Dddfalsafa testlar #. Falsafa faning o`rganish obekti-…


Download 112.5 Kb.
Sana13.11.2020
Hajmi112.5 Kb.
#144981
Bog'liq
falsafa test javoblari


dddFALSAFA TESTLAR

#.Falsafa faning o`rganish obekti-….

-Olam, odam, odam-olam munosabati

- Olamdagi jami narsalar: yeng mayda zaralardan ulkan jisimlargacha

-Tabiyat, organik, noorganik olam

- Jamiyat, inson, bilish

#.Falsafaning predmetiga ta`rif qaysi javobda to`g`ri berilgan?

- Falsafa olam va odam taraqiyotining eng umumiy qonunlari odamning olamga munosabatini o`rganadigan fan

- Falsafa insonning dunyoda tutgan o`rnini o`rganadigan fan

- Falsafa inson ma`navi faoliyatining o`ziga xos shakli

- Arablar bu fanni hikmat deb atashgan

# Antropologiya-…

- Falsafaning tarkibiy qismi, odamzotning poydo bo`lishi va evolyutsiyasi odam irqlari haqidagi ta`limot.

- Odamning poydo bo`lishini o`rganadigan ta`limot

- Falsafaning tarkibiy qismi, odamning tuzilishi, miya faoliyatini o`rganadi

- Falsafaning tarkibiy qismi, XIX asrda shakillangan ta`limot

# Ginoseologiya-…

- Falsafaning tarkibi qismi, bilish nazariyasi, bilishning mohiyati, qonunlari, usullari to`g`risida baxs yuritadi.

- Bilmaslikdan bilishga qarab boorish jarayonlarini tushuntiradigan bilim sohasi.

- Falsafaning tarkibiy qismi dunyoni bilish mumkunligi to`g`risidagi ta`limot

D) Falsafaning tarkibi qismi, bilish haqida baxs yuritadi

# Metodologiya qanday ta`limot?

- Metodologiya tushunchasi ikki manoda qo`llaniladi

- Metodologiya- falsafaning tarkibiy qismi yilmi bilish yo`llari, usullari haqidagi ta`limot.

- Metodologiya voqelikni anglash algaritmi.

- Metodologiya tadqiqot yo`llari, usullarini o`rganadi.

# Mifologik dunyoqarash…

- Ijtimoiy taraqqiyotning eng quyi bosqichiga hos soda dunyoqarash.

- Ijtimoiy taraqqiyotning eng qadimgi davirlarida yuzaga kelgan afsonalarga asoslangan dunyoqarash.

- Insonning tabiyat oldidagi ojizligini ifodalaydigan sodda tasavvurlar.

- Olam haqidagi bilimlar majmuyi.

# Falsafa fanining tarkibiy qisimlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?

- gnoseologiya Ontologiya,, metodologiya, antropologiya.

- Gnoseologiya, aksiologiya, naturfalsafa, satsiyologiya.

- Gnoseologiya, metodologiya, eklektika, naturfalsafa.

- Antropologiya, metafizika, dialektika, metodologiya.

# Falsafa fanining asosiy funksiyalari-…

- Dunyoqarashlik, metodologik, gnoseologik, ijtimoiy, aksiyologik, tarbiyaviy.

- Tarbiyaviy, dunyoqarashlik, umumlashtiruvchilik, bilish.

- Tarbiyaviy, umumlashtiruvchilik, bilish, chamalash, boshorat qilish.

- Dunyoqarashlik, metodologik, chamalash, boshorat qilish.

# Dunyoqarash nima?

- Dunyoqarash- insonning olamga faol munosabati. Bu insonni o`rab turgan dunyo va uning dunyoda tutgan o`rni haqidagi qarashlar majmuyi.

- Dunyoqarash insonning olamga va o`z-o`ziga munosabatini ifodalaydi.

- Dunyoqarash insonning olamni va o`z-o`zini anglashi

- Dunyoqarashning shakillanishi insonning hayotiy tajribasi, yoshi, bilimi bilan bog`liq.

# Falsafiy dunyoqarashning o`ziga xos jihati?

- Olamni aql va bilim ososida anglash.

- Olamni mantiqiy umumlashmalar ososida tushinish

- Moddiy borliq to`g`risidagi qarashlar tizimi.

- Insonning manaviy dunyosini ifodalaydi.

# Asosiy falsafiy ta`limotlar-…

- Ontologiya, gnoseologiya, metodologiya, antropologiya.

- Gnoseologiya, metodologiya, naturfalsafa, satsiyologiya.

- Antropologiya, metafizika, dialektika, metodologiya.

- Monizm, materialism, dualizm.

# Falsafa- hususiy fanlarning…

- Metodologik asosi

- Emperik asosi.

- Ilmiy asosi.

- Ratsiyonol asosi.

# Farobiyning davlat va uning boshqaruvga oid asari-…

- “Fozil odamlar shahri”

- “Birinchi analiktika”

- “Metafizika”

- “Musiqa nazariyasi”

# Farobiy qaysi qadimiy Yunon mutafakirining asarlariga sharhlar yozgan?

- Arastu.

- Pifagor.

- Aflotun.

- Suqrot.

# Mintaqamizdagi ilk falsafiy fikirlar qaysi manbada aks etkan?

- Avestoda

- Vedalarda

- Gilganesh haqidagi dostonda

- Maxobxorot, Ramayana dostonlarida.

# O`rta asrlarda Markaziy Osiyoda shakillangan falsafiy talimotlarning asoschilari

- Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug`bek.

- Zebuniso, Uvaysiy, Nodira.

- Bobur, Mashrab, Gulxaniy

- Muqumiy, Furqat, Avaz O`tar o`g`li, Zavqiy, Xamza.

# Dastlabki falsafiy fikrlar qayerda shakillangan?

- Qadimgi Bobil va Misrda

- Yaqin va O`rta Sharqda

- Qadimgi Yunonistonda

- Turonda.

# Ilk falsafiy qarashlar dastlab qayerda vujudga kelgan?

- Qadimgi Misr va Bobulda

- Qadimgi Hindistonda

- Qdimgi Gretsiyada

- Qadimgi Xitoyda.

# Markaziy Osiyoda shakillangan eng qadimgi din-…

- Zardushtiylik

- Mazdakiylik

- Moniylik

- Budaviylik.

# Markaziy Osiyoda Islom dini qachon kirib kelgan?

- VII asr oxirlari, VIII asr boshlarida

- V asr boshlarida

- VI asrda

- VIII asr boshlarida

# Daosizm ta`limotining asoschisi kim?

- Qadimgi Xitoy faylasufi Lao- szi

- Van Chin

- Mo-szi


- Konfutsi

# Lokayata ta`limoti qochon va qayerda yuzaga kelgan?

- Hindistonda (mil. av VIII-VII asrlarda )

- Xitoyda (mil. av X-VIII asrlarda )

- Hinditonda (mil. av ikkinchi ming yiliklar oxiri birinchi ming yiliklar boshlarida )

- Bobilda (mil. av IV-III ming yilliklarda).

# Markaziy Osiyodagi falsafiy fikrlar va fanning rivojlanishi qaysi davrga to`g`ri keladi?

- IX-XI asrlarda.

- VIII-IX asrlarda.

- XI-XII asrlarda.

- XII-XIII asrlarda.

# Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi…

- Avesto.

- Shoxnoma.

- Boburnoma.

- Vedalar.

# Milet maktabining namoyondalari kimlar?

- Fales, Anaksimandr, Anaksimen.

- Fales, Geraklit, Anaksimen.

- Geraklit, Pifegor, Anaksimandr.

- Fales, Anaksimandr, Pifagor.

# Yevropa uyg’onish davri allomalari-…

- Galileo Galiley, Nikolay Kopernik, Jordano Bruno.

- Jordano Bruno, Tomazzo Kompanella, Nikolay Kopernik.

- Nikolay Kopernik, Jordano Bruno, Vilgelm Gegel.

- Nikolay Kopernik, Jordano Bruno, Vilgelm Diltey.

# Qadimgi Yunon faylasuflaridan kim olamning asosiga suvni qo’ygan?

- Fales


- Anaksimen

- Anaksimandr

- Ksenofan

# “Olam to’xtovsiz aylanib va so’nib turuvchi olov, hamma narsa olovdan paydo bo’lgan va olovga aylanadi” degan qarash qaysi Yunon mutafakkirining fikri?

- Geraklit

- Anaksimen

- Fales


- Ksenofan

# Atomistik ta’limotni ilgari surgan olim kim?

- Demokrit

- Parmenit

- Zenon


- Impedokl

# “G’oyalar dunyosini birlamchi, moddiy olam uning mahsuli” , deb bilgan qadimgi yunon faylasufi-…

- Platon


- Pifagor

- Ksenofan

- Suqrot

# “Fazo” kategoriyasining falsafiy ma’nosi qaysi javobda to’g’ri berilgan?

- Fazo-narsa va hodisalarning ko’lami o’zaro joylashishi tartibini bildiradigan kategoriya.

- Fazo-yulduz, sayyoralarni qamrab olgan bo’shliq.

- Fazo -predmet, narsalarning uzoq-yaqin, baland-past, o’ngda-chapda kabi holatlarning joylashuvini bildiradi.

- Fazo-predmetlar, narsalarning egallagan hajmini ifodalaydi.

# Vaqt-…

- Narsa, hodisalarning mavjud bo’lish davomiyligini, ro’y berishining ketma-ketligini ifodalaydi.

- Vaqt olamda yuz berayotgan hodisalarning boshlanishi va oxiri yo’q jarayon ekanligini ifodalaydi.

- Predmet hodisalarning muayyan holda mavjudlik chegarasini ifodalaydi.

- Dunyo hodisalarining yuz berishidagi ketma-ketlikni ifodalaydi.

# Tabiat tushunchasining keng ma’nosi?

- Tabiat benihoya xilma-xil, turli-tuman ko’rinishlari bilan insonni qurshab turgan moddiy olam: mikro-makro-mega dunyo.

- Tabiat olamga, jamiyatga bog’liq bo’lmagan qonunlarga bo’ysunadi.

- Tabiat narsalar, hodisalar, jarayonlardan tashkil topgan olam.

- Tabiat bu dunyo, olam, koinot.

# Materiya-…

- Moddiy olamni, undagi barcha narsalar, hodisalar, jarayonlarni ifodalaydigan falsafiy kategoriya.

-Borliqning birlamchi negizi substansiyani ifodalaydi.

C) Borliqdagi narsa va hodisalarni ifodalovchi tushuncha.

D) Borliqning moddiy shakliga xos xususiyatlarini ifodalaydi.

# “Ijtimoiy harakat” deganda nima nazarda tutiladi?

- Ijtimoiy harakat jamiyatda kechadigan barcha moddiy va ma’naviy jarayonlarni ifodalaydi.

B) Materiya harakati nazarda tutiladi.

C) Mexanik, fizik harakat nazarda tutiladi.

D) Jamiyat va insondagi o’zgarishlar nazarda tutiladi.

# Demokrit ta’limoticha olam- …

- Olam bo’linmas zarralar va bo’shliqdan iborat.

- To’rt unsur (element) dan iborat.

- Tabiatdagi barcha narsa va hodisalar bo’linmas zarralar atomlardan tashkil topgan.

- Olamda ro’y beradigan har bir voqea, hodisa atomlar harakati tufayli sodir bo’ladi.

# Platon borliqning asosiga nimani qo’ygan?

- G’oyalar dunyosini

- Mayda zarrachalarni.

- Raqamlarni.

- Sharsimon yaxlit massani.

# Materiya harakatining asosiy shakllari-…

- 5 ta. Mexanik, fizik, ximik, biologik, ijtimoiylik.

- 6 ta. Mexanik, fizik, biologik, geologik, textonik, ximik.

- 4 ta. Mexanik, fizik, ximik, ijtimoiylik.

- 3 ta. Mexanik, fizik, biologik.

# Geliostentrik nazariyani asoslab bergan olim-…

- Nikolay Kopernik.

- Jordano Bruno.

- Klavdiy Ptolomey.

- Leonardo Da Vinchi.

# Falsafaning qaysi qonuni taraqqiyotning bosh sababi (manbai) ni aniqlash imkonini beradi?

- Dialektik ziddiyatlilik qonuni.

- Miqdor o’zgarishlarining sifat o’zgarishlariga o’zaro o’tish qonuni.

- Inkorni inkor qonuni.

- To’g’ri javob yo’q.

# Materiyaning asosiy ko’rinishlari.

- Modda va maydon.

- Jism va jarayon.

- Narsalar, jarayonlar.

- Noorganik va organik olam.

# Borliqning asosiy ko’rinishlari nechta?

- 4 ta. Tabiat borlig’i, jamiyat borlig’i, inson borlig’i, ma’naviyat borlig’i.

- 2 ta. Organik olam, anorganik olam.

- 5 ta. Jonsiz jismlar, o’simliklar, hayvonlar, odamlar borlig’i jamiyat borlig’i.

- 2 ta asosiy ko’rinishi bor. Moddiy borliq va ma’naviy borliq.

# Zardo’shtiylikda olamning to’rt asosi, deganda, nimalar nazarda tutilgan?

- Olov, havo, tuproq, suv.

- Olov, tuproq, havo, odam.

- Suv, tuproq, olov, odam.

- Ruh, odam, olam, tuproq.

# Vaqtning ilmiy-falsafiy ma’nosi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

- Vaqt-borliqning mavjudlik shakli; narsalarning mavjud bo’lish davomiyligi va hodisalarning yuz berishidagi ketma-ketligini ifodalaydi.

- Olamda yuz berayotgan hodisa, jarayonlarning boshlanishi va oxiri yo’qligini ifodalaydi.

- Predmet, hodisalar mavjudligining chegarasini ifodalaydi.

- Vaqtning asosiy xususiyati-davomiylik.

# Borliq tushunchasi-…

- Moddiy va ma’naviy olamdagi barcha narsa va hodisalarni ifodalaydi.

- Butun mavjudotni, uning o’tmishi, hozirgi davri va kelajagini ifodalaydi.

- Olamning doimiyligi, abadiyligini ifodalaydi.

- “Hamma narsalar o’tkinchi” degan ma’noni ifodalaydi.

# Dunyo (olam) ning asosida ko’p moddiy va ma’naviy narsalar yptishi haqidagi falsafiy ta’limot …

- Plyuralizm

- Dualizm

- Deizm


- Monizm

# Borliq nechta shaklda namoyon bo’ladi?

- 4 ta shaklda: tabiat, jamiyat, inson, ma’naviy-ruhiy borliq.

- 2 ta asosiy shakli mavjud: moddiy borliq, ma’naviy borliq.

- 3 ta asosiy ko’rinishda namoyon bo’ladi: zarralar dunyosi, narsa, predmetlar dunyosi, hodisa, jarayonlar dunyosi.

- 2 ta shaklda tabiat borlig’i, inson borlig’i.

# Dunyoqarashning tarixiy tiplari…

- 3ta: mifologik, diniy, falsafiy dunyoqarash.

- 4ta: mifologik, diniy, ilmiy, falsafiy dunyoqarash.

- 5ta: mifologik, diniy, ilmiy, falsafiy, siyosiy dunyoqarash.

- 2ta: kundalik dunyoqarash, ilmiy dunyoqarash.

# Materiyaning 2 asosiy ko’rinishi deganda, nima nazarda tutiladi?

- Modda va maydon.

- Narsalar va jarayonlar.

- Atom ko’rinishiga ega.

- Qattiq va suyuq ko’rinishga ega.

# Harakat degenda nima tushuniladi?

- Harakat moddiy va ma’naviy borliqning mavjudlik shakli. Olamda sodir bo’ladigan har qanday o’zgarish.

- Harakat-rivojlanish.

- Harakat olamdagi narsa va hodisalarning bir-biriga ta’siri.

- Harakat fazodagi narsa, hodisalarning o’zaro ixtiyoriy o’rin almashishi.

# Inkorni-inkor qonuni -…

- Dialektikaning asosiy qonuni. Tabiat, jamiyat, tafakkur taraqqiyoti jarayonining yo’nalishi, shakli va natijasini ifodalaydi.

- Inkorni-inkor taraqqiyot uchun zamin hisoblanadi.

- Olamda kechadigan taraqqiyotni mohiyatini anglashga yordam beradi.

- Borliqdagi rivojlanish yo’nalishini ifodalaydi.

# Miqdorning sifatga o’tishi qanday sodir bo’ladi?

- Sakrash orqali.

- Portlash orqali.

- Bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o’tish orqali.

- O’zgarishlar orqali.

# Taraqqiyot nima?

- Rivojlanishning oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga yo’nalgan shakli, uning yuksalishi.

- U harakatning bir turi.

- Taraqqiyot- rivojlanish demakdir.

- Taraqqiyot nisbiydir. U bir tizim uchun taraqqiyot, boshqasi uchun tanazzul bo’lishi mumkin.

# Me’yor nima?

- Me’yor narsa va hodisalar o’z sifatini saqlab qoladigan miqdoriy chegara.

- Me’yor miqdor o’zgarishlari chegarasini ifodalaydigan tushuncha.

- Me’yor ob’yektning sifat va miqdoriy jihatdan o’zaro bog’liqligini ifodalaydigan tushuncha.

- me’yor narsaning bir sifat holatidan boshqasiga o’tishdir.

# Аyniyat nima?

- Ayniyat –narsa va hodisalardagi o’xshashlik.

- Ayniyat –narsa va hodisalarga xos xususiyat.

- Ayniyat –tafovutni inkor etuvchi holat.

D) Ayniyat –narsalardagi tafovut lahzasini o’zida jo etgan holat.

# Kategoriyalar-…

- Narsa va hodisalarning o’ziga xosligi, o’xshashligi va farqlarini anglatuvchi eng umumiy tushunchalar.

- Real voqelikni chuqur va mukammal aks ettiradi.

- Universal bog’lanish va rivojlanishda bo’lgan moddiy dunyoning inson miyasidagi in’ikosi.

- Kategoriyalar ijtimoiy amaliyotning mahsuli hisoblanadi.

# Nega inkorni-inkor qonuni deyiladi?

- bu qonunning ikki marta takrorlanuvchi inkorda ifodalanishi narsa va hodisalarning doimiy ravishda o’zgarib, bir holatdan ikkinchi holatga o’tishi va oqibatda rivojlanishning uzluksiz ekanligidan kelib chiqadi.

- inkorni inkorning mohiyati harakat va vorislikning uzviy birligini ifodalaydi.

- Inkorni inkorda taraqqiyot to’g’ri chiziq shaklida emas, balki doira shakliga ega bo’ladi.

- Inkorni inkor jarayonida oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga qarab boruvchi rivojlanish sodir bo’ladi.

# Qonunlarning olamni aks ettirish xususiyatlariga ko’ra turlari:

- Olamni aks ettirish xususiyatlariga ko’ra qonunlar ikki turga bo’linadi: tabiat qonunlari, jamiyat qonunlari.

- Uch turga bo’linad: tabiat qonunlari, jamiyat qonunlari, texnika qonunlari.

- 3 turga bo’linadi: eng umumiy qonunlar, umumiy qonunlar, xususiy qonunlar.

- To’rt turga bo’linadi: tabiat qonunlari, jamiyat qonunlari, insonda va tafakkurda amal qiladigan qonunlar.

# Falsafa fani qonunlari qaysilar?

- Miqdor va sifatning o’zaro o’tish qonuni, dialektik ziddiyatlilik qonuni, inkorni inkor qonuni.

- Energiyaning saqlanishi, bir turdan ikkinchi turga aylanish qonuni.

- Miqdor qonuni, mohiyati qonuni, inkor qonuni.

- Vorisiylik qonuni, o’zaro raqobat qonuni.

# Falsafa fani kategoriyalari tuzilishiga ko’ra:

- Ikki turga bo’linadi: falsafaning toq kategoriyalari, falsafaning juft kategoriyalari.

- Uch turkumga bo’linadi: olamdagi narsa hodisalar aloqadorliklarni ifodalovchi kategoriyalar, narsa va hodisalar tuzilishini aks ettiruvchi kategoriyalar, sababiy aloqadorliklarni ifodalovchi kategoriyalar.

- Moddiy olam hodisalari aloqadorliklarni aks ettiruvchi kategoriyalar, an’anaviy olam hodisalarini aks ettiruvchi kategoriyalar.

-Falsafa kategoriyalari olamni to’g’ri anglash imkonini beradi.

# Taraqiyotning namoyon bo’lish shakllari:

- Uchta: noorganik olam taraqqiyoti, organik olam taraqqiyoti, inson va jamiyat taraqqiyoti.

- Noorganik olam taraqqiyoti deganda moddiy ob’yektlarning o’zaro aloqadorligi va harakati nazarda tutiladi.

- Taraqqiyot ikki shaklda namoyon bo’ladi.

- Inson va jamiyat taraqqiyoti ijtimoiy taraqqiyot tushunchasida ifodalanadi.

# Sababiy aloqadorliklarni ifodalaydigan kategoriyalar.

- Sabab va oqibat, zaruriyat va tasodif, imkoniyat va voqeilik.

- Sabab va oqibat, sistema-struktura-element.

- Mazmun va shakl, mohiyat va hodisa.

- Zaruriyat va tasodif, butun va qism.

# Sabab va oqibat kategoriyasi…

- Narsa va hodisalar o’rtasidagi sababiy aloqadorliklarni ifodalaydi. Bunda o’zidan boshqa yana bir hodisani keltirib chiqaradigan narsa sabab, paydo bo’lgan hodisa oqibat deyiladi.

- Sabab oqibatni vujudga keltiradi, oqibat ham sababga ta’sir ko’rsatadi.

- Sabablarning turli shakl va ko’ris\nishlari mavjud.

D) Sabab oqibatning vujudga kelishi uchun zaruriy shart hisoblanadi.

# Rivojlanishning ikki ko`rinishi-…

- Progres va regres tushunchalarida ifodalanadi.

- Ilgarilanma harakat va yemirilishdan iborat jarayon hisoblanadi.

- Progres-rivojlanisning quyidan yuqori tomonga borishi, ilgarilanma harakat.

- Regres-progresning ziddi, orqaga qaytish.

# Falsafaning juft kategoriyalarini aniqlang.

- Ular oltita: alohidalik – maxsuslik umumilik. Mohiyat va xodisa, sabab va oqibat , zarurat va tasodif, imkonyat va voqilik, mazmun va shakli.

- Fazo va vaqt, muvozanat va muvonatsizlik, sabab va oqibat, mazmun va shakil.

- Tabiyat va jamiyat, moddiylik va ma’naviylik, umumiylik va alohidalik, mazmun va shakil.

- Barcha javoblar to’g’ri.

# Narsa va hodisalar tuzilishini ifodalovchi kategoriyalar.

- Mazmun va shakl, element va struktura

- Mohiyat va hodisa, butun va bolak

- Imkoniyat va voqiyilik zaruriyat va tosodif

- Sabab va oqibat, harakat va rivojlanish.

# Ong va ruhiyat, ular orasidagi aloqadorlik qaysi javobda berilgan.

- Shaxs tuzullmasining muhum elementi psixika. Oliy hayvonlarda materiya tuzilishining biyologigk darajasida vujdga kelgan psixika dadririjiy evoluytsiya natijasida ongni keltirib chiqaradi. Odam ongi psixikaning oliy ko’rinishi .

- Ong va psixika o’zoro bog’liq emas.

- psixika oliy hayvonlarga xos xususiyatlarni o’zida ifodalaydi. Bu kishilarning tashqi sharayotlariga moslashuvida moyan maqsadga yo’nantirilgan foliyatlarida o’z ifodasini topadi.

- Inson psixikasi ongni ham, ong ichki dunyosining ong nazoratidan tashqarida bo’lgan qatlamni, ya’ni ong ostini ham hamrab oladi.

# Illiy bilishning nazariy darajasiga qo’llanadigan uslublarni aniqlang.

- Abstrakunya, idukt’iya va dedukt’iya, analogiya, ideallashtirish, modellashtirish, tizimi yondoshuv, mavhumlikdan aniqlikka boorish, tarihiylik va mantiqiylik.

- Indukt’iya, deduktsiya, ideallashtirish, abstraktsiya

- Modellashtirish, mavzumlik va aniqlik, analogiya.

- Klassifikatsiya, kuzatish, eksperiment, taqqoslash.

# Bilish ob’ekti.

- Butun borliq, uning barcha ko’rinishlari.

- Ob’ektiv reallik

- Tafakkurdagi timsoya

- Bilimga qaratilgan narsalar

# Haqiqat nima?

- Haqiqat-ob’ektiv voqelikka mos keluvchi, amaliyotda sinalgan bilim.

- Haqiqat- insonga bog’liq bolmagan olam haqidagi bilimlar majmui.

- Haqiqat- bilimlarning zidiyatsizligi.

- Haqiqat- bilimlarning samaradorligi, foydaliligi.

# Insoniyat tarixida ijtimoiy ongning qaysi shakilari dastlab paydo bolgan?

- Dastlab estetik, ahloqiy va diniy ong .

- Ishtimoiy oning barcha shakilari bir vaqtda paydo bo’lgan.

- Dastlab ahloqiy va siyosiy ong paydo bo’lgan.

- Dastlab falsafiy va diniy ong paydo bo’lgan.

# Hisiy bilish shakillari-…

- Sezgi, idrok, tasavvur

- Sezgi va idrok.

- Tasavvur va hukm.

- Sezgi, idrok, hokum, tavvur.

# Empirik bilish usullari-…

- Kuzatish, o’lchash, taqqoslash, eksprement.

- Kuzatish, tajriba, formanlashtirish.

- O’chash, amaliyot.

- Kuzatish, eksprement.

# Dekartning bilish tog’risidagi qarashlari-…

- Ratsianalizim.

- Emprizim.

- Agnostitsizim

- Sensualizim

# Ongning mohiyati …

- Ong yuksak darajada tashkil topgan materiyaning xossasi, inson miyasining mahsuli.

- Ong murakab ijtimoiy hodisa.

- Ong voqiylikni ruhiy aks ettirish

- Ong in’ikosning oliy shakli.

# Ijtimoiy ong shakllariga nimalar kiradi?

- Ijtimoiy ruhiyat ijtimoiy mafkura.

- Siyosiy ekologik axloqiy ong.

- Axloqiy, estetik, diniy, falsafiy, siyosiy, huquqiy ong.

- Kundalik ong, diniy ong, ahloqiy ong.

# Ijtimoiy ong darajada -…

- Ijtimoiy ruhiyat, ijtimoiy mafkura.

- Kundalik va nazariy ong.

- Tarihiy va milliy ong.

- Nazariy va odatiy ong.

# Ijtimoiy ongning tarkibiy elementlari.

- Ijtimoiy ong sohalari

- Ijtimoiy ong darajalari

- Ijtimoiy ong shakillari

- Ijtimoiy ruhiyat va mafkura.

# Ilmiy bilish nimadan boshlanadi?

- Ilmiy momoni qoyishdan boshlanadi.

- Ilmiy tadqiqot ob’ektini aniqlashdan boshlanadi

- Ilmiy dalilarni to’qlashdan boshlanadi.

- Tadqiqot ob’ektini o’rganishtan boshlanadi

# Olamni falsafiy bilishning eng samarali metodlari -…

- Dialektika va sinergetika.

- Dialektika va metafizika.

- Dialektika va eklektika.

- Sinergetika va sofistika.

# Ob’ektiv haqiqat nima?

- Ob’ektiv haqiqat-voqiylikni tog’ri aks etiruvchi bilim.

- Ob’ektiv haqiqat -amaliyoda tastiqlangan harqanday bilim.

- Ob’ektiv haqiqat -o’zari kelishuv vas hartnoma natijasida yuzaga kelgan bilim.

- Ob’ektiv haqiqat – tajriba natijalarining fikriy ifodasi

# Qanday uslub ilmiy bilishning empirik darajasida qo’laniladi?

- Kuzatish, eksperement.

- Aksiomatik metod

- Analiz- sintez, modellashtirish.

- Taqqoslash, tarixiylik va mantiqiylik.

# Ilmiy bilishning nazariy darajasida qolaniladigan uslub-…

- Abstraklikdan konkreklika o’tish, tarixiylik va mantiqiylik.

- Modelashtirish.

- Formanlashtirish.

D) Induktsiya, deduktsiya.

# In’ikos nima?

- Olamdagi narsa, hodisa, jarayonlarning o’zaro bir-biriga ta’siri asosida hosil boladigan holot in’ikos hisoblanadi. In’ikos modiy olamdagi barcha narsalarning eng umumiy hususiyati hisoblanadi.

- Borliqning turli- tuman korinishlariga in’ikosning o’ziga hos shakillari muvofiq keladi.

- Noorganik olamda in’ikosning mehanik, fizik, kimyoviyk turlari kuzatiladi

- Ong- in’ikosning oliy shakli hisoblanadi.

# Ilmiy bashorat nima?

- Olamni, undagi narsa va hodisalarni ilmiy o’rganish asosida hosil qilingan kelajak haqidagi bilim.

- U tabiiy- ilmiy va ijtimoiy bashorat korinishlarida namoyon bo’ladi

- Ilmiy bashorat – fan va amaliyotga asoslangan bilim.

- Ilmiy bilish shakli.

# Insoniyat tarixida dastlab paydo bo’lgan ijtimoy ong shakilari -…

- Axloqiy, estetik, diniy ong.

- Mifalogik, diniy ong.

- Axloqiy, siyosiy, huquqiy ong.

- Ijtimoiy ongning barcha shakilari

# Vulgar materiyalizm oqimi tarafdorlari ongni …

- Sof fiziologik jarayon mahsuli: jigar ozidan safro ishlab chiqargan kabi, fikir miyaning modiy ishlab chiqarish jarayoning mahsuli deya ta’riflaydilar.

- Modiy jarayon mahsuli sifatida tarqin qiladilar,

- Vulgar materiyalizm oqimi 19 asrning birinchi yarmida vujudga kelgan.

- Vulgar materiyalistlar inson organizimida kechadigan fiziologik jarayonlarni ong sababchisi deb hisoblaydilar.

# Ijtimoiy ong -…

- Ijtimoiy borliqning, jamiyat hayotining inson miyasidagi in’kosi.

- Kishilarning axloqiy, falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy, estetik arashlari majmui.

- Jamiyatning salohiyat darajasini ifodolovchi falsafiy kategoriya.

- Jamiyada shakillangan xilma-xil fikirlar, qarashlar, nazariyalar majmuiy.

# Falsafiy tafakur uslublariga nimalar kiradi?

- Sofistika, metafizika, eklektika, dogmatika, diolektik, formal mantiqiy tafakkur uslublari.

- Formal mantiqiy taffakur, dialiktik tafakkur , sinergetik tafakkur uslublari kiradi.

- Xusiy tafakkur, mantiqiy tafakkur, badiiy obrazli tafakkur.

- Sofistik va metafizik tafakkur.

# Ilmiy bilish metodarining asosiy turkumlari.

- Xususiy ilmiy metodlar. umumiy ilmiy metodlar, eng umumiy ilmiy metodlar.

- Xususiy ilmiy metodlar.

- Umumiy ilmiy metodlar.

- Eng umumiy ilmiy metodlar.

# Bilish bosqichlari.

- Hissiy va mantiqiy bilish.

- Kundalik va ilmiy bilish.

- Emperik va nazariy bilish.

- Oddiy va murakkab bilish.

# Ilmiy induktsiya metodining asoschisi…

- Frensis Bekon.

- Rene Dekart.

- V. Paskal.

- V. Leybnets

# Ongsizlik nima?

- Onsizlik bu- inson aqliy sohalaridan tashqarida, ong tomonidan nazoratga olinmidigan turli-tuman ruhiy hodisa va holatlar majmui.

- Onsizlik instink, qiziqishta namoyon boladi.

- Onsizlik ruhiy holatning barcha ko’rinishlari.

- Onsizlik ko’p qirrali ruhiy jarayon.

# Bilish nazariyasi.

- Gnoseologiya.

- Antrapologiya.

- Sotsalogiya.

- Metadalogiya.

# Har qanday bilim 3 shakilda namayon boladi. Bu-…

- Foliyat ko’nikmasi, axborot ilmiy nazariy bilim.

- Axborot, tushuncha, tasavur.

- Ilmiy – nazariy bilim, emperik bilim, axborot.

- Kundalik – amaliy bilim, nazariy bilim, intuitiv bilim.

# Insonning mohiyati. Inson-…

- Ijtimoiy mavjudod.

- Tabiyatning o’ziga hos korinishi

- Tirik mavjudodning eng oliy turi

- Biosotsial mavjudod

# Hozirda odamzot yashayotgan davir nima deb yuritiladi?

- Noosfera davri

- Biosfera davri.

- Texnosfera davri

- Ma’naviy tanazzul davri

# Global muamolarning kelib chiqish sabablari.

- Global muamolar 20 asr mahsuli, ularning paydo bo’lishi inson faoliyati bilan bog’liq.

- Global muamolarning asosiy sababi inson bilan tabiyat orasidagi qarama-qarshilik, ijtimoiy taraqqiyodagi notinlik

- Insoning tabiyatga planetar ta’siri global muamolarning kelib chiqishi sababi hisoblanadi

- Inson bilan tabiyat orasidagi zidiyatning kuchayishi ijtimoiy rivojlanishdagi notekstlik global muamolar kelib chiqishiga sabab bolgan

# Jamiyat tariqiyotining ma’naviy ominlariga nimalar kiradi?

- Ma’naviyat madaniyat, milliy g’oya, qadiryatlar.

- Adabiyot, san’at, fan, qadryatlar.

- Ma’naviyat, maorif, urf-odatlar.

- Milliy g’oya, adabiyot, san’at.

# Jamiyatning mohiyati.

- Jamiyat tabiyat evolyutsiyasning mahsuli va ko’rinishi, kishilarning tarixan tarkib tobkan hamkorlik faoliyatlari majmuyi.

- Jamiyat murakab tuzilishga ega ijtimoiy tizim.

- Jamiyatdagi hamma narsa kishilar faoliyati jarayonida amalga oshadi.

- Jamiyat kishilarning turli-tuman faoliyatlari, shu faoliyat jarayonida yuzaga keladigan aloqa va munosabatlar majmuyi.

# Jamiyat iqtisodiy hayotining asosini …

- moddiy ishb chiqarish tashkil etadi.- trikchilik vositalarini ishlab chiqarish tashkil etadi

- ishlab chiqaruvchi kuchlar tashkil etadi
Download 112.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling