Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
захирадаги FOлиб 
- те н д е р к о м и с с и я с и н и н г к а р о р и га асо сан те н д е р го л и б и н и н г 
те н д е р т а к л и ф и д а н су н г э н г я х ш и те н д е р та к л и ф и н и б е р ган д еб э ъ т и р о ф э ти л га н
та л а б го р (х у су с и й ш ер и к).
2. 
Т ен д ер х у ж ж а т л а р и д а к у й и д а ги ки с к а р тм а л а р ку л л ан и лад и :
1) 
Агентлик - 
У зб е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и М о л и я в а зи р л и ги х у з у р и д а г и д а в л а т- 
х у с у с и й ш е р и к л и к н и р и в о ж л а н т и р и ш аген тл и ги ;
2) 
Цонун 
сп у б л и к ас и н и н г 2 0 1 9 й и л 10 м ай д а ги 5 3 7 -со н л и "Д авл ат-
х у с у с и й ш е р и к л и к ту г р и с и д а "г и ко н у н и (к е й и н ги у р и н л а р и д а - ^ о н у н ) ;
3) 
Низом - 
У зб е к и с т о н Р е с п у б л и к а с и В а зи р л а р М а х к а м а с и н и н г 20 2 0 й ил 26 
а п р е л д а ги 2 5 9 -с о н л и " Д а в л а т-х у с у си й ш е р и к л и к л о й и х а л а р и н и а м а л га о ш и р и ш
та р т и б и н и т а к о м и л л а ш т и р и ш ту гр и с и д а " к а р о р и га м у в о ф и к та с д и к л а н га н
" Д а в л а т-х у с у си й ш е р и к л и к л о й и х а л а р и н и а м а л га о ш и р и ш т а р т и б и т у гр и с и д а
н изом " (к е й и н ги у р и н л а р и д а - Н и зо м ).
2. Умумий коидалар
3. 
М а зк у р д а с т л аб к и м ал а к а х у ж ж а т л а р и н и т у п л а м и н и б ери ш у ч у н с у р о в ^ о н у н ва 
Н и зо м га м у в о ф и к и ш л а б ч и ки л ган .
4. 
М а и ш и й ч и к и н д и л а р н и б о ш к ар и ш с о х а си д а ги Д Х Ш т у г р и с и д а г и б и ти м н и ту зи ш
х у к у к и га э га б у л и ш у ч у н х у с у с и й ш е р и к н и т а н л а ш у ч у н м азк у р суро в х у ж ж а т и п о те н ц и а л
х у с у с и й та д б и р к о р л а р г а д а ст л аб к и м а л а к а б о с к и ч и д а и ш ти р о к эти ш ш а р тл а р и х а к и д а
м а ъ л у м о т б ери ш у ч у н м у л ж ал л ан ган .
5. 
Т ал а б го р л а р Д Х Ш л о й и х а с и н и а м а л га о ш и р и ш д а н м ан ф а ат д о р э к а н л и ги н и
б и л д и р и ш у ч у н т е н д е р д а и ш ти р о к э т г а н д а к у й и д а ги т а л а б л а р г а м у в о ф и к б у л и ш и керак:

х у к у к л а ёк ат и га э г а були ш и ;

Д Х Ш ту гр и с и д а ги б и ти м га д о и р м аж б у р и ятл ар н и б аж ар и ш уч у н зар у р бу л ган
п р о ф ф еси о н ал таж р и б ага, м од д и й ва тех н и к р е су р сл ар га х ам д а м ал акал и ва 
таж р и б а л и м у тах асси л ар га э г а були ш и ;

^ о н у н д а б ел ги л ан ган м ан ф аатл ар ту к н аш у в и га оли б к ел и ш и м у м ки н бу л ган
асо сл а р га э г а булм асли ги.
^ а й т а
та ш к и л
эти л и ш , 
ту гати л и ш
ёки 
б а н к р о тл и к
б о ск и ч и д а 
бу л ган
т а л а б го р л а р н и н г те н д е р д а и ш ти р о к эти ш и га йул куй и лм ай ди .
6. 
Д а с тл а б к и
м ал а к а н и
б ах о л аш
б у й и ч а
а со си й
м аъ л у м о т л а р
1 -и л о в ад а к е л ти р и л га н х а м д а Д Х Ш л о й и х а с и н и к и с к а ч а т а в с и ф и 2 -и л о в а д а к ел ти р и л ган .

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling