Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot


ДАСТЛАБКИМАЛАКА ДУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИБЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь) 
ДХШ асосида маиишй чициндиларни бошщриш лойихаси
«ТАСДЩЛАЙМАН»
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ОЛОЕИЯ ВА АТРОФ МУДИТНИ 
ДИЛИШ ДАВЛАТ 
РИНБОСАРИ
И.И.БОК.ИЖОНОВ 
» 
ДДОмУ 
2022 
й
.
ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ^УЖЖАТЛАРИНИ 
ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ
ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК АСОСИДА МАИШИЙ 
ЧЩИНДИЛАРНИ БОШКАРИШ ЛОЙИДАСИ
Лойиха (тендер) номи:
«Тошкент вилоятининг О хангарон, У р тач и р ч и к туманлари ва Н урафш он, 
О л м ал и к шахарларида к;аттик маиший чициндиларни туплаш, олиб чициш
саралаш ва цайта ишлаш кластер хизматларини давлат-хусусий шериклик (ДХШ)
шартлари асосида бошцариш»
ДХШ объектининг жойлашуви:
Тошкент вилоятининг О хангарон, У р тач и р ч и к туманлари ва Нурафш он,
О л м ал и к шахарлари 
Давлат шериги:
Тошкент вилояти хокимлиги
Давлат шериги:
Тошкент вилояти экология ва атроф-мухитни мухофаза цилиш бошцармаси
Тендер ташкилотчиси:
Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мухитни мухофаза цилиш
Давлат кумитаси
Манзил: Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кучаси 7а-уй 100043
Телефон: (+99871) 207-07-70 (1072#)
Тошкент ш. - 2022 йил май
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мухитни мухофаза цилиш Давлат кумитаси
2


1. Асосий тушунчалар
1. 
М а и ш и й ч и ц и н д и л а р н и б о ш ц ари ш с о х а си д а д а в л а т -х у с у с и й ш е р и к л и к л о й и х а си
у ч у н м азк у р те н д е р х у ж ж а т л а р и д а ц у й и д аги ту ш у н ч а л ар ц улл ан и л ад и :
1) 
Давлат-хусисий шериклик 
(к ей и н ги у р и н л а р и д а - Д Х Ш ) - д а в л а т ш ер и ги ва 
х у с у с и й ш е р и к н и н г м у ай я н м у д д а тга ю р и д и к ж и х а тд а н р а с м и й л а ш ти р и л га н , 
Д Х Ш л о й и х а с и н и а м а л га о ш и р и ш у ч у н у з р е с у р сл а р и н и б и р л а ш т и р и ш и га
а с о сл а н га н х а м к о р л и ги ;
2) 
ДХШ лойихаси - 
д а в л а т -х у с у с и й ш е р и к л и к к а а с о сл а н га н м аи ш и й ч и ц и н д и л ар н и
б о ш ц ари ш с о х а си д а к л а с те р л а р н и та ш к и л э т и ш б у й и ч а Д Х Ш л о й и х а с и ;
3) 

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling