Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Дастлабки малакани бахолаш учун такдим этиладиган хужжатлар


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
5. Дастлабки малакани бахолаш учун такдим этиладиган хужжатлар
18. Д Х Ш л о й и х а с и б у й и ч а х у с у с и й ш е р и к н и д а ст л аб к и м а л а к а с и н и б а х о л а ш у ч у н
т а л а б го р л а р 3 в а 4 -и л о в а л а р д а т а л а б к и л и н га н м аъ л у м о т л а р н и т а с д и к л о в ч и х у ж ж а т л а р
б и л ан та к д и м этад и л ар .
19. Т ал а б го р л а р к о н с о р ц и у м ш а к л и д а и ш т и р о к э т а ё т г а н б ул са, к о н с о р ц и у м н и н г 
б а р ч а а ъ зо л а р и уз м ал а к а с и н и н ам о й и ш к и л и ш у ч у н 3 ва 4 -и л о в а л а р д а т а л а б к и л и н ган
м аъ л у м о т л а р н и та с д и к л о в ч и х у ж ж а т л а р б и л ан та к д и м этад и л ар .
20. К о н с о р ц и у м н и н г б арча аъ зол ари н о м и д ан те ги ш л и х ар ак атл ар н и а м ал га о ш и ри ш
х ам д а у л а р н и н г м ан ф аатл ар и н и те н д е р д а х и м о я ки л и ш вако л ати етакч и ком п ан и яга 
ю к л а га н л и ги н и та с д и к л о в ч и х у ж ж а т н и н г (и ш о н ч н о м ан и ) асл н у схаси та к д и м эти л и ш
керак.
6. Дастлабки малака хужжатларни такдим этиш тартиби
21. Т а л а б го р л а р н и н г д а с т л аб к и м а л а к а г а о и д х у ж ж а т л а р и у ш б у с у р о в х у ж ж а т и д а
к у р с а ти л га н та к д и м эти ш о х и р ги м у д д а ти га кад ар б о гл ан га н х о л д а, х ар би р ва р а ги
р а к а м л а н га н в а и м зо л а н га н х о л д а, о х и р ги в а р а к э с а х у с у с и й ш е р и к н и н г р а х б ар и ёки
к о н с о р ц и у м н и н г и ш о н ч л и ш ах с и м зо си в а к о р х о н а н и (ёки е та к ч и к о р х о н а н и ) м у х р и б и л ан
т а с д и к л а н га н х о л д а, ё п и л ган в а м у х р л а н га н та ш к и к о н в ер т д а та к д и м ки ли н ади .
22. Т аш ки к о н в ер т д а к у й и д а ги м у х и м м а ъ л у м о т л а р б у л и ш и лози м :

Х у с у с и й ш е р и к н и н г (ёк и к о н с о р ц и у м н и н г) ту л и к н о м и ва п о ч та м ан зи л и (агар 
к о н с о р ц и у м б у л са ф ак ат етакч и к о м п а н и я н и н г п о ч та м а н з и л и );

Т ен д ер
та ш к и л о т ч и с и н и н г т у л и к
н о м и
ва 
п о ч та
м ан зи л и : 

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling