Convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de emprego do Concello de Sandiás para o desempeño de


Download 44.19 Kb.
Sana14.08.2018
Hajmi44.19 Kb.

sandiás

Anuncio


Convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da

bolsa de emprego do Concello de Sandiás para o desempeño de

postos de auxiliar de axuda no fogar por esgotamento da lista

anterior.

Polo Acordo da Alcaldía do 25 de maio de 2016, aprobouse a

convocatoria  extraordinaria  e  urxente  para  formar  parte  da

bolsa de emprego para persoas que realicen o servizo "Auxiliar

de axuda no fogar" por esgotamento da listaxe anterior, debido

a aumento de horas asignadas pola Xunta de Galicia ao Concello

de Sandiás.

Duración da bolsa de emprego: durante o 2016, prorrogable

por un ano máis.

Xustificación da necesidade: contratación temporal de auxi-

liares  para  o  servizo  de  axuda  no  fogar  durante  o  ano  2016,

cando sexa necesario, así tamén por aumento de horas conce-

didas de prestación do servizo de axuda no fogar na modalidade

de dependencia, ou cando se trate de cubrir baixas, vacacións,

permisos e outros cesamentos temporais de prestación do ser-

vizo das traballadoras actuais.

1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal

para obra ou servizo determinado.

2.  Xornada:  por  determinar  segundo  a  necesidade  de  cada

momento.

3.  Servizo:  servizos  sociais,  axuda  no  fogar  do  Concello  de

Sandiás.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contrata-

ción.


6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: debido á

urxencia da contratación para a prestación do servizo é de 5

días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación

deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario

de 9.00 a 14.00 h (se o día en que finalice o prazo de presen-

tación de instancias fose sábado ou día inhábil o prazo finaliza-

rá o primeiro día hábil seguinte).

1. O texto íntegro das bases de selección está publicado no

taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás, situado nas ofi-

cinas municipais e súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxi-

na web do Concello de Sandiás e no taboleiro de anuncios do

Concello de Sandiás.

O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.Anuncio

Convocatoria extraordinaria y urgente para formar parte de

la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Sandiás para el des-

empeño de puestos de auxiliar de ayuda en el hogar por ago-

tamiento de la lista anterior.

Por el Acuerdo de la Alcaldía de 25 de mayo de 2016, se apro-

bó la convocatoria extraordinaria y urgente para formar parte

de la bolsa de empleo para personas que realicen el servicio

"Auxiliar  de  ayuda  en  el  hogar"  por  agotamiento  del  listado

anterior debido a aumento de horas asignadas por la Xunta de

Galicia al Ayuntamiento de Sandiás.

Duración de la bolsa de empleo: durante el 2016 prorrogable

por un año más.

Justificación de la necesidad: contratación temporal de auxi-

liares  para  el  servicio  de  ayuda  en  el  hogar  durante  el  año

2016, cuando sea necesario, así también por aumento de horas

concedidas de prestación del servicio de ayuda en el hogar en

la  modalidad  de  dependencia,  o  cuando  se  trate  de  cubrir

bajas, vacaciones, permisos y otros ceses temporales de pres-

tación del servicio de las trabajadoras actuales.

1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal

para obra o servicio determinada.

2.  Jornada:  por  determinar  según  la  necesidad  de  cada

momento.

3.  Servicio:  servicios  sociales,  ayuda  en  el  hogar  del

Ayuntamiento de Sandiás.

4. Sistema de selección: concurso de méritos.

5. Duración del contrato: según la necesidad de la contrata-

ción.

6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: debido a

la urgencia de la contratación para la prestación del servicio es

de 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOP, en el Registro General

del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 h (si el día en que

finalice el plazo de presentación de instancias fuera sábado o

día inhábil el plazo finalizará el primero día hábil siguiente).

El texto íntegro de las bases de selección está publicado en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás, situado en

las oficinas municipales y su página web (www.sandias.es).

Los  anuncios  sucesivos  se  publicarán  exclusivamente  en  la

página  web  del  Ayuntamiento  de  Sandiás  y  en  el  tablón  de

anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.

El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.

R. 1.648

sandiás

Anuncio


Unha vez aprobadas as bases de selección para a contratación

de  dúas  persoas  para  atención  da  Biblioteca  e  da  Casa  da

Lagoa, publícase o resumo da convocatoria para xeral coñece-

mento  e  chamamento  ao  concurso  (Subvención  Mocidade  da

Deputación Provincial de Ourense):

1.- Número e denominación das prazas: auxiliar para atención

da Biblioteca e da Casa da Lagoa (dous auxiliares).

2.-  Modalidade  de  contratación:  contrato  laboral  temporal

por obra/servizo determinado a tempo completo.

3.- Duración do contrato: tres meses.

4.- Sistema de selección: concurso.

5.-  Prazo  e  lugar  de  presentación  de  solicitudes:  dez  días

naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anun-

cio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a

14.00 h (se o día en que finalice o prazo de presentación de ins-

tancias fose sábado ou día inhábil, o prazo finalizará o primeiro

día hábil seguinte.

1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no tabo-

leiro de anuncios do concello situado nas oficinas municipais e

na súa páxina web (www.sandias.es).

2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxi-

na web do concello (www.sandias.es) e no taboleiro de anun-

cios do Concello de Sandiás.

Sandiás, 20 de maio de 2016. O alcalde. 

Asdo.: Felipe Traveso García.

Anuncio

Una vez aprobadas las bases de selección para la contratación

de dos personas para atención de la Biblioteca y de la Casa de

la Laguna, se publica el resumen de la convocatoria para gene-

ral  conocimiento  y  llamamiento  al  concurso  (Subvención

Juventud de la Diputación Provincial de Ourense):

B o l e t í n   O f i c i a l   P r o v i n c i a   d e   O u r e n s e  

n . º   1 2 1   ·   V e n r e s ,   2 7   m a i o   2 0 1 6

15

ANUNCIO SANDIAS AUX AXUDA FOGAR1.- Número y denominación de las plazas: auxiliar para aten-

ción de la Biblioteca y de la Casa de la Laguna (dos auxiliares).

2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por

obra/servicio determinado a tiempo completo.

3.- Duración del contrato: tres meses.

4.- Sistema de selección: concurso.

5.-  Plazo  y  lugar  de  presentación  de  solicitudes:  diez  días

naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este

anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en

horario de 9:00 a 14:00h (si el día en que finalice el plazo de

presentación de instancias fuese sábado o día inhábil el plazo

finalizará el primer día hábil siguiente.

1. El texto íntegro de las bases de selección se publicará en

el tablón de anuncios del ayuntamiento situado en las oficinas

municipales y en su página web (www.sandias.es).

2. Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la

página web del ayuntamiento (www.sandias.es) y en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.

Sandiás, 20 de mayo de 2016. El alcalde. 

Fdo.: Felipe Traveso García.

R. 1.647

sarreaus

Edicto


Quedou definitivamente aprobado o orzamento deste con-

cello para o exercicio económico de 2016, ao non presenta-

ren reclamacións contra a aprobación inicial, acordada polo

Pleno na sesión realizada o día 29 de abril de 2015, así como

as bases de execución, o anexo de investimentos e o anexo

de persoal.

En cumprimento do disposto no artigo 112 da Lei 7/1985, do

2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no artigo

169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de maio, polo

que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facen-

das  locais,  publicase  que  o  citado  orzamento  ascende  a

897.000,00 € ( oitocentos noventa e sete mil euros), corres-

pondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación

se relacionan.

Estado de gastos: Euros

Cap. 1.-Gastos de persoal: 442.584,17 

Cap. 2.-Gastos e bens correntes e servizos: 260.560,00 

Cap. 3.-Gastos financeiros: 6.000,00 

Cap. 4.-Transferencias correntes: 77.450,00 

Cap. 6.-Investimentos reais: 105.405,29

Cap. 7.-Transferencias de capital: ---

Cap. 9.-Activos financeiros: ---

Cap. 9.-Pasivos financeiros: 5.000,00

Total de gastos: 897.000,00

Estado de ingresos: Euros

Cap. 1.-Impostos directos: 166.000,00 

Cap. 2.-Impostos indirectos: 10.000,00 

Cap. 3.-Taxas e outros ingresos: 112.400,00 

Cap. 4.-Transferencias correntes: 463.000,00 

Cap. 5.-Ingresos patrimoniais: 8.600,00 

Cap. 6.-Alleamento de investimentos reais: 2.100,00 

Cap. 7.-Transferencia de capital: 137.000,00

Cap. 8.-Activos financeiros: ---

Cap. 9.-Pasivos financeiros: --- 

Total ingresos: 897.000,00

Na referida sesión, acordouse tamén aprobar o anexo de per-

soal que, de acordo co establecido no artigo 127 do Real decre-

to lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce a conti-

nuación:

A) Persoal funcionario

1.-Habilitación de carácter nacional.

1.1.-Unha praza de secretario-interventor, subgrupo A1. Nivel

de complemento de destino 26. Desempeñada en propiedade.

2.-Subescala de administración xeral.

2.1.-Subescala administrativa.

2.1.1.-Unha praza de administrativo, subgrupo C1. Nivel de

complemento de destino 18. Desempeñada en propiedade.

3.-Subescala auxiliar de administración xeral.

3.1.-Unha  praza  de  auxiliar  administrativo,  subgrupo  C2.

Nivel de complemento de destino 14. Desempeñada en propie-

dade.

4.-Escala de administración especial.4.1.-Técnico de promoción económica e xestión administrati-

va,  subgrupo  C1.  Nivel  de  complemento  de  destino  18.

Desempeñada en propiedade.

B) Persoal laboral.

1.-Persoal laboral fixo.

Operario servizo varios – 1.

Encargada limpeza – 1

2.- Persoal laboral temporal.

2.1.-Auxiliar axuda no fogar – 6

2.2.-Chofer rozadora – 2.

A/Membros da Corporación con dedicación parcial:

Alcalde: retribucións brutas mensuais 1.760,47 € (14 pagas).

Concelleira  (area  economía  e  facenda)  brutos  mensuais

1.000,00€ (14 pagas).

B/Retribución dos membros da Corporación por asistencia a

sesión dos distintos órganos municipais:

Por asistencia a plenos: 100 €.

Por asistencia á Xunta de Goberno Local: 100 €.

Por asistencia a outros órganos colexiados con representación

municipal: 100 €

Presidencia comisións: 200 €.

Sarreaus, 24 de maio de 2016. O alcalde. Edicto

Ha quedado aprobado de modo definitivo el presupuesto de

este ayuntamiento para el ejercicio económico de 2016, al no

presentarse reclamaciones contra la aprobación inicial, acor-

dada por el Pleno en la sesión celebrada el día 29 de abril de

2016, así como las bases de ejecución, el anexo de inversiones

y el anexo de personal.

En cumplimiento de lo que dispone en el artículo 112 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local y en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las  Haciendas  Locales,  se  publica  que  dicho  presupuesto

asciende  a  897.000,00  €  (ochocientos  noventa  y  siete  mil),

correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continua-

ción se relacionan según el siguiente detalle:

Estado de gastos: Euros

Cap. 1.- Gastos de personal: 442.584,17 

Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios: 260.560,00 

Cap. 3.-Gastos financieros: 6.000,00 

Cap. 4.-Transferencias corrientes: 77.450,00 

Cap. 6.-Inversiones reales: 105.405,29

Cap. 9.-Pasivos financieros: 5.000,00

Total de gastos: 897.000,00

Estado de ingresos: Euros

Cap. 1.-Impuestos directos: 166.000,00 

Cap. 2.-Impuestos indirectos: 10.000,00 

B o l e t í n   O f i c i a l   P r o v i n c i a   d e   O u r e n s e  

n . º   1 2 1   ·   V e n r e s ,   2 7   m a i o   2 0 1 6

16

ANUNCIO SANDIAS AUX AXUDA FOGAR
Download 44.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling