Davriy sestema


Download 70.59 Kb.
bet1/2
Sana03.08.2020
Hajmi70.59 Kb.
#125439
  1   2
Bog'liq
Davriy sestema. test


Davriy sestema

1. Litiydan seziygacha o’tish tartibida radius va metallarning suyuqlanish temperato’rasi qanday o’zgaradi? A) ortadi,ortadi B)ortadi, o’zgarmaydi C) ortadi, kamayadi D)kamayadi,ortadi E) kamayadi,o’zgarmaydi

2. Atomlarning qanday xususiyatlari davriy tartibda o’zgaradi? A) atomning yadro zaryadi B) atomdagi energetic pog’onalar soni C) nisbiy atom massa D) atom yadrosidagi pratonlar soni E) tashqi electron qobiqdagi elektronlar soni

3. atomlarida elektronga to`lmay qolgan qobiqlar soni nechta?.

A)2, 2, 3 B) 3, 2, 2 C) 1, 0, 1 D) 0, 0, 1

4. Davr guruh raqami ortib borganda element atomining radiusi qanday o’zgaradi A)kattalashadi, katalashadi B) kattalashadi, qisqaradi C) qisqaradi, kattalashadi D) qisqaradi, qisqaradi E)o’zgarmaydi5. Quydagi qatorda ionlarning radiusi qanday o’zgaradi A) ortadi B) gacha kamayadi, undan kiyin ortib boradi C) kamayadi D)o’zgarmaydi

6. Elektron tuzilishi ko`rinishida bo`lgan neytral atomda tashqi va tashqidan bitta oldingi pog`onalarning elektronlar yig`indisi 17 ta. Tashqi va qashqidan ikkita oldingi pog`onalarning elektronlar yig`indisi 10 ta bo`lsa, elementni aniqlang.

A)B) C) D)

7. Tartib nomeri 37 bo’lgan element qaysi davr, qator va qaysi guruhda joylashgan A) 5 davr, 6 qator, III guruh B) 6 favr, 8 qator, III guruh C) 5 davir, 6 qtor, I guruh D) 6 davr, 8 qator, IV guruh E) 5 davr, 7 qtor, VIII guruh

8. tashqi qobig`idagi toq elektronlar soni yig`indisini toping.

A) 12 B) 14 C) 7 D) 9

9. tashqi qobig`idagi toq elektronlar soni yig`indisini toping.

A) 12 B) 14 C) 7 D) 9

10. “Molekula atomlarning mexanik to’dalanishidir”. Ushbu fikr muallifi ?

A) P.Gassendi B) M.V.Lomonosov C) J.Dalton D) Ya.Berselius

11. Toq elektronlar soni o‘zaro teng bo‘lgan zarrachalarni tanlang.

A) Fe3+ va Cr2+B) Mn2+ va Fe3+C) Cо2+ va Fe3+D) Fe2+ va Mn12.Quyidagi ifodalarning qaysilarida kislorod molekulasi to‘g‘risida so‘z boradi?

1) simob(II)-oksid tarkibida kislorod bor; 2) havo tarkibida kislorod bor; 3) gazometrda kislorod yig‘ilgan; 4) kislorod suvda yomon eriydi; 5) suv gazi tarkibida kislorod mavjud

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 5 C) 1, 2, 4, 5 D) 3, 4, 5 E) 1, 4,5

13. atomlarini mos ravishda

a) izotop b) izoton c) izobarlarga ajrating.

A) a – 2,3; b – 1,2; c – 1, 3 B) a – 2,3; b – 1,3; c – 1,2

C) a – 2,3; b - 1,2; c – 1, 3 D) a – 1, 3; b – 2,3; c – 1,2

14.Qaysi moddalar uchun «molekula» va «atom» tushunchalari bir xil?

1) vodorod; 2) kislorod; 3) azot; 4) nodir gazlar

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 2, 3

15. element atomlarining tashqi qobig`ida maksimal nechta elektron bo`ladi?.

A) 2; 6 B) 1; 3 C) 2; 8 D) 2; 2

16.Quyidagi jumlalarning qaysilarida kimyoviy element to‘g‘risida fikr yuritilayotganini aniqlang.

1) inson organizmida kalsiy va uglerod bor; 2) tirik organizmlar kislorod bilan nafas oladi; 3) vodorod davriy jadvalda 1-davr 1-guruhda joylashgan;4) uglerod qattiq modda; 5) uglerodda ikkita elektron qavat mavjud

A) 1, 3, 5 B) 1, 3 C) 2, 4 D) 3, 5 E) 1, 4, 5

17.D.I.Mendeleyev davriy jadvalda marganesning ostida ikkita bo’sh katak qoldirganligi keyinchalik qaysi elementni kashf qilinishiga sababchi bo’ldi? A) molibden B) galliy C) reniy D) skandiy

18. Toq elektronlar soni o‘zaro teng bo‘lgan zarrachalarni tanlang.

A) Fe3+ va Cr2+B) Mn2+ va Fe2+ C) Cо2+ va Cr3+ D) Fe2+ va Mn19.Quyidagi jarayonlardan fizikaviy hodisalarni ajrating.

1) oltingugurtning suyuqlanishi; 2) oltingugurtning yonishi; 3) shisha pishirish; 4) shishani maydalash; 5) shakarning erishi; 6) shakarning ko‘mirlanishi

A) 1, 4, 5 B) 4, 5 C) 1, 4 D) 1, 2, 3 E) 2, 3, 6

20. element atomlarida maksimal nechta tashqi elektron bo`ladi?.

A) 2, 6, 10, 14 B) 2, 2, 2, 2 C) 2, 8, 2, 2 D) 2, 6, 2, 2

22. Qaysi elementlar qatorida allotropik shakl o‘zgarishiga ega bo‘lgan elementlar bor?

A) ftor, kaliy, kislorod B)vodorod, fosfor, oltingugurt C) kislorod, fosfor, uglerod D) kislorod, vodorod, xlor E) fosfor, azot, vodorod

23.Tarkibida allotropik shakl o‘zgarishlarga ega bo‘lmagan elementli moddalar qatorini belgilang.

1) ammoniy gidroortofosfat; 2) ammoniy digidrofosfat; 3) ammoniy xlorid; 4) silvinit; 5) fosfat kislota; 6) ammoniy sulfid

24. M n4 + kationidagi toq elektronlar soni Cr 3+kationidagi toq elektronlar sonidan nechtaga ko‘p?

A) 2 B) 4 C) 0 D) 3

25.Elektron tuzilishi ko`rinishida bo`lgan neytral atomda tashqi va tashqidan bitta oldingi pog`onalarning elektronlar yig`indisi 18 ta. Tashqi va tashqidan ikkita oldingi pog`onalarning elektronlar yig`indisi 10 ta bo`lsa, elementni aniqlang.

A)B) C) D)

26.Bo’lganlarni toping

. 2. 3.

A) 1 B) 2 C) 1, 2 D) 2, 3

27. radiusi eng katta elimentni belgilang.

A) B B) Ca C) Mg D) Mg

28. atomlarini mos ravishda

a) izotop b) izoton c) izobarlarga ajrating.

A) a – 1,2; b – 2,3; c – 2, 3 B) a – 1,2; b – 1,3; c – 2,3

C) a – 2,3; b - 1,2; c – 1, 3 D) a – 1, 3; b – 2,3; c – 1,229. ionining elektron tuzilishi ko`rinishida bo`lgan elementning davriy jadvaldagi o`rni guruhchada bo`lsa, ion zaryadini aniqlang.

A) – 2 B) – 3 C) + 1 D) + 330. ionining elektron tuzilishi ko`rinishida bo`lgan elementning davriy jadvaldagi o`rni guruhchada bo`lsa, ion zaryadini aniqlang.

A) – 2 B) – 3 C) + 1 D) + 3

31. Qaysi elektron sxemasi mavjud emas? (pog‘onada joylashgan elektronlar soni berilgan)

a) 2, 8, 3 b) 2, 8, 11 c) 2, 5, 4 d) 2, 10, 1

A) a, c, d B) a, b, d C) a, d D) b, c, d

32. X atomida proton soni 11 ta neytron soni elektron sonidan 2 taga ko’p. X atomining nisbiy atom masssasini aniqlang.

A) 23 B) 20 C) 24 D) 39

33. Kimyoviy element atomining 6-pog’onachasida 5 ta elektron bo’lsa, elementning elektron konfiguratsiyasini ko’rsating.

A)... 6s26p3 B) ... 6s25d5

C) ... 6s25d3 D) ... 6s26p5

34. H ioni tarkibidagi elektronlar va neytronlar sonini mos ravishda aniqlang.

A) 2; 0 B) 2; 1 С) 1; 2 D) 2; 2

35. Xn ioni Y+5 ioniga 4 ta elektron bersa zaryadlari teng bo’lib qoladi. n ning qiymatini aniqlang.

A) +1 B) – 1 C) – 3 D) + 336.Azot qaysi birikmalar tarkibiga kirmaydi?

1) pikrin kislota; 2) alanin; 3) dolomit; 4) akril kislota; 5) anilin; 6) kroton kislota

A) 1, 3, 4 B) 3, 4, 6 C) 1, 6 D) 1, 2, 3 E) 2, 5

37.Tarkibida allotropik shakl o‘zgarishli elementlar bo‘lmagan moddalarni toping.

1) HCl; 2) CO2; 3) AsH3; 4) NaF; 5) PH3; 6) AlCl3; 7) K2Se; 8) KBr.

A) 3, 5, 6, 7, 8 B) 2, 5, 6, 7, 8 C) 2, 4, 5, 7 D) 1, 3, 5, 7, 8 E) 1, 3, 4, 6, 8

38.Murakkab moddalarni toping?

1) muz; 2) temir; 3) bo‘r; 4) azot; 5) ozon; 6) fosfin; 7) karbin; 8) olmos; 9) “quruq muz“ 10) bertole tuz

A) 2,4,5,8,10 B) 1,3,6,8,10 C) 2,4,5,7,8 D)1,3,5,7,9 E) 1,3,6,9,10

39.Molekulasi uchta atomga ega bo‘lgan modalarni toping.

1) magniy gipoxlorit; 2) natriy gipoxlorid; 3)natriy xlorat; 4) kalsiy perxlorat;

5) perxlorat kislota; 6) vodorod sulfid

A) 1, 3 B) 3, 6 C) 1, 5 D) 2, 6 E) 2, 4

40.Quyidagi tushunchalarni a) jism va b) moddalarga ajrating.

1) sham; 2) muz; 3) suv; 4) olmos; 5) temir; 6) mix; 7)simob; 8)kumush

A) a-1, 4, 5, 8; b-2, 3, 6, 7 B) a-2, 4, 6, 8 ; b-1, 3, 5, 7 C) a-3, 5, 7, 8; b-1, 2, 4, 6 D) a-1, 2, 3, 6; b-4, 5, 7, 8 E) a-1, 2, 4, 6; b-3, 5, 7, 8

41.Quyidagilar ichidan toza moddalarni ko‘rsating.

1) simob, mix, temir; 2) suv, muz, suv bug‘i; 3) sut, shakar, asal; 4) yod, glyukoza, mis;5) suv, saxaroza, azot; 6) tuproq, yog‘och, qum

A) 1 va 2 B) 2 va 3 C) 3 va 4 D) 4 va 5 E) 5 va 6

42.Quyidagilardan qaysi birlari aralashmalar hisoblanadi?

1) toza havo; 2) glyukoza; 3) sut; 4) distillangan suv; 5) qon zardobi; 6) kuydirilgan ohaktosh; 7) dengiz suvi

A) 1, 3, 5 B) 1, 5, 7 C) 1, 3, 5, 7 D) 2, 4, 6 E) 3, 4, 5, 7

43.Quyidagilardan qaysilari oddiy moddalar hisoblanadi?

A) karbin, ozon, mis, deyteriy B)vanilin, neon, rux, ohaktosh,

C) amin, atseton, temir, bo‘r D) glitserin, argon, kumush, marmar

E) dyuralyuminiy, proton, yod, glyukoza

44.Quyidagilarni a) fizik va b) kimyoviy hodisalarga ajrating.

1) shisha tayyorlash; 2) sutdan qaymoq olish; 3) qirov tushishi; 4) qatiq tayyorlash;

5) tuxum aynishi; 6) yod sublimatlanishi; 7) osh tuzini suvda eritish

A) a-2, 3, 7; b-1, 4, 5, 6 B) a-2, 3, 6, 7; b-1, 4, 5 C) a-1, 4, 5, 6; b-2, 3,6

D) a-2, 4, 7; b-1, 3, 5, 6 E) a-1, 2, 4; b-3, 5, 6, 7

45.Xrom (II) ionidagi s va d elektronlar sonini hisoblang.

A) 6;4 B) 6; 3 C) 7; 5 D) 8; 2

46. Cu, Cu+1 va Cu+2 larning 3d pog`onachasidagi elektronlar sonini aniqlang.

A) 10, 9, 8 B) 10, 10, 9 C) 9, 9, 9 D) 9,9,8

47. Ruteniy atomidagi s va d elektronlar sonini hisoblang.

A) 10; 16 B) 9;17 C) 10;18 D) 9;18;

48. Rodiy atomidagi s va d elektronlar sonini hisoblang.

A) 10; 16 B) 9;17 C) 10;17 D) 9;18

49. Mis (II) ionidagi s va d elektronlar sonini hisoblang.

A) 6;9 B) 9;10 C) 8;9 D) 7;8

50. Xrom (II) ionining elektron konfiguratsiyasini belgilang.

A) … 3s23p6 4s03d3 B) … 3p64 s13d3

C) … 3s23p6 4s03d4 D) …3 p64s23d2

51. Temir (II) ionining elektron konfiguratsiyasini belgilang.

A) … 3s23p64s23d4 B) … 4s03d6

C) … 4s23d4 D) …3s23p63d5

52. Kumush (I) ionining elektron konfiguratsiyasini belgilang.

A) … 5s24d9 B) … 4p64d105s1

C) … 4s24p64d10 D) … 5s24d8

53. Mn va Mn+2 larning 3d pog`onachasidagi elektronlar sonini aniqlang.

A) 5, 4 B) 5, 6 C) 5, 3 D) 5, 5

54. Rodiy atomining elektron konfiguratsiyasini belgilang.

A) … 5s24d7 B) … 5s24d10 C) …4d85s2 D) …5s14d8

55. Co+2, Co+3 ionlarning 3d pog`onachasidagi elektronlar sonini aniqlang.

A) 7, 4 B) 7, 6 C) 7, 7 D) 7, 5

56. Ruteniy atomining elektron konfiguratsiyasini belgilang.

A) … 4p65s24d6 B) …4s24p64d6 5p1

C) … 4s24p64d75s1 D) …… 4s24p64d75s2

57. Palladiy atomining elektron konfiguratsiyasini belgilang.

A) … 4p65s24d8 B) … 5s14d9

C) … 4s24p64d10 D) …4p64d95s2

58. Qaysi elementlar atomlarida ns pog`onachadan (n-1)d pog`onachaga bitta elektron ko`chishi kuzatiladi?

1) xrom; 2) marganes; 3) kobalt; 4) mis; 5) texnetsiy; 6) ruteniy;

7) volfram; 8) kumush; 9) palladiy

A) 1, 4, 6, 8 B) 1, 4, 6, 8, 9 C) 2, 3, 5, 7 D) 2, 3, 5, 7, 9

59. Atomlarida ns pog`onachadan elektronlar ko`chishi hisobiga (n-1)d pog`onachada to`la to`lish kuzatiladigan elementlarni tanlang.

1) texnetsiy; 2) mis; 3) xrom; 4) palladiy; 5) molibden; 6) volfram; 7) platina; 8) oltin; 9) kumush.

A) 4, 7 B) 3, 5 C) 2, 4, 8, 9 D) 1, 6

60. Atomlarida ns pog`onachadan elektronlar ko`chishi hisobiga (n-1)d pog`onachada yarim to`lish kuzatiladigan elementlarni tanlang.

1) texnetsiy; 2) mis; 3) xrom; 4) palladiy; 5) molibden; 6) volfram; 7) platina; 8) oltin; 9) kumush.

A) 4, 7 B) 3, 5 C) 2, 4, 8, 9 D) 1, 6

61. Atomlarida elektron ko`chish kuzatilmaydigan elementlarni belgilang.

1) texnetsiy; 2) mis; 3) xrom; 4) palladiy; 5) molibden; 6) volfram; 7) platina; 8) oltin; 9) kumush.

A) 4, 7 B) 3, 5 C) 2, 4, 8, 9 D) 1, 6

62. Qaysi elementlar atomlarida ns pog`onachadan (n-1)d pog`onachaga bitta elektron ko`chishi kuzatiladi?

1) xrom; 2) texnetsiy; 3) volfram; 4) ruteniy; 5) platina; 6) palladiy;

A) 1, 4, 5, 6 B) 2, 3 C) 1, 4, 5 D) 2, 3, 6

63. Qaysi elementlar atomlarida ns pog`onachadan (n-1)d pog`onachaga elektron ko`chishi kuzatilmaydi?

1) xrom; 2) texnetsiy; 3) volfram; 4) ruteniy; 5) platina; 6) palladiy;

A) 1, 4, 5, 6 B) 2, 3 C) 1, 4, 5 D) 2, 3, 6

64. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) N2O; 2) NO; 3) N2O3; 4) NO2; 5) N2O5

A) 5, 1, 4, 3, 2 B) 2, 3, 1, 4, 5 C) 5, 3, 4, 1, 2 D) 2, 1, 4, 3, 5

65. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) N2O; 2) NO; 3) N2O3; 4) NO2; 5) N2O5

A) 5, 1, 4, 3, 2 B) 2, 3, 1, 4, 5 C) 5, 3, 4, 1, 2 D) 2, 1, 4, 3, 5

66. Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi elektron pog`onada elektronlar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) brom anioni; 2) kobalt(III) kationi; 3) temir(III) kationi; 4) nikel(II) kationi;5) xrom(II) kationi.

A) 5, 3, 2, 4, 1 B) 1, 4, 2, 3, 5 C) 1, 2, 4, 3, 5 D) 5, 2, 4, 3,1

67. Quyida berilgan ionlarni tarkibidagi uchinchi elektron pog`onada elektronlar soni ortib borishi tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) brom anioni; 2) kobalt(III) kationi; 3) temir(III) kationi; 4) nikel(II) kationi; 5) xrom(II) kationi.

A) 5, 3, 2, 4, 1 B) 1, 4, 2, 3, 5 C) 1, 2, 4, 3, 5 D) 5, 2, 4, 3,1

55. Қуйидагилардан физикавий ҳодисаларни аниқланг.

А) ҳавонинг суюқланиши

В) шамнинг ёниши

С) қиздирилган шакарнинг қорайиши

Д) темирнинг занглаши

Е) мисни қиздирилганда қорайиши

68. Uchinchi elektron pog`onada 14 ta elektroni bo`lgan atom va ionlarni tanlang.

1) kobalt(III) kationi; 2) xrom; 3) temir(II) kationi; 4) nikel(III) kationi; 5) temir

A) 2, 4 B) 1, 3, 5 C) 1, 3 D) 2, 4, 5

69. Uchinchi elektron pog`onada 14 ta elektroni bo`lmagan atom va ionlarni tanlang.

1) kobalt(III) kationi; 2) xrom; 3) temir(II) kationi; 4) nikel(III) kationi;

5) temir

A) 2, 4 B) 1, 3, 5 C) 1, 3, 4 D) 2, 4, 5

70. Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi toq elektronlar soni ortib borishi tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) kobalt; 2) marganes (II) kationi; 3) temir (III) kationi; 4) nikel; 5) kobalt (III) kationi.

A) 3, 2, 1, 5, 4 B) 4, 1, 5, 2, 3 C) 2, 3, 5, 1, 4 D) 4, 1, 2, 5, 3

71.Quyida berilgan atom va ionlar tarkibidagi toq elektronlar soni kamayib borishi tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) kobalt; 2) marganes (II) kationi; 3) temir (III) kationi; 4) nikel; 5) kobalt (III) kationi.

A) 3, 2, 1, 5, 4 B) 4, 1, 5, 2, 3 C) 2, 3, 5, 1, 4 D) 4, 1, 2, 5, 3

72. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) deyterometan; 2) suv; 3) og`ir suv(D2O); 4) ammiak; 5) o`ta og`ir suv (Т2О).

A) 4, 3, 1, 2, 5 B) 5, 1, 3, 2, 4 C) 5, 3, 4, 1, 4 D) 4, 2, 1, 3, 5

73. Quyidagi golagenlar qatorida qaytaruvchilik xossa qanday o’zgaradi.Download 70.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling