Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Тендерда иштирок этиш билан боFлик чекловлар


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
4. Тендерда иштирок этиш билан боFлик чекловлар
16. Т ал а б го р л а р к у й и д а ги х о л л а р д а т е н д е р д а к атн аш и ш х у к у к и г а э г а эм ас, агар:

^ о н у н д а б ел ги л ан ган м ан ф аатл ар ту к н аш у в и га оли б кел и ш и м у м ки н бу л ган
асо сл ар булса, м асал ан х усу си й ш ер и к н и н г р ах б ар л ар и н и ёки та ъ си с ч и л ар и н и я к и н
к ар и н д ош л ар и , ту рм у ш у р то ги ёки кар и н д о ш л ар и ва х у су си й ш е р и к н и н г и ш он ч ли
в ак и л л ар и тен д ер б у й и ча б ах о лаш ёки карор кабул ки л и ш х у к у к и га э г а ёки тен д ер
к о м и сси я си ва и ш ч и гурух аъ зо си булса;

асо си й во си тал ар балан с к и й м а ти д а н 10 (ун ) ф о и зи д ан о р ти к б ул ган х у суси й
ш е р и к н и н г (ко н со р ц и у м ш акл и д а и ш ти р о к этган д а етакч и к о м п ан и ян и н г) м улки
м у со д ар а к и л и н ган булса;

та л а б го р л а р (ко н со р ц и у м ш ак л и д а и ш ти р о к этган д а етакч и к о м п ан и ян и н г) иж ро 
х у ж ж а т л а р и б у й и ч а к атта м аж б у р и ятл ар га э г а ва и ж р о х у ж ж а тл а р и н и и ж ро эти ш
у ч у н вак о л атл и о р ган то м о н и д а н к и р и ти лган булса;

т а л а б го р л а р н и (ко н со р ц и у м ш акл и д а и ш ти р о к этга н д а етакч и ко м п ан и ян и н г) 
к а р то тек а № 2 ва б ан к ссудал ари б у й и ч а м у дд ати у тган кар зд о р л и ги м авж уд булса;

та л а б го р л а р н и н г (кон со рц и ум ш ак л и д а и ш ти р о к этга н д а етакч и к о м п ан и ян и н г) 
м о л и яв и й -х у ж ал и к ф ао л и яти У зб ек и сто н Р есп у б л и к ас и н и н г кон ун х у ж ж атл ар и га 
м у в о ф и к т у х т а т и л г а н булса.
17. Т а л а б го р л а р д ан х е ч б и р и б и ттад ан о р ти к те н д е р т а к л и ф и н и та к д и м э т и ш га х а к л и
эм ас.
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
5


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling