Catalunya central


Download 231.73 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana21.08.2018
Hajmi231.73 Kb.
  1   2   3

Ofi cina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

SANT MARTÍ SESGUEIOLES (ANOIA)

Campanyes 2007-2012

L’adobatge nitrogenat del cereal d’hivern

Febrer 2016

CATALUNYA CENTRAL

Resultats dels camps d’assaig

Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a CatalunyaÍndex

1. El perquè del camp d’assaig 

.

........................................................................................................................pàg. 1

2. Com és el camp d’assaig 

...................................................................................................................................pàg. 1

 

2.1. Pràctiques agrícoles 

........................................................................................................................pàg. 1

 

2.2. Adobatge nitrogenat estudiat 

...............................................................................................pàg. 1

 

2.3. Tipus de sòl 

............................................................................................................................................pàg. 2

 

2.4. Climatologia de Sant Martí Sesgueioles 

.........................................................................pàg. 3

4. Resultats obtinguts 

.............................................................................................................................................pàg. 3

 

3.1. Rendiment mitjà 

................................................................................................................................pàg. 3

 

3.2. Evolució del contingut de nitrats al sòl 

............................................................................pàg. 5

 

3.3. Contingut de nitrogen al sòl després de la collita 

..................................................pàg. 6

 

3.4. Efi ciència de la fertilització nitrogenada 

.......................................................................pàg. 8

 

3.5. Efi ciència en l’ús de l’aigua (EUA) 

.........................................................................................pàg. 11

 

3.6. Extraccions de nitrogen, fòsfor i potassi 

........................................................................pàg. 11

 

3.7. Evolució dels principals paràmetres de fertilitat del sòl 

....................................pàg. 14

 

3.8. Qualitat del gra 

...................................................................................................................................pàg. 15

 

3.9. Avaluació econòmica 

.....................................................................................................................pàg. 18

4. Conclusions 

...............................................................................................................................................................pàg. 19

5. Referències bibliogràfi ques 

.........................................................................................................................pàg. 20

  Índex fi gures 

Figura 1. Diagrama ombromètric de Calaf. Mitjana de 1953-1980 

............................................................................................................pàg. 3Figura 2. Rendiments del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Mitjana del període 2008 – 2012

................................pàg. 4Figura 3. Rendiments del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Campanya 2009-2010.

......................................................pàg. 4Figura 4. Rendiments del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Campanya 2011-2012.

......................................................pàg. 5Figura 5. Dinàmica del nitrogen mineral del sòl (0-90 cm) al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles.

.............................pàg. 6Figura 6. Contingut de nitrats al sòl (0-90 cm) després de la collita al camp de Sant Martí Sesgueioles. 

El requadre mostra la precipitació de cada període. Campanyes 2008-09, 2009-10, 2010-11 i mitjana del 

període 2008-2011.

..................................................................................................................................................................................................................pàg. 7Figura 7. Rendiment i contingut de nitrats desprès de la collita al camp de Sant Martí Sesgueioles. 

Mitjana del període 2008-2011.

........................................................................................................................................................................................pàg. 8

Figura 8. Efi ciència en l’ús del nitrogen al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Període 2008-2011.

.........................pàg. 8Figura 9. Efi ciència en l’extracció del nitrogen al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Període 2008-2011.

..........pàg. 9Figura 10. Efi ciència en l’extracció del nitrogen al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Període 2008-2011.

.......pàg. 10Figura 11. Efi ciència en l’ús del nitrogen i collita al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Període 2008-2011

..........pàg. 10Figura 12. Efi ciència en l’ús de l’aigua al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Període 2008-2011.

..............................pàg. 11Figura 13. Extraccions de nitrogen, fòsfor i potassi per cada tona de gra d’ordi produïda al camp d’assaig de 

Sant Martí Sesgueioles. Campanya 2011/12...............................................................

........................................................................................pàg. 12

Figura 14. Contingut de matèria orgànica (%) (0-30 cm) al camp de Sant Martí Sesgueioles. Any 2011.

.............................pàg. 14Figura 15. Contingut de fòsfor (mg kg

-1

) (0-30 cm) al camp de Sant Martí Sesgueioles. Any 2011............................................pàg. 14

Figura 16. Contingut de potassi (mg kg

-1

) (0-30 cm) al camp de Sant Martí Sesgueioles. Any 2011.......................................pàg. 15

Figura 17. Contingut de proteïna (%) del gra al camp de Sant Martí Sesgueioles. Campanya 2011-2012

..........................pàg. 16Figura 18. Aportació econòmica de les estratègies de fertilització al camp de Sant Martí Sesgueioles en el 

període 2008-2012

...................................................................................................................................................................................................................pàg. 16

Figura 19. Aportació econòmica de les estratègies de fertilització del camp de Sant Martí Sesgueioles. 

Campanya 2009-2010.

............................................................................................................................................................................................................pàg. 17

Figura 20. Aportació econòmica de les estratègies de fertilització del camp de Sant Martí Sesgueioles. 

Campanya 2011-2012.

............................................................................................................................................................................................................pàg. 18

Figura 21. Aportació econòmica de les estratègies de fertilització del camp de Sant Martí Sesgueioles. 

Període 2008-2012..............................................................................................................................................................................................

pàg. 18

Taula 1. Dosis estudiades al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles...........................................................................................

pàg. 2


Taula 2. Resultats de l’anàlisi de sòl del camp d’assaig (Data: 07/09/2006)...................................................................................

pàg. 2


Taula 3. Extracció total de nitrogen, fòsfor i potassi per cada tona de gra d’ordi produïda al 

camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Campanya 2011-2012........................................................................................

...............pàg. 13

  Índex taules 


Pautes per a la fertilització

Agraïments

A en Carlos Cantero Martínez i tot l’equip del grup d’agronomia: dinàmi-

ca de C i N en sistemes agrícoles mediterrànies; i unitat associada al CSIC: 

sistemes integrats de producció agrícola extensiva a les zones mediter-

rànies  de  la  universitat  de  Lleida  (UdL)  al  Dpt.  de  producció  vegetal  i 

ciència forestal.

A  en  Jaume  Vidal,  propietari  del  camp,  Jordi  De  Solà  i  tot  l’equip  de 

serveis DSP.

A tots els col·laboradors i col·laboradores per les seves idees, la il·lusió, 

el temps i dedicació, la motivació personal i col·lectiva per a fer possible 

aquest camp d’assaig, que esperem que contribueixi a una millora de 

l’agricultura a Catalunya.El camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) es va im-

plantar l’any 2007 dins el marc del Pla per a la millora de la 

fertilització agrària a la Catalunya central. L’objectiu principal 

del  projecte  va  ésser  implementar  pautes  per  a  una  millor 

fertilització i un pla d’adobatge òptim, basat en la maximitza-

ció de les produccions i la qualitat, l’optimització econòmica 

de la producció agrícola, la protecció dels recursos naturals i 

la valorització dels productes disponibles per aquesta fertili-

tzació. Quant a l’objectiu principal del camp, va ser l’obtenció 

de la corba de resposta del cereal d’hivern a la fertilització 

nitrogenada i els seus efectes sobre el cultiu i el medi ambi-

ent, en les condicions de la Catalunya central.

Les comarques de la Catalunya central conformen una de les 

àrees cerealístiques més importants de Catalunya, de fet la 

més important en secà, ja que el clima d’un tipus més sub-

humit permet produccions regulars i més elevades que en 

algunes  de  les  comarques  veïnes.  La  precipitació  mitjana 

anual  de  la  zona  està  al  voltant  dels  600  mm,  i  depenent 

d’aquesta es poden obtenir rendiments d’entre 2.000 i 5.500 

kg gra ha

-1

.

El  camp  va  estar  impulsat  des  del  DARP  juntament  amb l’equip del grup d’agronomia del Dpt. de producció vegetal 

i ciència forestal, i unitat associada al CSIC, de la universitat 

de Lleida (UdL). Va estar en actiu fi ns l’any 2013, fet el qual ha 

permès obtenir la corba de resposta i observar els efectes de 

l’adobatge nitrogenat durant diverses campanyes i diferents 

condicions climàtiques. 

En  aquesta  publicació  es  mostren  els  resultats  obtinguts, 

que han permès conèixer la infl uència de la fertilització ni-

trogenada sobre:

• El rendiment del cereal d’hivern.

• L’evolució del contingut de nitrats del sòl al llarg del temps, 

contingut de nitrats desprès de la collita i la fertilitat del sòl

• L’aprofi tament de l’adob i l’aigua per part del cultiu.

• L’extracció dels principals nutrients.

• La qualitat del gra produït. 

• Els benefi cis econòmics que s’obtenen a l’explotació.

Al camp s’hi va practicar la sembra directa, i totes les labors 

es van dur a terme en els mateixos moments i maquinària 

que els camps comercials de la zona. D’aquesta manera, es 

pretenia  traslladar  les  condicions  reals  dels  camps  comer-

cials  al  camp  d’assaig  i  aconseguir  que  els  resultats  fossin 

més representatius d’acord a la realitat agrícola.

L’historial de maneig de la parcel·la es caracteritza per haver 

rebut  majoritàriament  adobs  minerals  i  picar  i  distribuir  la 

palla per la superfície. El maneig de la palla va continuar es-

sent el mateix durant els anys que el camp va estar en fun-

cionament.

Durant aquests anys no es va aplicar fòsfor, ja que es va con-

siderar que no limitava la producció del cereal. D’altra ban-

da, l’any 2009 es va aplicar 88 kg de K

2

O ha


-1

 per a evitar que 

el seu contingut al sòl disminuís per sota de les necessitats 

del cultiu i pogués condicionar la producció.Resultats del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) / Campanya 2007-2012

Pàgina 1

1. El perquè del camp d’assaig

2. Com és el camp d’assaig

Imatge 1.  Vista de la zona d’estudi / Font: DARP 2009

Imatge 2.  Sembra del camp d’assaig / Font: DARP 2009

2.1. Pràctiques agrícoles

2.2. Adobatge nitrogenat estudiat

En  el  camp  de  Sant  Martí  Sesgueioles  es  van  estudiar  els 

efectes  de  7  dosis  de  fertilització  nitrogenada  mineral 

(Taula 1). La seva distribució va ser 1/3 de la dosi abans de 

la sembra i els 2/3 restants a la cobertora, i l’adob utilitzat 

ser  el  nitro  sulfat  amònic  (NSA)  amb  una  riquesa  del  26% 

de nitrogen.

El disseny del camp era en 3 blocs i els tractaments estaven 

ubicats  completament  a  l’atzar,  la  qual  cosa  va  fer  que  el 

camp estigués format per 21 parcel·les elementals, amb una 

superfície de 300 m

2

 (50 x 6 m) cadascuna.Abans d’iniciar l’estudi, es va realitzar una anàlisi completa 

dels primers 30 cm de sòl per a caracteritzar-lo. Els resultats 

de  l’anàlisi  (Taula  2)  van  mostrar  que  no  existia  cap  factor 

que pogués limitar la productivitat d’un cereal, i els princi-

pals paràmetres que determinen la fertilitat d’un sòl (matèria 

orgànica, fòsfor i potassi) van presentar un contingut mitjà. 

A més, cal afegir que es tracta d’un sòl profund i amb una 

capacitat de retenció d’aigua disponible (CRAD) moderada 

(Porta, J. et al. 2005), la qual cosa va permetre un bon desen-

volupament del cultiu.

Les labors que es duen a terme a un camp agrícola infl ueixen 

en les característiques d’un sòl, sobretot en la seva fertilitat. 

Per  tant,  és  important  tenir  en  compte  l’historial  de  ma-

neig de la parcel·la per a interpretar i entendre els resultats 

de l’anàlisi i del camp d’assaig. El camp on es va implantar 

l’assaig es caracteritza per ser un camp de sembra directa, on 

la palla es pica i s’escampa per la superfície de la parcel·la i es 

fertilitza amb adobs minerals. Aquest maneig es va continu-

ar duent a terme mentre el camp d’assaig va estar en actiu.

Tractament

Dosi de nitrogen 

(kg N ha


-1

 i any


-1

)

Dosi presembra (kg N ha

-1

)Dosi cobertora 

(kg N ha


-1

)

Dosi d’adob (kg NSA ha

-1

 i any-1

)

T1Control (sense fertilització)

-

--

T2

40-

40

153T3

80

2654

307


T4

120


40

80

461T5

160


53

107


615

T6

20066

134


769

T7

24080

160


923

Taula 1. Dosis estudiades al camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles.Resultats del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) / Campanya 2007-2012

Pàgina  2

2.3. Tipus de sòl

Imatge 3.  Material pel mostreig de sòl  / Font: DARP 2011

Paràmetre (mètode - unitats)

Valor


Interpretació

pH (1:2,5)

7,9

Moderadament bàsicCond. Elèctrica (1:5) (25ºC) (dS m

-1

)0,3

No limitant

Carbonat càlcic equivalent (%)

24

CalcariMatèria Orgànica (%)

2,03


Mitjà

Llim (%)


41,5

-

Argila (%)35,4

-

Arena total (%)23,5

-

Textura USDA-

Franca Argil·losa

Fòsfor (Olsen) (mg kg

-1

)13

Mitjà


Nitrogen Kjeldahl (%)

0,13


Mitjà - Alt

Potassi (ext. acetat amònic) (mg kg

-1

)

220Normal - Alt

Magnesi (ext. acetat amònic) (mg kg

-1)

210


Normal - Alt

Sodi (ext. amònic) (mg kg

-1

)

52-

Taula 2. Resultats de l’anàlisi de sòl del camp d’assaig (Data: 07/09/2006)Resultats del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) / Campanya 2007-2012

Pàgina 3

La  climatologia,  juntament  amb  el  sòl,  marca  el  poten-

cial productiu de la parcel·la, i per tant, és molt important 

conèixer-la per a determinar la seva infl uència, i a la vegada 

poder traslladar els resultats observats a les zones amb un 

potencial productiu i característiques similars.

La zona de l’assaig presenta una temperatura i precipitació 

mitjanes  anuals  d’uns  12,3ºC  i  581  mm  respectivament, 2.4. Climatologia de Sant Martí Sesgueioles

A l’inici de l’assaig, es va instal·lar una estació meteorològica 

per a saber la climatologia durant tots aquests any que va 

estar en actiu. Durant aquests anys es va registrar una tem-

peratura  i  precipitació  mitjanes  anuals  de  14ºC  i  570  mm, 

tot i que hi va haver anys amb una elevada precipitació (725 

mm  l’any  2010)  i  d’altres  amb  menys  (  <  500  mm  els  anys 

2011 i 2012).

Figura 1. Diagrama ombromètic de Calaf. Mitjana de 1953-1980. / Font: Caracterització agroclimàtica de la 

província de Barcelona. 1989. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Imatge 4.  Estació meteorològica instal·lada 

al camp  / Font: DARP 20073. Resultats obtinguts

3.1. Rendiment mitjà

Durant  les  campanyes  estudiades  es  va  poder  observar 

una  resposta  positiva  a  la  fertilització  nitrogenada,  la  qual 

es va veure limitada per la quantitat d’aigua disponible du-

rant el cicle del cultiu. La precipitació va variar entre els 250 

(campanya 2011-12) i els 640 mm (campanya 2009-10). Així 

doncs,  les  condicions  climàtiques  de  cada  campanya  van 

marcar de forma important l’aprofi tament de l’adob nitro-

genat i per tant, el rendiment de cada estratègia de fertilitza-

ció, el qual va variar entre els 2000 i 6000 kg gra ha-

1

.

A continuació es mostren els resultats mitjans obtinguts en el període 2008 – 2012, en una campanya molt productiva 

(2009-10) i en una campanya poc productiva (2011-12). Mit-

jançant aquests es pot observar com va variar la resposta del 

cultiu a la fertilització nitrogenada segons la climatologia, i 

quina va ser l’estratègia més adequada d’acord amb les con-

dicions de cada campanya.

segons una sèrie de dades registrades per l’estació de Calaf 

durant 28 anys, publicada per la Caracterització agroclimàti-

ca de la província de Barcelona (1989) del Ministerio de Agri-

cultura,  Pesca  y  Alimentación.  La  zona  es  descriu  com  un 

secà semifrescal, ja que com es pot veure al diagrama om-

brotèrmic  (Fig.  1),  solament  presenta  un  període  d’aridesa 

durant el mes de juliol.


Resultats del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles (Anoia) / Campanya 2007-2012

Pàgina 4

Figura 2. Rendiments del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Mitjana del període 2008 – 2012. 

Tractaments  amb  la  mateixa  lletra  no  difereixen  signifi cativament  segons  un  test  de  comparació  de 

mitjanes de Tukey amb una P<0.05

Durant  aquests  anys  hi  va  haver  una  precipitació  mitjana 

anual  d’uns  560  mm,  la  qual  cosa  va  permetre  obtenir  un 

rendiment mitjà de fi ns a 4300 kg gra ha-

1

. La variació inter-anual va ser molt important, però tot i així, es va observar 

Resultats mitjans del període 2008 - 2012

que  l’aplicació  d’entre  80  i  120  kg  N  ha

-1

  era  sufi cient  per aconseguir els rendiments màxims de la zona (Fig. 2), i que 

generalment  dosis  superiors  no  milloraven  signifi cativa-

ment la resposta del cultiu.

Resultats mitjans de la campanya 2009-2010. Any humit amb elevada productivitat

Com  s’ha  comentat  anteriorment,  la  climatologia  de  la 

campanya  marca  la  disponibilitat  del  nitrogen,  la  resposta 

del cultiu a aquesta i per tant, el potencial productiu de la 

parcel•la.  Durant  la  campanya  2009-10  va  ploure  uns  640 

mm, la qual cosa va permetre observar la resposta del cereal 

d’hivern a la fertilització nitrogenada quan hi ha una precipi-

tació abundant, ja que les condicions climàtiques van per-

metre produir al voltant dels  6000 kg gra ha

-1

 en els camps de la zona.

En aquestes condicions, el cereal va mostrar una major res-

posta  a  la  fertilització  nitrogenada,  mostrant  una  millora 

signifi cativa del rendiment fi ns a la dosi de 120 kg N ha

-1

 i 


any

-1

 (Fig 3). Més enllà d’aquesta dosi, no es va justifi car un augment de l’adobatge nitrogenat.

Figura 3. Rendiments del camp d’assaig de Sant Martí Sesgueioles. Campanya 2009 – 2010. Tractaments 

amb  la  mateixa  lletra  no  difereixen  signifi cativament  segons  un  test  de  comparació  de  mitjanes  de 

Tukey amb una P<0.05
Download 231.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling