D. U. Isamuxamedova shahar va qishloqlar rekon struktsiy asi


Download 6.6 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/17
Sana15.12.2019
Hajmi6.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

texnologiyalari 
rivojlangan 
sari 
urbanizatsiyaning  bu bosqichida  shahar  iqtisodiyoti  tarmoqlari  va  sh  -hrf 
turmush  tarzi  qishloq joylarda  ham  keng  tarqalib  boradi,  natijada shahar 
va  qishloqlardagi  yashash  sharoiti  tobora  yaqinlashadi,  ya’ni,  qishloq
23

jo y la r 
rasm an  o 'zin in g   qishloq 
m aqom ini  saqlab  tursada. 
aslida,  tub 
m a  n o d a  shaharlashib  ketadi.  Shahar  bilan  qishloq jo y la r  orasidagi  ijtim oiy- 
iqtisodiy  farq  va  chegaralam ing  y o 'q o lib   borish  jaray o n i  rurbanizatsiva 
atam asi bilan yuritiladi.
Jahon  urbanizalsiyasining  hozirgi  bosqichida  xalqaro  sax do-iqtisodiy 
va  bank-m oliya  m unosabatlari  rivojlanishi,  transm illiy  korporatsiyalar 
faoliyati  doirasining  kengayishi,  zam onaviy  transport  va  aloqa  tarm oqlari 
vujudga  kelganligi  hisobiga  ayrim   ju d a   virik  shaharlam ing  t a ’sir  doirasi 
jo ylashgan  davlati  bilan  chegaralanib  qolm asdan,  boshqa  m am I aka!  v a 
m intaqalar,  b a ’zan  esa  jalio n n i  qam rab  olm oqda.  Bunday  shaharlam ing 
aholisi  soni  b ir  necha  m illion  kishiga  teng  b o lib ,  yirik  transm illiy 
k orporatsiyalar  va  xalqaro  tashkilotlar  qarorgohlari,  dunyodagi  eng  yirik 
port, 
sanoat 
korxonalari, 
bank, 
m oliyaviy 
jam g arm a 
v a  
birjalar 
joylashganligi  bilan  boshqa  shaharlardan  ajralib  turadilar.  Shu  toifadagi 
shaharlarga  nisbatan  global  (voki  jah o n )  shaharlari  atamasi  qo'llaniladi. 
G lobal  shaharlar  qatoriga,  eng  avvalo,  N yu-Y ork,  London,  T okio,  Shanxay, 
G onkong,  Parij,  D ubay,  Singapur  kabi  savdo-m oliyaviy  v a 
transport 
salohiyati  оЧа  katta  shaharlar  kiritiladi.  G lobal  shaliarlar  safi 
borgan 
sari  kengavm oqda,  ulam ing  ta ’sir  doirasi  esa  barcha  q it’a  va  ulam ing 
yirik  qism larini  qam rab  olishga intilm oqda.
U rbanizatsiya  jaray o n lari  ijtim oiy-iqtisodiy  taraqqiyotning  ajralm as 
qism i  va  ulam ing  bevosita  xosilasi  bo  lib,  qator  m uam m olam i  ham   keltirib 
chiqam ioqda. 
Bu 
m uam m olam ing 
qam ro\ i  keng  bo  lib. 
ekologik, 
iqtisodiv,  ijtim oiy,  tibbiy, 
m adaniy,  m a ’naviy-axloqiy  jihatlar  bilan 
tavsiflanadi. 
B unda 
ishlab 
chiqarish 
atrof-m uhitga 
o ‘tkazadigan 
bosim ining 
ko'cha}i ishi, 
suv 
ta ’m inotidagi 
kam chiliklar, 
transport 
tan n o q larig a  me  yoridan  ortiq  yuk  tushayotgani,  shahar  turm ush  tarzi 
bilan  b og4iq.  kasalliklam ing  tarqalishi,  jinoyatehilikning  ortishi  va  boshqa
24

m uam m olar  eng  dolzarb  hisoblanadi.  D em ak,  jah o n   urbanizatsiyasining 
zam onaviy  bosqichi  m iqdor  v a  sifat  xususiyatlari,  shuningdek,  turli 
k o 'rin ish d ag i  m uam m oli  jihatlari  bilan tavsiflanadi.
«Soxta urbanizatsiya»
  -  shahar  orbitasiga  qishloq  m igrantlarining  sekin- 
asta  tortilishi.  k o ‘pgina  rivojlanayotgan  m am lakatlar  shaharlari  atrollarida 
shakllangan  keng  «qashshoqlik  m aydonlarida»  oldingi  turm ush  tarzining 
uzoq saqlanashi.
«Tislanuvchi  urbanizatsiya»  -
  birinchi  qarashda  kutilm agan  jarayon- 
so  nggi  tadqiqotlam ing  k o 'rsatish ich a  shahar  aholisini  salm og'ining  biroz 
kama\ishi.
«Shahar  aglomeratsiyasi»
  lotm cha  aglom erate  -  q o 'sh m o q ,  qo'shilib 
ketm oq  m a ’nosini  bildiradi.  Ekologik  adabiyotlarda  «aglom cralsiva»  so ’zi 
sanoat  korxonalarining  bir  jo y d a   to 'p lan ish i  hududiy  q o ‘shilib  kctishini 
bildiradi.
7-rasm.  “Soxta  u rb anizatsiya” inisoli
M a’lum  m a 'n o d a   bu  so ‘z  aholi  yashash  joylarining  to ‘planishi  va 
q o ‘shilib  ketishi  orqali  shaklan  va  tuzilishi  jih atd an   turlicha  b o ig a n  
birlashm alam i  tashkil  etishiga  ham  taalluqlidir.  Toshkent  aglom eratsiyasi 
(Toshkent.  Chirchiq.  Y a n g iv o i)n in g   aholisi  2.8  m ln.  kishini  tashkil  etadi. 
F argona  aglom eratsiyasi  (Fargona.  M argilon,  K egeyli)ning  aholisi  350  m ing 
kishini  tashkil  ctadi.
25

Ishlab 
chiqarishning 
rivojlanishi 
va 
lo'plam shi 
ta'siri 
ostida 
aglom cratsiyalam ing 
bir-birlariga 
yaqinlashuvi 
va 
q o ‘shilib 
ketishi 
«m cgapolis»lam ing  shakllanishiga  olib  kcladi. 
Megapolis
  keng  hududlam i 
qam rab  oluvchi  urbanizatsiy alashg an  zonalardir.  (A K TTTda  Atlanlika  okeani 
soxili bo'ylab B oston va V ashington o ralig ‘ida m egapolis  л ujudga kelgan).
K atta  shaharlar  va  katta  aglom eratsiyalam ing  m uhim   kam chiliklari 
m a lu m :
-  m uhandisona jihozlashning  qim m atlashuvi;
-  transport m uam m olarining  qim m atlashuvi;
-  atrof-m uhitning  lfloslanishi;
-  k atta shaharlar aholisining  tabiatdan uzoqlashuvi v a boshqalar.
-   odam ni  ruhiy  fiziologik  oqibatlari  hali  oxirigacha  o'rganilmagan. 
Bundan  tashqari  katta  shaharlar  o ‘rta  va  kichik  shaharlardan  ishlab  chiqarish 
kuchlarini  « so :rib»  oladilar.
Y irik  v a k atta  shaharlardagi  atm osferada  10  m arta  k o 'p   aerozollar v a   25 
m arta  k o ;p  gaz  bo 'lad i.  B unda  60-70%   gaz  bilan  zaharlanishni  avtom obil 
transporti  beradi.  Havo  harakatining  kam ayishi  natijasida  issiq havo  to'plam i 
shahar  atm osferasining  250-400  m  qatlam larini  cgallam oqda,  harorat 
keskinligi  5-6°S  g a   vetishi  m um kin.  Buning  natijasida  havoning  yuqori 
darajadagi  ifloslanishi,  tum an  va sm oglar paydo bo  ladi.
Shaharlar  bit  odam  hisobiga qishloq  hududlariga  nisbatan  10  m arta k o ‘p 
suv  iste  mol  qilm oqda,  suv  havzalarining  ifloslanishi  esa  fojeaviy  darajalarga 
yetm oqda.  O qava  suvlar  sarfi  bir  odam ga  sutkasiga  lm .k v .g a   yetm oqda. 
Shuning  uchun,  yirik  va  katta  shaharlam ing  deyarli  barchasi  suv  resurslari 
tar.qisligiga  duch  kelishm oqda  v a   k o 'p lari  suvni  uzoq  m anbalardan 
o i.Jim o q d a.
26

8-rasm.  Y irik shaharlarda  atm osferaning illoslanishi:
1 , 2 , 4  -M anxetten;  3 — Pekin
H ozirgi  kundagi 
k o 'p g in a  
inson 
xastaliklari 
(gipcrtoniva, 
asab 
kasalliklari) 
inson  organizm im ng  tobora  uning  talablaridan  uzoqlashib 
borayotgan 
m uhitga 
qarshiligi. 
biz 
loyihachilar 
hozirgacha 
unga 
loyihalanayotgan  su n ’iy  atrof-  m uhitning bosim i  natijasida yuzaga kelayotir.
Birlashgan  Millatiar Tashkilotinmg  ekologik  va  ijtimoiy kengashi  o  zining  bir 
qarorida  shaharlam ing  rivojlanishi  m uam m osini  yer  y u zid a  tinchlikni 
saqlashdan keyingi msoniyat oldidaturgan eng mulnm m uammo deb  atadi.
M ashhur 
grek 
urbanisti 
K .D oksiadis 
«odam lar 
shaharlarda 
m a g iu b iy a tg a   uchradi,  agarda  shaliar  m uam m osiga  yangicha  yondashish 
topilm asa,  unda  biziii  halokat  kulm oqda.  A rxitektorlar,  ju g 'ro fiy ach ilar. 
iqtisodehilar,  demograflar va boshqa k o ‘p  fanlar namoyandalari  kalta  shaharlar \ a 
urbanizm 
muaramolari 
bilan 
shug  ullanmoqdalar, 
hamma 
bitta 
oqimga 
tashlanmoqdalar. faqat  q irg koqning turli  qism landan».  - degan  edi.
0 ‘zbekistonda  urbanizatsiya  jaray o n la n n in g   rivojlanishi  natijasida 
respublika  aliolisining  um um iy  o 'sish in i  v a   qishloq  aholisining  o 'sishini 
ortda qoldirgan  shahar aholisining  doim iy o ‘sishi 
jtiz
 bergan.
27

O 'zbekiston  R espublikasining  hozirgi  zam on  aholi  joy lash u v i  va 
urbanizatsiyasining xususiyatlari:
-  shahar aholisining kichik nisbiy  soni;
- m a h a lliy   aholining  kam  hududiy k o ‘chib yurishi;
-   shaharlar  larm o g ‘ida  urbanistik  tarkibning  kam  rivojlanganini 
k o brsatuvchi  kichik va o 'r ta  shaharlam ing  ustunligi;
-  shahar joylari tarm o g ‘ining  vohalarda to ‘planganligi;
-  kichik  va o 'r ta   shaharlam ing  iqtisodiy  potensiali  kichik  bo 'lg an   holda 
sanoat  korxonalari  va  shahar  aholisining  kam  sonli  yirik  shaharlarda 
to 'planganligi;
-  
k o 'p ch ilik  
shahar 
v a 
posyolkalar 
funksional 
tarkibining 
rivojlanganligi;
-   shahar  tashkiliy  asosi,  aholi  jovlariaro  xizm at  k o 'rsatish   tizim i  va 
ayniqsa  om m aviy  dam  olish  tarm oqlari  kam  rivojlangan  m ahalliy  tum an 
m arkazlarining  ustunligi;
-  
intensiv 
su g ‘orish 
dehqonchiligi 
tum anlarida 
qishloq 
aholi 
joylashuvining  m ayda qishloqlardan  iboratligi;
-   qishloq  urbanizatsiyalash  jarayonida  shahar  v a  qishloq  aholisi  o ‘zaro 
aloqalarining ko 'ch ay ib   borishida yirik qishloqlar rolining o 'sib   borishi.
Shaharlar  tarm og‘ining  rivojlanishi  respublikaning  faqatgina  sanoati 
rivojlangan  tum anlarida.  shuningdek,  qishloq jo y larid a ham  kichik  darajadagi 
aholi  jo y larin i  y u q o riro g 'ig a  o 'tis h i  orqali,  qishloq  jo y lam i  shaharlar  yoki 
shahar  tipidagi  posvolkalarga  aylanishi  orqali  ham  y uz  bcrdi.  R cspublika 
shaharlari  sonining  tez  o ‘sishiga  ulardagi  aholi  soni  m inim al  foizining  10 
m ingdan  7  m ingga  kam aytirilganining  ham   natijasi  b o ‘ldi.  Yangi  shaharlar 
paydo  b o ‘lishi  asosan  qishloq  jo y lam i,  a w a la m b o r  tum an  m arkazlarini 
o ‘zgartirish  hisobiga  b o id i.  Bunday  o'zgarishlarning  katta  shaharlar 
tarm o g 'in i  rivojlantirishdagi  ijobiy  aham iyatini  qa>d  etgan  holda.  ta'kidlash
28

kerakki.  bunda  tcgishli  shahar  tashkiliy  asos  shakllanishiga.  shahar  aliolisiga 
m adaniy-m aishiy  xizm at  k o 'rsatish   darajasini  oshirishga  vetarli  darajada 
aham iyat berihnadi.  Bu  «shahar hayot tarzi»nm g  yanada kcngroq  vovilishiga, 
hozirgi  zam on  urbanizatsiyasining  asosiy  m asalalaridan  birini  yechishga 
yordam   bcrgan  b o 'lard i.
O z b e k isto n d a   urbanizatsiya  va  shahar  tarm og'i  tarkibi  rivojlanishining 
xarakterli  xususiyati  shahar  aholisining  katta  va yirik  shaliarlarda  va  ulam ing 
aglom eratsn alarida  to 'p lan ish in in g   doim iy  o :sib  borishidir.  Faqatgina 
T oshkentda  rcspublika  shahar  aholisining  25  %i  yashaydi.  R espublika 
m avjud  shahar  aholi  joylashuvi  tarkibining  kattagina  kam chiligi  deb  poytaxt 
va  katta  shaharlar  o 'rtasid ag i,  viloyat  m arkazlari  va  viloyatlam ing  boshqa 
shaharlari  orasidagi  katta farqni  k o 'rsatish   m um kin.
Shunday 
qilib, 
katta 
shaharlar 
va 
shaharlar 
aglomcratsivalarining 
rivojlanishida  ulam ing  ustunliklaridan  fovdalanish,  ham da  kam chiliklarini 
rekonstm ksiya orqali  kam aytirish  m um kin.
1.3.  Shaharni  rckonstruksiya  qilishiiing maq.sad va vazifalari
Shaham i  rekonstruksiya  qilishning  asosiy 
maqsadi  -
  uning  rejaviy 
tuzilm asini  aholining  o  zgaruvchan  talablariga,  shahai'  aholisi  hayotini 
yaxshilashning  barcha  k o 'n n ish lari  -   m ehnat  va  dam  olishni  qayta 
shakllantirish,  xizm at  k o 'rsatish   sistem asini  yaxshilash  л a  q u n lm alar  sifatini 
oshirish  kabi 
zamonaviy talablarga mos holga keltinshdan thorat
Bu  m aqsad  bir  qator 
vazifalarni
  bajarish  orqali  am alga  oshiriladi  va 
bulam ing  asosiylari  quvidagilardan  iborat:
• 
shahar  rivojlanishm i  tartibga  solish  v a   n nda y uz  bcradigan  ijtim oiy  va 
funksional  jaray o n lam i  uning  rejaviy  tuzilm asini  m ukam m allashtirish  -  
asosiy funksional  hududlam i  (turar-jo>- tum anlaii,  sanoat hududlari  va  boshqa
29

m ehnat  qilish  joylari.  jam o at  m arkazlari  sistcm asi)  tarlib  bilan  joylashtirish 
asosida optim allashtirish:
•  rejaviy  struktura  va  fazoviy  kom pozitsiya  rivojlanishi  kctm a-kctligini 
ushbu  shaharga  xos  bo 'lg an   doim iy  clem cntlar  asosida 
ham da  ularni 
rivojlanayotgan  shahar strukturasiga kiritish  asosida ta m in la sh ;
•  xizm at  k o ‘rsatish  sistem asini  m ukam m allashlirish.  shahar  m arkazi 
ham da m ahalliy va m axsus  m arkazlarni rivojlantirish;
•  harakat  xavfsizligi  va  qulayligini  ta  m inlash  m aqsadida  shahar 
clcm cntlari  orasidagi  transport  v a   piyoda  y o ‘llarini  optim izatsiyalash;  tashqi 
transport  sistem asini  tartibga  keltirish  va  shaham i  atrofdagi  aholi  joylari 
sistcm asi  bilan  qulay transport  tizim ini  ta ’m inlash;
•  shahar  ichida  aholi  joylashishini  tartibga  solish,  shaham ing  yashash 
m uhitini  yaxshilash  va  sog'lom lashtirish  -   koinlcks  sanitar-gigicnik 
tadbirlam i  o  tkazish  (havo  va  suv  havzalarini  tozalash.  qurilm alam ing  eng 
qulay  zichligini  ta  m inlash  orqali  shovqin  darajasini  k am ajlirish   v a  yashash 
m uhitining m ikroiqlim iy xususivatlarini yaxshilash);
m uhandislik 
infrastrukturasini 
rckonstruksiya 
qilish 
va 
m odem izatsiyalash  (issiqlik,  suv,  gaz  v a  elektr  bilan  ta ’m inlash),  hududni 
m uhandislik  tayyorlash  b o 'y ic h a  tadbirlar  o ‘tkazish,  buzilgan  va  yaroqsiz 
hududlardan  foydalanishni v o ‘lga q o ‘yish.
Shaliarlam ing  m avjud  b o 'lg a n  turar jo y   qurilishlarining  qavta ta ’m irlashi 
(rekonstruksiyasi)ni  loyihalashtirish  m urakkab  jarayondir.  Bu  jarayonda, 
ketm a-ket  bajariladigan 
beshta  bosqich  mavjud.
  B unda,  har  bir  keyingi 
bosqichni 
am alga 
oshirish 
uchun 
boshlang'ich 
m anba 
sifatida 
foydalaniladigan a\ valgi  loyihaning  ishlanm asi  asos  b o ‘lib  xizm at qiladi.
Binnchi  bosqichga
,  shahar  rekonstruksiyasi  bosh  rejasining  loyihasini 
am alga  oshirish  kiradi.  Bu  loyiliani  am alga  oshirish  ushbu  b o ’lim da  bayon
30

etilgan, 
shu 
qatorda 
shahar 
aglom eratsiyasi 
doirasidagi 
hududiv 
rejalashtirishni  q at’iy  tarzda hal  ctish kabi  bir qator om illarga asoslanadi.
L oyihalashtirishning 
ikkinchi bosqichi
 — bu.  shahar  turar jo y   hududining 
rckonstruksiya 
loyihasidir. 
Bu 
bosqichda 
m agistrallararo 
turar  jo y  
luzilm alarining  qizil  chiziqlari  aniqlanadi.  qurilishlarning  qavatliligi  va 
xususiyati,  shuningdek  hudud  ichidagi  m aishiy  -   kom m unal  xizm at 
k o 'rsatish   chizm asi  va  a lo q a tiz im i vuzasidan tavsiyalar ishlab  chiqiladi.
Eskirgan  turar  jo y   tuzilm alar  o 'rm d a   zam onaviy  rejalashtirilgan 
tizim larni  yaratgan  holda.  m agistrallararo  hududlam i  obodonlashtirish 
loyihalashtirishning 
nchinchi bosqichiga kiradi.
To ‘rtinchi bosqichda
 turar jo y  guruhini  rckonstruksiya (qayta ta ’m irlash) 
lovihasini  ishlab  chiqish  am alga  oshiriladi.  Bu  bosqichni  k o 'p   hollarda 
uchinchi  bosqich  bilan  birgalikda  am alga  oshirishadi.  U shbu  holatda, 
m agistrallararo  hududlam i  rckonstruksiya  qilish  loyihasi  turar  jo y   guruhini 
rckonstruksiy a (qayta ta 'm irlash ) loyihasi  bilan  birlashtinladi.
Loyihalashtirishning  yakuniy, 
beshinchi  bosqichiga
  turar  joyning 
tavanch  fondiga  kiruvchi,  m aishiy  binolam i  m odem izatsiya  lovihasini 
yaratish kiradi.
1.4.  Shaharhirni ta’mirlashning  asosiy metodlari
Shaharni  rekonstruksiya  qilish  metodlari.
  Zam onaviy  shaharsozlik 
am aliyotida 
shaham i  rekonstm ksiya  qilish  m ctodlarini 
uch  asosiy 
m etodlarga  ajratish m um kin:
I. 
I a rm y  shakllangan  striikturcming  umumiy xaraktermi  saqlab  qolish 
aham iyatli  b o ‘lgan 
o'zgarishlarsiz. 
Z am onaviy 
talablarga 
m oslashish 
shakllangan  stm ktura  elem entlarini  m odem izatsivalash  va  ularga  yangi 
tarkiblar  kiritish  y o iid a n   bonnoqda.  U shbu  m etodik  yondashuv  quvidagi 
holatlar  bilan  belgilanadi:  tarixiv  reja  stm kturasi  va  shaliar  landshaftini  iloji
31

boricha  saqlab  qolish;  tarixiy  m uhit  elem entlarini  lm koni  boricha  m aksim al 
darajada  saqlab  qolish;  um um iy  xaraktcriga  ta 's ir  qilm avdigan  elcm cntlarni 
o ‘zgartirish  va  qayta  qurish  y o ‘li  bilan  stm kturani  zam onaviy  talablaiga 
m oslashtirish;
2. 
M avjud strukturani ко proq yoki kamroq darajada keskin о ‘zgartirish
— 
stm kturaning  o ’zgarishi  ushbu  shaharga  xos  bo'lgan  va  chidam liroq 
b o 'lg a n   spetsifik  strukturaviy  alom atlar  jam lam asig a  m os  keladigan 
darajadagi rivojlanishi lalablari bilan  belgilanadi;
3. 
Shakllangan  struktura  asosini  buzish  va  shahar  hududining  yangi 
rejaviy  tashkil  etdishini  yaratish.
  Bu  holda  rekonstm ksiya  ladbirlarining 
keskinligi  strukturaning  unga  qo'yilayotgan  zam onaviy v a kelajak  talablariga 
m osligining  qanchalik  m uhim ligiga  b o g 'liq .  Bu  holda  shaharning  m avjud 
strukturasi  inkor  etiladi,  faqatgina  alohida  elcm cntlari  oldinga  q o ‘yilgan 
vazifaga  qay  darajada m os  kelishiga qarab  saqlab  qolinadi.
Y uqorida  sanab  o 'tilg an   m etodlarning  birortasi  toza holda kam  uchraydi 
va  shaharning  alohida  qism lari  rekonstruksi> asida  qo'llaniladi.  Shahar 
darajasida  aytib  o 'tilg an   m ctodlarni  birgalikda  qo'llash  lozim  -   yangi 
stm kturani 
shakllantirish 
m avjud 
strukturaning 
chidam li 
alom atlarini 
konstm ktiv  hisobga  olish  va  uni  yangisiga  k in tish   asosida  olib  borilishi 
lozim.
9-rasm.  “0 ‘qchi  O lm azor”  hududida  “T ashkent C ity”  loyihasi: 
1 -a w a lg i holati;  2 -  taklif loyihasi
32

Shunday  qilib,  shahar  m iqyosida  va  uning  alohida  elem entlarida 
shakllangan  stnikluraning  rivojlanishi  asosiy,  eng  rnuhim ,  qim m atli  va 
chidam li  elcm cntlarini  shakllangan  funksional  v a fazoviy  aloqalarini  hisobga 
olgan  holda  saqlab  qolish  shartlari  bilan  belgilanadi.  Shakllangan  stm kturani 
saqlab  qolish  m arkaziy,  shaharsozlik  nuqtayi  nazaridan  k o 'p ro q   qim m atga 
ega  b o 'lg an   hududlarda  m aqsadga  m uvofiq.  Bu  verda  tarixiy  strukturani 
fazoviy  tashkil  ctishga  ta 's ir   k o 'rsatu v ch i  kom pozitsion  aloqalarni  o'zgarishi 
shaharning  o 'z ig a   xos  k o 'rin ish in i  v o 'q o tish i  bilan  bog4iq.  Kamroq 
qim m atga ega b o ‘lgan  hududlarda shahar rivojlanishiga b o g ‘liq  strukturaning 
q o 'y ilg an   talablarga  m os  kelishm i  ta'm in lash   rekonstruksiva  asosiga 
avlanishi  lozim.
Rekonstruksiya  vaqt  va  fazoviy  muhitda  uzluksiz  jarayon  ekan, 
rekonstruksiyani  hayotga  tatbiq  etishning  har  bir  bosqichida  uning  kelajakda 
rivojlanish  shartlarini  bclgilab  olish  lozim.  Shuningdck. 
rekonstruksiyaning 
har bir bosqichida shaharning rejaviy strukturasi  о ‘zida  alohida elementlari 
va  qismlarining  nisbatan  bir  maromda,  tugallangan  va  mutanosiblikka  ega 
bo 'Igan  sistemasini  ales  ettirishi  lozim.  Biroq,  strukturaning  chidamliligi 
darajasi uning keyingi  rivojlanishi imkoniyatlariga xalaqit bermasligi lozim.
Shaharning hududiy-fazoviy rivojlanishi shakllari
Shaharni  rekonstruksiya  qilish  va  rivojlanish  y o ‘nalishlarini  tanlash 
asosida rivojlanish prinsiplarini ketm a-ket  aniqlash yotadi:

shaharning 
shahar  tashkil  qiluvchi  asosi
  b o 'lib ,  uning  bareha 
elem entlari rivojlanishini  bclgilashda hal  qiluvchi  hisoblanadi;

shahar ichki aholi joylashishi -
  shaharni  tashkil  etuvchi  asos  obyektlari 
va  boshqa  m ehnat  jo y lari  joylashishi  bilan  o ‘zaro  b o g 'liq   holda  aholining 
o 'sish i  v a h u d u d  b o 'y lab   taqsim lanishi  asosida:

shaharning junksional  strukturasi
  b o ‘lib.  u  m ehnat  joylari  va  aholi 
joylashishi  hududlarining  o 'zaro   b o g iiq   aloqalariga asoslanadi.
33

A sosini  sanoat  ishlab  chiqarishi  shakllantiruvchi  shaham ing  shahar 
tashkil  ctuvclii  bazasining  rivojlanishi  quyidagi  asosiy  om illar  ta ’siri  bilan 
belgilanadi:
-  ishlab  chiqarishnm g  konsentratsiyasi,  tarm oq  v a   ishlab  chiqarishning 
texnologik  koopcratsiyalash 
va  kom binalsivalashishning 
m urakkabroq 
shakllari  rivojlanishi;
ishlab 
chiqarisli 
ierarxik 
strukturasining 
rivojlanishi 
va 
m urakkablashuvi;
-  ishlab  chiqarishning  intensivlashishi,  buning  oqibatida  m ehnat 
sam aradorligini  oshirish  orqali  ishlab  chiqarish  hajm ining  ortishi.
Shaham ing  shahar  tashkil  qiluvchi  bazasi  obyektlarinm g  hududiv 
konsentratsiyasi  va  spetsializatsiyasi  m ehnat jo y la ri  orasida  ishlab  chiqarish 
aloqalarini  k o 'ch av tirish   va  m urakkablashtirishni  taqozo  qiladi,  bu  esa  aholi 
joylashishi,  aholining  shahar  ichki  v a  shaharlararo  harakatiga  ta ’sir 
ko  rsatadi.  Shahar  tashkil  ctuvchi  bazaning  rivojlanishi  aholi  soni  va 
dem ografik  tarkibm i  belgilavdi.  Shuning  uchun  rckonstruksiya  davrida  aholi 
sonini  aniqlash  va shahar hududi b o ‘ylab taqsim lash m uhim dir.
Shahar  ichida  aholini  joylashtirishni  m ukam m allashtirish  aholining 
turm ush  tarzining  qulay  sharoitlarini  yaratish:  m ehnat  va  jam o at  faoliyati. 
dam  olish  turlari  va  shakihirini  tanlashda nisbatan  teng  va  qulay  im koniyatni 
yaratish;  turm ushning  gigicnik  sharoitlarini  yaxshilashni  taqozo  etadi. 
Bundan  rivojlanish  y o Lnalishi,  m os  holda rekonstm ksiya prinsiplari  va uning 
rejaviy  strukturasi  rivojlanishini  bclgilovchi  eng  m uhim   shaharsozlik 
om illaridan  biri  kelib  chiqadi:  o'sayotgan  shahar  tashkil  qiluvchi  baza 
obyektlarm i  joylashtirish  va  shakllangan  stm kturani  hisobga  olgan  holda 
aholini  joylashtirish,  hududning  resurs  im koniyatlaridan  kelib  chiqib  m ehnat 
qilish  jo y larin i  joylashtirish.  M ehnat  qilish  joylarini  joylashtirish  va  aholini 
jo y lash tin sh n in g   (shahar  ichki  va  shahar  tashqarisida)  o ‘zaro  b o g iiq
34

sistcm asi  shaham ing  funksional  tashkil  etilishi  va  fazoviy  rivojlanish 
prinsiplari,  shuningdek,  uning  asosiy  funksional  hndudlari  va  elem entlari 
orasidagi  transport aloqasi  strukturasini hal  qiluvchi darajada bclgilab bcradi.
Shaharsozlik 
am aliyotida 
shahar 
rejaviy 
strukturasining 
fazoviy 
rivojlanishini  lkkita shaklini  ajratish m um kin:
-  shaham ing  o 'z   atrofidagi  bo'sli  hududlam i  o ‘zlashtirish  orqali  hududiy 
kcngayishi:
-  binolar  qurilishini  zichlashtirish.  foydalanilm a\ digan  va  qurilish 
uchun  noqulay  b o ‘lgan  hududlam i  o ‘zlashtirish,  y er  osti  hududidan 
foydalanish  hisobiga hududdan  fovdalanishni  intensivlashtirish.
Shahar atrofidagi h ududlam i o ‘zlashtirish hisobiga kcngayishi.
- aholi joylashishi  sistem asida  shaham ing  o ‘m i;
-  shaham ing  ichki  rejaviy tashkil etilishi;
-  shaliam ing  o 'zlash tirish g a  varoqli 
hududlam ing  m avjudligi  bilan 
bclgilanadi.
Shaham ing  hududiy  o ‘sishm ing  asosiy  y o 'n alish larin i  tanlash  uning 
alioli joylashtirish  sistem asidagi  o ‘rniga  m os  h o ld a ushbu  shaham ing  boshqa 
aholi  punktlari  bilan  funksional  aloqasi,  shunindek,  u nda  shakllangan  shahar 
ichki  va  shaharlararo  kom m unikatsiyalarining  strukturasidan  kelib  chiqadi. 
0 ‘zaro  b o g iiq   aholi  jo y lari  sistem asida  shahar  rolining  oshishi  uning 
hududiy 
rivojlanishini 
shaharlararo 
ijtim oiy-iqtisodiy 
aloqalarning 
intensivligiga  m os  holda  shaham ing  asosiy  yo  nalishlari  b o 'y ^ h a   o ‘sish 
im konivatini  ta ’m inlaydigan  uzoq  kelajakka  m oslab  m o ‘ljallashni  taqozo 
etadi.
S haham ing  hududiy  o'sishm m g  sam araliroq  y o 'n alish larin i  aniqlash 
shaham ing  aholi joylashishi  sistem asidagi  o 'm i va  shaham ing  unga  m tiluvchi 
alioli  punktlari  yoki  ushbu  shahar  intiluvchi  m axkaz-shaliar  bilan  aloqasi 
strukturasining  xarakteri  asosida olib  boriladi.
35

K o 'p ro q   intcnsiv  \ a  doim iy  aloqalanii  xarakterlovchi  y o 'n a lish lar 
shaharning  hududiv  o ‘sishining  sam arali  y o nalishlarini  bclgilavdi  Bunda 
eng  m uhim   talablardan  biri  shaharning  rejaviy  struklurasining  keyingi 
rivojlanishi 
im koniyatini. 
uning 
k o ‘proq 
kutiladigan 
o'zg arish larg a 
shaharning  asosiv  elem entlari  orasida  nisbatan  tartibli  o z a ro   aloqani  saqlab 
qolgan  holda  o ‘z vaqtida ta ’sirlanishi  hisoblanadi.
Shahar  asosiv  transport  kom m unikatsivalari  bo'ylab  yondashgan  b o ‘sh 
hududlarda 
rivojlanadi. 
B irinchi 
o 'n n d a  
suv 
havzalari 
b o 'y i 
va 
o^zlashtirilavotgan  hududni  m avjud  shahar  bilan  aloqasini  ta ’m inlovchi 
transport tu gunlan  atrofi  o'zlashtiriladi.
36
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling