Dərslik Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti təsdiq etmişdir


Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/27
Sana23.05.2017
Hajmi3.11 Mb.
TuriDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

               (2.30) 
 
Reaksiyanın kinetikası və mexanizmi. 
 Metiltsiklopentanın 
dehidroizomerləşməsi  reaksiyasının 
kinetik  qanunauyğunluqları  həm  alyumo-platin,  həm  də  alyumo-
platin-renium  katalizatorunun  iştirakı  ilə  öyrənilmişdir  və  bu 
katalizatorların  iştirakı  ilə  baş  verən  reaksiyalar  arasında  ciddi 
fərq  müəyyən  edilməmişdir.  Metiltsiklopentanın  katalitik 
riforminqi  zamanı reaksiyanın  əsas məhsulu benzol  və heksanlar 
olmuşdur.  
 (2.31) 
Bu halda  az miqdarda metiltsiklopentenlər, tsikloheksanlar, 
həmçinin də С
1


 parafinləri  də alınmışdır.  
Şəkil  2.6-da  metiltsiklopentanın  əsas  çevrilmə  məhsulları 
çıxımının  çevrilmə  dərəcəsindən  asılılığı  göstərilmişdir.  Bu 
əyrilər  koordinat  başlanğıcına  ekstrapolyasiya  edilməyib,  lakin 
metiltsiklopentanın  az  çevrilmə  dərəcəsində  böyük  sürətlə 
doymamış  karbohidrogenlər  və  tsikloheksan  əmələ  gəlməyə 
başlayır  ki,  bu  da  benzolun  əmələ  gəlməsinə  imkan  yaradır.  
Reaksiyaya  sərf  olunan  metiltsiklopentana  nəzərən  benzolun 

B.Ş.Şahpələngova, N.Ə.Səlimova 
 
 
68 
çıxımı  sabit  qalır  (58%)  və  metiltsiklopentanın  çevrilmə 
dərəcəsindən asılı olmur. Əyrilərin başlanğıc vəziyyəti göstərir ki, 
n-heksanın  əmələgəlmə  sürəti  izoheksanların  əmələgəlmə 
sürətindən xeyli çoxdur.  
 
 
 
         Şəkil 2.6. Metiltsiklopentanın əsas çevrilmə məhsulları 
          çıxımının çevrilmə dərəcəsindən asılılığı. 
1 − benzol; 2 − n-heksan; 3 − 2-metilpentan;  
4 − 3-metilpentan. 
Reaksiyanın  alyumoplatin  və  ya  alyumo-platin-renium 
katalizatorlarının  iştirakı  ilə  aprılmasından  asılı  olmadan 
metiltsiklopentenlərin  çıxımı  metiltsiklopentanların  çevrilmə 
dərəcəsinin artması ilə qanunauyğun olaraq artır. Bu səbəbdən də, 
metiltsiklopentenlər  metiltsiklopentanların  dehidroizomerləşmə  
reaksiyasının  aralıq  məhsullarının  alınmasına  kömək  edir. 
       Çevrilmə dərəcəsi, % ilə 
        
M
olyar ç
ıxı
m
, % il
ə 

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası 
 
 
69 
Metiltsiklopentanın  dehidroizomerləşmə  reaksiyasını  sxematik 
olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar: 
    (2.32) 
Reaksiyanın turş-katalitik limitləşdirici mərhələsi karbkation 
mexanizmi üzrə gedir 
          (2.33) 
Beşüzvli  naftenlərin  dehidroizomerləşməsi  reaksiyasının 
nisbi  sürəti  haqqında  məlumatlar  çox  məhduddur.  Dəlillər  bu 
prosesdə С
7

10
  tərkibli  beşüzvli  naftenlərin  dehidroizomerləşmə 
sürətinin çox fərqlənmədiyi haqda məlumat verir.  
 
2.5. Neft məhsullarının katalitik riforminqi 
 
Alyumosilikat katalizatorlarının iştirakı ilə aparılan katalitik 
piroliz  proseslərindən  fərqli  olaraq  katalitik  riforminq  prosesində 
bifunksional 
katalizatorlardan 
istifadə 
olunur. 
Riforminq 
prosesinin  məqsədi  ilk  zamanlarda  birbaşa  qovma  benzininin 
oktan  ədədini  artırmaq  idi.  Sonralar  bu  prosesdən  aromatik 

B.Ş.Şahpələngova, N.Ə.Səlimova 
 
 
70 
karbohidrogenlərini  almaq  üçün  istifadə  olundu.    İndividual 
aromatik  karbohidrogenlər,  hidrogen  və  ya  tərkibində  aromatik 
karbohidrogenlərin  miqdarı  yüksək  olan  benzinin  alınması 
məqsədilə  həyata  keçirilən  neft  məhsullarının  təkrar  emal 
proseslərinə  riforminq  prosesi  deyilir.  Riforminq  prosesi 
katalizatorlar  iştirakı  ilə  (katalitik  riforminq)  aparılır.  Prosesin 
məqsədindən  asılı  olaraq  katalitik  riforminqin  iki  üsulu 
mövcuddur: 
–  aromatlaşdırma  –  individual  aromatik  karbohidrogenlərin 
alınması. 
– benzinin zənginləşdirilməsi – yüksək oktan ədədli və tərkibində 
aromatik  karbohidrogenlərinin  miqdarı  yüksək  olan  benzinlərin 
alınması. 
Bifunksional  katalizatorlardan  böyük  məsaməli  AI
2
O

üzərinə  hopdurulmuş  platin  (platforminq)    və  son  zamanlar 
istifadə  olunan  turş  xassəli  daşıyıcı  üzərinə  hopdurulmuş  platin-
renium katalizatoru (riforminq) çox əhəmiyyətlidir. Hər iki proses 
470-540
0
C  temperaturda,  təzyiq  altında  və  hidrogen  iştirakı  ilə 
aparılır. Hal – hazırda riforminq prosesini sənayedə 2 əsas məqsəd 
üçün tətbiq edirlər: 
1)
 
Mator yanacaqlarının oktan ədədinin artırılması üçün; 
2)
 
İndividual aromatik karbohidrogenlərin alınması üçün. 
Birinci  halda  xammal  kimi  liqroin  fraksiyasından  və  ya  ağır 
birbaşa  qovma  benzinindən  istifadə  olunur  ki,  bu  halda  da 
riforminq  nəticəsində  oktan  ədədini  35-40-dan  80-90  –a  qədər 
artmırmaq  olur.  İkinci  halda  riforminq  prosesinə  daha  dar  neft 
fraksiyaları  düçar  edilir.  Benzol,  toluol  və  ksilolun  alınmasında 
aşağıda  göstərilən  hədlərdə  qaynayan  fraksiyalardan  istifadə 
olunur: 

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası 
 
 
71 
1)
 
60-85
0
C – də qaynayan fraksiyadan benzol  alınır; 
2)
 
 85
0
C  –dən  105-110
0
C  –  yə  qədər  qaynayan  fraksiyadan 
toluol alınır; 
3)
 
110
0
C  –dən  130-135
0
C  –  yə  qədər  qaynayan  fraksiyadan  
ksilollar alınır. 
Bu  halda  benzolun  alınması  üçün  riforminq  rejimi  onun 
homoloqlarının alınması üçün lazım olan rejimdən daha sərt olur. 
Hidrogenin  təzyiqi  hesabına  riforminq  katalizatoru  öz  aktivliyini 
itirmədən  və  az  miqdarda  kokslaşmaya  məruz  qalaraq    uzun 
müddət  işləyə bilir. 3,5-5 MPa təzyiqdə katalizator üzərində koks 
praktiki  olaraq  toplanmır  və  ona  görə  də  katalizatorun 
regenerasiyasına  da  ehtiyac  qalmır  (regenerasiyasız  proses),  bir-
iki  il  işləyəndən  sonra  işlənmiş  katalizator  üzərindən  platini 
ayırırlar  və  ondan  digər  kontaktların  hazırlanmasında  istifadə 
edirlər.  Bu  sistemin  çatışmayan  cəhəti  xammalın  aromatlaşma 
dərəcəsinin  aşağı  olmasıdır.  Reniforminq  prosesində  katalizator 
daha  stabildir,  həm  də  katalizator  daha  aşağı  təzyiqlərdə  işləyə 
bilir (1 MPa) və xammalın aromatlaşma dərəcəsi də yüksək olur. 
Bu  halda  90%  naftenlər  və  50%  parafin  karbohidrogenləri 
aromatik  karbohidrogenlərə  çevrilir.  Riforminq  katalizatorları 
kükürdlü  birləşmələrlə  zəhərlənməyə  çox  həssasdırlar,  həm  də 
hidrogenin  təzyiqi  nə  qədər  aşağı  olarsa  katalizatorun 
zəhərlənməyə  həssaslığı  da  bir  o  qədər  çox  olar.  Odur  ki, 
kükürdlü 
neftlər 
qabaqcadan 
kükürdlü 
birləşmələrdən 
təmizlənməlidir. Bunun üçün kükürdlü birləşmələrə qarşı davamlı 
katalizatorların  iştirakı  ilə  neft  hidrogenləşdirici  emal  prosesinə 
düçar edilir.  
           
S
H
RH
H
RSH
2
2




           (2.34) 

B.Ş.Şahpələngova, N.Ə.Səlimova 
 
 
72 
Məhsuldarlığı  Aİ-95  markalı  benzinə  görə  il  ərzində  milyon 
ton olan  stasionar katalizator laylı qurğunun texnoloi sxemi şəkil 
2.6 – də göstərilmişdir. İlkin xammal 1 istidəyişdiricisini keçərək 
hidrotəmizlənmə  prosesinin  sirkulyasiya  olunan  qazları  və  
tərkibində artıq  hidrogen olan riforminq qazları  ilə qarışdırılır və 
2  sobasının  birinci  seksiyasında  qızdırılır.  Əmələ  gələn  xammal 
buxarları qarışığı 3 hidrotəmizləmə reaktoruna daxil olur, burada 
xammal  kükürdlü,  azotlu  və  oksigenli  birləşmələrdən  təmizlənir. 
Təmizlənmiş  buxar-qaz  qarışığı  1  istidəyişdiricisində  və  4 
soyuducusunda  soyudulur  və  hidrotəmizlənmənin  yüksək  təzyiq 
separatoru 5-ə daxil edilir. Burada buxar-qaz qarışığı sirkulyasiya 
qazlarına  və  maye  hidrogenizata  (təmizlənmiş  benzin)  ayrılır. 
Tərkibində  hidrogen  və  hidrogensulfid  olan  qaz  qarışığı 
hidrogensulfiddən  etanolamin  məhlulu  ilə  təmizlənmək  üçün  6 
absorberinə verilir. 6 absorberində hidrogensulfiddən təmizlənmiş 
qaz  qarışığı  sonra  sirkulyasiya  qazları  kimi  hidrotəmizlənməyə 
göndərilən  xammalla  qarışdırılır.  5  separatorundan  şıxan 
hidrogenizat 7 buxarlandırıcı kalona göndərilir ki, burada da onun 
tərkibində  olan  hidrogensulfid,  su  buxarı  və  qazşəkilli 
karbohidrogen  qalıqları  kənar  edilir.  Stabil  hidrogenizat  kalonun 
aşağı  hissəsindən  çıxarılır  8  istidəyişdiricisini  keçərək  tərkibində 
hidrogen  olan  riforminq  qazları  ilə  qarışdırılır  və  2  sobasının 
ikinci seksiyasını keçərək üç platforminq reaktorundan ibarət olan 
batareyaya  daxil  olur.  Batareyanın  sonuncu  reaktorundan  qaz-
məhsul  qarışığı  8  istidəyişdiricisinə    və  10  soyuducusuna  daxil 
olaraq  30°С  temperatura  qədər  soyudulur  və  11  yüksək  təzyiq 
separatoruna  verilir.  11  yüksək  təzyiq  separatorunda  maye 
katalizatdan  sirkulyasiya  olunan  qazlar  ayrılır.  Sirkulyasiya 
olunan qazlar platforminq və hidrotəmizləmə sisteminə qaytarılır, 

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası 
 
 
73 
qeyristabil  katalizat  (benzin)  12  aşağı  təzyiq  separatoruna  daxil 
edilir.  12 aşağı təzyiq separatorundan katalizat 13 stabilləşdirmə 
kalonuna göndərilir ki, burada onun tərkibində olan yüngüluçucu 
məhsullar  ayrılır  və  yandırılmaya  göndərilir.  Stabil  benzin 
kalonun  aşağı  hissəsindən  ayrılır  və  14  soyuducusunu  keçərək 
fraksiyalama bölməsinə göndərilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

B.Ş.Şahpələngova, N.Ə.Səlimova 
 
 
74 
 
Şəkil 2.6. Benzinin zənginləşdirilməsi prosesinin texnoloji 
sxemi: 
    1,8 – istidəyişdiricilər; 2 – ikiseksiyalı soba; 3 – hidrotəmizləmə 
reaktoru;  4,10,14  –  soyuducular;  5  –  hidrotəmizləmə  separatoru;   
6 – etanolamin absorberi; 7 – buxarlandırıcı kalon; 9 – platforminq 
reaktoru;  11  –  platforminqin  yüksək  təzyiq  separatoru;  12  –  plat-
forminqin  aşağı  təzyiq  separatoru;  13  –  stabilləşdirici  kalon;                     
I – xammal; II – üfürülmə qazları; III – etanolamin; IV – hidrogen-
sulfid;  etanolamin;  V  –  su  buxarı;  VI  -  su;  VII  –  sıxılmış  qazlar; 
VIII – stabil benzin. 
 
V    
II 
III 
    
I   
IV 
  VI 
      
VII 
    
VIII 

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası 
 
 
75 
3. Hallogenləşmə prosesləri 
 
Hallogenləşmə  prosesləri  (xlorlaşma,  flüorlaşma)  karbo-
hidrogenlərin 
mühüm  emal  üsullarından  hesab  olunur. 
Hallogenləşmə proseslərinə həm qaz (metan, etan, etilen, propan, 
propilen, butilenlər), həm də maye şəkilli parafinlər, aromatik  və 
naften karbohidrogenləri düçar edilir.   
Hallogen 
tərkibli 
məhsulların 
istehsalı  bir  sıra 
monomerlərin (vinilxlorid СН
2
=СНCl, vinilidenxlorid СН
2
=СCl
2

xlorpren  СН
2
=СCl

СН
2
=СН
2
),  həlledicilərin  (dördxlorlukarbon 
ССl
4

metilenxlorid 
СН
2
Cl
2

trixloretilen 
СНCl=СCl
2

tetraxloretilen 
СCl
2
=СCl
2
), 
freonların, 
zəhərli 
kimyəvi 
preparatların  və  üzvi  sintezin  aralıq  məhsullarının  alınmasında 
çox  mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Karbohidrogenlərin  hallogenli 
törəmələri müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur.  
Son  dövrlərdə  flüortərkibli  materiallar  kosmik  reaktiv  və 
aviasiya  texnikasi  qarşısında  duran  bir  çox  məsələlərin  həllinə 
kömək  etmişdir.  Flüorplastlar,  flüorelastomerlər  və  korroziya 
möhkəmliyi  nəcib  metallardan  geri  qalmayan  flüorlaşdırılmış 
yağlar  hazırlanmışdır.  Flüortərkibli  birləşmələr  əsasında  yanğına 
qarşı  səmərəli  mübarizə  vasitəsi  olan  səthi  aktiv  maddələr, 
elektrokimyəvi  membranlar,  qan  əvəzləyici  effektiv  tibbi 
preparatlar işlənib hazırlanmışdır.   
 
3.1. Hallogenləşmə proseslərinin təsnifatı, kimyası və 
nəzəri əsasları 
Üzvi  maddələrə hallogen atomunun istər birləşmə, istərsə də 
əvəz  olunma  reaksiyaları  ilə  daxil  edilməsi  prosesinə 
hallogenləşdirmə  deyilir.  Molekula  daxil  olan  hallogendən  asılı 

B.Ş.Şahpələngova, N.Ə.Səlimova 
 
 
76 
olaraq fluorlaşdırma, xlorlaşdırma, bromlaşdırma və yodlaşdırma 
prosesləri məlumdur.  
Hallogenüzvi birləşmələr demək olar ki, sənayenin və  kənd  
təsərrufatının  bütün  sahələrində  çox geniş istifadə olunur. Neft 
karbohidrogenlərini  neft  kimya  sintezi  orbitinə  cəlb  etmək  üçün 
digər  proseslərlə  yanaşı    hallogenləşdirmə    prosesləri  də  layiqli 
yerlərdən birini tutur. 
Hallogenləşmə  reaksiyaları  vasitəsilə  neft  karbohidrogen-
lərinə  hallogen  atomu    daxil    edildikdən    sonra    alınan  hallogen 
törəmələri  istənilən  digər    kimyəvi  birləşməyə    çevrilə  bilər. 
Hallogenli törəmələrdən bir  çox  sintezlərdə  aralıq  maddə kimi 
istifadə  olunur.  Hallogenli  törəmələrdən etilxlorid,  xloroform, 
dördxlorlukarbon,  3  xlorluetilen  və    dixloretan  yaxşı    həlledici 
kimi  istifadə  olunur.  Ümumiyyətlə,  hallogenli  törəmələrdən 
müxtəlif  sintezlərdə,  texnikada  və  kənd  təsərrufatında  çox  geniş 
istifadə  olunduğuna  görə  onlar  böyük  xalq  təsərrufatı 
əhəmiyyətinə malikdirlər. 
Hallogenləşmə proseslərinin ümumi xüsusiyyətləri. 
Hallogenli  törəmələr  3  əsas  reaksiya  üzrə  alına  bilər: 
əvəzetmə, birləşmə və parçalanma. 
1.  Əvəzedici  (substitut)  hallogenləşdirmə  prosesi  digər 
atomların  və  ya  qrupların  hallogen  atomu  ilə  əvəz  olunmasına 
əsaslanır.  Əvəzetmə  reaksiyalarından  ən  çox  sənaye  əhəmiyyəti 
kəsb edəni doymuş və doymamış karbon atomlarında və aromatik 
nüvədə  olan  hidrogen  atomlarının,  həmçinin  də  spirtlərdə 
hidroksil qruplarının  hallogenlə əvəz olunmasıdır: 
HCI
RCI
CI
RH




2
 
 
CHCI
CH
CI
CH
CI
CH
CH
CH
HCI
CI


  
2
2
2
2
2
2
    

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası 
 
 
77 
       
HCI
CI
CHCH
CI
CH
CHCH
CH
CI 2
2
3
2
2
 
       
HCI
CI
CH
H
C
CH
H
C
CI 2
5
6
3
5
6
2
 
HCI
CH
H
CIC
CH
H
C
CI 3
4
6
3
5
6
2
 
O
H
RCI
HCI
ROH
2




                         
(3.1)
 
Bir  hallogen  atomunun 
digər  hallogen  atomu  ilə  əvəz 
olunması  daha  etibarlı  xlorüzvi  birləşmələrdən  flüor-,  brom-  və 
yodtörəmələrinin alınması prosesində əhəmiyyətlidir:  
          
HCI
F
CCI
HF
CCI
SbF
2
2
2
2
4
5


 


 
         
HCI
RBr
HBr
RCI




 
         
NaCI
RBr
NaBr
RCI




               (3.2) 
Funksional qrupların, məsələn, hidroksil qruplarının hallogen 
atomu  ilə  əvəz  olunması  üsulu  ilə  bir  sıra  hallogenüzvi 
birləşmələr və həmçinin də turşuların xloranhidridləri alınır: 
        
O
H
RCI
HCI
ROH
2




  
   
HCI
CO
RCOCI
COCI
RCOOH





2
2
 
   
HCI
SO
RCOCI
SOCI
RCOOH





2
2
             (3.3) 
2.  Birləşdirici  (additiv)  hallogenləşdirmə  hallogenləşdirici 
agentlərin  doymamış  karbohidrogenlərə  birləşməsi  reaksiyasına 
əsaslanır. 
Sərbəst 
hallogenlər 
alifatik 
və 
aromatik 
karbohidrogenlərdə  olan  ikiqat  və  üçqat  rabitələrə  birləşmək 
xassəsinə malikdirlər:  
CI
CH
CICH
CI
CH
CH
2
2
2
2
2

 
2
2
2
2
CHCI
CH
CI
CI
CH
CH

 
6
6
6
2
6
6
CI
H
C
CI
C
C



                                (3.4) 
Hidrogenhallogenidlər  ikiqat  və  üçqat  rabitələrə  birləşə  bilir 
ki, belə proseslər də hidrohallogenləşmə adlanır: 

B.Ş.Şahpələngova, N.Ə.Səlimova 
 
 
78 
CI
CH
CH
HCI
CH
CH
2
3
2
2

 
CHCI
CH
HCI
CH
CH

2
                    (3.5) 
Olefinlər  həm  də  xlorhidrinləşmə  reaksiyasına  da  daxil 
olurlar: 
HCI
OH
CH
CICH
O
H
CI
CH
CH



2
2
2
2
2
2
           (3.6) 
Additiv 
hallogenləşmə 
reaksiyalarına 
doymamış 
karbohidrogenlərin bir çox törəmələri də daxil ola bilir. Məsələn, 
dəm  qazı  və  xlordan  fosgenin  alınması,  yəni  xlorun  aşağı 
valentlik 
halında 
olan 
atomlara 
birləşməsi 
additiv 
hallogenləşmənin xüsusi halına aiddir:  
2
2
COCI
CI
CO



                    (3.7) 
3.  Xlortörəmələrin  parçalanma  reaksiyaları  tədriclə  mühüm 
əhəmiyyət  kəsb  etməyə  başlamışdır.  Hallogenli  törəmələrin 
parçalanma üsullarına aşağıdakı reaksiyalar aiddir: 
Dexlorlaşma  –  belə  parçalanma  reaksiyaları  ancaq  yüksək 
temperaturlarda  perxlorlu  törəmələrdə  müşahidə  olunur.  Bu 
reaksiyalar dexlorlaşma reaksiyaları adlanır:  
          
2
2
2
3
3
CI
CCI
CCI
CCI
C
CI





                    (3.8) 
Dehidroxlorlaşma – Bu reaksiyaların baş verməsi üstünlük təşkil 
edir və dehidroxlorlaşma reaksiyaları xüsusilə asanlıqla baş verir: 
HCI
CHCI
CH
CI
CH
CICH





2
2
2
               (3.9) 
Xloroliz və ya xlorinoliz - xlorun təsiri ilə karbon–karbon (C–C)  
rabitəsi üzrə parçalanma reaksiyaları xloroliz və ya xlorinoliz  
     
4
2
3
3
2CCI
CI
CCI
CCI
                    (3.10)               
və ya yüksək temperaturda piroliz adlanır: 
    
2
2
4
3
2
3
CCI
C
CI
CCI
CI
CCI
CCI


        (3.11) 

Əsas üzvi və neft kimya sintezinin texnologiyası 
 
 
79 
Bütün  hallogenləşmə  prosesləri  mexanizmlərinə  görə  
radikal-zəncir və ion-katalitik olmaqla 2 qrupa bölünürlər. Parafin 
karbohidrogenləri 
molekula  çəkilərindən  asılı  olmayaraq 
molekulalarında  olan  hidrogen  atomlarının  ardıcıllıqla  xlor 
atomları  ilə  əvəz  olunma  üsuli  ilə  xlorlaşırlar.  Aşağı  molekula 
çəkili  olefin  karbohidrogenləri  əsasən  qaz  fazada  radikal-zəncir 
mexanizmi  üzrə  xlorlaşırlar.  Bu  zaman  reaksiya  iki  istiqamətdə 
gedir:  xlorun  ikiqat  rabitəyə  birləşməsi  və    hidrogen  atomlarının 
xlorla əvəz olunması. Hallogenlər alkenlərlə əsasən  maye fazada, 
aşağı  temperaturlarda  və    qaranlıqda,  başqa  sözlə,  sərbəst 
radikalların  əmələ  gəlməsini  ləngidən  və  reaksiyanın  ion 
mexanizmi  üzrə  getməsinə  kömək  edən  şəraitdə  birləşirlər. 
Reaksiya  istiqamətinin  dəyişməsinə  mühüm  təsir  göstərən 
amillərdən  biri  temperaturdur.  Məsələn,  propilen  500-600°С 
teperaturda  xlorla əsasən əvəzetmə məhsulları – 3 –xlorpropilen-
1 (allilxlorid) əmələ gətirir:  

Download 3.11 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling