Davolash. 212-guruh Abduxamidova Dilafruz


Download 22.1 Kb.
Sana07.10.2020
Hajmi22.1 Kb.

Davolash. 212-guruh Abduxamidova Dilafruz

Berilayotgan nazariy topshiriqlarni matndan foydalanib har bir savollarga javobini yozib tahlil etish.


Nаzоriy topshiriqlar:

1. “Didаktikа” tushunchаsini tа’riflаb bеring.


2. Didаktikаning prеdmеti vа оb’еkti nimаlаrdаn ibоrаt?
3. Didаktikаning аsоsiy vаzifаlаri nimаlаrdаn ibоrаt?
4. Didаktikаning аsоsiy kаtеgоriyalаri qаysilаr?
5. Didаktik kоnsеpsiyalаrdаn qаysilаri bilаn tаnishsiz?
6. Rivоjlаntiruvchi kоnsеpsiyaning mоhiyati nimаdаn ibоrаt?
7. Rivоjlаntiruvchi tа’limnig аsоsiy tаmоyillаri qаysilаr?
8. Muаmmоli tа’limning mоhiyati nimаdаn ibоrаt?
9. “Tа’lim vа tаrbiyaning insоnpаrvаrlik, dеmоkrаtik хususiyatlаri”
tushunchаsini siz qаndаy tushunаsiz?
10. Zаmоnаviy didаktik tizimning o`zigа хоs bеlgilаri nimаlаrdаn ibоrаt?
11. Pеdаgоgik pаrаdigmа nimа? Tа’limning аsоsiy pаrаdigmаlаrini аytib
bеring.

Javoblar. 1. Didaktika (ta’lim nazariyasi: yunoncha «didaktikos» «o‘rgatuvchi», «didasko» esa — «o‘rganuvchi» m a’nosini bildiradi) ta ’limning nazariy jihatlari (ta’lim jarayonining mohiyati, tam oyillari, qonuniyatlari, o ‘qituvchi va o‘quvchi faoliyati mazmuni, ta’lim maqsadi, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta ’lim jarayonini takomillashtirish yoMlari va hokazo m uam m olar)ni o'rganuvchi fan.

 2. Didaktikaning obyekti- ta’lim tarbiya jarayonidir. Predmeti ta’lim tarbiya jarayonini tashkil etuvchi – “ta’lim- tarbiya oluvchi”, “ta’lim tarbiya beruvchi” va “o’quv-dastur, darslik va didaktik materiallar”hamda “o’ qish usullari va uslublari” va “o’qitishning texnik vositalari” orasidagi funksional aloqadir.

 3. Didaktikaning vazifalari quyidagilardan iborat:
  — ta’lim jarayonlari va ularni amalga oshirish shartlarini ta ’riflash va tushuntirish;
  — ta’lim jarayonini yanada mukammal tashkil etish, ya’ni, ta’lim tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish;
  — ta ’lim jarayoni u chun xos b o ‘lgan um u m iy qonuniyatlarni aniqlash, omillarini tahlil qilish va ta ’riflash.

 4. Asosiy kategoriyalar:

 1. Bilim

 2. Bilim olish

 3. Ko’nikma

 4. Malaka

 5. Ta’lm

 6. Ta’lim metodikasi

 7. Ta’lim mazmuni

 8. Ta’lim vositalari

 9. Ta’lim jarayoni

 10. Ta’lim maqsadi

 11. Ta’lim natijasi

 12. Ta’limni boshqarish

 13. Ta’lim tizimi

 1. T a ’lim jarayoni psixologik-pedagogik konsensivalar (ular aksariyat hollarda didaktik tizimlar ham deb ataladi) asosida tashkil etiladi. Tadqiqotchilar mavjud didaktik konsepsiya (tizim)larni umumlashtirib quyidagi guruhlarga ajratadilar:
  1) a n ’anaviy;
  2) progressiv;
  3) zamonaviy.

 2. L .V .Z a n k o v n in g (1901 — 1977-yiIlar) riv oilan tiru vch i t a ’lim konsepsivasi XX asrning 50-yillarida keng tarqaldi. U ning g ‘oyalarini amalga oshirish ta’lim jarayoniga insonparvarlik g ‘oyasini singdirish, shaxsni barkamol rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

 3. Rivojlantiruvchi ta’limning asosiy tamoyillari yoshlarni har tomondan qo’llab quvvatash, ta’lim sohasini tubdan yangilash, maktABLARNI MODDIY TEXNIK BAZASINI YANGILASH VA SHU KABILARNI MAQSAD QILIB QO’YADI. Bu konsepsiya xalq ta’limi tizimining rivojlanishining asosiy yo’nalishlarini belgilab beradi.

 4. D .D y u in in g nazariy g‘oyalari m u a m m o li ta ’lim ning asosi boMib qoldi. Bugungi kunda muammoli ta ’lim deb nom lanuvchi, ushbu g ‘oya 0 ‘qituvchi rahbarligi ostida m uam m oli vaziyatni yaratish va ularni hal etish d a o‘quvchilarning faollik va m ustaqilliklarini t a ’m in la sh g a erishishni nazarda tutadi. M uam m oli ta ’lim ning vazifasi faol o ‘rganish jarayonini rag‘batlashtirish, o ‘quvchilarda fikrlash, tadqiqotchilik k o‘nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

 5. T a ’limni insonparvarlashtirish ta’lim jarayonida o ‘quvchi shaxsini hurmat qilish, uning sha’ni, obro‘si, qadr-qimmatini poymol etmaslik, mavjud iste’dodini rivojlantirishni nazarda tutadi. Demokratlashtirish esa pedagogik jarayonda rasmiyatchilikka y o ‘l qo'ym aslik, ta ’lim dasturlarini tanlashda o ‘quvchilaming fikrlarini inobatga olishni ifodalaydi.

 6. Z am onaviy didaktik tizim . X X asrning 50-yillarida psixolog va pedagog B.Skinner qismlarga boMingan axborotlarni yetkazish, bu jarayonni m untazam nazorat qilish asosida materialni o'zlashtirishda samaradorlikka erishish g‘oyasini ilgari suradi. Mazkur g ‘oya keyinchalik dasturiv ta ’lim deb ataladi. Keyinchalik N.K rauder nazorat natijalariga qarab o ‘quvchiga mustaqil ishlash u ch u n turli materiallarni taklif etadigan tarmoalashtirilgan dasturlam i yaratdi.

 7. Pedagogik paradigma (yunoncha «paradeigma» — misol, namuna) — pedagogika fani rivojining m a ’lum bosqichida ta’limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish nam unasi (m o d e li, standarti) sifatida ilm iy pedagogik
  hamjamiyat tom onidan e ’tirof etilgan nazariy hamda m etodologik k o‘rsatmalar t o ‘plami b o ‘lib, u ta’limning konseptual modeli sifatida qoMlaniladi. Bugungi kunda ta ’limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan:
  1. A n ’anaviy — konservativ paradigma (bilim paradigmasi).
  2. Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma.
  3. F en om en ologik (gumanistik) paradigma.
  4. Texnokratik paradigma.
  5. Ezoterik paradigma.

Download 22.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling