books/kollej_va_otm_darsliklari/texnika_va_texnologiya
  M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi
books/kollej_va_otm_darsliklari/pedagogika
  0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi nizom iy nom idagi toshkent davlat pedagogika universiteti
books/kollej_va_otm_darsliklari/biologiya
  R. O. Oripov, n X. Xalilov
books/kollej_va_otm_darsliklari/tibbiyot
  0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
books/kollej_va_otm_darsliklari/huquq
  O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
books/kollej_va_otm_darsliklari/biologiya
  Odam fiziologiyasi
books/kollej_va_otm_darsliklari/ona-tili_va_adabiyot
  0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya
  F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
books/kollej_va_otm_darsliklari/falsafa
  N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
books/kollej_va_otm_darsliklari/biologiya
  0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
books/kollej_va_otm_darsliklari/tibbiyot
  A. B. P a k ir d in o V u. A. V a L i X o n o V
books/kollej_va_otm_darsliklari/ona-tili_va_adabiyot
  B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V
books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika
  Chizmachilik
books/kollej_va_otm_darsliklari/ona-tili_va_adabiyot
  N I z o m I y n o m I d a g I t o s h k e n t d a V l a t p e d a g o g I k a u n I v e r s I t e t I m a m a s o L i j u m a b o y e V
  Tilshunoslik asoslari
books/kollej_va_otm_darsliklari/sanat
  S. a b d I r a s I l o V, N. T o L i p o V, >N. O r ip o V a
books/kollej_va_otm_darsliklari/ekologiya
  0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va o rta maxsus ta’lim vazirligi p. S. Sultonov ekologiya va atrof-muhitni
books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika
  A. S. Rasulov, G. M. Raimova
books/kollej_va_otm_darsliklari/geografiya
  Universiteti b. A. Bahritdinov s. A. Zokirova
books/kollej_va_otm_darsliklari/iqtisodiyot
  Turizm asoslari
books/kollej_va_otm_darsliklari/sanat
  O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o. Azizov solfedjio
books/kollej_va_otm_darsliklari/ona-tili_va_adabiyot
  B. nazarov, A. Rasulov, Q. Qahramonov, sh. Axmedova
books/kollej_va_otm_darsliklari/iqtisodiyot
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus
books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika
  D. I. Yunusova qiziqarli matematika
books/kollej_va_otm_darsliklari/biologiya
  Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya
  Z. n ish a n o V a, Z. Q u r b o n o V a, S. A b d ie V psixodiagnostika va eksperemental
books/kollej_va_otm_darsliklari/biologiya
  N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
books/kollej_va_otm_darsliklari/chet_tillari
  0 ‘z b e k 3 s t 0 n r e spu b L ïk a si o u y va 0 ‘rta m a X su s ta’l im vazirligi s. Otamirzayeva, M. Yusupova
books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya
  Z. nishanova, G. Alimova
books/kollej_va_otm_darsliklari/huquq
  A d L iy a V a z I r L i g I t o s h k e n t d a V l a t y u r I d I k I n s t I t u t I m. H. R u s t a m b o y e V, Y
books/kollej_va_otm_darsliklari/biologiya
  0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev
books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika
  Erkin ergashevich jumayev
books/kollej_va_otm_darsliklari/fizika
  0 ‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
books/kollej_va_otm_darsliklari/texnika_va_texnologiya
  M. kurganbekov, A. Moydinov
books/kollej_va_otm_darsliklari/fizika
  0 ‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi u. Dalaboyev vektor va tenzor
  Oliy va 0 ‘rtamaxsus ta'lim vazirligi a. T. Teshaboyev, S. Z. Zaynobiddinov
books/kollej_va_otm_darsliklari/kimyo
  O'zbekiston respublikasioliy va 0 ‘rta maxsus ta'lim vazirligi t. Xoldarova, J. H aydar fizikaviy va kolloid
directory books kollej va otm darsliklari  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling