Дастлабкималака дужжатларини тупламинибериш учун суров


Дастлабки малака хужжатларни бахолаш тартиби


Download 393.69 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/19
Sana06.08.2022
Hajmi393.69 Kb.
#791128
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Bog'liq
2. Дастлабки малака хужжатлари
Alohida olingan so’z turkumlari 3 guruhga bo’linadi-fayllar.org (1), 2-lobaratoriya Geodeziya, Qishloq turizmi, Сансон проекцияси, aholi demografiyasi, 5-лек 30.09.2020(1), 1-b 2021 2022, 1-b sinf, 1-A sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 1-J sinf, 1-J sinf, 1-D sinf, 17- maktab yarim yillik xisobot
7. Дастлабки малака хужжатларни бахолаш тартиби
27. Т ен д ер т а ш к и л о т ч и с и д а с т л аб к и м а л а к а х у ж ж а т л а р н и к аб у л к и л и н га н д ан су н г 
те н д е р к о м и с с и я с и н и н г к а р о р и га б и н о а н б е л ги л а н га н м у д д а т д а в о м и д а та л а б г о р л а р н и н г
д а с т л аб к и м а л а к а та л а б л а р и г а м у в о ф и к л и ги н и ур ган и ш , ан и к л аш в а б ах о л аш и ш л а р н и
та ш к и л л а ш ти р а д и .
28. Т ал а б го р л а р д а ст л аб к и м а л а к а т а л а б л а р и г а м у в о ф и к л и ги у ч у н м аъ л у м о т л а р н и ва 
т а с д и к л о в ч и х у ж ж а т л а р н и у ш б у с у р о в д а б е р и л га н ш а р тл а р и га р и о я э тм а га н х о л д а т а к д и м
э т га н булса, те н д е р т а ш к и л о т ч и с и м азк ур т а л а б г о р л а р н и м ал а к а с и н и та к д и м эти л га н
м аъ л у м о т л а р ва х у ж ж а т л а р а с о си д а б ах о л аш хакл и .
29. Д а с тл а б к и м а л а к а т а л а б л а р и г а м у в о ф и к л и ги н и б ах о л аш м езо н л а р 5 -и л о в а д а
к е л ти р и л га н ва те н д е р т а ш к и л о т ч и с и ф ак ат у ш б у м езо н л а р б у й и ч а т а л а б го р л а р н и
бах олай д и .
30. Б и р б о с к и ч л и 1 т е н д е р д а т а л а б г о р н и н г д а с т л а б к и м а л а к а б а х о л а ш д а ту п л а га н
б алл ар
те н д е р
та к л и ф л а р и н и
б а х о л а ш д а т у п л а га н
б а л л а р и га
к у ш и л ад и . 
Б у н д а, 
т а л а б го р л а р д а ст л аб к и м ал а к а б а х о л а ш д а к а м и д а 60 (о л тм и ш ) б алл т у п л а г а н б у л и ш и
лозим .
31. И к к и б о с к и ч л и 2 т е н д е р д а д а с т л аб к и м ал а к а б о с к и ч и д а н м у в а ф ф а к и я тл и у т г а н
та л а б го р л а р , я ъ н и к а м и д а 60 (о л т м и ш ) б алл ту п л а га н та л а б го р л а р , те н д е р и ш ти р о к ч и с и
с и ф а т и д а э ъ т и р о ф э т и л а д и ва у л а р г а те н д е р та к л и ф л а р и н и та к д и м э т и ш г а д о и р су р о в и ва 
д а в л а т -х у с у с и й ш е р и к л и к ту г р и с и д а г и б и ти м л о й и х а си ю б ор и л ад и .
32. И к к и б о с к и ч л и т е н д е р д а д а ст л аб к и м а л а к а л а ш н и у тк ази ш н а ти ж а с и д а к а м и д а
и к к и т а т а л а б го р м ал ак а т а л а б л а р и г а м у в о ф и к б у л и ш и керак. А к с х о л д а, те н д е р
к о м и с си я с и т е н д е р н и б у л и б у тм а га н д еб т о п а д и ва та к р о р и й те н д е р н и э ъ л о н к и л и ш га 
хакл и . Т а к р о р и й те н д е р у н и у тк ази ш т а р т и б -т а о м и л и д а б е л ги л а н га н т а р т и б д а утк ази л ад и .
33. Т а л а б го р л а р н и н г
те н д е р д а
и ш т и р о к
э т и ш и
м у н о са б а ти
б и л ан
к и л ган
х а р а ж а т л а р и н и н г у р н и к о п л а н м а й д и , бир ёки и кки б о с к и ч л и те н д е р б у л и ш д а н катти й
назар.
1 Умумий киймати бир миллион А^Ш долларига кадар булган эквивалентдаги давлат-хусусий шериклик лойихаси 
буйича бир боскичли тендер утказилади.
2 Умумий киймати бир миллион А^Ш долларидан ортик булган эквивалентдаги давлат-хусусий шериклик лойихаси 
буйича икки боскичли тендер утказилади.
Тендер ташкилотчиси: Узбекистон Республикаси экология ва атроф-мууитни мууофаза цилиш Давлат цумитаси
7


ДАСТЛАБКИ МАЛАКА ДУЖЖАТЛАРИНИ ТУПЛАМИНИ БЕРИШ УЧУН СУРОВ (2022 йил январь)
ДХШ асосида маиший чициндиларни бошцариш лойихаси

Download 393.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling