Createdbynomonkhon


Download 279.23 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.09.2020
Hajmi279.23 Kb.

Quest

i

ont

ype1“

Basi

cDescr

i

pt

i

on”CREATEDBYNOMONkhON”

Bumi

sol

gaqar

ang:Tel

lmeaboutyourhomet

own

Bi

rqarashdaoddi

ysavol

gao’

xshaydi

.Testtopshi

ruvchiyoddatuti

sh

kerakkiexami

nerbusavol

nisi

znitug’

ul

i

bo’

sganshahri

zhaqi

dani

madur

bi

l

i

shuchunso’

ramayabdi

Unutmang:I

mti

honol

uvchi

ga,si

zni

nghayoti

ngzniyokisi

zaytgani

stal

gan

narsaqi

zi

qemas.I

mti

honol

uvchishunchakii

shi

nibaj

aryabdi

.Buqanaqa

i

shsi

znii

ngl

i

zti

l

i

zdagigapri

shi

zgabel

gi

l

anganbahol

ashti

zi

mibo’

yi

cha

bahol

ash.

I

mti

xonol

uvchisi

zdanbusavol

nihamso’

rashimumkun:“Showmeyour

abi

l

i

tytodescri

besomethi

ng(apl

ace)andgi

vemesometownorci

ty

vocabul

ary”

Buj

avobgae’

t

i

borber

i

ng

"IcomefromNamangan.Iamnati

veofthi

sci

ty.Therearemanyhi

stori

cal

bui

l

di

ngs.Wehaveal

lthefaci

l

i

ti

esyouneed…goodpubl

i

ctransport,a

goodshoppi

ngcentre.I

t`sni

ce!

Agar

dabuj

avobgaqar

asakexami

nergasi

zni

nggapi

r

i

shqobi

l

yat

i

ngi

zni

ochi

bber

adi

ganbi

r

ornar

sayo’

q.Bi

zbuj

avobnibahol

ashsi

st

emasi

ga

qo’

yadi

ganbo’

l

sak,buj

avobdasi

zni

ngyuqor

ibalol

i

shi

zgasabab

bo’

l

adi

ganbi

r

ornar

sayo’

q.

Kel

i

ngshuj

avobnibi

rbahol

abchi

qsakj

adval

gae’

ti

borberi

ng!

•Theansweri

sshort/di

rect

Javobqi

sqa

•I

tdoesnotcontai

nanyl

i

nki

ng

wordsorphrases

Javobhechqanaqabog’

l

ovchi

so’

zl

aryokii

boral

artashki

l

topmagan

•Therearenoexampl

esof

uncommonvocabul

ary.

Undakamuchraydi

ganso’

zyoki

so’

zbi

ri

kmal

ari

gaoi

dmi

sol

l

aryo’

q

Therei

snoi

di

omati

cl

anguage

I

di

omati

c(i

boravi

y)ti

lmavj

udemas

Thegrammari

scorrectbuti

ti

svery

basi

cgrammar

Grammati

kato’

g’

ri

,l

eki

nj

uda

asosi

y(oddi

y)grammati

ka

•Therearenocompl

exsentence

structures.

Gapl

arj

udaoddi

y,Murakkabgap

tuzi

l

masiyo’

q

•Thetenseusei

sl

i

mi

ted.

Zamonl

ari

shl

ati

l

i

shichekl

angan

Shuni

nguchunbuj

avob4-

5bal

l

gaar

zi

ydi

(xosdi

r

).

Endibuj

avobgae’

t

i

bor

i

mi

zniqar

at

ami

z!

!

!

Wel

lasyoucanprobabl

yguessIcomefromNamanganandIhavel

i

ved

hereal

lmyl

i

fe,al

thoughatthemomentI

'

mstudyi

ngi

nanotherci

ty-

Tashkent.Isupposei

fIhadtodescri

beNamangan,thefi

rstthi

ngIwoul

d

sayi

sthati

t'

sabsol

utel

yenormous,maybeevenoneofthebi

ggestci

ti

esi

n

Uzbeki

stanIguess.I

t'

ssobi

gi

nfactthateventhel

ocal

shaveprobl

ems

fi

ndi

ngthei

rwayaround.Anothersi

gni

fi

cantcharacteri

sti

ci

sthati

toffers

exampl

esofbothcl

assi

calandcontemporaryarchi

tecture.Actual

l

ysome

oftheUzbeki

stan'

smostrenownedl

andmarksare"Cocacol

a"i

nthe

mi

ddl

eofNamangan.

Buj

avobbi

ri

nchij

avobgani

sbatananchasi

fatl

i

,ko’

rni

bturi

bdi

.Kel

i

ngbu

j

avobnihambahol

abchi

qsakvanegabi

ri

nchij

avobdansi

fatl

iekanl

i

gi

ni

hamko’

ri

bchi

qami

z

•I

ti

sl

ongbutdoesn'

tmoveaway

fromthetopi

c/questi

on

Uzunl

eki

nmavzudanqochi

l

magan/

savol

danchetl

ashi

l

magan,

uzoql

ashmagan

•I

tcontai

nsl

i

nki

ngphrases.

Bog’

l

ovchiso’

zl

arvabog’

l

angan

j

uml

al

arnio’

zi

chi

gaol

adi

•I

tcontai

nsonei

di

om.

Bi

ttai

di

oma(i

bora)bor

•I

tcontai

nssomeuncommon

vocabul

ary.

•Thevocabul

aryi

stopi

c-

speci

fi

c.

Undakamuchraydi

ganso’

zl

ar

i

shl

ati

l

gan

So’

zl

ar(l

ug’

at)mavzugaoi

d

(foydal

ani

l

gan)

I

tcontai

nsexampl

esofcompl

ex

Murakkabj

uml

al

arvabi

ri

kmal

arga

sentencestructures

mi

sol

l

arbor.Murakkabgap

strukturasibor

•I

tcontai

nsami

xoftenses.

Harxi

lzamonl

ardanfoydal

ani

l

gan.

Zamonl

araral

ashmasimavj

ud

•Thegrammari

scorrect(eveni

n

thel

ongerstructures).

Grammati

kato’

g’

ri

(hattouzun

struktural

ardanfoydal

ani

l

ganbo’

l

sa

ham

Buj

avobsi

zgabaxol

ashsi

stemasi

dayuqoribaxoqo’

yi

shgasababbo’

l

adi

.

Descri

pt

i

onSt

ruct

ures!

!

!

Qachonkisi

z“

descr

i

pt

i

onquest

i

on”j

avobber

gani

zda,si

zboshl

ovchi

i

bor

al

ar

danfoydal

ani

bboshl

ashi

zzar

ur

.(

Buul

ovchiso’

zl

aryokimaxsus

so’

zl

arbo’

l

i

shimumki

n.

)Eht

i

molsi

zbuso’

zl

ar

danf

oydal

anar

si

z:OKt

hen.

.

,

al

r

i

ght

.

.

,youknow…,act

ual

l

y,wel

l

,f

i

r

stofal

lBi

zeshi

tuvchi

ga“Si

gnal(i

shora)i

boral

ani

”ungabi

ri

nchiqi

sm

kel

ayotgani

gai

shoraqi

l

i

shuchunqo’

shaol

ami

z.

Thefi

rstthi

ngIshoul

dmenti

oni

s

that.

.

.

Menesl

ati

bo'

ti

shi

mkerakbo'

l

gan

bi

ri

nchinarsabu.

.

.

Thepoi

ntI

'

dl

i

ketobegi

nwi

thi

s

that.

.

.

Shubi

l

anboshl

amoqchi

manki

,bu.

.

.

Icoul

dstartoffbysayi

ngthat.

.

.

Menbubi

l

anboshl

ashi

mmumki

n.

.

Ineedtostartoffbypoi

nti

ngout

that.

.

Bui

shorabi

l

anboshl

ashi

mkerak.

.

Menboshl

ashi

mkerakbo’

l

gan

i

shorabu…

Themai

nthi

ngyouneedtoknowi

s

that.

.

.

Bi

l

i

shi

ngi

zkerakbo'

l

ganasosi

y

narsabu…

IsupposeIshoul

dbegi

nby

hi

ghl

i

ghti

ngthefactthat.

.

.

Menbuni

(gapi

mni

)haqi

qatni

ta'

ki

dl

abboshl

ashi

mkerakdeb

o'

yl

ayman.

.

Menbunifaktnitaki

dl

ashorqal

i

boshl

ashi

mkerakdebo’

yl

ayman.

.

Youmay(ormaynot)beawarethat

i

nfact.

.

.

Si

zbubi

l

i

shi

ngi

zmumki

nyokiyo’

q,

asl

i

da.

.

Ireal

l

yneedtoki

ckoffwi

ththepoi

nt

that.

.

.

Menchi

ndanhamshubi

l

an

boshl

ashi

mkerak.

.

.

Act

i

vi

t

y!

!

!

Mi

soluchunsavol

;Tel

lmeaboutt

hest

r

eett

hatyoul

i

vei

n(o’

zi

ngi

z

yashaydi

ganko’

chahaqi

daayt

i

bber

i

ng)

Ko’

changi

zhaqi

dasi

zt

a`

r

i

f

l

abber

aol

adi

ganmuhi

mbi

rj

i

hat

i

nio’

yl

ang(bu

j

oyl

ashi

shi

,o’

l

cham,ko’

r

i

shivabi

nol

arbo’

l

shimumki

n)Bi

r

i

nchif

i

krmur

akkabj

uml

al

arbi

l

ani

shl

abchi

qi

l

i

shiker

ak.Pasdagi

mi

sol

gaet

i

borber

i

ng!

!

!

Thefi

rstthi

ngIwoul

dsayi

sthati

t'

sabsol

utel

yenormous,maybeeven

oneofthebi

ggestci

ti

esi

nUzbeki

stanIguess.

"

Bugapoddi

yammofakt

l

arbi

l

ani

bor

al

ar

niqo’

shi

shni

ngengeff

ekt

i

vyo’

l

iva

nat

i

j

adamur

akkabt

uzi

l

i

shpaydobo’

l

di

.Buyer

dat

estt

opshi

r

uvchiqanday

“maybeeven”or

qal

iqo’

shi

mchamal

umot

l

arqo’

shgani

gaet

i

borber

i

ng!

!

!

Endit

o’

l

i

qst

r

ukt

ur

abi

l

ant

ani

shami

z!

!

!

(

1)Lead-

i

nphrase

(

2)1stpoi

nt

i

ngphrase(

j

adval

daber

i

l

gan)

(

3)Poi

nt1

(

4)Li

nki

ngword/phr

ase+det

ai

laboutpoi

ntI

(

5)2ndpoi

nt

i

ngphrase(

past

daj

adval

daber

i

l

gan)

(

6)Poi

nt2

(

7)Li

nki

ngward/phr

ase+det

ai

laboutpoi

nt2

(

8)3r

dpoi

nt

i

ngphrase(

past

daj

adval

daber

i

l

gan)

(

9)Poi

nt3

(

10)Li

nki

ngword/phrase+det

ai

laboutpoi

nt3

Tepada1chipoi

nt

i

ngphr

aseko’

r

di

kshuni

nguchunmensi

zl

ar

gaker

ak

bo’

l

adi

gan2chiva3chi“poi

nt

i

ngphr

ase”l

ar

niber

i

bket

aman.

2-Poi

nt

i

ngphrasegami

sol

l

ar!

!

!

Anot

herpoi

ntwhi

chIcoul

daddi

s

t

hat

.

.

.

Yanabi

rqo’

shi

mchaqi

l

i

bayt

a

ol

adi

gannar

sam shukiAsecondfeat

ur

ewhi

chIshoul

d

ment

i

oni

st

hat

.

Ment

a'

ki

dl

ashi

m ker

akbo'

l

gan

i

kki

nchixususi

yatshukiAswel

last

hat

,1coul

dsayt

hatShuni

ngdek,menbuniayt

i

shi

m

mumki

nki

.

.

.(

ayt

aol

aman)

Ont

opoft

hatIcanal

soaddt

hat

.

.

. Buni

ngust

i

gamenbuniham

qo’

shaol

aman.

.

.

Al

so,IsupposeIshoul

dsayt

hat

.

Bundant

ashqar

i

,menbuniayt

i

shi

m

ker

akdebo'

yl

ayman.

.

.

3-Poi

nt

i

ngphrasegami

sol

l

ar!

!

!

AndIshoul

dn'

tfor

gett

oment

i

on

t

hat

.

.

.

Shunihamunut

masl

i

gi

m ker

ak.

.

.

I

naddi

t

i

onwhatI

'

vej

ustsai

d,Ican

addt

hatHozi

r

gi

naayt

ganl

ar

i

mgaqo'

shi

mcha

r

avi

shdamenbuniqo'

shaol

aman…

Somet

hi

ngel

set

hatIneedt

o

commentoni

st

hatShar

hl

ashi

m ker

akbo'

l

ganyanabi

r

nar

sabu…

IguessIcoul

dal

sor

emar

kont

he

factt

hatO'

yl

aymanki

,menshuni(

fakt

ni

dal

i

l

ni

)

hamt

a'

ki

dl

ashi

m mumki

n.

.

.

Agar

dasi

zbust

r

ukt

ur

adanfoydal

ansangi

zsi

zdat

axmi

manbunaqa

ko’

r

ni

shpaydobo’

l

adi

!

!

!

“Wel

lfi

rstofal

l

,Themai

nthi

ngyouneedtoknowi

sthat.

.

.

(poi

nt1)…I

n

fact…(detai

l

1)…OntopofthatIcanal

soaddthat.

.

.

(poi

nt2)…whi

ch

means…(detai

l

2)…I

naddi

ti

onwhatI

'

vej

ustsai

d,Icanaddthat…(poi

nt3)…

soactual

l

y(detai

l

3)…

Wel

lasyoucanprobabl

yguessIcomefromNamanganandIhavel

i

vedhereal

lmyl

i

fe,al

thoughatthemomentI

'

mstudyi

ngi

n

anotherci

ty-

Tashkent.Isupposei

fIhadtodescri

beNamangan,thefi

rstthi

ngIwoul

dsayi

sthati

t'

sabsol

utel

yenormous,maybe

evenoneofthebi

ggestci

ti

esi

nUzbeki

stanIguess.I

t'

ssobi

gi

nfactthateventhel

ocal

shaveprobl

emsfi

ndi

ngthei

rwayaround.

Anothersi

gni

fi

cantcharacteri

sti

ci

sthati

toffersexampl

esofbothcl

assi

calandcontemporaryarchi

tecture.Actual

l

ysomeofthe

Uzbeki

stan'

smostrenownedl

andmarksare“Cocacol

a"i

nthemi

ddl

eofNamangan.

Busavol

ar

gao’

zi

ngi

zshut

ar

zdaj

avobber

i

bko’

r

i

ng!

!

!

1.Tel

lmeaboutt

hehouse/f

l

atyoul

i

vei

n.

2.Tel

lmeaboutyourci

t

y.

3.Descr

i

beyourhomet

own.

4.Whati

syourmai

nambi

t

i

on?

5.Tel

lmeaboutyourj

ob.

6.Tel

lmeaboutyourf

ami

l

y.

Si

zl

ar

gayoqgandeganumi

ddamanxat

ovakamchl

i

kl

aruchunuzr!

!

!

Fi

krvamul

ohazal

aruchun

Tel

egr

am kanal

i

mi

z:

@Abdul

l

oh_Ahmadal

i

evi

ch

t

.

me/I

ELTS_uz_eng

@nomka22

@i

el

t

s_uz_megazi

yo_bot

Foydal

ani

l

gandamanbako’

r

sat

i

l

i

shiker

ak!

!

!

Download 279.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling