Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Хусусий шерикнинг хукуклари ва мажбуриятлари


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
3. Хусусий шерикнинг хукуклари ва мажбуриятлари
7. 
Х у с у с и й ш е р и к уз ва карз м а б л а гл а р и б и л ан Д Х Ш л о й и х а си н и м о л и я л а ш ти р и ш
ва а м а л га о ш и р и ш х у к у к и г а эга.
8. 
Т ен д ер т а ш к и л о т ч и с и х у с у с и й ш е р и к к а ^ о н у н д а н а за р д а ту т и л м а г а н м ал а к а
т а л а б л а р и н и к у й и ш га х а к л и эм ас. Х у с у с и й ш е р и к м а л а к а та л а б л а р и б и л ан б о гл и к
б у л м а га н м аъ л у м о т л а р и н и та к д и м э т м а с л и к х у к у к и г а эга.
9. 
Т ал а б го р л а р д а с т л аб к и м а л а к а г а о и д х у ж ж а т л а р н и та к д и м эти ш м у д д а ти
т у га гу н и га кад ар та к д и м э ти ш л а р и ш а р т в а та к д и м эти ш м у д д а ти т у г а г у н и г а кадар
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
4


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси
и с та л га н ва к т д а д а ст л аб к и м ал а к а га о и д х у ж ж а т л а р и н и у зга р т и р и ш и ёки к а й та р и б о л и ш и
м ум кин.
10. Х у с у с и й ш е р и к у зи н и н г м а л а к а та л а б л а р и г а м у в о ф и к л и ги н и т а с д и к л а ш б у й и ч а
те н д е р т а ш к и л о т ч и с и т о м о н и д а н б е л ги л а н га н ш ак л л ар б у й и ч а х у ж ж а т л а р н и ва б а р ч а
м аъ л у м о т л а р н и те н д е р т а ш к и л о т ч и с и г а та к д и м этади .
11. Х у с у с и й ш е р и к м а л а к а т а л а б л а р и г а м у в о ф и к л и ги т у г р и с и д а с о х та в а ёл го н
м аъ л у м о т л а р та к д и м этга н так д и р д а , суд т о м о н и д а н а д о л а т си з х у с у с и й ш е р и к д еб та н
о л и н га н к у н д а н б о ш л аб к е й и н ги уч й и л д а в о м и д а Д Х Ш л о й и х а л а р б у й и ч а д а в л а т 
ш е р и к л а р н и н г те н д е р л а р и д а и ш ти р о к э ти ш так и к л ан ад и .
12. Х у с у с и й
ш е р и к
т о м о н и д а н
т а к д и м
э т и л а д и г а н
м а л а к а
т у г р и с и д а г и
м а ъ л у м о т л а р н и н г а н и к л и ги т е н д е р н и н г и с та л га н б о с к и ч и д а те н д е р ко м и сси я , те н д е р
т а ш к и л о т ч и с и ёки в а к о л а тл и д а в л а т о р га н л ар и т о м о н и д а н б ел ги л а н и ш и м ум ки н .
13. Х у с у с и й ш е р и к т о м о н и д а н та к д и м э т и л а д и г а н м а л а к а г а о и д с о х та в а ёл го н
м аъ л у м о т л а р н и т а к д и м э т и л г а н л и г и
а н и к л а га н д а те н д е р
к о м и с си я с и т а л а б г о р н и
т е н д е р д а н ч етл аш ти р ад и .
14. Т ал аб го р уз м ал а к а с ан и о ш и р и ш м ак са д и д а ко н с о р ц и у м ш а к л и д а у ш б у т е н д е р д а
и ш ти р о к э т и ш и м ум ки н . Б у н д а к о н с о р ц и у м н и та ш к и л эти ш асл ш а р тн о м а си б ар ч а 
а ъ зо л а р и т о м о н и д а н и м зо л а н га н ва у л а р н и н г в а зи ф а л а р и ва м а ж б у р и я т л ар и к у р с а ти л га н
х о л д а та к д и м эти л и ш к е р а к в а ш а р тн о м а д а етакч и к о р х о н а б елги л ан и ш керак. Ш у н д а 
етакч и к о р х о н а уш б у х у ж ж а т д а ку р сати л ган д астл аб ки м ал ака та л а б л а р и га м у во ф и кл и ги н и
б ах о лаш уч ун к у й и д аги та л а б л а р га м у во ф и к б у л и ш и керак:
а) 
сан и тар то зал аш со х ага я ъ н и м аи ш и й ч и к и н д и л ар н и туп л аш , саралаш , ол и б ч и ки ш
ва кай та иш лаш , сан и тар п о л и го н л ар д а ч и к и н д и л а р н и сакл аш ва у ти л и зац и я 
к и л и ш га о и д м ахсус т а ж р и б а га э г а бул и ш (5-и лова, А -бан ди );
б) 
м ал ак ага э г а
б у л ган
ва сан и тар 
то зал аш
со хада 
и ш л аб
кел ган
асоси й
м у тах асси сл ар н и м ав ж у д л и ги (5-и лова, Б -б ан д и );
в) 
талабгорнинг юридик ахволи талабларига мувофиклиги (5 -илова Г-банди).
15. К о н с о р ц и у м н и етакч и ва к о л ган а ъ зо л а р и н и н г 5 -и л о в ад а ку р сати л ган б о ш ка м езо н
ва та л а б л а р га н и сб атан у м у м л а ш ти р и л га н х о л д а бахолан ади .

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling