library/books/xorijiy/chizmachilik
  Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli
library/books/xorijiy/fizika
  +Atom va u bilan bog‘lik hodisalar fizikasini o‘rganuvchi fan
  Tasdiqlayman
  Polyarimetriya. Issi qlik nurlanishi va ularni xarakteristik asi
  Elektromagnit induksiya. O’zaroinduksiya
library/books/xorijiy/patologiya
  S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidan
library/books/xorijiy/anorganik kimyo
  H. R. To`xtaеv, K. A. Cho`lponov, M. B. Qosimova, R. Sh. Zaripova
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  II. ishchi dastur o’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
library/books/xorijiy/fiziologiya
  Farmasevtika instituti farmakologiya va klinik farmatsiya kafedrasi
library/books/xorijiy/chizmachilik
  Sirtlarning tekislik va to‘G‘ri chiziq bilan kesilishi. Sirtlarning yoyilmasi reja
  Tayanch iboralar va tushunchalar
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  M a’ruza 11 11. Ko`P argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi, limiti va uzluksizligi. Xususiy va to’la orttirma, xususiy hosila. Turli dasturiy paketlar yordamida amaliy masalalar yechish
library/books/xorijiy/informatika
  V. amaliy mashg`ulotlar uchun materiallar 1
library/books/xorijiy/fizika
  IX. glossariyi
  Xususiyati. De-broyl gipoteza si
  Magnitizm. Magnit ma ydon. Tokli kontur. Reja
  Mexanikaning fizik a soslari. Umumiy tushunchalar. Kinema tika. Reja
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  II. sillabus. “Matematika” fanining
library/books/xorijiy/fizika
  Suyuqlik va gazlar m exanikasi. Suyuqlik va gazlarda bosim. Paskal va arximed qonunlari
  4 mehanik tebranishlar va to’lqinlar. Reja
library/books/xorijiy/ekologiya
  Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  Oddiy diffеrеnsial tеnglamalar. Birinchi tartibli diffеrеnsial tеnglam alar. Xususiy va umumiy yechim tushunchasi. O’zgaru vchisi ajralgan, ajr aladigan, bir jinsli diffеrеn si al t еn gl am al ar
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  Tenglamalar. Differensial tenglamalarni farmasevtika masalalariga tadbiqi. Dasturiy paketlar yordamida hisoblash
library/books/xorijiy/chizmachilik
  4 nuqta. Reja
library/books/xorijiy/fizika
  4 suyuqliklar, ularnin g molekulyar tuzilishining xusu su yatlari. Syuyqliklardagi ko’chish hodisalari
  4 gаz mоlеkulalarining tezikla ri bo’yicha taqsimoti. Maksvell bolsman taqsimoti to’G’risida tushuncha
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  Va normal taqsimotlar. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari. Turli dasturiy paketlar
library/books/xorijiy/informatika
  Informatika va axborot texnologiyalari
library/books/xorijiy/chizmachilik
  4 chizma geometriya haqida umumiy ma`lumotlar. Auto cad dasturi haqida tushuncha. Reja
  «Chizma geometriya va muxandislik grafikasi» fanining 2016-2017 o‘quv yili uchun mo‘ljallangan sillabusi otmning nomi va joylashgan manzili
library/books/xorijiy/fizika
  Atom fizikasi. Rezer ford tajribasi. Atomni yadroviy plan etar modeli
library/books/xorijiy/informatika
  IV. nazariy materiallar 10 – mavzu: kompyutеr tarmoqlari va uning turlari
library/books/xorijiy/fizika
  VI. кeyslar banki
library/books/xorijiy/informatika
  Kompyuter protsessori qanday vazifani bajaradi: +Asosiy mantiqiy va arifmetik amallarni bajaradi
library/books/xorijiy/matematika/San-Bio
  Ehtimoll ar n azar iy as inin g aso slari. Hodi sa va t ajriba
  MA’ruza 15 1 diskrеt va uzluksiz tasodifiy miqdorlar. Diskrеt tasodifiy miqdorlarnin g taqsim ot qonuni va t aqsimo t funksiy asi. Matеm atik kutilma, m oda, O’rtacha kvadratik chеtlanish va dispеrsiya
library/books/xorijiy/fizika
  Geometrik optika. Um umiy tushunchalar. Reja
  Yorug’lik to’lqin asoslari. Yor ug’lik inter feren siyasi. Yo rug’lik dispersiyasi yorug’lik difraksiyasi yorug’likni yutilishi yorug’lik ni sochilishi
library/books/xorijiy/chizmachilik
  4 ikki to'G'ri ch iziqning o'zaro joylashuvi reja
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  M a’ruza 1 O’zgaruvchi miqdor haqida tushuncha, O’zgaruvchi miqdorni
  M a’ruza 17 17. Matеmatik statistika elementlari. Bosh to’plam, tanlanma to’plam. Variatsion qator. Taqsimotning empiric funksiyasi
library/books/xorijiy/chizmachilik
  Egri chiziqlar reja
library/books/xorijiy/farmatsevtikterminologiya
  O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti tillar kafedrasi
library/books/xorijiy/fizika
  Elektrostatika. Reja
library/books/xorijiy/chizmachilik
  Proyeksiyalar tekisliklarini almashtirish usuli
library/books/xorijiy/matematika/Farmatsiya
  Chiqarish. Eng kichik kvadratlar usuli. Turli dasturiy paketlar yordamida amaliy masalalar yechish
library/books/xorijiy/fizika
  Tеrmodinamika asosla ri. Ish va issiqlik miqdori, issiqlik almashinuvi. Tеrmodinamikaning b irinchi bosh qonuni
directory library books  
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling