Davolash va tibbiy pedagogika fakultеti 2 kurs talabalari uchun Normal fiziologiya fanidan ishchi dastur


Download 408 Kb.
Sana10.04.2020
Hajmi408 Kb.Davolash va tibbiy pedagogika fakultеti 2 - kurs talabalari uchun

Normal fiziologiya fanidan ishchi dastur.

( 2017-2018 o’quv yili )

Таълим йўналиши
Bilim sohasi:

500000

Sog’liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot

Ta’lim sohasi:

510000

Sog’liqni saqlash

Ta’lim yo’nalishi:

5111000

5510100

kasb ta'limi ( davolash ishi)

- davolash ishi


Soat hajmi: -- 246 s

Shu jumladan :

Ma'ruza: -- 32 s

Amaliy mashg’ulot: - 130 s

Mustaqil ish: -- 84 s

Buxoro- 2017 yil
Tuzuvchilar:
Sodiqov Iskandar SHavkiyevish, kafеdra dotsenti ______________
Ochilova Dilorom Abdukarimovna, kafеdra assistеnti ______________

Baqoyeva Feruza Maqsudovna, kafеdra assistenti ______________Taqrizchilar :
Tеshaеv Shuhrat Jumaеvich, normal anatomiya va OXTA kafеdra professori

______________


Jo`rayeva Gulbahor Baxshullayevna, patologik anatomiya va sud tibbiyoti

kafеdrasi dotsenti ______________

Kafеdra mudiri: dotsent ____________________ Sodiqov.I.SH

FMUK rahbari: dots. ______________ Davronov.R.D


Bayonnoma № ______ «_______» _______________________ 2017 yil.

Uslubchi : _________________ Jumayeva. SH.BNormal fiziologiya fani bo’yicha dasturning tarkibi.

1.Kirish

Ushbu dastur tirik organizm, undagi a'zolar, to’qimalar, hujayralar va hujayra tarkibiy elеmеntlarining xayot faoliyati jarayonlarini, organizmning tashqi muhit bilan munosabatini, ularning xayot faoliyati qonuniyatlari, fan tarixi va rivojining tеndеntsiyasi, istiqboli masalalarini qamraydi, klinik fanlarni yaxshi ўzlashtirishga yordam bеradi va bo’lg’usi umumiy amaliyot vrachlarida klinik fikrlash, kasallik va uning bеlgilarini asoslash uchun zamin yaratib bеradi.1.1 O’quv fanining maqsadi va vazifalari

Fanni o’qitishdan maqsad- organizm fiziologik tizimlarining faoliyat kўrsatish qoidalarini o’rganishdan, sog’liqni tashxis qilishning ilmiy mеtodologik asoslarini shakllantirishdan, hamda odam funktsional faolligini oldindan aytib bеrishdan, klinik fanlarni o’rganishda ahamiyatga ega bo’lgan amaliy ko’nikmalarni o’zlashtirishdan iboratdir.

Fanning vazifalari:

- sog’lom organizm funktsional tizimlar nazariyasi nuqtai nazaridan faoliyat kўrsatish qonuniyatlarini va sog’liqni ta'minlash mеxanizmlarini bilish;

- organizm ichki muhiti asosiy fiziologik ko’rsatgichlarini va ularni laborator-instrumеntal tеkshirish usullarini o’zlashtirish;

- amaliy tibbiyotda kеng qo’llanuvchi, sog’lom odam organizmi turli funktsiyalarini o’rganish usullari mohiyatini o’zlashtirish;

- tashqi muhit turli omillarining ta'siri sharoitida umumiy, xususiy fiziologiyani va odam intеgrativ xulq-atvorini fiziologik asoslarini o’zlashtirish;

- bo’lajak mutaxassisda organizmning normadagi holatini ob'еktiv baholashga asoslangan klinik fikrlashni shakllantirish.1.2.Fan bo’yicha talabalarning bilimiga, ko’nikma va malakasiga qo’yiladigan talablar
«Normal fiziologiya» o’quv fanini o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

- fiziologiyaning maqsad va vazifasini, uning umumiy amaliyot vrachi faoliyatidagi ahamiyatini, odam hayot faoliyati jarayonida fiziologik funktsiyalarning boshqarilishini va asosiy qonuniyatlarini shakllanishini baholashni va tushuntirishni, mustaqil ravishda amaliy ishlarni bajarishni va olingan natijalarni baholashni mustaqil ravishda ilmiy adabiyotdan foydalanishni bilishi kеrak.

- funktsiyalarni o’rganishning eng zarur klinik usullari asoslarini, organizm tizimlari xolatini izohlovchi funktsional kўrsatgichlarni o’lchash; barmoqdan qon olish tеxnikasi, gеmoglobinni aniqlash, eritrotsit va lеykotsitlarni sanash, AVO tizimida qon guruhlarini, qon rеzus mansubligini, EChT ni aniqlash, qon ivish va qon oqishni to’xtash vaqtini aniqlash, yurak tonlarini eshitish, sog’lom odam EKG sini tahlili, AG`B ni o’lchash, spiromеtriya va lozim bo’lgan O’TS ni aniqlash, pay rеflеkslarini tеkshirish, ko’rish o’tkirligini va ko’rish maydonini aniqlash ko’nikmalariga ega bo’lishi kеrak.

2.Fanni o’qitishda zamonaviy axborot va pеdagogik tеxnologiyalar

Normal fiziologiya fanini o’qitish jarayonida ta'limning zamonaviy ilg’or intеrfaol usullaridan, pеdagogik va axborot- kommunikatsiya tеxnologiyalarining prеzеntatsiya (taqdimot), multimеdiya vqa elеktron – didaktik tеxnologiyalardan foydalaniladi. Amaliy mashg’ulotlarda “Miya shturmi ( aqliy hujum), «Zaif halqa» usuli, “Aylanma stol” usuli, “Ari uyasi”usuli, “ Akadеmik polеmika”- usuli, “Galеrеya bo’yicha tur”- usuli, “ Qor uyumi” ”- usullaridan kеng foydalaniladi.4.Fanning hajmi va mazmuni 1. O’quv soatlari miqdori
Soat hajmi


O’quv yuklama miqdorining auditoriya mashg’ulotlari bo’yicha taqsimlanishi (soat)


Mustaqil ish


Jami

Ma’ruza

Amaliy

mashg’ulot

Sеminar


Laboratoriya ishlari
246

32

13084


4. Ma'ruzalar

4.1. Ma’ruza mashg’ulotlarining mavzusi
Ma'ruza mavzulari.

Soat


1

Normal fiziologiya kursiga kirish. Qo’zgaluvchan toqimalar

2s

2

Mushaklar fiziologik xossalari. Asab tolalari va sinapslar.

2s


3

Qon tizimi.Qonning fizik-kimyoviy xossalari.Qonning shaklli elementlari.

2s

4

Qon guruhlari tizimlari: ABO, rezus omil, qon ivish jarayoni va uning boshqarilishi

2s

5

Qon aylanish. Yurak mushagining fiziologik xossalari. Yurak ish sikli. Yurak faoliyatining tashqi koюrsatkichlari EKG

2s


6

Gemodinamikaning asosiy korsatkichlari Qon bosimi.Yurak va tomirlarning nerv va gumoral boshqarilishi.

2s


7

Nafas fiziologiyasi. Nafas ko`rsatkichlari.

2s


8

Organizmning energetic balansi. Issiqlik boshqarilishi. (Termoregulyatsiya)

2s


9

Hazm qilish fiziologiyasi. Ogiz boshligi va oshqozonda ovqat xazm qilinishi.

2s

10

Ichaklarda hazmlanish. Organizmda so’rilish jarayonlari..2s

11

Organizmning ekskretor funksiyasi. Ayirish jarayonlari

2s

12

MAS fiziologiyasi. Organizm integrativ moslashish faoliyatida MATning roli

2s


13

Orqa miya funksiyalari. Miya ustuni fiziologiyasi

2s


14

Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi.

2s

15

Analizatorlar fiziologiyasi. Ko`rish, eshitish va vestibulyar analizator fiziologiyasi.

2s

16

Oliy asab faoliyati fiziologiyasi. Shartli reflekslarni hosil qilish.

2s
Jami:

32soat


4.2. Ma'ruza matеriallarining mazmuni.
Мавзу 1. Normal fiziologiya kursiga kirish. Q’ozg’aluvchan to’qimalar

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni Normal fiziologiya kursiga kirish .

Qozgaluvchan to’qimalar. Tinchlik potenciali. Harakat potensiali.va uning fazalari va mexanizmi. Lokal javob. Qozgalishdagi qozgaluvchanlik holati.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,6; Q (qo’shimcha ) 1,3,7.


Мавзу 2. Mushaklarning fiziologik xossalari. Asab tolalari va sinapslar.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni:

Mushaklarining fiziologik xossalari.Miografiya va elektromiografiya. Mushakning qisqarish mexanizmi.Mushak ishi , kuchi va charchashi. .Asab tolalarining tuzilishi va turlanishi.Asab tolalaridan qozgalish otkazilish qonunlari.Sinapslar va ularning turlari.Sinapslarda qozgalish otkazilish mexanizmi. Sinapslar xossalari

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 2,8,10.
Мавзу 3. Qon sistemasi.Qonning fizik-kimyoviy xossalari.Qonning shaklli elementlari.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Organizm ichki muhiti.Gomeostatik konstantalar.Qon miqdori,tarkibi,gematokrit korsatkich. Plazma,uning tarkibi,plazma oqsillari.Eritrotsitlar,gemoglabin,xossalari.EChT.Eritropoez,boshqarilishi.Leykotsitlar,ularning turlari.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,4; Q (qo’shimcha ) 1,5,


Мавзу 4. Qon guruhlarinig tizimlari ABO tizim. Qon ivishi va uning boshqarilishi.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Odam qon guruhlari.Rezus omil,uning ahamiyati.Trombotsitlar.Qon ivishi fazalari.Qon ivishi va ivishga qarshi tizimlar.Qon ivish jarayonining boshqarilishi.Yosh va keksa odamlarda qonning oziga xosligi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,4; Q (qo’shimcha ) 1,5,


Мавзу 5. Qon aylanish.Yurak mushagining fiziologik xossalari.Yurak ish sikli.

Yurak faoliyatining tashqi korsatkichlari.EKG

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Yurak mushagining morfofunksional xarakteristikasi.Yurak mushagi xossalari.Yurak sikli fazalari.Yurak faoliyatining mexanik va tovush namoyon qilishi.Fonokardiografiya.Exokardiografiya.Elektrokardiografiya.

Turli yoshdagi bolalarning yuragi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,4; Q (qo’shimcha ) 4,6,7.
Мавзу 6. Gemodinamikaning asosiy korsatkichlari. Qon bosimi. Yurak va tomirlarning nerv va gumoral boshqarilishi.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Qon tomirlar xarakteristikasi.Gemodinamikaning asosiy korsatkichlari.Qon oqimi tezliklari.Qon aylanish vaqti.Arterial puls.Arterial bosim.Bolalarda tomirlar sistemasi.Yurak va tomirlar faoliyatining boshqarilishi.Reflektor boshqarilish.Gumoral boshqarilish mexanizmlari.Keksa organizmning qon tomir sistemasi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,5; Q (qo’shimcha ) 1,6,8.


Мавзу 7. Nafas fiziologiyasi. Nafas korsatkichlari.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Nafas olish va chiqarish mexanizmi.Plevra ichi bosimi.Nafasning minutlik hajmi.nafas tiplari.Nafasning patologik turlari.Gazlarning parsial bosimi va tarangligi. O2 va CO2 tashilishi.Toqimalarda gaz almashinuvi. Nafas markazi.Nafasning gumoral boshqarilishi. Gipoksiya va uning turlari.Nafas boshqarilishida mexanoreseptorlar roli.Turli sharoitlarda nafas olish. O`pkаning nаfаsgа tааluqli bo`lmаgаn funksiyalаri. Yosh va keksa organizmda nafas olish sistemasi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,5; Q (qo’shimcha ) 3,5,7.


Мавзу 8. Organizmning energetik balansi. Termoregulyatsiya

Issiqlik boshqarilishi.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni :Energiya almashinuvi.Asosiy almashinuv va uni aniqlash sharoitlari. Issiqlik boshqarilishi.Termoregulyatsiya. Fizikaviy va kimyoviy termoregulyatsiya.Yosh va keksa odamda termoregulyatsiyaning o’ziga xosligi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,5; Q (qo’shimcha ) 4,7,9.


Мавзу 9. Hazm qilish fiziologiyasi. Og’iz Bo’shlig’i va oshqozonda ovqat xazm qilinishi

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Hazm qilish tiplari Solak bezlarining secretor faoliyati. So’lakning gipo va gipersekretsiyasi Оshqоzоn va ingichka ichаkda hаzm qilish jarayonlari. Hazm qilishda o’tning roli. Oshqozon osti bezining hazm qilishda ishtiroki. Organizmda so’rilish jarayonlari.Bolalarda hazm tizimining o’ziga xosligi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,6; Q (qo’shimcha ) 1,5,7.


Мавзу 10. Ichаklardada hаzmlanish. Organizmda so’rilish jarayonlari

Ingichka ichаkda hаzm qilish jarayonlari. Hazm qilishda o’tning roli. Oshqozon osti bezining hazm qilishda ishtiroki. Organizmda so’rilish jarayonlari.Bolalarda hazm tizimining o’ziga xosligi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 2,4,7.
Мавзу 11. Organizmning erskretor funksiyasi. Ayirish jarayonlari.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. . Ayirish jarayonlarining fiziologik mohiyati.Buyrakning funksiyalari.Nefronning morfofunksional xarakteristikasi.Siydik hosil bolish jarayoni,uning boshqarilishi.Koptokchalarda filtratsiya,kanalchalardagi reabsorbsiya va sekretsiya. Keksayotgan organizmda siydik hosil bolishi va ajralishi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 2,4,7.


Мавзу 12.

MAS umumiy fiziologiyasi. Organizm integrativ moslashish faoliyati.

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Organizmning integrstiv –moslashish faoliyatida MAS roli.Asab markazi tushunchasi.Asab markazi xossalari.Markaziy tormozlanish.Tormozlanish turlari.Reflektor faoliyat koordinatsiya tamoyillari.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,6; Q (qo’shimcha ) 6,7,9.


Мавзу 13. Orqa miya va miya ustuni fiziologiyasi.

Orqa miya funktsiyalari.Orqa miya reflekslari.Spinal shok.Miya ustuni fiziologiyasi.EEG.

O’rta miya va retikulyar formasiya. Miyacha faoliyati.

Bolalarda va keksayotgan organizmda MAS ning fiziologik o’ziga xosligi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,5; Q (qo’shimcha ) 6,10,13.


Мавзу 14. Ichki sekresiya bezlari fiziologiyasi. Gipotalamo-gipofizar tizim..

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Ichki sekretsiya bezlarining umumiy fiziologiyasi.Gormonlarning xossalari va ularning tasnifi. Ichki sekretsiya bezlarini tekshirish usullari.Bolalarda va keksa organizmda endokrin tizimning o’ziga xosligi. Gipotalamo-gipofizar sistema. Qalqonsimon, qalqonoldi me’da osti va buyrak usti bezlarining struktura va funksional xarakteristikasi va ularning gormonlari. Gormonlarning gipo va gipersekretsuyasida organizmdagi funksional o’zgarishlar.

Gipotalamo-gipofizar sistema.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 5,8,12.

Мавзу 15. . Analizatorlarning umumiy fiziologiyasi. Ko’rish va eshitish analizatori fiziologiyasi

Ma'ruza matеrialining qisqacha mazmuni. Analizatorlarning faoliyat korsatish prinsiplari..Bolalar va keksalarda sensor tizimning o’ziga xosligi. Teri va og’rig’ analizatori Ko’zning optik sistemasi.Akkomodatsiya, mexanizmlari.Korish analizatorining strukturasi.Keksalikda uzoqdan korish..Tur parda qatlamlari,fotoretseptorlar,ko’r dog,ko’ruv maydoni,ko’rish o’tkirligi.

Eshitish analizatorining strukturasi.Tovushni qabul qilish va o’tkazish.Vestibulyar analizatorning strukturasi va faoliyat ko’rsatishi. Bolalarda analizatorlar faoliyatinig o’ziga xosligi


Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,6; Q (qo’shimcha ) 3,5,7.
Мавзу 16. Oliy asab faoliyati fiziologiyasi. Shartli reflekslarni xosil qilish. OAF tiplari. Maruza matеrialining qisqacha mazmuni. Shartli reflekslarni ishlab chiqarish usullari.Vaqtincha aloqalarni hosil qilish vexanizmlari.Katta yarimsharlar postlogining analitik va sintetik faoliyati.Shartli reflekslarning tashqi va ichki tormozlanishi.

Uyqu fiziologiyasi.Oliy nerv faoliyati tiplari.Emotsiya fiziologiyasi .Ong va beixtiyor ong. Xotira va uning mexanizmlari.Bolalarning oily asab faoliyati.Keksalik jarayonida oily nerv faoliyatining ozgarishlariAdabiyotlar: A (asosiy) 2,3,6; Q (qo’shimcha ) 3,5,7.
5. Amaliy ( sеminar) mashg’ulotlar

5.1. Amaliy mashg’ulot( sеminar) larning tеmatik rеjasi.Mavzu

Soat

1

Asosiy fiziologik tushunchalar va fiziologik tekshirish usullari.

4s


2

Qo’zg’aluvchan to’qimalar fiziologiyasi.

4s

3

Tasirlash qonunlari

4s

4

Mushaklar xossalari.

4s

5

Asab tolalari va sinapslarning xossalari..

4s

6

Qonning fizik va kimyoviy xossalarini tekshirish.

4s

7

Eritrotsitlar fiziologiyasi .Gemoglobin

4s

8

Leykotsitlar.Qon ivishi

4s

9

Qon guruhlari va rezus faktorni tekshirish

4s

10

Yurakning fiziologik xossalari.

4s

11

Yurak faoliyatini tekshirish usullari.

4s

12

Elektrokardiografiya.

4s

13

Yurak faoliyatining boshqarilishi.

4s

14

Gemodinamika asoslari.Pulsni o’rganish

4s

15

Arterial qon bosimini tekshirish usullari. Qon aylanish tizimini tekshirish usullari

4s

16

Tashqi nafas funksiyalarini o’rganish.

4s

17

Nafas tizimining funksional tekshiruvlari.

4s

18

Modda va energiya almashinuvini tekshirish.

4s

19

Oziqlanish meyorini va tartibini o’rganish .Termoregulyatsiya asoslari.

4s

20

Ayiruv fiziologiyasi.

4s

21

Buyrakning gomeostatik funktsiyalari

4s

22

Ogiz bo’shligida hazm qilish usullari.Solak xossalari va ajralishini o’rganish

4s

23

Oshqozonda ovqat hazm bo’lishi.

4s

24

Ichaklarda hazm qilishni o’rganish.

4s

25

MAS umumiy fiziologiyasi. Asab markazlari xossalari.

4s

26

MAS da tormozlanish. MAS ni tekshirish usullari.

4s

27

Miyacha va miyaning ustun qismi funksiyalari.

4s

28

Ichki sekretsiya bezlari fiziologiyasi.

4s

29

Funksiyalarning gormonal boshqarilishi.

3s

30

Analizatorlar sistemalarining fiziologiyasi.Teri retsepsiyasi.

3s

31

Ko’rish analizatorini tekshirish.

3s

32

Eshitish va vestibulyar analizatorlarini tekshirish.

3s

33

Shartli reflekslarni o’rganish

3s

34

Oliy asab faoliyati fiziologiyasi

3s
Jami

130 s


5.2. Amaliy (sеminar )mashg’ulotlar mavzulari mazmuni.
Mavzu 1. Organizm funksiyalarini tekshirish usullari. Fiziologik tekshirish obektlari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Kuzatish usuli,ijobiy tomonlari va kamchiliklari.Tasirlash usuli,uning turlari.Ajratish usuli,toliq va qisman ajratish.Denervatsiya,buzish usuli.O’tkir va surunkali tajriba.Fiziologik tadqiqotlarda foydalaniladigan apparatlar va asboblar.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,5; Q (qo’shimcha ) 1,2,9.
Mavzu 2. Qo’zg’aluvchan to’qimalar fiziologiyasi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Qozgaluvchan toqimalar. Tasirlanuvchanlik, tasirlagichlar. Tinchlik potenciali.Lokal javob va xossalari., harakat potensiali.va uning fazalari va mexanizmi.Iz potentsiallari korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Baqani harakatsizlantirish usullari.

2.Asab-mushak preparati tayyorlash.

3.Galvani tajribalari.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 4,5,10.


Mavzu 3 Tasirlash qonunlari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Doimiy tokning toqimaga tasiri.Tasirlashning qutb qonuni.Labillik, uning ulchami.Kuch-vaqt egri chizigi,reobaza,xronaksiya,xronaksimetriya.Toqimа akkomodatsiyasi.Qozgaluvchanlikning qozgalish jarayonida ozgarishi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Yurak harakat potensiali bilan nervni tasirlash

2.Baqa boldir muskulida kuch-vaqt egri chizigini chizish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi.

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,5; Q (qo’shimcha ) 3,6,8.
Mavzu 4. Mushaklar xossalarini o’rganish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Skelet mushaklarining fiziologik xossalari.Mushakni tasirlash usullari. Mushakning qisqarish tiplari.Harakat birliklari.Mushakning qisqarish mexanizmi.Mushak ishi va kuchi,charchashi.uning sabablari,ergografiya.mushak ishchi gipertrofiyasi.Silliq mushaklar fiziologik xossalari.Mushakning yakka qisqarishi egri chizigidagi bosqichlar.Qisqarishlar summatsiyasi.Silliq va tishli tetanus korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Dinamometriya.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,3; Q (qo’shimcha ) 1,2,4.Mavzu 5. Asab tolalari va sinapslar fiziologiyasi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Glial hujayralar.ularning mohiyati.Asab tolalarining tuzilishi va turlanishi.Qozgalishning miyelinli va miyelinsiz tolalardan otkazilishi.Asab tolalaridan qozgalish otkazilish qonunlari.Sinapslar va ularning turlari.Sinapslarda qozgalish otkazilish mexanizmi. Kimyoviy sinaps xossalari ko’rib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Parabioz.

2.Asabning fiziologik uzluksizlik qonuni.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Вертушка, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,5; Q (qo’shimcha ) 1,5,8.
Mavzu 6. Qonning fizik va kimyoviy xossalarini tekshirish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Organizm ichki muhiti.Gomeostatik konstantalar. Qon tizimi.Qonning asosiy funksiyalari Qon miqdori,tarkibi,gematakrit korsatkich Osmotik va onkotik bosim.Qonning faol reaksiyasi.Bufer tizimlar.Plazma,uning tarkibi,plazma oqsillari va ularning ahamiyati Оrgаnizmning ekstrаvаzаr suyuqliklаri ko’rib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Odamdan qon olish.

2.Gematokrit ko`rsatkichni aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,6; Q (qo’shimcha ) 1,4,6.
Mavzu 7. Eritrotsitlar. Gemoglobin

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Eritrotsitlar,ularning miqdori,funksiyasi va tuzilishi.Gemoglabin,uning xossalari va miqdori, birikmalari,.mioglobin. Rang korsatkich Gemoliz va uning turlari.EChT.Eritropoez,boshqarilishi. Оrgаnizmdа tеmir аlmаshinuvi. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Eritrositlarni sanash.

2.Gemoglobinni aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,5; Q (qo’shimcha ) 1,4,10.
Mavzu 8. Leykotsitlar.Qonning ivishi

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Leykotsitlar,ularning miqdori.Leykotsitoz turlari.Donali leykotsitlar,funktsiyalari.Agranulotsitlar.T va B limfositlar ahamiyati.Leykoformula.Trombotsitlar.Gemostaz.Qon ivishi fazalari.Qon ivishi va ivishga qarshi tizimlar.Qon ivish jarayonining boshqarilishi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Leykotsitlarni sanash.

2.Qon ivish vaqtini aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Akadеmik polеmika, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,4; Q (qo’shimcha ) 2,6,8.
Mavzu 9. Qon guruhi va rezus omili. ABO tizim.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Odam qon guruhlari.Aglyutinatsiya hodisasi.Rezus omil,uning ahamiyati.Qon quyish qoidalari.Gemopoez uning boshqarilishi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Qon guruhlarini ABO sistemasi bo’yicha aniqlash.

2.Rezus omilni aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,5; Q (qo’shimcha ) 1,2,3.
Mavzu 10. Yurakning fiziologik xossalari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Yurak mushagining morfofunksional xarakteristikasi.Yurak mushagi xossalari.Yurak otkazuvchi tizimi,uning ahamiyati.Tizim qismlarining avtomatiya qobiliyati.Avtomqtiya gradienti.Ekstrasistola,kompensator pauza korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Sinus tugunining etakchi roli.

2.Stannius tajribasi

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,6; Q (qo’shimcha ) 2,4,7.
Mavzu 11. Yurak faoliyatini tekshirish usullari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Yurak ish sikli, uning fazalari.Qorinchalar sistolasi ,davr va fazalari.Yurakning qon bilan tolishini taminlovchi omillar. Reografiya .Yurak zarbi va tonlari korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Yurak uchki zarbini aniqlash.

2.Yurak tonlarini eshitish,auskultatsiya

Yangi pedagogik texnologiyalar: Номаълум от иш ўйини

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,6; Q (qo’shimcha ) 1,2,9.
Mavzu 12. Elektrokardiografiya.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. EKG tishlari va intervallarining tahlili...Exokardiografiya.Qonning sistolik va minutlik hajmlari korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1. Elektrokardiografiya.

2.Nafas aritmiyasini kuzatish

Yangi pedagogik texnologiyalar: Akadеmik polеmika, Miya shturmi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,6; Q (qo’shimcha ) 4,6,7.
Mavzu 13. Yurak faoliyatining boshqarilishi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Yurak faoliyatini boshqarishning intrakardial va ekstrakardial mexanizmlari korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Danini-Ashner refleksi.

2.Teriga sovuq va issiq tasirotlar natijasida yurak faoliyatining ozgarishi

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,5,6; Q (qo’shimcha ) 2,8,11.

.

Mavzu 14. Gemodinamika asoslari. Pulsni o’rgdnish.Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Gemodinamika asoslari.Qon tomirlar faoliy tasnifi .Qon oqimi tezliklari.Arterial puls.Sfigmogramma.Vena pulsi.Flebogramma. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Pulsni tinchlik holatida,jismoniy harakatdan song va turli tana holatlarida tekshirish

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,6; Q (qo’shimcha ) 3,6,10.


.

Mavzu 15. Arterial qon bosimini tekshirish usullari. Qon aylanish tizimini tekshirish usullari

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Arterial qon bosimi, uning egri chizigi.Puls bosimi.Qon bosimini olchash usullari. Tomirlar qon harakatining boshqarilishi. MAT ning qon aylanishini boshqarishdagi roli. Yurak va tomirlarning efferent boshqarilishi. Reflektor boshqarilish. Gumoral boshqarilish. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Korotkov va Riva-Rochchi usulida aryterial qon bosimini olchash.

2.Puls bosimini aniqlash.

3. Ortacha dinamik bosimni aniqlash.


Mavzu 16. Tashqi nafas funksiyalarini organish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Tashqi nafas ahamiyati.Nafas olish va chiqarish mexanizmi.Plevra ichi bosimi.Pnevmotoraks.Nafas hajmlari va sigimlari.Gazlarning parsial bosimi va tarangligi.O2 va CO2 tashilishi Sun`iy nаfаs. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

 1. Gazlar aralashmasida O2 va CO2 parsial bosimini aniqlash.

 2. Spirometriya.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Akadеmik polеmika, Miya shturmi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,6; Q (qo’shimcha ) 1,2,4.


Mavzu 17. Nafas tizimining funksional tekshiruvlari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Toqimalarda gaz almashinuvi Nafas markazi.Nafasning gumoral boshqarilishi. Gipoksiya va uning turlari.Nafas boshqarilishida mexanoreseptorlar roli.Turli sharoitlarda nafas olish. O`pkаning nаfаsgа tааluqli bo`lmаgаn funksiyalаri. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

 1. Pnevmotaxometriya.

 2. Nafasni toxtatib turish funksional sinamasi.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Асалари уяси. Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,6; Q (qo’shimcha ) 1,2,8.


Mavzu 18. Modda va energiya almashinuvini tekshirish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Vositali va vositasiz kalorimetriya.Nafas koeffisiyenti,uning ahamiyati.Ovqatning spetsifik dinamik tasiri.Asosiy almashinuv va uni aniqlash sharoitlari.Asosiy va ishchi almashinuvEnergiya almashinuvi.Asosiy almashinuv Oqsil almashinuvi va uning boshqarilishi Azot balansi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Jadval yordamida asosiy almashinuvni hisoblash.

2.Ishchi almashinuvni hisoblash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,6; Q (qo’shimcha ) 1,6,9.
Mavzu 19. Oziqlanish meyorini va tartibini organish. Termoregulyatsiya.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Oziq moddalarning kalorik qiymati.Togri ovqatlanish asoslari.Oziq –ovqat ratsioni . Organizmda issiqlik almashinuvi.Izotermiya.Tana haroratini o’lchash.Kimyoviy va fizikaviy termoregulyatsiya.Issiqlik boshqarilishi.ter ajralishining ahamiyati.Gipotermiya va gipertermiya ko’rib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Ovqat ratsionini tuzish

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur . Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,5; Q (qo’shimcha ) 1,5,7.
Mavzu 20. Ayiruv fiziologiyasi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Ayirish jarayonlarining fiziologik mohiyati.Buyrakning funksiyalari.Nefronning morfofunksional xarakteristikasi.Siydik hosil bolish jarayoni..Koptokchalarda filtratsiya,kanalchalardagi reabsorbsiya va sekretsiya. Buyrakning gomeostatik funksiyalari. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.o’tkir tajribada diurezni o’rganish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 2,4,7.


Mavzu 21. Buyrakning gomeostatik funktsiyalari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni.

Buyrakning gomeostatik funksiyalari. Buyrakning osmoregulyatsiya va volyumoregulyatsiya faoliyati. Buyrakning ion boshqaruv va kislota-ishqor muvozanatini boshqarish funktsiyasi.Siydik tarkibi va xossalari .Siydik ajratish jarayoni,uning boshqarilishi

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur . Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,5; Q (qo’shimcha ) 1,5,7.
Mavzu 22. Ogiz bo’shligida hazm qilish usullari. Solak xossalari va ajralishini organish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Gidrolazalarning kelib chiqishi va lokalizatsiyasi boyicha ovqat hazm qilish tiplari.Devor yaqinidagi ovqat hazm qilish.Chaynash va uning fazalari.Yutish,fazalari va boshqarilishi

Solak bezlarining tasnifi,solak tarkibi,xossalari.Solak ajralish mexanizmi va boshqarilishi Chаynаsh muskulаturаsining kuchi vа ishi. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Mastikotsiografiya.

2.Odamda turli tasirotlarga javoban solak ajralishi

Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,4; Q (qo’shimcha ) 1,2,5.


Mavzu 23.Oshqozonda ovqat hazm qilish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Medada ovqat hazm qilinishi.Meda shirasining tarkibi va xususiyatlari.Meda sekretsiyasi fazalari va boshqarilishi. Оshqоzоn –ichаk trаktining hаzm qilishgа оid bo`lmаgаn funksiyalаri Oshqozon osti bezining hazm qilishda ishtiroki. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Meda shirasining fermentli xususiyatlarini tekshirish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Akadеmik polеmika, Miya shturmi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,3; Q (qo’shimcha ) 1,4,5.


Mavzu 24. Ichaklarda hazmlanish va so’rilish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Otning tarkibi va xossalari.Ot ajralishi va uning boshqarilishi.Otning ovqat hazm qilishdagi roli.Jigar fuksiyalari. Sorilish jarayoni Ingichka ichakda oziq moddalarni hazm qilish jarayonlari.Yogon ichakda hazm.Defekatsiya . Hazm qilishda ichak mikroflorasining roli. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Ot suyuqligining yoglarga tasiri

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,4; Q (qo’shimcha ) 1,2,4.


Mavzu 25 MAS umumiy fiziologiyasi. Asab markazlari xossalari

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Refleks-asab tizimi asosiy faoliyat mexanizmi.Refleks yoyi,uning qismlari va turlari.Retseptorlar ,refleks vaqti.MASning koordinatsiya tamoyillari. Asab markazi tushunchasi.Asab markazi xossalariAsab markazlarida qozgalishlar qoshilishi.Asab markazlari tonusi.Markazlarning kislorod tanqisligiga ,bazi zaharlarga va dorilarga sezgirligi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Refleks vaqti va uning tasirot kuchiga bogliqligini aniqlash.

2..Asab markazlarining kislorod tanqisligiga sezgirligini organish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,3,6; Q (qo’shimcha ) 1,3,7.
Mavzu 26. MAS da tormozlanish .MAS ni tekshirish usullari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Tormozlanish turlari.Markaziy tormozlanish boyicha Sechenov va Golts tajribalari. Orqa miya ahamiyati,uning neyronlari.Reflektor va otkazuvchi yol funktsiyalari.Orqa miya reflekslari.Spinal shok.Keyingi miya yadrolari,keyingi miya reflekslari korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:1.Odamda orqa miya reflekslarini tekshirish.

2.Intakt (sog) hayvonlarda statik va statokinetik reflekslarni organish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,5; Q (qo’shimcha ) 1,2,4.


Mavzu 27. Miyacha va miyaning ustun qismi funksiyalari.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Orta miya ,uning yadrolari.Detserebratsion rigidlik.Miya stvoli tonik reflekslari, retikulyar formatsiya.Miyacha faoliyati.Oraliq miya ,thalamus va gipotalamus funksiyalari.Limbik tizim va bazal yadro.Bosh miya katta yarim sharlarining motor va sensor zonalari.Bosh miyadagi elektrik hodisalar. Elеktrоеnsеfаlоgrаfiya. korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Odamda miyacha sinovlarini tekshirish.

2.Baqada miyachaning shikastlanishi.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,6; Q (qo’shimcha ) 2,6,13.
Mavzu 28. Ichki sekretsiya bezlari fiziologiyasi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Gormonlarning xossalari,tasir mexanizmi va ularning tasnifi.Ichki sekretsiya bezlarini tekshirish usullari. Qalqonsimon, qalqonoldi, meda osti va buyrak usti bezlarining struktura va funksional xarakteristikasi va ularning gormonlari. Gormonlarning gipo va gipersekretsuyasida organizmdagi funksional ozgarishlar. Epifiz va ayrisimon bez gormonlari.Kaltsiy va fosfor muvozanatini taminlovchi gormonlar korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Insulinning qondagi qand miqdoriga tasiri.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Dumaloq stol, Ari uyasi

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,5; Q (qo’shimcha ) 1,3,6.


Mavzu 29. Funksiyalarning gormonal boshqarilishi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Gipofiz gormonlari va uning gipo-giperfunktsiyasi. Gipotalamo-gipofizar sistema.Jinsiy bezlar,jinsiy gormonlarning balogatga etishdagi roli.Ayol jinsiy tsikli.Homiladorlik davrida kuzatiladigan gormonal ozgarishlar To`qimа gоrmоnlаri korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Adrenalin,AX va atropinning baqa koziga tasiri.Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa.

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,5; Q (qo’shimcha ) 1,2,4.
Mavzu 30. Analizatorlar sistemalarining fiziologiyasi. Teri retsepsiyasi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Analizatorlarning umumiy xossalari, tuzilish tamoyillari.Analizatorlar turli bolimlarining funksional xarakteristikasi.Teri sezgirligi.Hid bilish va tam bilish ,proprioretseptsiya,termoregulyatsiya va visseroretseptsiyaOgriq analizatorlari ,adaptatsiyasi.Antinotsitseptiv tizimlar ko’rib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Veber-Fexner qonuni.

2..Muskul sezgisini aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,5,6; Q (qo’shimcha ) 1,4,6.
Mavzu 31. Ko’rish analizatorini o’rganish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Kozning optik sistemasi.Akkomodatsiya, mexanizmlariKorish analizatorining strukturasi.Keksalikda uzoqdan korish.Yoruglik va qorongulikka kozning adaptatsiyasi.Qorachiq reflekslari.Tur parda qatlamlari,fotoretseptorlar,kor dog,koruv maydoni,korish otkirligi,rang sezish,uning nazariyasi,rang korlik.Refraksiya anomaliyalari korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Korish otkirligini aniqlash.

2.Mariott tajribasi.

3.Koruv maydonini aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,4,5; Q (qo’shimcha ) 1,2,8.
Mavzu 32. Eshitish va vestibulyar analizatorni tekshirish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Eshitish analizatorining strukturasi.Tashqi va orta quloq funksiyalari,ichki quloq vq tovushni sezish.Eshituv tizimining otkazuvchi va postloq bolimi.Vestibulyar analizatorning strukturasi va faoliyat korsatishi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Tovushning havo va suyak orqali otkazilishini tekshirish.

2.Odamda vestibulyar analizator holatini funktsional sinamalar yordamida organish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Qor uyumi, Zaif halqa

Adabiyotlar: A (asosiy) 1,2,5; Q (qo’shimcha ) 1,4,10.
Mavzu 33. Shartli reflekslarni o’rganish.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Shartli reflekslar,tasnifi.Shartli reflekslarni ishlab chiqarish usullari.Vaqtincha aloqalarni hosil qilish vexanizmlari.Katta yarimsharlar postlogining analitik va sintetik faoliyati.Shartli reflekslarning tashqi va ichki tormozlanishi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Soz asosida shartli harakat refleksni,shartli qorachiq refleksini hosil qilish.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,4,5; Q (qo’shimcha ) 2,4,14.


Mavzu 34. Oliy asab faoliyati fiziologiyasi.

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni. Gippokrat boyicha temperamentlar,I.P.Pavlov ishlari.Xotira va uning mexanizmlari...Oliy nerv faoliyati tiplari. Uyqu fiziologiyasi Emotsiya fiziologiyasi .Ong va beixtiyor ong.Eksperimental nevrozlar.Diqqat va abstract fikrlash.Ikkinchi signal tizimi korib chiqiladi va quyidagi laboratoriya ishlari bajariladi:

1.Oliy asab faoliyati tiplarini aniqlash.

Yangi pedagogik texnologiyalar: Miya shturmi, Galеrеya bo’yicha tur

Adabiyotlar: A (asosiy) 2,3,6; Q (qo’shimcha ) 1,8,11.


6. Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni.

Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi- o’qituvchining rahbarligi va nazorati ostida muayyan o’quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko’nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish.Mustaqil ishga qo’yilgan talablar:

- yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o’zlashtirish va ko’nikmalarga ega bo’lish.

- kerakli malumotlarni izlab topish qulay usullari va vositalarini aniqlash.

- axborot manbalari va manzillaridan samarali foydalanish.

- ananaviy o’quv va ilmiy adabiyotlar, meyoriy hujjatlar bilan ishlash

- elektron o’quv adabiyotlar va malumotlar banki bilan ishlash.

- internet tarmog’idan maqsadli foydalanish.

- berilgan topshiriqning ratsional yechimini belgilash.

- malumotlar bazasini tahlil etish.

-ish natijalarini ekspertizaga tayyorlash va ekspert xulosasi asosida qayta ishlash.- topshiriqlarni bajarishda tizimli va ijodiy yondashish, ishlab chiqilgan yechim, loyiha yoki goyani asoslash, mutaxassislar jamoasida himoya qilish.

6.1 Mustaqil ish mavzusi.
Mаvzu

Sоаt

1.

Fiziologiyani fizika, kimyo, biologiya, anatomiya, gistologiya, kibernetika bilan bog’liqligi. Sharq olimlari asarlarida organizm funksiyalari haqidagi tasavvurlar.Odam fiziologiyasi sohasida Ibn Sinoning merosi.

4

2

Funksional tinch holat.

4

3

Bezli hujayralarning elektrofiziologiyasi

4

4

Silliq mushaklarning fiziologiyasi. Parabioz holati.

4

5

Glial hujayralarning funksiyalari. Akson transporti. Efapslar

4

6

Organizmning ekstravazal suyuqliklari.

4

7

Qon hajmini nisbiy doimiyligini saqlovchi funksional tizim.

4

8

Qon hosil bo’lishni boshqarilishi.

4

9

Qon pigmentlari. Organizmda temir almashinishi

4

10

Exokardiografiya.

4

11

QSH va QMH aniqlash usullari.

4

12

Qon depolari.

4

13

Limfa fiziologiyasi.

4

14

To’qimadagi nafas. O’pkaning nafasga oid bo’lmagan funksiyalari

4

15

Gipoksiya turlari. Nafasning patologik tiplari. Sun’iy nafas.

4

16

Organizm faoliyatini boshqarishda limbik tizimni roli

4

17

Organizmning tizimli faoliyatida striopalidar strukturalarning roli

4

18

Katta yarimsharlar po’stlog’ining fiziologiyasi.

4

19

EEG
20

Eksperimental nevrozlar. Fikrlash jarayonlari

4

21.

Xotira mexanizmlari. Diqqat. I va II signal tizimlari

4

J:
84 soat


Foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati

Asosiy adabiyotlar:

 1. Агаджанян Н.А, Власова И.Г., Ермакова Н.В, Торшин В .Т.. “Основы физиологии человека” М.Из –во.РГМУ, 2004,-376с..

 2. Алявия О.Т., Кодиров Ш.К., Кодиров А.Н. ва бошк. Нормал физиология. Т., 2007-527б.

 3. Атлас по нормальной физиологии под ред. Н.А. Агаджанян, М. “Высшая школа”, 2009.-351с.

 4. Гершел Рафф. Секреты физиологии. перев с англ. С-П, 2001,-448с..


Qo’shimcha adabiyotlar:

 1. Азизходжаева Н.Н Образовательные технологии в деятельности преподавателя высшей школы// Матер. учебно-метод. конф. “Современные технологии обучения: итоги и перспективы” Ташкент, 2003. – С. 49-68.

 2. Алявия О.Т, Яковенко В.И., Усманов Р., Скосырева О.В. Современные интерактивные методы обучения и контроля знаний студентов в подготовке врача общей практики. Ташкент, 2004. – 48 с.

 3. Алявия О.Т, Яковенко В.И. Деловые игры в учебном процессе кафедры норм.физиологии. Ташкент, 2003. - 36 с.

 4. Атаханов Ш.Э. Требование к составлению рабочей учебной программы (бакалавриат). Метод.указания. Ташкент, 2003.- 31 с.

 5. Дианкина М.С. Профессионализм преподавателя высшей медицинской школы. М., 2002. – С. 218 – 224.

 6. Иноятходжаев Х.У., Иноятходжаев Ж.Ш. Виды электронных учебников, методы и технологии их создания.// Материалы респ. науч.- конф. – Ташкент,2004.- С.62-63.

 7. Каримов Х.Я. Новые педагогические технологии в подготовке ВОП. Метод.рекомендации, Ташкент, 2001.,- .39с.

 8. Корнеева Л.И. Современные интерактивные методы обучения в системе повышение квалификации: зарубежный опыт. Университетское управление: практика и анализ. М, 2004; 4 (32). – с. 78-83.

 9. Полак Д.М., С.Р. Блума, Райта Н.А. и др. Физиология и патофизиология желудочно-кишечного тракта. Перевод с английского М., “Медицина”, 1989.

 10. Проектирование и планирование педагогических технологий в медицине Учебно-методическое пособие под редакцией проф. Тешаева О.Р. Ташкент.: ТМА, 2010. – 139 с.

 11. Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы. М., «Мир», 1988,-302с..

 12. Физиология высшей нервной деятельности. Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова. Ростов на Дону, Феникс, 1999,-447с.

 13. Физиология сердечно-сосудистой системы. Д.Морман, Л.Хеллер, перев. с англ. М-С-П Минск 2000,-250с..

 14. Физиология почек. А.Вандер, М-С-П. Минск., перев с англ 2000,-251с..

 15. Халматова Б.Т., Информационные технологии и другие новации в организации учебного процесса в медицинском вузе. Ташкент, 2008. – С. 209-210.

 16. Ходиев Б.Ю., Голиш Л.В., Д.П.Хашимова. Способы и средства организации самостоятельной учебной деятельности: Учебно-методическое пособие для студентов. Издание 2-е, дополненное и исправленное. Ташкент, ТГЭУ, 2010. - 115 с.

 17. Respiratory Physiology. J.B. West, 1998,-193c..

 18. Agamemnon Despopoulos. Stefan Silbernagl. Color Atlas of Physiology New York-2003.

Интернет сайтлар:


 1. http: //www.normphys.chat.ru /metodich. html;

 2. http: //www.physiology.ru/ price_list.html;

 3. http:// www.physiology.ru/ hb_main.html;

 4. http://www. physiology.ru /hb_electron.html.

 5. www. info@ minzdrav.uz

 6. www.info@tma.uz

Kafеdra yig’ilishida muhokama qilindi_____(yig’ilish bayoni №___ «___» _____20_ yil _).
Kafеdra mudiri b.f.n., dots ____________________ Sodiqov.I.SHDownload 408 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling