Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Узбекистон  Республикаси экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш Давлат


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
Узбекистон 
Республикаси экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш Давлат 
кумитаси. Манзил: 100043, Тошкент шахар, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох 
кучаси 7а-уй, телефон: (+99871) 207-07-70 (1072#), 2 кават
;

Т ен д ер
ном и: 
«Т ош к ен т 
в и л оя ти н и н г 
О хан гарон , 
У р тач и р ч и к  
тум ан л ар и ва Н ураф ш он , О л м ал и к ш ахар л ар и да каттик маиший 
чикиндиларни туплаш, олиб чикиш, саралаш ва кайта ишлаш кластер 
хизматларини давлат-хусусий шериклик битими асосида бош кариш
».
23. Т аш ки
к о н в е р т л а р г а
с о л и н ган
д а с т л а б к и
м а л а к а г а
о и д
х у ж ж а т л а р
та л а б го р л а р н и н г р а х б ар и ёки и ш о н ч л и в а к и л л а р и то м о н и д а н те н д е р та ш к и л о т ч и с и н г
м ан зи л и б у й и ч а ёки р у й х а т г а о л и н га н п о ч та о р к а л и та к д и м эти л ад и .
24. Т ен д ер т а ш к и л о т ч и с и б е л ги л а н га н м у д д а т г а ч а т а к д и м э ти л га н д а с т л аб к и
м ал а к а га о и д х у ж ж атл ар н и :

у р н а ти л га н т а р т и б д а к аб у л к и л ад и ва р е е с т р г а ки ри тад и ;

авв ал к аб у л к и л и н га н х у ж ж а т л а р г а у зга р ти р и ш л а р в а к у ш и м ч ал ар у р н а ти л га н
т а р т и б д а каб у л к и л ад и ва р е е с т р г а ки р и тад и .
25. Х у с у с и й т а д б и р к о р л ар н и н г, я ъ н и т а л а б г о р л а р н и н г д а с т л аб к и м а л а к а г а о и д
х у ж ж а т л а р и р а д э ти л га н х о л л ар , качон ки :

т а л а б го р у ш б у Д Х Ш те н д е р и д а к а тн а ш и ш у ч у н х у ж ж а т л а р и н и б о ш к а т а л а б го р
та р к и б и д а х а м та к д и м э т га н булса;

д а с т л аб к и м а л а к а га о и д х у ж ж а т л а р каб ул к и л и ш о х и р ги м у д д а ти д а н су н г т а к д и м
к и л и н га н булса.
26. Д а с тл а б к и м а л а к а га о и д х у ж ж а т л а р н и кабул к и л и ш те н д е р х у ж ж а т л а р и д а
к у р с а ти л га н т а р т и б д а х а м д а х о л л а р д а э л е к т р о н та р зд а а м а л га о ш и р и л и ш и м ум ки н .
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
6


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling