Cİlt 1 – 1978 erciyes üNİversitesi yayini-163


Download 3.2 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/41
Sana17.10.2017
Hajmi3.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA

ERMENİLER

–  CİLT 1  –

1978

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163

KİTAP ADI

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1YAYINA HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ

Doç. Dr. Şakir BATMAZ

Yrd. Doç. Dr. Gülbadi ALANISBN

Takım no  : 978-9944-0664-1-9

Kitap no 

978-9944-0664-2-6 

 

 İLK BASIM

Ocak 2009KAPAK TASARIMI

Deniz DoğanMİZANPAJ VE BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK

Bilge Grafik (352) 232 29 05BASKI

Kardeşler Ofset (352) 331 61 00YAYINA HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ

Doç. Dr. Şakir BATMAZ

Yrd. Doç. Dr. Gülbadi ALANHOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA

ERMENİLER

–  CİLT 1  –

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ–NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

II. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR

SEMPOZYUMU [EUSAS–II]

22–24 Mayıs 2008

§

1978EUSA

S II A

çılış T

ör

eni [S

ayg

ı D

uru v

e İ

sti

klâ

l M

arş

ı]

EUSAS II Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. M. Metin Hülagü’nün protokol konuşması.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Utaş’ın protokol konuşması.

Doç. Dr. Şakir Batmaz

EUSAS II Tertip Heyeti

Yrd. Doç. Dr. Gülbadi Alan

EUSAS II Tertip Heyeti

EUSA

S II A

çılış T

op

la

nt

ısı

EUSA

S II A

çılış K

onma

la

rı  (S

olda

n) Y

us

uf H

ala

ço

ğl

u, Öme

r T

ur

an, N

üzhe

t K

ande

mir

, Öme

r E. L

üt

em, M

ahir A

ydın

EUSA

S II A

çılış K

onma

la

rı s

ıras

ında b

ir g

ru

p din

le

yici

Büyükelçi (E) Nüzhet Kandemir

Prof. Dr. Ömer Turan

Büyükelçi (E) Ömer Engin Lütem

Prof. Dr. Mahir Aydın

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu açılış konuşmasını yaparken

Nüzhet Kandemir ve Ömer Lütem açılış konuşmalarını yaparken

EUSA

S II O

tur

um

la

rında

n b

ir g

ör

ünEUSA

S II T

er

tip H

ey

et

i v

e S

em

po

zy

uma

’a y

ar

dımcı o

la

n ö

ğr

enci

ler

EUSA

S II k

at

ılımcı

la

rı t

op

lu hâ

lde

XVII

İÇİNDEKİLER

İçİndekİler

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

.......................................................................................................

XXI


OSMANLI DÜZENİNİN ÇÖKMESİNİN AYRILIKÇI HAREKETLERE  

OLAN ETKİSİ - ERMENİ MİLLETİ ÖRNEĞİ -

 ..............................................................................................

59

Prof. Dr. Abdullah SAYDAM

ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞUNDA ŞARK MESELESİ FAKTÖRÜ

 ..............

99

Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI

RUSYA İLE EÇMİYAZİN KATOGİGOSLUĞU’NUN İLİŞKİLERİNİN  

OSMANLI ERMENİLERİNE ETKİLERİ

..............................................................................................................

113

Yrd. Doç. Dr. Adem ÖLMEZ

XIX.YÜZYIL SONLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE YAŞAYAN ERMENİLERİN 

EVLERİNDE ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİ HAKKINDA ELE GEÇİRİLEN 

DOKÜMANLAR VE BUNUN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN YAYILMASINDA 

ETKİLERİ

 ...........................................................................................................................................................................................

129

Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU

ERMENİ EDEBÎ ESERLERİNE YANSIMASI BAĞLAMINDA ERMENİLERDE 

MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ

 ...............................................................................................................................

153

Prof. Dr. Ahmet KANKAL

MEŞRUTİYET’İN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞMASINA ETKİSİ VE BU 

DÖNEMDE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN  

BASINA YANSIMASI

 ............................................................................................................................................................

165


Yrd. Doç. Dr. Ahmet OĞUZ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI ERMENİ BASINI VE DEVLETİN REJİM ÜZERİNE 

ÇARPICI BİR POLEMİK

 ....................................................................................................................................................

179

Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK


XVIII

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER / CİLT 1

BÜYÜK GÜÇLER, ERMENİ MESELESİ VE 1890’LI YILLAR:  

BİR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER [IR] PERSPEKTİFİ

 ............................................................................

197


Prof. Dr. Ali Fuat BOROVALI

İLK ERMENİ PROPAGANDA FİLMİNİN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN 

GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE BERN MASLAHATGÜZARI  

MÜNİR SÜREYYA BEY’İN OLAĞANÜSTÜ MESAİSİ

 ..........................................................................

209


Ali ÖZUYAR 

ERMENİ AYDINLARI SIRASINDAN TÜRK ALEYHTARI KADROLARININ 

HAZIRLANMASI

 .......................................................................................................................................................................

221

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU (İlmi İşçi)

18. YÜZYILDA ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞINDA  

RUSYA’NIN ROLÜ

 ..................................................................................................................................................................

233

Aygün Abbasova

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞUNA 

ETKİSİ 

 .................................................................................................................................................................................................251

Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ

ABD DIŞ POLİTİKASI BAĞLAMINDA ERMENİ ULUSÇULUĞUNUN 

DÖNÜŞÜMÜ

 ................................................................................................................................................................................

271

Arş. Gör. Aytül TAMER

DOĞU SORUNU KAPSAMINDA ALMANYA’NIN ERMENİLERE YÖNELİK 

İZLEDİĞİ POLİTİKALAR-TESSA HOFMANN’IN İDDİALARININ ANALİZİ VE 

KRİTİĞİ-


 ............................................................................................................................................................................................

295


Öğr. Gör. Dr. Barış ÖZDAL

19. YÜZYIL ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN YAPILANMASINDA  

RUSYA’NIN ROLÜ

 ..................................................................................................................................................................

335

Dr. Bilal DEDEYEV

OSMANLI ŞEHİRLERİNDE YAŞAYAN İNGİLİZ KONSOLOSLARI  

VE ERMENİ SORUNU 

 .......................................................................................................................................................

351

Doç. Dr. Bülent ÖZDEMİR


XIX

İÇİNDEKİLER

ABD’NİN OSMANLI ERMENİLERİNE YÖNELİK POLİTİKASI

 ................................................

371

Yrd. Doç. Dr. Bülent UĞRASIZ

ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE ERMENİ 

MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU

 ...............................................................................................................................

389

Okt. Cengiz KARTIN

ERMENİ MİLLİYEÇTİLİĞİNDE AMERİKAN EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜNE 

BİR ÖRNEK: KAYSERİ İSTASYONUNDAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ (TALAS 

AMERİKAN OKULLARI)

 ..................................................................................................................................................

407


Cenk DEMİR

OSMANLI DEVLETİ’NDE ERMENİ İŞÇİLER VE MİLLİYETÇİLİK

 .......................................

423


Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK

İNGİLTERE’NİN KAFKASYA POLİTİKASI VE  

BÜYÜK ERMENİSTAN PROJESİ

 ..............................................................................................................................

445

Yrd. Doç. Dr. Coşkun TOPAL

XIX. YÜZYILDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞUNDA  

AMERİKAN ETKİSİ

 ................................................................................................................................................................

461

Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN

RUSYA’YA GÖÇEN ERMENİLER SORUNU VE BU SORUNUN ERMENİ 

MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 ..............................................................

487

Okt. Döndü Sena ARSLAN


XXI

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

AçIlIŞ Ve PrOTOkOl kOnUŞMAlArI


XXIII

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARIMetin HÜLAGÜ

[Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı]

[Nevşehir Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı]

Sayın Vali,

Sayın Büyükelçi,

Sayın Rektörüm,

Değerli Öğretim Üyeleri,

Kıymetli Misafirler,

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye’nin, yaklaşık yarım asırdır, karşı karşıya olduğu dış prob-

lemlerden birisini şüphesiz ki “Ermeni Meselesi” teşkil etmektedir. 

Ancak bu problem sadece Türkiye’yi rahatsız etmekle de sınırlı kalma-

mış, kapsama alanını günden güne genişletmek ve tesirini her geçen 

gün artırmak suretiyle, bölgesel barışı olduğu kadar küresel barışı da 

tehdit eder hale gelmiştir. Örneğin, bugün binlerce Azeri özünden ve öz 

yurdundan mahrum edilmiş, sefalet hayatı yaşamaya terk edilmiştir.

Şurası muhakkaktır ki, “Ermeni Meselesi”nin ortaya çıkması ve her 

geçen gün gelişip kuvvet kazanması, Batı’nın izlemiş olduğu politikalarla 

yakından alakalı değil, bilakis o politikaların ta kendisi olmuştur. Yine 

kabul etmek gerekir ki, “Ermeni Meselesi”, İngiliz ve Rus emperyaliz-XXIV

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER / CİLT 1

miyle Alman militarizminin rekabeti sonucu ortaya çıkmış bir meseledir. 

Fransa ve ABD ise, kendi çıkarları doğrultusunda, bu soruna iştirak 

etmişlerdir. Ve görülen odur ki, bahsi geçen devletler ve daha başkaları, 

kendi icatları olan bu problemi bugün de sürdürmeye, koruyup kollamaya 

eskisi gibi devam ettirmeye çalışmaktadırlar.

Avrupa devletleri ve diğerlerinin temel hedefi, iç kargaşalar çıkart-

mak, bölgesel çatışmalara sebebiyet vermek ve neticede parçalayıp 

yönetmek yahut “Kadife Devrim”lerle işlerini yürütmek olmuştur. Onun 

içindir ki, söz konusu Avrupa devletleri, daha dün, hatırlanacağı üzere, 

“Syces-Picot” antlaşması ile Arapları ve aralarında gerçekleştirmiş olduk-

ları daha birçok benzeri gizli sözleşmelerle diğer milliyetleri aldatmaktan 

geri kalmamışlardır. Çünkü diğer milletler ve ülkeler, dün olduğu gibi 

bugün de, emperyalist Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için sadece 

harcanması gereken bir sermaye ve sömürülmesi gereken bir coğrafya 

olarak görülmüş ve değerlendirilmişlerdir. Bu nedenledir ki:

“Benim geçmiş tarihimin ya da bugünkü sorunlarımın Avrupa-

larda, Amerikalarda kimi zaman sermaye, çoğu zaman da meze 

yapılması zoruma gidiyor artık... Bu öpmelerin ardında bir taciz, 

bir tecavüz seziyorum. Geleceğimi, geçmişimin içinde boğmaya 

çabalayan emperyalizmin alçak hakemliğini kabul etmiyorum. 

Bu çağda, ne bir parlamentonun hakemliğe soyunmasını kabul 

ediyorum, ne de bir devletin... Gerçek hakem, halklar ve onların 

vicdanlarıdır”

diyen Hrant Dink’e kadirşinaslık edip kulak vermek gerekiyor.

“Ermeni Meselesi”, bilinen anlamda, tarihi değil, bütünüyle siyasi 

bir meseledir. Emperyalist devletlerin “parçala böl ve idare et” tarzındaki 

anlayışlarının günümüzdeki uygulama tarzıdır. Siyasi ve iktisadi güçle 

yakından alakalı olan bu problemin çözümü ise yine esas itibariyle bu 

iki alandaki gelişmişlikte saklıdır.

Emperyalizmin bir icadı olan ve siyasi bir muhtevaya sahip bulunan 

“Ermeni Meselesi”nin çözümü için şüphesiz ki akademik çalışmalara 

da ihtiyaç vardır. Ancak bu noktada yapılacak çalışmaların sistematik 

olması da kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Erciyes Üniversitesi bu anlamda ilk adımını 2 yıl önce atmış, EUSAS, 

yani “Sosyal Araştırmalar Sempozyumu” adıyla, çalışmalarını bir taraftan 


XXV

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

markalaştırmaya çalışmışken, diğer taraftan da söz konusu sistematik 

yaklaşımın ilkini ortaya koymuştur.

“Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişki-

leri” konulu önceki sempozyuma yüzün üzerinde akademisyen iştirak 

etmiş, sempozyumda sunulan tebliğler kısa sürede 4 cilt halinde kitaplaş-

tırılmıştır. Akabinde Çırağan Sarayı’nda kitapların tanıtımı yapılmış ve 

çalışma büyük bir takdir toplamıştır. Söz konusu sempozyum kitabının, 

daha ziyade Amerika ve Avrupa’da dağıtılmak üzere, İngilizce versiyonu 

ise 2 cilt halinde baskıya verilmiştir.

Bahis geçen sistematik yaklaşımın ikinci basamağını oluşturan bu 

sempozyum ise, Erciyes ve Nevşehir Üniversiteleri işbirliği ile gerçek-

leştirilmektedir.

“Sosyo-kültürel” içerikli önceki sempozyumun aksine, bu yılki sem-

pozyumun muhtevası “siyasal” olarak belirlenmiştir. “XIX. Yüzyılda 

Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları” 

konulu bu sempozyuma, yurt dışından ve Türkiye’deki değişik üniversite 

ve kurumlardan, yüzün üzerinde akademisyen katılmaktadır. İki gün 

sürecek olan sempozyumun cumartesi günkü sosyal etkinlik ile son 

bulması planlanmıştır.

Sempozyum, sunulacak olan tebliğler itibariyle, gerçekten kıymetli 

ve zengin bir içeriğe sahiptir. Onun bu kıymeti, hiç şüphesiz ki tebliğlerin 

kitaplaşmasıyla daha da artacak ve kalıcı hale gelecektir. Bu noktada 

katılımcıların tebliğlerini en kısa sürede Sempozyum Tertip Komitesi’ne 

teslim etmeleri bizleri memnun edecektir.

Muayyen bir yaklaşımla başlatılıp sürdürülmekte olan bu sempoz-

yumun nihai hedefine ulaşabilmesi ise bundan sonraki senelerde:

1.  Ermeni İsyanları ve Yansımaları

2.  Birinci Dünya Savaşı ve Tehcir

3.  Bugünkü Türk-Ermeni İlişkileri ve Geleceği: Engeller ve Çözüm 

Yolları


konulu sempozyum çalışmalarının yapılması ile mümkün olabile-

cektir diye düşünmekteyiz.XXVI

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER / CİLT 1

Bu tür etkinlikler, hiç şüphe yok ki, Erciyes ve Nevşehir Üniversite-

lerinin haklı olarak sosyal ve akademik alanlarda atılım içinde olmalarını 

sağlamanın yanında, Türk-Ermeni devletleri arasındaki anlaşmazlı-

ğın giderilmesine de belli oranda fayda sağlayacaktır. Bahis mevzuu 

sistematik yaklaşımın yahut sempozyumlar dizisinin tamamlanması 

halinde ise, Türk-Ermeni ilişkilerinin birçok boyutu, özellikle de siyasi 

yönü, bütün çıplaklığıyla ortaya konmuş olacaktır. Söz konusu çıplak-

lığı yahut ilişkiler detayını, sempozyum tebliğlerinden oluşacak olan, 

20–25 ciltlik külliyatta görmek ve okumak olası olacaktır. Böyle bir 

çalışma yahut külliyat, alanıyla ilgili olarak ciddi bir boşluğu doldur-

masının yanında “Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi”ni ortaya koymanın da 

bir vasıtası olacaktır.

Son olarak, sempozyumun oluşumuna değerli katkılarından dolayı 

Onur ve Bilim Kurulu üyelerine, yoğun programlarına rağmen davetimizi 

kabul etme nezaketini göstererek açılış törenine iştirak etmiş bulunan 

siz değerli zevata ve iştiraklerinden dolayı akademisyen arkadaşlarıma, 

Sempozyum Düzenleme Kurulu olarak, müteşekkir olduğumuzu belirt-

mek isterim.

Ayrıca böyle bir sempozyumun gerçekleşmesi için göstermiş olduk-

ları cömertlikten dolayı Dışişleri Bakanlığı’na ilaveten, Erciyes Üniversi-

tesi Rektörlüğü’ne, Kayseri Valiliği’ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 

ve Eraslan Holding’e teşekkür ederiz.

Ve nihayet, fikri oluşumundan sahneye konuluşuna kadar, bütün 

gayret ve feragatleriyle, sempozyumun yükünü, samimiyetle omuzla-

yan, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Gülbadi Alan 

ve Doç. Dr. Şakir Batmaz’a ve ayrıca öğrenci arkadaşlarıma teşekkür 

ederim.

Saygılarımla.XXVII

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARICengiz UTAŞ

[Erciyes Üniversitesi Rektörü]

Sayın Vali,

değerli bilim insanları,

saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar,

çok kıymetli basın mensupları….

Bilindiği üzere Türk-Ermeni ilişkileri uzun bir geçmişe ve zengin 

bir ortak mirasa sahiptir. Bugün de Türk–Ermeni devlet ve milletleri 

birbirlerine sınır halinde bir arada yaşamaktadırlar. Ancak aralarındaki 

siyasal anlaşmazlıklar bu iki devlet ve milleti diyalogda bulunmaktan 

ve bölgede birer barış unsuru olmaktan alıkoymaktadır. Oysaki Türk 

ve Ermeni devlet ve milletleri arasında tesis edilecek diyalog ve oluştu-

rulacak işbirliği, kendi lehlerine olduğu kadar bölge devletleri için de 

son derecede yararlı olacaktır.

Türk ve Ermeni devletleri arasında söz konusu diyalog ve işbirliğinin 

tesis edilmesinde siyasî ve akademik şahsiyetlere hiç şüphesiz ki büyük 

görevler düşmektedir.

Bu sorumluluğun idrakinde olan Erciyes Üniversitesi 20–22 Nisan 

2006 tarihleri arasında I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 

(EUSAS-I) adı altında, “Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: 

XXVIII

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER / CİLT 1Türk-Ermeni İlişkileri Örneği” 

konulu bir sempozyum düzenlemiş-

tir.

“Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İliş-

kileri Örneği”

 konulu söz konusu sempozyumda, yaklaşık on asırlık 

bir geçmişe sahip olduğu bilinen Türk-Ermeni ilişkilerinin daha ziyade 

Osmanlı boyutu üzerinde durulmuş, edebî, ticarî, hukukî, idarî, sağlık, 

eğitim, sanat ve musiki alanlarındaki Türk-Ermeni toplumlarının bir-

liktelik ve etkileşimleri incelenmeye çalışılmıştır.

Sempozyumun amacı, dinî inanç ve etnik kimliklerine bakılmak-

sızın, bilim insanlarının bir araya gelmelerini sağlayarak aralarında 

bilgi alışverişi, işbirliği ve dayanışmayı artırmak; çok kültürlü Osmanlı 

toplumundaki birlikte yaşama sanatına dair bulguları bilim dünyasının 

hizmetine sunmak; ayrıca Türk-Ermeni toplumları arasındaki iyi ilişki-

lerin yeniden gelişmesine zemin hazırlayarak kültürlerarası hoşgörünün 

sekteye uğramadan devam etmesine ve dolayısıyla da dünya barışına 

katkıda bulunmak olmuştur.

Daha önce gerçekleştirmiş bulunduğumuz sempozyuma yurtdışın-

dan gelen akademisyenlere ilaveten Türkiye’nin 45 değişik kurumundan, 

yüzün üzerinde tebliğli akademisyen iştirak etmiştir. Sempozyuma 

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II’nin katılımı ise ayrı bir onur olmuş, 

etkinliğe hatırı sayılır bir zenginlik kazandırmıştır. Bu katılım ayrıca, 

küreselleşen dünyamızda, sorunlarını bir araya gelerek kendilerinin 

çözebilmeleri için Türk ve Ermeni toplumları adına bir ilk adımı, dün 

olduğu gibi bugün de diyalog ve barış ortamı içerisinde bir arada yaşama 

arayışının destekleyici bir unsuru olmuştur. Sempozyumda sunulan 

tebliğler 4 cilt halinde kitaplaştırılmış ve yoğun talep üzerine ikinci 

baskısı yapılmıştır.

Tebliğlerin İngilizce olarak kitaplaştırılması için de son aşamaya 

gelinmiştir. İngilizce baskıyı bu sempozyumda sizlere ulaştırmayı hedef-

lemiştik. Ancak, teknik imkanlar nedeniyle gecikme oldu. Umarım, 

önümüzdeki ay içinde kitabımızın İngilizce baskısı tamamlayarak sizlere 

ulaştırılmış oluruz. Bu kitabı, dünyanın dört bir yanına, kütüphanelere ve 

bu alanda çalışma yapan bilim adamlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi, önceki sempozyumun da sağladığı müspet 

neticeleri dikkate alarak, Türk-Ermeni üniversite ve akademisyenleri 


XXIX

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

arasında işbirliğini artırmak, Türk ve Ermeni devletleri arasında bir 

diyalog sürecine zemin oluşturmak ve dolayısıyla bugünkü Türk-Ermeni 

Devletleri arasındaki anlaşmazlığa bir son vermek ve dolayısıyla da 

bölgesel barışa katkıda bulunmak amacıyla, Sosyal Araştırmalar Sem-

pozyumun ikincisini bugün burada gerçekleştiriyoruz.

“XIX.(19) Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Dev-

letlerin Politikaları”nı konu alan bu sempozyumun, Türk-Ermeni ilişkile-

rinde yeni bir döneme kapı açacağına, inanıyorum., Ayrıca, değerli bilim 

adamlarımızın bu konudaki görüşlerini açık bir şekilde ortaya koyması 

yanında karanlıkta kalan tüm konuların aydınlığa çıkarılması yönüyle 

de, bu sempozyumun büyük önem taşıdığına inanıyorum.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde büyük emek harcayan Üniver-

sitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nevşehir Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hulagu başta olmak 

üzere, değerli çalışma arkadaşları Doç. Dr. Şakir Batmaz ve Yard. Doç. 

Dr. Gülbadi Alan’a ve katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşek-

kür ediyorum.

Sempozyumun başarılı geçmesi dileklerimle, hepinize sevgi, saygı 

ve hürmetlerimi sunuyorum.


XXXI

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
Download 3.2 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling