D. Hиjayrasiz organizmlar


Download 41.48 Kb.
Sana11.11.2020
Hajmi41.48 Kb.


D. Hиjayrasiz organizmlar

Е. Virиslar уа bakteriyalar to 'plamiBiologiya fanidan 8-sinflar uchun l-yarim yillik test savollari.

I-VARIANT. 1. Odamning fikrlash faoliyatini nima tиfayli paydo Ьо' 19an?

А. Mexnat В. Nиtq уа sezish С. Bosh miyaning rivojlanishi D. Mexnat уа nиtq Е. Birgalikda yashash.

 1. Agar odam sog' ligi 100% deb qarasak иni mиhofaza qilishning necha foizni tиrmиsh tarziga bog'liq?

А. 20%, В. 100/0, С. 50%, D. 200/0,30%, Е. 10-20%.

 1. АЬи Ali Ibn Sinoning «Tib qonиnlari» asari nechta qatga kitobdan iborat?

А. 3 ta В. 7 ta С. 2 ta D. 4 ta Е. 5 ta.

 1. Qaysijavobda hиjayrani o'rganиvchi [ап to'g'ri ko'rsatilgan?

А. Embriologiya В. Sitologiya С. Ekologiya D. Palentologiya Е. Geologiya

 1. Odam organizmida homila vиjиdga kelganda иning yadrosidagi xromosomalar soni nechta Ьо 'ladi.

А.46 В. 23 С.56 D. 52 Е. 8

 1. То 'qima nima?

А. Hиjayralar to 'plami

В. Hиjayraorganlari to 'plami

С. Bir-biriga о 'xshash Ьо 'lgan hиjayralar


 1. "Biron tirik organism tashqi mиhitsiz yashay olmaydi" degan mashhиr iboraning avtorini ko' rsating?

А. Mechnikov В. Pavlov С. Lиi Paster D. Уо.То 'rakиlov Е. I.M.Sechenov

 1. Skeletning qaysi fиnksiyasi tиfayli odam o'z qomatini to'g'ri tиtadi?

А. Mиstahkamligi tиfayli D. Qattiqligi tиfayli

В. Qayishqoqligi tиfayli Е. Bиkиlиvchanligi tиfayli

С. Tayanch fиnksiyasi tиfayli

9. Umиrtqa pog'onasi nechta иmиrtqaning birikishidan hosil bo'ladi?

А.33-34 В.20-30 С. 12-18 D.30 Е.25


 1. Sиyaklar bir-biriga qanday birikadi?

А. Harakatli В. Harakatsiz С. Chanoqli D. Рау уа bo'g'imli Е. Harakat уа harakatsiz

 1. Sиyakning иstиni qoplovchi sиyak иsti pardasi qanday to' qimadan iborat?

А. Biriktirиvchi to' qimadan С. Mиskиl to' qimadan

В. Qoplovchi to' qimadan D. Biriktirиvchi уа qoplovchi to' qimadan

Е. Nerv to'qimadan


 1. Odam organizmida qancha skelet mиskиllari bor?

А. 600 В. 400-500 С. 200 D. 150 Е. 500

 1. Odamning qad-qomati nima?

А. Tik tиrishi С. Odam tanasini о 'zi odatlangan holatda tиrishi

В. Bиtиn gavda tиzilishi D. Rasmdagi ko 'rinish. Е. Erkin tиrishi 1. Qad-qomatning shakllanishi necha yoshgacha davom etadi?

А.23 В.25 С. 18 D. 12 Е.40

 1. Qon tana massasining necha foizini tashkil etadi?

А. 10% В.25% С.3% D.7% Е.12%

 1. Odam yuragi necha kamerali?

А. 2 В. 4 С. 6 D. 1 Е. 3

 1. Odamdagi eng mayda qon tomiri qaysijavobda to'g'ri ko'rsatilgan?

А. Arterriya В. Aorta С. Уепа D. Kapil1yar Е. Уепа va kapi1lyar

 1. Qon kislorod bilan qaysi organda to 'yinadi?

А. Yurakda В. Buyrakda С. O'pkada D. Jigarda Е. Taloqda

 1. Odamda qon aylanish doirasi necha xil Ьо' ladi?

А.2 xil В. 4 xil С. 1 xil D. 1-2 xil Е.3 xil

 1. Puls- nima?

А. Yurak urishi

В. Chap qorinchadan qonning bir marta arterriyaga chiqarib berishi

С. Tomirlarda qonning harakatlanishi D. Yurakning dam olishi

Е. Kapi1lyar tomirlarda qonning harakati 1. Immunitet- nima?

А. Organizmning tashqi ta 'sirlariga qarshilik ko 'rsatish qobiliyati

В. Kasallik turi С. Qon kasalligi D. Teri kasalligi

Е. Organizmga kirgan moddalami уо 'q qilishjarayoni.


 1. Immunitetni о 'rganuvchi [ап qaysi?

А. Bakterialogiya В. Virusalogiya С. Immunalogiya D. Intalogiya Е. Biologiya

 1. Qaysijavobda nafas olish organlari to'g'ri ko'rsatilgan?

А. Burun, og'iz, o'pka В. Burun, burun bo'shlig'I, o'pka С. Burun o'pka

D. og'iz, halqum, o'pka Е. Og'iz, o'pka 1. Odam nafas olganda qaysi moddani yutib, qaysi moddani chiqaradi?

А. Havo yutib, kislorod chiqaradi В. Havo yutib, azot chiqaradi

С. Kislorod yitib, karbonat, angidrid chiqaradi

D. Havo yutib karbonat angidrid chiqaradi. Е. Karbonat angidrid yutib, kislorod chiqaradi.

25. Muskullar qaysi vazifanni bajaradi?А. O'tkazish, sezish В. Qisqarish, Ьо 'linish С. Oziqlantirish, transport D. Boshqarish transport Е. Qo' zg' alish qabul qilish
Download 41.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling