C

alle

Zu

m

árr

ag

a

C

tra

Me

jora

da

C

alle

Za

m

ora

Calle

To

rre

lav

eg

a

Ca

lle

de

Alb

ert

Ca

m

us

Calle

Cosla

da

C

alle

Ern

es

t

He

m

ing

w

ay

Avda

de

Montserrat

Ctra

de

Circu

nvala

ción

Ca

lle

 D

ub

lín

Calle

de

Antonio

Machado

Calle

de

Gonzalo

de

Córdoba

Calle

Adolfo

Pérez

Esqu

ivel

Calle 

Murcia

Calle  M

urcia

Avda

Albert

Einste

in

Pa

se

o

de

lo

s

Pl

át

an

os

Pa

sede

  loPl

át

an

os

Pa

se

o

de

los

Pl

át

an

os

Pa

sede

 l

os

  P

lát

an

os

Pa

se

o

de

lo

s

Pl

át

an

os

Avda d

e Ma

drid

Avda  de  Madrid

Calle

Manuel

de

Falla

Ca

lle

de

Naz

ario

Cal

ong

e

C

alle

Ju

an

R

am

ón

Jim

én

ez

Calle

Gabrie

l

García

Márqu

ez

Ca

lle

 Á

lav

a

Ca

lle

Ála

va

Calle Oviedo

Calle  Oviedo

Ca

lle

 

Lo

nd

re

s

Ca

lle

Lo

nd

res

Pa

sede

 O

ria

Pa

sede

 O

ria

Calle

Gus

tavo

Ad

olfocq

ue

r

Ca

lle

 

Cad

a

Ca

lle

 

Ca

ña

da

Ct

ra 

de

  C

ircu

nva

lac

ión

Ctr

a

de

C

irc

un

va

lac

ión

Ctra

  de 

Circu

nvala

ción

Ctra

de

Cir

cu

nv

ala

ció

n

Ca

lle

 V

ito

ria

Ca

lle

 V

ito

ria

Calle 

Verga

ra

Calle 

Vergar

a

Calle

Rafa

el

Sán

chez

Fer

losio

Ca

lle

 R

afa

el nc

heFe

rlo

sio

Calle de Ve

ntura de Arg

umos

a

Ca

lle

de

Ve

ntu

ra

de

Arg

um

os

a

Ctr

a

de

Cir

cu

nva

lac

ión

C

tra

de

C

irc

un

va

lac

ión

Calle 

de  Na

zario 

Calon

ge

Calle 

de  Na

zario 

Calon

ge

Av

da

 d

el 

So

m

orr

os

tro

Av

da

 d

el 

So

m

orr

os

tro

Av

da

 d

el 

So

m

orr

os

tro

Calle de la

Huerta

Calle  de  la Hu

erta

Calle de la Huerta

Ctra  M

-50

Ctra  M

-50

Ctra

M-5

0

Ctr

a M

-50

Ctr

a M

-45

Ctra  M

-45

Ctra  M

-45

Ctra

M-45

Ctra

M-4

5

CtrM-

45

Cmno  de

l  Molino

Cmno  de

l  Molino

Cmno  de

l  Molino

Cmno  de

l  Molino

Ctra 

M-50

Ctra  M-5

0

Ctra  M-50

Ctra M

-50

Ctra

M-50

Ctr

a d

e M

-20

6

(To

rre

jón

-Lo

ec

he

s)

C

tra

de

M

-2

06

(T

or

ren-

Lo

ec

he

s)

Ctr

a

de

M-2

06

(To

rrej

ón-

Loe

che

s)

Ct

ra

de

M-

20

6

(To

rre

jón

-L

oe

ch

es

)

Ctra

de M

-206

(To

rrej

ón-

Loe

che

s)

Ct

ra

de

Ci

rc

un

va

lacn

Ca

lle

 V

ien

a

Ca

llesc

ula

C

tra

M

ejo

rad

a

Fin

ca

Se

da

no

Ca

lle

 dBl

as

 dO

te

ro

Ca

lle

de

JoAl

ix

Al

ix

Ca

lle

 

Za

ra

go

za

Ct

ra

 

de

 

Cir

cu

nv

ala

ció

n

Ca

lle

Cad

a

C

alle

C

ór

do

ba

Cmno

de

Me

jora

da

C

tra

de

C

irc

un

va

la

ci

ón

Ca

lle

de

la

Vi

rg

en

de

l

Te

m

pl

o

Ca

lle

de

Alb

inorez

Ay

es

tar

ain


Download 385.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling