D. I. Mendeleevning elementlar davriy sistemasi va davriy qonuni. Elementlar va ular xossalarining davriy o'zgarib borishi


Download 36.83 Kb.
Sana11.06.2022
Hajmi36.83 Kb.
#750582
Bog'liq
2 5246842588366903387
jc-2015-no04-27, Оценка надежности человека как звена техногенной системы, Qarshiyeva J, Olimjonov nodirbek mustaqil ish, 1 kurs YaN 2, 1 kurs YaN 2, 7-Maruza. Qalqovichli sath o‘lchagichlar, 7-Maruza. Qalqovichli sath o‘lchagichlar, 7-Maruza. Qalqovichli sath o‘lchagichlar, 7-Maruza. Qalqovichli sath o‘lchagichlar, 6-мавзу. амалиёт (ЯНГИ), Reklama taʼrifi , Reklama taʼrifi , TerDU, mutaxast

Kimyo fanidan yakuniy nazorat savollari 2021-2022 o’quv yili uchun
1. Kimyo fanining predmeti. Kimyoning asosiy qonunlari.
2. Eritmalar va ularning hosil bo`lishi to’g`risida nazariyalar
FeSO4 + H2SO4 + K2Cr2O7 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O
3. IV davr va 4-qatorga joylashgan xromning elektron formulasini yozing va uni kvant sonlar asosida tahlil qiling.
4 D.I.Mendeleevning elementlar davriy sistemasi va davriy qonuni. Elementlar va ular xossalarining davriy o'zgarib borishi
5. ZnO, Zn(OH)2 , Zn (NO3), HNO3, Zn larni ekvivalentini toping
6. 24,5g kaliy xlorid (bertoli tuzi) parchalanganda N.SH. necha litr kislorod chiqadi
7. Kimyoviy kinetika. Kimyoviy reaksiya tezligi va unga ta’sir etuvchi faktorlar
8. Quyidag tuzlarning gidroliz tenglamsini yozing Na2CO3,CuSO4
9. C, CO2, H2SO4 CuSO4 Cu(OH)2 larni ekvivalentini toping.
10. Oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamalarini tuzish usullari..

 1. N.SH da 6,8 g amiak tarkibida qancha molekula bor?

 2. P ni kislorod bilan yonishidan hosil bo’ladigan oksid tarkibida, 56,3 % kislorod mavjud. Hosil bo’lgan oksidni formulasini aniqlang.

 3. Elektroliz.Faradey qonunlari. Akkumulyatorlar

 4. Ca, Na2O, Al2O3, Fe(OH)2, Fe(SCN)3 larni ekvivalentini toping

 5. Uglerod (II) oksidning vodorodga nisbatan zichligi 14 ga teng uning molekulyar massasini toping.

 6. FeSO4 + H2SO4 + K2Cr2O7 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O

Reaksiyani elektron balans usulda tenglashtiring
17. Atom tuzilishi.Izotoplar,izobarlar, izobarlar.
18. Metallar korroziyasi va unga qarshi kurashish usullari. Ingibitorlar.

 1. Elektroliz. Faradey qonunlari. Eritmalar va suyuqlanmalarning elektrolizi.

 2. Na2CrO4, H2CrO4, Cr(OH)3 , Cr, Cr2O3 larni ekvivalentini toping.

 3. Elektrokimyo. Galvanik elementlar nazariyasi.

 4. Kimyoviy reaksiya. Kimyoviy reaksiyaga ta’sir etuvchi omillar.

 5. Eritmalar va ularning hosil bo`lishi tug`risida nazariyalar Eritma kontsentratsiyalari. Eruvchanlik va unga ta'sir etuvchi omillar.

 6. 15,2 g magniy oksidi hosil bo‘lganda 305 kJ issiqlik ajralgan. Reaksiyaning issiqlik effekti qancha bo‘ladi? Kvant sonlar, Pauli prinsipi. Elektronning atomda taqsimlanishi

 7. Quyidagi sxemalar bilan boradigan reaksiyalarning to’liq tenglamalarini tuzing, oksidlovchi va qaytaruvchini ko’rsating.

Cu+HNO3(k) = H2O+…

 1. Tarkibida 21 gr KOH tutgan 300 ml (p=1.01 ) eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang.

27. Kimyoviy tushunchalar (atom, molekula,valentlik, izotop,izobar, izoton, massa, allotropiya)
28. Quyidagi oksidlanish qaytarilish tenglamasini tenglashtiring
FeSO4 + H2SO4 + K2Cr2O7 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O
29.Tarkibida molyar ulushi 7,3 % 6Li va 92,7 % 7Li bo‘lgan litiyning nisbiy atom massasi topilsin.
30. Metallar korroziyasi va ularning turlari.
31. 5,6 g CO bilan etarli miqdordagi FeO ta’sirlashganda hosil bo‘lgan gaz massa ulushi 8 % bo‘lgan 500 g massali barit suvi orqali o‘tkazilganda qancha massa cho‘kma hosil bo‘ladi?

32. Tarkibida 77,5 % 35Cl va 22,5 % 37Cl bo‘lgan xlor elementining nisbiy atom massasi topilsin.


1. Dalton atomistikasi. Elementlar atom massalari va uni aniqlash. Anorganik birikmalar sinflari.
74. Ag2O ning qancha massasida Ag3PO4 ning 41,86 g massasidagicha kumush atomi boladi?
75. Tarkibida 73 % 63Cu va 27 % 65Cu bo‘lgan mis elementining nisbiy atom massasini toping
76. Elektroliz. Faradey qonunlari. Akkumulyatorlar.
77. 46 g massali natriyda qancha natriy moddasi bor?
78. KMnO4+MnSO4+H2O→H2SO4+K2SO4+MnO2 Ushbu reaksiya tenglamasida o’ng tomondagi koeffitsientlar yig’indisini chap tomondagikoeffitsientlar yig’indisiga nisbatini aniqlang.
79. Termokimyo. Gess qonunlari. Entalpiya, entropiya, Gibbs energiyasi.
80. 234 g kalsiy digidrofosfat [Ca(H2PO4)2] dagi kalsiy, vodorod, fosfor va kisdorod atomlarining sonini toping.
81. Massasi 48 kg bolgan ozonda nechta kislorod atomi bor?
82. Kimyoviy bog’lanish, ularning turlari. Molekulaning tuzilishi.
83. 11,2 g massali temirda qancha temir moddasi bor?
84. Xlorid kislota quyidagi oksidlardan qaysi biri bilan ta’sirlashishi mumkin: kremniy (V)oksid, oltingugurt (V)oksid, mis ()oksid, uglerod (V)oksid, xrom (V)oksid, xrom ()oksid, azot () oksid?
85. Kvant sonlar,Pauli prinsipi. Elektronning atomda taqsimlanishi
86. Rux, alyuminiy, xrom (III), berilliy, bariy, qo‘rg‘oshin (II), rubidiy gidroksidlardan qaysilarini oksidlarga suv ta’sir ettirib olish mumkin?
87. 4,4 g massali kalsiydagi modda miqdorini toping.
88. Elektrolit eritmalar, dissotsiyalanish darajasi va konstantasi.
89. 5,6 g CO bilan etarli miqdordagi FeO ta’sirlashganda hosil bo‘lgan gaz massa ulushi 8 % bo‘lgan 500 g massali barit suvi orqali o‘tkazilganda qancha massa cho‘kma hosil bo‘ladi?
90. Ammoniy nitratning qancha massasida 8,5 g natriy nitratdagicha azot atomi bo’ladi?
91. Elementlarning davriy qonuni va sistemasi
92. Reaksiyaga kirishayotgan moddalardan birining boshlang‘ich konsentratsiyasi 1,6 mol/l bo’lib, 5 sek o‘tgandan so‘ng uning konsentratsiyasi 0,6 mol/l bo‘lsa, reaksiyaning o‘rtacha tezligi qanday bo‘ladi?
93. Natriy gidroksidning fosfat kislota bilan reaksiyasida kislota ekvivalentining molyar massasi 49 g/mol bo‘lsa, qanday tuz hosil bo‘ladi?
94. Suyultirilgan eritmalar xossasi, osmotik bosim.
95. 0,1 kg natriy gidroksid va 0,1 kg sulfat kislota ta’sirlashgandan so‘ng eritma lakmusni qaysi rangga bo‘yaydi?
96. Hajmi 8 l bo‘lgan yopiq idishda 1 mol SO2 va yetarlicha kislorod bo‘lgan. Reaksiya boshlanganidan 6 sek vaqt o‘tgandan keyin SO2 0,5 mol miqdorga kamaygan. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi topilsin.
97. Kimyoviy kinetika. Kimyoviy reaksiya tezligi,kimyoviy muvozanat.
98. Reaksiya tenglamasidagi barcha koeffitsientlar yig’indisini aniqlang.PxSy+62HNO3+8H2O→ H3PO4+H2SO4+62NO
99. Kaliy permanganat parchalanishidan olingan gaz ozonator orqali o’tkazilib kaliy yod eritmasiga shimdirilganda, 100 gr yod ajraldi.Reaksiyada qatnashgan kaliy permanganatning massasini (g) hisoblang.
100. Kislota,asos va tuzlarning dissotsiatsiyasi. Ionli reksiyalar.
101. 1100 K da CO2(g)+H2(g)(CO(g)+H2O(g) reaksiyaning muvozanat konstantasi 1 ga teng. Agar 2 mol CO2 bilan 5 mol H2 aralashtirilgan bo‘lsa, necha mol H2 reaksiyaga kirishgan?
102. 20 ml vоdоrоd bilаn 18 ml хlоr o’zаrо tа’sirlаshgаndа qаnchа vоdоrоd хlоrid hоsil bo’lаdi?
103. Metallar korroziyasi va ularning turlari.
33. 52 Cr atomi yadrosi tarkibidagi proton va neytronlar sonini toping . Yechish: Bu masalani yechishda Cr ning davriy sistemadagi joylashgan o‘rnigae’tibor berishimiz kerak chunki element atomidagi protonlar soni elementning davriy sistemadagi joylashgan o‘rniga teng . Demak Cr atomoda 24 ta proton bor ekan . Neytronlar soni esa Cr elementining atom massasidan protonlar sonining ayirmasiga teng . n= 52- 24= 28
34. A2(g)+B2(g)(2AB(g) reaksiyada bosim 4 marta oshirilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi?
35. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari.
36. Simоb (II) оksidi hоsil bo’lishidа 59,5 g simоb bilаn 5g kislоrоd to’lа reаsiyagа kirishа оlаdimi?
37. A+B(C+D reaksiyada cA=6; cB=8 mol/l. Muvozanat konstantasi 2 bo‘lgan hol uchun A moddaning qancha miqdori reaksiyaga kirishgan?
38. Tuz eritmalari va suyuqlanmalari elektrolizi.
39. Oksid qatlami bo‘lmagan xromdan yasalgan buyum 350 g massali mis (II) sulfat eritmasiga tushirilganda buyumning massasi 5,56 g ga oshgan bo‘lsa, hosil bo‘lgan xrom (II) sulfatning eritmadagi massa ulushini toping.
40. H2+O2H2O, H=-483,6 kJ sistemada 9 g suv hosil bo’lishida qancha issiqlik chiqadi?
41. Metallar, ularning tabiatda uchrashi, olinish usullari, kimyoviy xossalari.
42. Tarkibida 24,9 % ammiak bo‘lgan 3,5 g massali eritmani ishqoriy muhitda nitratgacha oksidlash uchun kaliy permanganat eritmasidan 104 ml sarflangan bo‘lsa, shu eritmaning molyarligini toping
43. CO+O2CO2, H=-564 kJ sistemada 11,2 l uglerod () oksidning yonishidan qancha issiqlik ajralib chiqadi?
44. Elektroliz. Faradey qonunlari. Akkumulyatorlar.
45. Vodorod va xlorning dastlabki konsentratsiyalari [H2]=1,4 mol/l, [Cl2]=1,2 mol/l bo‘lib, 10 sek dan keyin [H2]=0,3 mol/l bo‘lgan, mazkur reaksiyaning o‘rtacha tezligi va shu vaqtda xlorning ta’sirlashmay qolgan konsentratsiyasi qanday bo‘ladi?
46. 55 Mn izotopi yadrosining necha foizini protonlar va necha foizini neytronlar tashkil etadi. Yechish: Bu masalani yechishda dastlab Mn atomi yadrosi tarkibidagi tarkibidagi protonlar va neytronlar sonini topamiz . Mn (p) = 25 ; n= 55- 25= 30 Mn yadrosining massasini 55 deb olib quyidagicha proporsiya tuzamiz. 100 % — 55 ; 100% — 55 X = 45, 45 % x — 30 x= 54,55 %
47. Elektrokimyo. Galvanik elementlar nazariyasi.
48. Massasi 0,70 g bo‘lgan texnikaviy natriy nitritni sulfat kislota muhitida oksidlash uchun 0,02 M KMnO4 eritmasidan 200,0 ml sarflangan bo‘lsa, texnik namunadagi NaNO2 ning massa ulushini toping.
49. N2+O2NO, H=+180 kJ sistemada 5,6 l azot () hosil bo’lishi uchun qancha issiqlik talab etiladi?
50. Kimyoviy kinetika. Kimyoviy reaksiya tezligi,kimyoviy muvozanat.
51. Mg+O2MgO+1220 kJ sistemada 4 g magniy oksid hosil bo‘lishida qancha issiqlik chiqadi?
52. Havodan kislorod olinadigan qurilmaning tiplaridan biri har soatda tozaligi 98 % bo’lgan 1500 m3 gazsimon kislorod ishlab chiqaradi. Agar hajm normal sharoitga keltirilgan deb hisoblansa, bu miqdor necha tonnani tashkil etadi?
53. Eritmalar,ularning turlari. Eritma konsentratsiyasi.
54. 9 g alyuminiy kislorodda yondirilganda 273,5 kJ issiqlik ajralib chiqqan bo’lsa, reaksiyaning issiqlik effekti qancha bo‘ladi?
55. Geliyning zichligi (n:sh da hisoblaganda) 0,178 g/l. Shunga asoslanib, 1 mol geliyning massasini hisoblab toping.

1. Kislota,asos va tuzlarning dissotsiatsiyasi. Ionli reksiyalar.


2. 5,6 g CO bilan etarli miqdordagi FeO ta’sirlashganda hosil bo‘lgan gaz massa ulushi 8 % bo‘lgan 500 g massali barit suvi orqali o‘tkazilganda qancha massa cho‘kma hosil bo‘ladi?
104. Ballonga 0,5 kg siqilgan vodorod ketadi. Shuncha vodorod normal sharoitda qanday hajmni egallaydi?
105. Elementlarning davriy qonuni va sistemasi
106. Reaksiyaning o’rtacha tezligi 0,3 mol/l(s bo‘lib, reaksiya davomida moddaning konsentratsiyasi 1,5 mol/l ga kamaygan, reaksiya uchun sarflangan vaqtni toping.
107. Bir xil sharoitda 1 litr vodorod, 3 litr ammiak va 2 litr havo olindi. Olingan hajmdagi gazlarda molekulalar soniga to’g’ri keladigan son nisbatlari qanday bo’ladi?
108. Suyultirilgan eritmalar xossasi, osmotik bosim.
109. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi 0,6 mol/l·s bo‘lganda dastlabki moddaning konsentratsiyasi 40 sek da qanchaga o‘zgaradi?
110. Don saqlanadigan omborxonani zararkunanda hasharotlardan tozalash uchun oltingugurt oksidi (SO2) dan foydalanish mumkin. SO2 (sulfit angidrid) odatda oltingugurtni yondirib olinadi. 8 mol oltingu-gurt yonganda qancha massa yoki mol silfit angidrid hosil bo’ladi?
111. Metallar, ularning tabiatda uchrashi, olinish usullari, kimyoviy xossalari.
112. 20000 C haroratda CO2 ni uzoq vaqt qizdirganda konsentratsiyalari quyidagicha bo‘lgan gazlar aralashmasi hosil bo‘ldi: [CO2]=1,024; [CO]=1,82·10-2; [O2]=9,1·10-3 mol/l. Shu reaksiyaning muvozanat konstantasini hisoblang.
113. Sanoatda mis oksidiga (CuO) vodorod ta’sir ettirib 1,28g mis olindi. Shu reaksiyada necha mol mis oksidi ishtirok etgan?
114. Eritmalar,ularning turlari. Eritma konsentratsiyasi.
115. Massasi 12,6 g bo‘lgan natriy sulfitni a) kislotali; b) neytral va c) ishqoriy muhitlarda oksidlash uchun necha grammdan KMnO4 talab etiladi?
116. Reaksiyaning o‘rtacha tezligi 0,4 mol/l·s bo‘lib, moddaning konsentratsiyasi 15 sek dan so‘ng 0,5 mol/l bo‘lsa, uning dastlabki konsentratsiyasi qanday bo‘lgan?
118. Kvant sonlar,Pauli prinsipi. Elektronning atomda taqsimlanishi.
119. 17,2 g gips (CaSO4.2H2O) da nechta oltingugurt va kislorod atomlari bor?
120. Qаlаy (IV) хlоrid hоsil bo’lishidа 59,5 g qаlаy bilаn 35,5 g хlоr to’liq reаksiyagа kirishаdimi?
121. Elektrolit eritmalar, dissotsiyalanish darajasi va konstantasi.
122. Tarkibida 9,8 g ortofosfat kislota bo‘lgan 30 g eritmaga tarkibida 6 g natriy gidroksid bo’lgan 20 g eritma qo’shilganda qanday tuzlar hosil bo‘ladi va ularning eritmadagi massa ulushlari qanday bo‘ladi?
123. Oksid qatlami bo‘lmagan nikeldan yasalgan buyum massasi 206 g bo‘lgan simob (II) nitrat eritmasiga tushirilganda uning massasi 5,44 g ga oshgan bo‘lsa, hosil bo‘lgan nikel nitratning eritmadagi massa ulushini toping
124. Kislota,asos va tuzlarning dissotsiatsiyasi. Ionli reksiyalar.
125. 8,4 g temir bilan oltingugurt ta’sirlashib, temir (II) sulfid hosil bo‘lganida 14,3 kJ issiqlik ajralib chiqqan bo‘lsa, shu reaksiyaning issiqlik effekti qancha bo’ladi?
126. 84 t alyuminiy ftoriddagi ftor atomining sonini toping.
127. Kimyoviy kinetika. Kimyoviy reaksiya tezligi,kimyoviy muvozanat.
128. 45 g suv hоsil bo’lishi uchun а) qаnchа hаjm vоdоrоd kislоrоd bilаn reаksiyagа kirishаdi? b) nechа g mis оksidi vоdоrоd bilаn qаytаrilаdi?
129. P2O5 ortofosfat, pirofosfat, metafosfat, fosfit kislotalarning qaysilariga to‘g‘ri keladi?
130. Metallar, ularning tabiatda uchrashi, olinish usullari, kimyoviy xossalari.
131. Modda miqdori 0,25 mol bolgan kaliy sulfat (K2SO4) necha gramm keladi?
132. 5,6 g CO bilan etarli miqdordagi FeO ta’sirlashganda hosil bo‘lgan gaz massa ulushi 8 % bo‘lgan 500 g massali barit suvi orqali o‘tkazilganda qancha massa cho‘kma hosil bo‘ladi?
133. Elektrokimyo. Galvanik elementlar nazariyasi.
134. 700 oC da A2(g)+B2(g)(2AB reaksiyaning muvozanat konstantasi 62,0 bo‘lsa, shu haroratdagi teskari reaksiyaning muvozanat konstantasini hisoblang.
61. Tarkibida 7,6 g temir (II) sulfat bo‘lgan eritmani oksidlash uchun kislotali sharoitda necha ml 0,1 M kaliy permanganat talab etiladi?
62. Dalton atomistikasi. Elementlar atom massalari va uni aniqlash. Anorganik birikmalar sinflari.
63. SO2(g)+O2(g)(SO3(g) reaksiyaning muvozanat holatida [SO2]=2,00, [O2]=4,05, [SO3]=3,80 mol/l bo‘lsa, reaksiyaning muvozanat konstantasi qanday bo‘ladi?
64. 2 l hajmli 0,1 M vodorod sulfid eritmasini kislotali muhitda oksidlash uchun 0,05 M kaliy dixromat eritmasidan qancha hajm talab etiladi?
65. Atom tuzilishi, uning yadroviy modeli. Yadroviy reaksiyalar. Bor pastulotlari.
66. A va B moddalar ta’sirlashganda AB2 tarkibli modda hosil bo‘ladi. Agar moddalar konsentratsiyalari ikki marta oshirilsa, reaksiya tezligi necha marta ortadi?
67. Tarkibida 0,3 % modda bo‘lgan 30 g eritmadagi vodorod sulfidni kislotali muhitda oltingugurtgacha oksidlash uchun necha gramm 0,05 M kaliy dixromat eritmasidan talab etiladi?
68. Kimyoviy kinetika. Kimyoviy reaksiya tezligi,kimyoviy muvozanat.
69. 14,2 g (NH4)2C2O4.H2O dagi modda miqdorini toping.
70. MeSO4+H2O→Me+O2+H2SO4Ushbu oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida 150 gr 64.4% li MeSO4eritmasi 1.5 F tok kuchi bilan elektroliz qilindi,bunda tarkibida 10.85 mol atom tutgan eritma hosil bo’ldi.Katodda ajralgan metall massasini (g) aniqlang.
71. Termokimyo. Gess qonunlari. Entalpiya, entropiya, Gibbs energiyasi.
72. 4,86 g kaliy geksaxloroplatinat (K2PtCl6) dagi modda miqdorini toping
73. 10.2 gr vodorod peroksidni neytral sharoitda kislorodgacha oksidlash uchun zarur bo’lgan kaliy permanganatning massasini (g) hisoblang.
Download 36.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling