Çukurova üNİversitesi jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ


Download 14.86 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/22
Sana26.11.2017
Hajmi14.86 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

 
Keywords: Biogenic, Biogeochemistry, Accumulation Level, Fauna, Framework, 
Mollusc, Taxonomy 
 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
118
Tire-Akçaşehir Kömürlerinin Yaşı ve Paleoekolojisi, Küçük Menders Grabeni 
Güney Kenarı, Batı Anadolu 
 
Age and Palaeoecology of Tire–Akçaşehir coals, South Margin of Küçük Menderes Graben, 
Western Anatolia 
 
Tahir EMRE 
1
, Metin TAVLAN 
2
 ve Mehmet Serkan AKKİRAZ 

1
Dokuz Eylül University, Department of Geological Engineering, TR-35100 Bornova/İzmir 
2
Bosphorus Nickel Madencilik Tic. A.Ş.,İzmir 
mtavlan@enickel.co.uk

serkan.akkiraz@deu.edu.tr
  
 
ÖZ 
 
Küçük Menderes Grabeni’nin güney kenarının orta kesiminde yer alan Tire-Akçaşehir 
dolaylarında, Menderes Masifi Çine Asmasifi’nin metamorfitleri temeli oluşturur. 
Metamorfitleri, Neojen-Kuvaterner yaşlı karasal tortullar açısal uyumsuz olarak üstler. 
Bu tortullar; birbirlerini açısal uymsuzlukla üstleyen, Orta Miyosen yaşlı Ayaklıkırı 
formasyonu, Pliyo-Pleyistosen yaşlı Karatekke formasyonu ve Holosen yaşlı 
alüvyonlardır. Ayaklıkırı formasyonu göl ve akarsu çökellerinden, Karatekke 
formasyonu alüvyon yelpazesi çökellerinden oluşur. En genç çöküntü alanlarını 
dolduran alüvyonlar geniş düzlükleri oluşturur. Küçük Menderes Grabeni’nin doğu 
ucunda etkili olan K-G, KD-GB ve KKD-GGB doğrultulu sıkıştırma ve çekme 
kuvvetleri yöredeki havzaların evrimini ve tortul dolgusunun geometrisini denetlemiştir 
(Emre ve Sözbilir 2007). Yakın tarihli Tire depremlerini (koeriboun: 
www.koeri.boun.edu.tr
), bölgede tektonik etkinlik günümüzde de sürdüğünün kanıtıdır. 
Göl ve akarsu tortullarından oluşan Ayaklıkırı formasyonu, Akçaşehir yöresinde, 
Küçük, Orta ve Büyük Damar adlı üç kömür düzeyi içerir. Bu damarlardan alınan, 
palinolojik amaçlı örnekler incelenmiştir. Ayırtlanan palinomorfların tür çeşitliliği 
zengin ancak sayıları azdır. Bu çalışmada toplam 19 cins ve 18 tür belirlenmiştir. 
Angiospermler, gymnosperm ve sporlara oranla yüksek yüzdeyle temsil edilmektedir. 
Elde edilen formlar, Türkiye Orta Miyosen’i için, Polypodiaceoisporites 
marxheimensisPolypodiaceoisporites sp., Laevigatosporites haardtiSequoiapollenites 
polyformosus,  Cyacadopites sp., Ephedripites   sp., Inaperturopollenites dubius
Cupressacites insulipapillatus,  Pityosporites microalatus,  Pityosporites spp., 
Podocarpidites libellus
Triatripollenites rurensis
Momipites punctatus
Subtriporopollenites simplexPolyvestibulopollenites verusTricolpopollenites henrici
Polyporopollenites undulosus,  Cyrillaceaepollenites megaexactus,  Tricolpopollenites 
densus,  Tricolpopollenites microhenrici,  Tricolporopollenites microreticulatus
Tricolporopollenites cingulum ssp. pusillus ve Periporopollenites sp. (thallictrum tip) 
karakteristik bir topluluktan oluşmaktadır.  
Toplulukta gözlenen Pityosporites microalatus  (Pinus), Podocarpidites libellus 
(Podocarpus)  ve  Tricolporopollenites cingulum ssp. pusillus  (Castanae) türleri, 
tortulaşma sırasındaki yüksek topoğafyayı (dağ ortamı) belirtmektedir. Ayrıca 
topluluktaki  Triatriopollenites  rurensis (Myricaceae) ve Inaperturopollenites  dubius 
(Taxodiaceae) türleri ise alçak alanlardaki bataklık bölgelerin varlığına işaret 
etmektedir.  Momipites punctatus  (Engelhardia),  Subtriporopollenites simplex  (Carya) 
ve  Polyporopollenites undulosus  (Ulmus) formlarının örneklerdeki varlığı ise alçak 
alan,  ırmak kenarı ortamı simgelemektedir. Ayrıca palinolojik topluluğa dayalı 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
119
paleoiklimsel koşullar, Mosbrugger ve Utescher (1997) tarafından geliştirilen 
“Coexistence Approach” yöntemi kullanılarak tartışılmıştır.  
Anahtar sözcükler: Küçük Menderes Grabeni, Neojen-Kuvaterner Karasal Tortullar, 
Orta Miyosen, Akçaşehir Kömürleri, Paleoekoloji. 
 
Bu çalışmayı DEÜ Rektörlüğü ( 04.KB.FEN.032 nolu DEÜ AFS projesi) desteklemiştir. 
 
ABSTRACT 
 
Metamorphites of the Çine Submassif belonging to Menderes Massif which crops out 
surrounding of Tire–Akçaşehir located to center of southern margin of the Küçük 
Menderes Graben constitute to basement. Neogene–Quaternary terrestrial sediments 
unconformably overlie the metamorphites. These sediments consist of three different 
formations, which unconformably overlie each other, namely the Middle Miocene 
Ayaklıkırı, the Plio–Pliocene Karatekke and the Holocene alluvium. The Ayaklıkırı 
Formation composes of lacustrine and fluviatile sediments. The Karateke Formation is 
made up of alluvial fan deposits. The youngest depression fields filled by alluvium form 
wide plains. N–S, NE–SW and NNE–SSW trending compressional and extensional 
strenghts controlled the geometry of the sedimentary succesion and the tectonic 
evolution of the basin (Emre and Sözbilir 2007). Tectonic activity still continus as 
evidenced by Tire earthquakes recently occurred (koeriboun: 
www.koeri.boun.edu.tr
). 
The Ayaklıkırı Formation including lacustrine and fluviatile sediments consists of three 
coal levels namely small, middle and major seams on Akçaşehir locality. The samples 
obtained from coal seams have palynologically been examined. Totally, 19 genara and 
18 species have been determined in this study. Angiosperms are represented by high 
percentages compared to gymnosperms and spores. The palynological assemblage is 
made up of characteristic Middle Miocene palynomorphs which are 
Polypodiaceoisporites marxheimensis,  Polypodiaceoisporites  sp.,  Laevigatosporites 
haardti,  Sequoiapollenites polyformosus,  Cyacadopites sp., Ephedripites sp., 
Inaperturopollenites dubius,  Cupressacites insulipapillatus,  Pityosporites microalatus
Pityosporites spp., Podocarpidites libellus,  Triatripollenites rurensis,  Momipites 
punctatus
Subtriporopollenites simplex
Polyvestibulopollenites verus
Tricolpopollenites henrici,  Polyporopollenites undulosus,  Cyrillaceaepollenites 
megaexactus
Tricolpopollenites densus
Tricolpopollenites microhenrici
Tricolporopollenites microreticulatus,  Tricolporopollenites cingulum ssp. pusillus and 
Periporopollenites sp. (thallictrum type). 
Presence of Pityosporites microalatus  (Pinus),  Podocarpidites libellus  (Podocarpus) 
and  Tricolporopollenites cingulum ssp. pusillus  (Castanae) species indicates a high 
topography throughout sedimentation. Additionally, presence of Triatriopollenites 
rurensis (Myricaceae) and Inaperturopollenites dubius (Taxodiaceae) determines 
swamp areas on lowlands. Momipites punctatus  (Engelhardia),  Subtriporopollenites 
simplex  (Carya) and Polyporopollenites undulosus  (Ulmus) in the assemblage define 
lowland and riparian environment. Additionally, palaeoclimatic conditions on the basis 
of palynological assemblage have also been discussed using the Coexistence Approach 
method proposed by Mosbrugger and Utescher (1997) 
 
Keywords:  Küçük Menderes Graben, Neogene – Quaternary Terrestrial Sediments, 
Middle Miocene, Akçaşehir coals, Palaeoecology 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
120
Batı - Orta Toroslarda Denizel Miyosen Çökellerinin Planktik Foraminifer 
Biyostratigrafisi ve Korelasyonu 
 
Planktic Foraminiferal Biostratigraphy And Correlation Of The Marinal Miocene Sediments İn 
West and Middle Taurus  
 
Tülay KÖKSOY 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 34320, Avcılar,İstanbul 
tulay@istanbul.edu.tr
  
 
ÖZ 
Batı ve Orta Toroslar’da birbirinden bağımsız olarak gelişen Neojen havzalarının 
oluşumu ve kapanımı kronostratigrafik olarak farklılıklar gösterir. Neojen havzalarının 
denizel çökel sınırları; Antalya-Korkuteli dolayında Akitaniyen- Langiyen, Antalya- 
Manavgat dolayında Üst Oligosen- Messiniyen, Isparta- İmrezi dolayında Akitaniyen- 
Langiyen, Mersin- Mut dolayında; Akitaniyen- Serravaliyen’dir.  
 
Batı ve Orta Toroslar’da Miyosen süresince etkili olan açık denizin oluşturduğu istif
oldukça kalın ve yaygın yüzlekler halindedir. Bunlardan  Sinekçi (Antalya-Korkuteli), 
Geceleme (Antalya- Manavgat); Güneyce (Isparta- İmrezi), Köselerli (Mersin- Mut) 
formasyonları; kiltaşı, kumtaşı, killi kireçtaşı ve yumuşak marn litolojilerinden  oluşur 
ve bol miktarda planktik foraminifer içerirler.  
Bu yüzleklerde  Oligosen/ Miyosen sınırı, biyostratigrafik olarak uyumlu geçişli  –  
denizel birimlerin bulunmaması nedeniyle Erken Akitaniyen (Erken Alt Miyosen) 
belirlenememiştir.  
 
Batı ve Orta Toroslarda çalışılan Miyosen istiflerinde 8 cins 23 tür planktik foraminifer 
ayırtlanmış, tabanda Üst Akitaniyen (Alt Miyosen)’den tavanda Serravaliyen (Orta-Üst 
Miyosen)’e kadar, Catapsydrax dissimilis, Globigerinoides trilobus trilobus, 
Praeorbulina glomerosa curva, Orbulina suturalis, Globorotalia fohsi, G. mayeri 
standart planktik foraminifer zonları tanımlanmış ve  Miyosen çökellerinin stratigrafik 
sınırlarının farklılıkları planktik foraminifer biyostratigrafisi ile belirtilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Biyostratigrafi, Miyosen, Planktik foraminifer,Toros. 
 
ABSTRACT 
 Formation and closure of Neogene Basins which have been developed independently 
from each others in West and Middle Taurus indicates significant chronostratigrafical 
differences. Boundaries of marine sediments in Neogene basins range from Aquitanian- 
Langian around Antalya-Korkuteli; Upper Oligocene- Messinian around Antalya-
Manavgat to Aquitanian- Langian around Isparta – Imrezi; and also Aquitanian- 
Serravalian around Mersin – Mut. Sedimentary sequence formed in an open marinal 
environement at the western and middle Taurides during Miocene is significantly thick 
and widespread in the study area. Formations of Sinekçi (Antalya-Korkuteli), Geceleme 
(Antalya- Manavgat); Güneyce (Isparta- İmrezi) and also Köselerli (Mersin- Mut) are 
composed of claystones, clayey limestone, sandstones and soft marls; and include 
abundantly Planktic Foraminiferas. Oligocene / Miocene boundary could not be 
determined because biostratigrafically transitive marine units with Planktic 
Foraminiferas could not be found in the study area. 8 genus and 23 species have been 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
121
distinguished in the Miocene sequences studied in Western and Middle Taruides; and 
standard planctic foraminifera zones of Catapsydrax dissimilis, Globigerinoides trilobus 
trilobus, Praeorbulina glomerosa curva, Orbulina suturalis, Globorotalia fohsi and G. 
mayeri have been described from Upper Aquitanian (Early Miocene) at the base to 
Serravalian (Middle – Upper Miocene) on the top of the sequences. 
 
Keywords: Biostratigraphy, Miocene, Planktic foraminifera, Taurus 
 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
122
Cyprıdeıs Torosa (Jones)’Nın Elek Tipi Delikleri Değişimi İle Parçıkan 
Formasyonu’nun (Doğu Anadolu) Paleotuzluğunun Belirlenmesi 
 
Paleosalınıty Of Parçıkan Formatıon (Eastern Anatolıa) Wıth The Varıabılıty Sıeve-Type Pores 
Of Cyprıdeıs Torosa (Jones) 
 
Atike NAZİK
1
 ve Anne-Marie BODERGAT
2
 
1
Çukurova Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 01330, Adana/Türkiye  
2
UMR 5125 PEPS, Univérsite Claude Bernard Lyon 1, 2, Rue Raphäel Dubois, 69622 Villeurbanne Cedex FRANCE, 
anazik@cukurova.edu.tr
 , Anne-
Marie.Bodergat@univ-lyon1.fr
    
 
ÖZ 
Geç Miyosen dönemine ait Parçikan Formasyonu, Arguvan (Malatya) güneyinde 
yüzeylemektedir. Formasyon , ince-orta taneli kumtaşı, silttaşı, organik malzemeli gri-
yeşil renkli kiltaşı, marn, kömür ve kiltaşlarından oluşmaktadır. Ostrakodlardan 
Cyprideis torosa (Jones), Parçikan Formasyonundan ölçülen kesitten derlenen 
örneklerde yaygın olarak bulunmuştur.  Cyprideis torosa kavkıları düz, retiküllü ve 
tuberküllü olarak gözlenmiştir. Parçikan Formasyonu’ndan alınan örnekler içinde 
tanımlanan Cyprideis torosa kavkıları üzerinde farklı tipte (yuvarlak, oval ve düzensiz) 
elek tipi delikler bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı; Parçikan Formasyonu 
paleotuzluluğunun farklı elektipi delik şekillerinin yüzdelerine bakarak açıklanmasıdır. 
 
Anahtar kelimeler: Elektipi delikler, paleotuzluluk, Geç Miyoesen, Parçikan 
Formasyonu, Doğu Anadolu 
 
ABSTRACT 
Parçikan Formation is outcropped in southern part of Arguvan (Malatya) in the eastern 
Anatolia during the late Miocene. Parçikan Formation is represented by fine, middle-
grained sandstone, siltstone, organic rich, gray-green claystone, marl, coal and clayey 
limestone levels. Cyprideis torosa (Jones) from ostracods is found all samples of a 
section measured Parçikan Formation. Cyprideis torosa’s carapaces are recognized as 
smooth, reticulated, nodded or punctuated. Different shapes (round, oblong and 
irregular) of sieve-type pores are observed on the Cyprideis torosa valves of studied 
samples in the Parçikan Formation. The aim of this study are explained on paleosalinity 
of Parçikan Formation according to relationship between the percentage of sieve-type 
pore and salinity.  
 
Keywords: Sieve-type pore, paleosalinity, Late Miocene, Parçikan Formation, Eastern 
Anatol 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
123
Gülpınar ve Çevresinin Pliyosen Gastropoda-Pelecypoda Faunası İle Paleoekolojisi 
ve Paleocoğrafyası (Çanakkale-Kuzeybatı Anadolu) 
 
Paleoechology and Paleogeography Of Gülpınar Wıth The Plıocene Gastropoda-Pelecypoda 
Fauna (Çanakkale-Northwest Anatolıa) 
 
Pınar GÜVEN 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Ana bilim Dalı Terzioğlu Kampusü 
 
ÖZ 
 
Çalışma bölgesi, Biga Yarımadası’nın güneybatısında, Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi 
sınırları içerisinde bulunmaktadır. Gülpınar ve çevresinde yüzlek veren Neojen çökelleri 
içerisinde  Pelecypoda  sınıfına ait  Akçagiliyen=Erken Kuvalnikiyen yaşını veren 
Avimactra karabugasica (Andrussow), Avimactra ossoskovi (Andrussow) ve Avimactra 
venjukovi  (Andrussow)  türleri,  Kalabriyen  yaşını veren Chlamys inaequacostalis 
Lamarck, Pecten benedictus Lamarck, Ostrea lamellosa Brocchi türleri ve Geç 
Pleyistosen yaşını veren Mytilus sp., Chlamys sp., Lasea nitida (Turton), Acanthocardia  
paucicostata  (Sowerby), Cerastoderma sp., Abra sp., Paphia (Polititapes) senescens 
Coc., Pholas (Pholas) dactylus  Linnaeus ve Gastropoda  sınıfına ait Gibbula (T.) 
umblicaris  Linné, Gibbula sp., Valvata sp.,  Hydrobia acuta (Draparnaud), Caecum 
auriculatum de Folin, Rissoa sp., Bittium sp., Retusa turrita O.F. Müller türleri 
tanımlanmıştır. 
 
Avimactra karabugasica (Andrussow), Avimactra ossoskovi (Andrussow) ve Avimactra 
venjukovi  (Andrussow)  türleri Kaspik Havza için Geç Pliyosen’de (Akçagiliyen=Alt 
Kuvalnikiyen) karakteristik olup, acı su ortamını (tuzluluk: ‰16,5-30) ifade 
etmektedirler. Bu türlerin Akçagiliyen’de, bir transgresyonla Kaspik Havza’dan Öksinik 
Havza’ya göç ettiği bilinmektedir (Taner, 1997; Kapan-Yeşilyurt, 2000; Kabasakal, 
2005). Bu transgresyon esnasında güneye doğru uzanan bir kol vasıtasıyla Gülpınar’a 
kadar ulaştığı çalışmamızla ortaya konmuştur. Akçagiliyen’den sonra bölgede Paratetis 
etkisi ortadan kalkmış ve Chlamys inaequacostalis Lamarck, Pecten benedictus 
Lamarck, Ostrea lamellosa Brocchi  türlerinin varlığı ile Akdeniz hakimiyeti 
gözlenmiştir. Ayrıca, Lasea nitida (Turton), Acanthocardia  paucicostata (Sowerby), 
Paphia (Polititapes) senescens Coc., Pholas (Pholas) dactylus Linnaeus ve Gastropoda 
sınıfına ait Gibbula (T.) umblicaris Linné, Hydrobia acuta (Draparnaud), Caecum 
auriculatum de Folin, Retusa turrita O.F. Müller  gibi sığ ve tuzlu ortamda yaşayan 
türlerin varlığı Geç Pleyistosen’den itibaren, Akdeniz’in kuzeye doğru sokularak, 
çalışma bölgemiz üzerinden Çanakkale boğazına doğru ilerlediğini göstermektedir. 
Gastropoda-Pelecypoda  faunası ile ortaya çıkarılan paleoekolojik ve paleocoğrafik 
özellikleri, aynı seviyelerde saptanan Ostracoda sınıfına ait, Bairdia subdeltidea, 
Callistocythere intricatoides, Cytheridea acuminata, Aurila convexa, Aurila speyeri, 
Hermanites haidingeri haidingeri, Loxoconcha tumita, Loxoconcha paralela, 
Xestoleberis depressa türleri de desteklemektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Gastropoda-Pelecypoda, Akçagiliyen, Kuvalnikiyen, Kalabriyen, 
Paleoekoloji, Paleocoğrafya, Kaspik Havza, Akdeniz 
 
 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
124
ABSTRACT 
 
 The study area is located around Ayvacık-Gülpınar Town (Southwest of the Biga 
Peninsula, Çanakkale). Avimactra karabugasica (Andrussow), Avimactra ossoskovi 
(Andrussow) and Avimactra venjukovi (Andrussow) species in aged 
Aktschagylian=Early Kualnıkian, Chlamys inaequacostalis Lamarck, Pecten benedictus 
Lamarck, Ostrea lamellosa Brocchi species in aged Calabrian, Mytilus sp., Chlamys sp., 
Lasea nitida (Turton), Acanthocardia  paucicostata (Sowerby), Cerastoderma sp., Abra 
sp.,  Paphia (Polititapes) senescens  Coc.,  Pholas (Pholas) dactylus  Linnaeus,  Gibbula 
(T.) umblicaris Linné, Gibbula sp., Valvata sp., Hydrobia acuta (Draparnaud), Caecum 
auriculatum de Folin, Rissoa sp., Bittium sp., Retusa turrita O.F. Müller species in aged 
Late Pleistocene are recognized in the samples taken from the Neogene sediments 
which are exposed around study area.  
 
 Avimactra karabugasica (Andrussow), Avimactra ossoskovi (Andrussow) and 
Avimactra venjukovi (Andrussow) specimens are characteristic for Caspic Basin from 
the Eastern Paratethys. These Aktschagylian=Early Kualnikian aged fauna are 
competable brakish water (salinity: % 0.16,5-0.30). According to the previous studies, 
during this period, there was a transgression from Caspic Basin to the Euxinic Basin 
(Taner, 1997; Kapan-Yeşilyurt, 2000; Kabasakal, 2005) and these Pelecypoda fauna 
emigrated from the Caspic Basin through the Euxinic basin owing to this connection. 
With this study, the existence of Avimactra species improved that, the transgression has 
reached to the Gülpınar by the way of Dardanelles. End of the Aktschagylian, impact of 
the Paratethys was finished. The existence of Chlamys inaequacostalis Lamarck, Pecten 
benedictus Lamarck, Ostrea lamellosa Brocchi species in aged Calabrian, indicate that, 
first transgression from Mediterranean in that period. Additionally, Lasea nitida 
(Turton), Acanthocardia  paucicostata (Sowerby), Paphia (Polititapes) senescens Coc., 
Pholas (Pholas) dactylus  Linnaeus,  Gibbula (T.) umblicaris Linné, Hydrobia acuta 
(Draparnaud),  Caecum auriculatum de Folin, Retusa turrita O.F. Müller are 
characteristic shallow and marine conditions  show that the transgresion of 
Mediterranean progressed through the Dardanelles at the Late Pleistocene. These 
interpretations which obtained from paleoecological and paleogeographical properties 
of the Gastropoda-Pelecypoda fauna are supported by Ostrocoda fauna.   
 
Keywords: 
Gastropoda-Pelecypoda, 
Aktschagylian, Kualnikian, Calabrian, 
Paleoecology, Paleogeography, Caspic Basin, Mediterranean 
 

30. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU
         25 - 27 EKİM 2007
Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ
 
 
 
125
Erken-Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Paleocoğrafyası ile 
Mikropaleontolojisine Genel Bir Bakış: Değirmençayı, KB Mersin, G Türkiye 
Download 14.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling