Dori vositalarining sanoat texnologiyasi


“Davra suhbati”  metodining kamchiliklari


Download 7.81 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/29
Sana30.03.2017
Hajmi7.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

 
“Davra suhbati”  metodining kamchiliklari: 

 
ko‗p vaqt talab etiladi; 

 
ta‘lim beruvchining o‗zi ham rivojlangan fikrlash qobiliyatiga ega bo‗lishi talab  etiladi; 
ta‘lim oluvchilarning bilim darajasiga mos  va qiziqarli bo‗lgan mavzu tanlash talab etiladi. 
Bugungi  kunda  bir  qator  rivojlangan  mamlakatlarda  o‗quvchilarning  o‗quv  va  ijodiy 
faolliklarini  oshiruvchi  hamda  ta‘lim  –  tarbiya  jarayonining  samaradorligini  kafolatlovchi 
pedagogik  texnologiyalarni  qo‗llash  borasida  katta  tajriba  to‗plangan  bo‗lib,  ushbu  tajriba 
asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. 
Ana  shunday  texnologiyalardan  biri  –  ―Keys  -  stadi‖dir.  U  ilk  marta  Garvard 
universitetining  huquq  maktabida  1870  yilda  qo‗llanilgan  edi.  1920  yilda  Garvard  biznes-
maktabi  (HBS)  o‗qituvchilari  yuristlarning  o‗qitish  tajribasiga  tayanib,  iqtisodiy  amaliyotdagi 
aniq  vaziyatlarni  tahlil  etish  va  muhokama  qilishni  ta‘limning  asosiy  usuli  etib  tanlashganidan 
keyin mazkur o‗qitish uslubi keng tatbiq etila boshladi. 

 
Keys-stadi amaliy vaziyatlarni tahlil etish va hal qilish asosida o‗qitish usuli  

 
u ilk marta Garvard universitetining huquq maktabida 1870 yilda qo‗llanilgan edi.  

 
iqtisodiy amaliyotdagi aniq vaziyatlarni tahlil etish va muhokama qilish. 
Keys-stadi (inglizcha sase - to‗plam, aniq vaziyat, stadi -ta‘lim) keysda bayon qilingan va 
ta‘lim  oluvchilarni  muammoni  ifodalash  hamda  uning  maqsadga  muvofiq  tarzdagi  echimi 
variantlarini  izlashga  yo‗naltiradigan  aniq  real  yoki  sun‘iy  ravishda  yaratilgan  vaziyatning 
muammoli-vaziyatli tahlil etilishiga asoslanadigan ta‟lim uslubidir[14] 
Keys-stadi  -  ta‘lim,  axborotlar,  kommunikatsiya  va  boshqaruvning  qo‗yilgan  ta‘lim 
maqsadini  amalga  oshirish  va  keysda  bayon  qilingan  amaliy  muammoli  vaziyatni  hal  qilish 
jarayonida  bashorat  qilinadigan  o‗quv  natijalariga  kafolatli  etishishni  vositali  tarzda 
ta‘minlaydigan  bir  tartibga  keltirilgan  optimal  usullari  va  vositalari  majmuidan  iborat  bo‗lgan 
ta‘lim texnologiyasidir  
Keysda tavsiflangan aniq vaziyat o‗rganishni voqelikka bog‗lab qo‗yadi: sizga muammoni 
hal  etish  bo‗yicha  vaziyatni  tahlil  qilish,  tahminlarni  shakllantirish,  muammolarni  aniqlash, 
qo‗shimcha  ma‘lumotni  yig‗ish,  tahminlarni  aniqlashtirish  va  aniq  qadamlarni  loyihalashtirish 
imkonini beradi.  
O„quv uslubi sifatida quyidagilarni ta‟minlaydi

 
o‗rganilgan  o‗quv  mavzu,  kursi  bo‗yicha  (nazariy  ta‘limdan  so‗ng)  bilimlarni 
mustahkamlashni;  

 
muammolarni  tahlil  qilish  va  qarorlarni  yakka  tartibda  va  guruhli  qabul  qilish 
ko‗nikmalarini egallashni;  

 
ijodiy  va  o‗rganish  qobiliyatlar,  mantiqiy  fikrlash,  nutq  va  muhit  sharoitlariga 
moslashish qobiliyatlarini rivojlantirishni;  

 
yangilikka, qarorlarni mustaqil qabul qilishga tayyorgarlikni; 

 
mas‘uldorlik,  mustaqillik,  kommunikativlik  va  empatiya,  refleksiyaning 
shakllanishini;  o‗quv  ma‘lumotlarini  o‗zlashtirish  sifatini  o‗z  tekshirishini  (o‗quv 
dasturi yakunida).  
“Ishbop  o„yin”  metodi  -  berilgan  topshiriqlarga  ko‗ra  yoki  o‗yin  ishtirokchilari 
tomonidan  tayyorlangan  har  xil  vaziyatdagi  boshqaruvchilik  qarorlarini  qabul  qilishni 
imitatsiya qilish  (taqlid, aks ettirish) metodi hisoblanadi. 
O‗yin  faoliyati  biron  bir  tashkilot  vakili  sifatida  ishtirok  etayotgan  ishtirokchining  hulq-
atvori  va  ijtimoiy  vazifalarini  imitatsiya  qilish  orqali  beriladi.  Bir  tomondan  o‗yin  nazorat 
qilinsa,  ikkinchi  tomondan  oraliq  natijalarga  ko‗ra  ishtirokchilar  o‗z  faoliyatlarini  o‗zgartirish 
imkoniyatiga  ham  ega  bo‗ladi.  Ishbop  o‗yinda  rollar  va  rollarning  maqsadi  aralashgan  holda 
bo‗ladi. Ishtirokchilarning  bir qismi qat‘iy  belgilangan  va o‗yin davomida o‗zgarmas rolni ijro 

 
35 
etishlari  lozim.  Bir  qism  ishtirokchilar  rollarini  shaxsiy  tajribalari  va  bilimlari  asosida  o‗z 
maqsadlarini  belgilaydilar.  Ishbop  o‗yinda  har  bir  ishtirokchi  alohida  rolli  maqsadni  bajarishi 
kerak.  SHuning  uchun  vazifani  bajarish  jarayoni  individual-guruhli  harakterga  ega.  Har  bir 
ishtirokchi  avval  o‗zining  vazifasi  bo‗yicha  qaror  qabul  qiladi,  so‗ngra  guruh  bilan 
maslahatlashadi.  O‗yin  yakunida  har  bir  ishtirokchi  va  guruh  erishgan  natijalariga  qarab 
baholanadi. Quyida ―Ishbop o‗yin‖ metodining tuzilmasi keltirilgan (5-chizma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-chizma. “Ishbop o„yin” metodining tuzilmasi 
 
“Ishbop o„yin”  metodining bosqichlari quyidagilardan iborat: 
1.
 
Ta‘lim  beruvchi  mavzu  tanlaydi,  maqsad  va  natijalarni  aniqlaydi.  Qatnashchilar  uchun 
yo‗riqnomalar va baholash mezonlarini ishlab chiqadi. 
2.
 
Ta‘lim oluvchilarni  o‗yinning maqsadi, shartlari va natijalarni baholash mezonlari bilan 
tanishtiradi. 
3.
 
Ta‘lim oluvchilarga vazifalarni taqsimlaydi, maslahatlar beradi. 
4.
 
Ta‘lim oluvchilar o‗z rollari bo‗yicha tayyorgarlik ko‗radilar. 
5.
 
Ta‘lim  oluvchilar  tasdiqlangan  shartlarga  binoan  o‗yinni  amalga  oshiradilar.  Ta‘lim 
beruvchi o‗yin jarayoniga aralashmasdan kuzatadi. 
6.
 
O‗yin  yakunida  ta‘lim  beruvchi  muhokamani  tashkil  etadi.  Ekspertlarning  xulosalari 
tinglanadi, fikr-mulohazalar aytiladi. 
7.
 
Ishlab chiqilgan baholash mezonlari asosida natijalar baholanadi. 
 
Har bir rolni ijro etuvchi o‗z vazifasini to‗g‗ri bajarishi, berilgan vaziyatda o‗zini qanday 
tutishi kerakligini namoyish eta olishi, muammoli holatlardan chiqib ketish qobiliyatini ko‗rsata 
olishi kerak. 
“Ishbop o„yin” metodining afzalliklari: 

 
ta‘lim  oluvchilarning  bilimlarini  va  tajribalarini  o‗z  qarashlari  va  hulqlari  orqali  ifoda 
etishga yordam beradi; 

 
ta‘lim  oluvchining  boshlang‗ich  bilimlari  va  tajribalarini  safarbar  etish  uchun  yaxshi 
imkoniyat yaratiladi; 

 
ta‘lim  oluvchilar  o‗z  bilimlari  doirasidan  kelib  chiqqan  holda  imkoniyatlarini  namoyish 
etishlari uchun sharoit yaratiladi. 
Vazifalarni taqsimlash
 
Vazifalar bo'yicha ishtirokchilar qaror qabul qiladilar
 
O'yinni amalga oshirish
 
Muhokama qilish
 
O'yin shartlari va baholash mezonlari bilan tanishtirish
 
Baholash
 

 
36 
“Ishbop o„yin” metodining kamchiliklari: 

 
ta‘lim beruvchidan katta tayyorgarlikni talab etadi; 

 
vaqt ko‗p sarflanadi; 

 
tanlangan mavzu ta‘lim oluvchining bilim darajasiga mos kelishi talab etiladi; 

 
ta‘lim oluvchining his-hayajoni to‗g‗ri qaror qabul qilishga halaqit berishi mumkin. 
“ELPIG„ICH” metodi – o‗quvchi-talabalarni biror mavzuning ijobiy va salbiy tomonilari, 
afzallik va kamchiliklari, foyda va zararlarini belgilashni o‗rganadi.  
 Texnologiyaning 
mohiyati  shundan  iboratki,  bunda  mavzuning  turli  tarmoqlari    bo‗yicha  bir  yo‗la  axborot 
beriladi.  Ayni  paytda,  ularning  har  biri  alohida  nuqtalardan  muhokama  etiladi.  Masalan,  ijobiy 
va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari belgilanadi [26]. 
Misol  tariqasida  Tabletka  dori  turlarini  sanoat  miqyosida  ishlab  chiqarishda  yordamchi 
moddalarning afzallik va kamchiliklarini inobatga olgan holda afzal variantni qabul qilinadi. 
Jarayonining bosqichlari ketma-ketligini keltirishimiz mumkin: 
 
―Tabletka dori turlarini sanoat miqyosida ishlab chiqarish‖ mavzusini 
―Elpig‗ich‖ metodida o‗qitish: 
 
Tabletka dori turlarini sanoat miqyosida ishlab chiqarish 
kraxmal 
MKS 
Afzalligi 
 
Kamchiligi  
Afzalligi 
 
Kamchiligi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Xulosa: 
 
 “Rolli  o„yin”  metodi  -  ta‘lim  oluvchilar  tomonidan  hayotiy  vaziyatning  har  xil  shart-
sharoitlarini sahnalashtirish orqali ko‗rsatib beruvchi metoddir. 
Rolli  o‗yinlarning  ishbop  o‗yinlardan  farqli  tomoni  baholashning  olib  borilmasligidadir. 
SHu  bilan  birga  ―Rolli  o‗yin‖  metodida  ta‘lim  oluvchilar  ta‘lim  beruvchi  tomonidan  ishlab 
chiqilgan  ssenariydagi rollarni  ijro etish  bilan kifoyalanishsa,  ―Ishbop o‗yin‖ metodida rol ijro 
etuvchilar  ma‘lum  vaziyatda  qanday  vazifalarni  bajarish  lozimligini  mustaqil  ravishda  o‗zlari 
hal etadilar. 
Rolli  o‗yinda  ham  ishbop  o‗yin  kabi  muammoni  echish  bo‗yicha  ishtirokchilarning 
birgalikda faol ish olib borishlari yo‗lga qo‗yilgan. Rolli o‗yinlar ta‘lim oluvchilarda shaxslararo 
muomala malakasini shakllantiradi. 
  ―Rolli o‗yin‖ metodida ta‘lim beruvchi ta‘lim oluvchilar haqida oldindan ma‘lumotga ega 
bo‗lishi lozim. CHunki rollarni  o‗ynashda  har bir ta‘lim  oluvchining individual xarakteri,  xulq-
atvori  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Tanlangan  mavzular  ta‘lim  oluvchilarning  o‗zlashtirish 
darajasiga  mos  kelishi  kerak.  Rolli  o‗yinlar  o‗quv  jarayonida  ta‘lim  oluvchilarda  motivatsiyani 
shakllantirishga  yordam  beradi.  Quyida  ―Rolli  o‗yin‖  metodining  tuzilmasi  keltirilgan  (6-
chizma).  
“Rolli o„yin”  metodining bosqichlari quyidagilardan iborat: 
1.
 
Ta‘lim beruvchi mavzu bo‗yicha o‗yinning maqsad va natijalarini belgilaydi hamda rolli 
o‗yin ssenariysini ishlab chiqadi. 
2.
 
O‗yinning maqsad va vazifalari tushuntiriladi. 
3.
 
O‗yinning maqsadidan kelib chiqib, rollarni taqsimlaydi. 
4.
 
Ta‘lim  oluvchilar  o‗z  rollarini  ijro  etadilar.  Boshqa  ta‘lim  oluvchilar  ularni  kuzatib 
turadilar. 
5.
 
O‗yin  yakunida  ta‘lim  oluvchilardan  ular  ijro  etgan  rolni  yana  qanday  ijro  etish 
mumkinligini  izohlashga  imkoniyat  beriladi.  Kuzatuvchi  bo‗lgan  ta‘lim  oluvchilar  o‗z 
yakuniy mulohazalarini bildiradilar va o‗yinga xulosa qilinadi. 

 
37 
 
Ushbu  metodni  qo‗llash  uchun  ssenariy  t‘lim  beruvchi  tomonidan  ishlab  chiqiladi.  Ba‘zi 
hollarda  ta‘lim  oluvchilarni  ham  ssenariy  ishlab  chiqishga  jalb  etish  mumkin.  Bu  ta‘lim 
oluvchilarning  motivatsiyasini  va  ijodiy  izlanuvchanligini  oshirishga  yordam  beradi.  Ssenariy 
maxsus  fan  bo‗yicha  o‗tilayotgan  mavzuga  mos  ravishda,  hayotda  yuz  beradigan  ba‘zi  bir 
holatlarni  yoritishi  kerak.  Ta‘lim  oluvchilar  ushbu  rolli  o‗yin  ko‗rinishidan  so‗ng  o‗z  fikr-
mulohazalarini bildirib, kerakli xulosa chiqarishlari  lozim.  
 
 
 
6-chizma. “Rolli o„yin”  metodining tuzilmasi 
 
 
“Rolli o„yin”  metodining afzallik tomonlari: 

 
o‗quv  jarayonida  ta‘lim  oluvchilarda  motivatsiya  (qiziqish)ni  shakllantirishga  yordam 
beradi; 

 
ta‘lim oluvchilarda shaxslararo muomala malakasini shakllantiradi; 

 
nazariy bilimlarni amaliyotda qo‗llay olishni o‗rgatadi; 

 
ta‘lim oluvchilarda berilgan vaziyatni tahlil qilish malakasi shakllanadi. 
 “Rolli o„yin”  metodining kamchilik tomonlari: 

 
ko‗p vaqt talab etiladi; 

 
ta‘lim beruvchidan katta tayyorgarlikni talab etadi; 

 
ta‘lim oluvchilarning o‗yinga tayyorgarligi turlicha bo‗lishi mumkin; 
barcha ta‘lim oluvchilarga rollar taqsimlanmay qolishi mumkin. 
“Klaster”  metodi  o‗quvchilarni  biron-bir  mavzuni  chuqur  o‗rganishlariga  yordam  berib, 
ularda  mavzuga  taalluqli  tushuncha  yoki  aniq  fikrni  chuqur  tahlil  etgan  holda  erkin  va  ochmq 
ravishda ketma-ketlik bilan uzviy bog‗lagan holda tarmoqlashlariga o‗rgatadi. 
 “Klaster” metodini amalga oshirish bosqichlari: 
1.
 
Topshiriqni diqqat bilan o‗qib chiqing. 
2.
 
Fikrni tarmoqlanish jarayonida paydo bo‗lgan har bir fikrni yozing. 
3.
 
Imlo xatolar va boshqa jihatlarga e‘tibor bermang. 
4.
 
Belgilangan vaqtdan unumli foydalanishga va fikringizni jamlashga harakat 
qiling. 
5.
 
Har bir tarmoqda talab qilinayotgan tushunchalarga mumkin qadar to‗laroq javob 
berishga harakat qiling. 
6.
 
Javoblarni yozishda faqat o‗z bilimlaringizga tayangan holda ish yuriting. 
 ―Don va don massasining fizikaviy xossalari ‖ mavzusiga  
 
 
 
 
 
Senariy ishlab chiqiladi
 
O'yinning maqsadi va vazifalari tushuntiriladi
 
Rollar taqsimlanadi 
 
Rollar ijro etiladi 
 
Yakuniy hulosaga kelinadi
 

 
38 
―BBB‖ jadvali metodini qo‗llash 
 “Loyiha”  metodi  -  bu  ta‘lim  oluvchilarning  individual  yoki  guruhlarda  belgilangan  vaqt 
davomida,  belgilangan  mavzu  bo‗yicha  axborot  yig‗ish,    tadqiqot  o‗tkazish  va  amalga  oshirish 
ishlarini  olib  borishidir.  Bu  metodda  ta‘lim  oluvchilar  rejalashtirish,  qaror  qabul  qilish,  amalga 
oshirish,  tekshirish  va  xulosa  chiqarish  va  natijalarni  baholash  jarayonlarida  ishtirok  etadilar. 
Loyiha  ishlab  chiqish  yakka  tartibda  yoki  guruhiy  bo‗lishi  mumkin,  lekin  har  bir  loyiha  o‗quv 
guruhining  birgalikdagi  faoliyatining  muvofiqlashtirilgan  natijasidir.    Bu  jarayonda  ta‘lim 
oluvchining  vazifasi  belgilangan  vaqt  ichida  yangi  mahsulotni  ishlab  chiqish  yoki  boshqa  bir 
topshiriqning  echimini  topishdan  iborat.  Ta‘lim  oluvchilar  nuqtai-nazaridan  topshiriq  murakkab 
bo‗lishi  va  u  ta‘lim  oluvchilardan  mavjud  bilimlarini  boshqa  vaziyatlarda  qo‗llay  olishni  talab 
qiladigan topshiriq bo‗lishi kerak.  
Loyiha  o‗rganishga  xizmat  qilishi,  nazariy  bilimlarni  amaliyotga  tadbiq  etishi,  ta‘lim 
oluvchilar  tomonidan  mustaqil  rejalashtirish,  tashkillashtirish  va  amalga  oshirish  imkoniyatini 
yarata oladigan bo‗lishi kerak.  
Quyidagi chizmada ―Loyiha‖ metodining bosqichlari keltirilgan (7-chizma). 
 
 
7-chizma. “Loyiha” metodining bosqichlari 
 
“Loyiha”  metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:  
1.  Muhandis-pedagog  loyiha  ishi  bo‗yicha  topshiriqlarni  ishlab  chiqadi.  Ta‘lim  oluvchilar 
mustaqil  ravishda  darslik,  sxemalar,  tarqatma  materiallar  asosida  topshiriqqa  oid 
ma‘lumotlar yig‗adilar. 
2.
 
Ta‘lim  oluvchilar  mustaqil  ravishda  ish  rejasini  ishlab  chiqadilar.  Ish  rejasida  ta‘lim 
oluvchilar  ish  bosqichlarini,  ularga  ajratilgan  vaqt  va  texnologik  ketma-ketligini,  material, 
asbob-uskunalarni rejalashtirishlari lozim.  
3.
 
Kichik  guruhlar  ish  rejalarini  taqdimot  qiladilar.  Ta‘lim  oluvchilar  ish  rejasiga  asosan 
topshiriqni  bajarish  bo‗yicha  qaror  qabul  qiladilar.    Ta‘lim  oluvchilar  muhandis-pedagog 
bilan  birgalikda  qabul  qilingan  qarorlar  bo‗yicha  erishiladigan  natijalarni  muhokama 
qilishadi. Bunda har  xil  qarorlar taqqoslanib,  eng  maqbul  variant  tanlab olinadi. Muhandis-
pedagog ta‘lim oluvchilar bilan birgalikda ―Baholash varaqasi‖ni ishlab chiqadi.   
4.
 
Ta‘lim  oluvchilar  topshiriqni  ish  rejasi  asosida  mustaqil  ravishda  amalga  oshiradilar.  Ular 
individual yoki kichik guruhlarda ishlashlari mumkin. 
Bilaman  
Bilishni hohlayman 
Bilib oldim 
 
 
 
5. Теkshirish 
4. Аmalga oshirish 
2. Reja tuzish 
6. Xulosa chiqarish 
3. Qaror qabulqilish 
1. Ma'lumot yig’ish 
 

 
39 
5.
 
Ta‘lim oluvchilar ish natijalarini o‗zlarini tekshiradilar. Bundan tashqari kichik guruhlar bir-
birlarining  ish  natijalarini  tekshirishga  ham  jalb  etiladilar.  Tekshiruv  natijalarini  ―Baholash 
varaqasi‖da qayd etiladi.  Ta‘lim oluvchi yoki kichik guruhlar hisobot beradilar. Ish yakuni 
quyidagi shakllarning birida hisobot qilinadi: og‗zaki hisobot; materiallarni namoyish qilish 
orqali hisobot; loyiha ko‗rinishidagi yozma hisobot. 
6.
 
Muhandis-pedagog  va  ta‘lim  oluvchilar  ish  jarayonini  va  natijalarni  birgalikda  yakuniy 
suhbat 
davomida 
tahlil 
qilishadi. 
O‗quv  amaliyoti  mashg‗ulotlarida  erishilgan 
ko‗rsatkichlarni 
me‘yoriy 
ko‗rsatkichlar 
bilan 
taqqoslaydi. 
Agarda 
me‘yoriy 
ko‗rsatkichlarga erisha olinmagan bo‗lsa, uning sabablari aniqlanadi.   
Muhandis-pedagog  ―Loyiha‖  metodini  qo‗llashi  uchun  topshiriqlarni  ishlab  chiqishi, 
loyiha  ishini  dars  rejasiga  kiritishi,  topshiriqni  ta‘lim  oluvchilarning  imkoniyatlariga 
moslashtirib,  ularni  loyiha  ishi  bilan  tanishtirishi,  loyihalash  jarayonini  kuzatib  turishi  va 
topshiriqni mustaqil bajara olishlarini ta‘minlanishi lozim. 
―Loyiha‖ metodini amalga oshirishning uch xil shakli mavjud: 

 
yakka tartibdagi ish; 

 
kichik guruhiy ish; 
jamoa ishi. 
munozarali  masalalarni  hal etishda, baxs –munozaralar o‗tkazishda yoki o‗quv seminari 
yakunida,  yoki  o‗quv  rejasi  asosida  biron  bir  bo‗lim  o‗rganib  bo‗lingach  qo‗llanilishi  mumkin. 
Bu  texnologiya  tinglovchilarni  o‗z  fikirlarini  himoya  qilishga,  erkin  fikirlash  va  o‗z  fikrini 
boshkalarga  o‗tkazishga  ,  ochiq  xolda  baxslashishga  ,  o‗quv  jarayonida  egallagan  bilimlarini 
tahlil  etishga,  qay    darajada  egallaganliklarini  baholashga    hamda    tinglovchilarni    baxslashish  
madaniyatiga o‗rgatadi. 
 
 
Namuna:  yuqori  samarali  suyuqlik  xromatografiya  usulining    SWOT  tahlilini  ushbu 
jadvalga tushiring. 
S 
yuqori samarali suyuqlik xromatografiya 
usulining  afzallik tomonlari 
Bir  vaqtning 
o‗zida  tekshiri-luvchi 
moddaning ham chinligi, ham to‗zalagi va 
ham miqdorini aniqlashga imkon beradi.. 

 
40 
W 
yuqori samarali suyuqlik xromatografiya 
usulining  kamchilik tomonlari 
Asbob qimmat turadi... 
O 
yuqori samarali suyuqlik xromatografiya 
usulidan  foydalanishning imkoniyatlari  
Internet bilan bog‗langan... 
T 
To‗siqlar (tashqi) 
 Elektr bo‗lmasa ishlamaydi... 
“Keys-stadi” metodi 
 
 
Keys-stadi  interaktiv  ta‘lim  metodi  sifatida  tinglovchilar  tomonidan  eng  afzal 
ko‗riladigan  metodlar  qatoriga  kirmoqda.  Ushbu  texnologiya  asosan  farmatsevtika  fanlaridan 
dars beruvchi o‗qituvchi  va tinglovchilarning umumiy intellekual va kommunikativ  salohiyatini 
rivojlantirishga qaratilgan. 
Buning  sababi  sifatida  ushbu  metod  tinglovchilarga  tashabbus  bildirish,  nazariy 
holatni  o‘zlashtirishda  hamda  amaliy  ko‘nikmalarni  shakllantirishda  mustaqillikka  ega 
bo‘lish imkoniyatini berishida ko‘rish mumkin. O‘z navbatida vaziyatlarning analizi (tahlili) 
tinglovchilarning kasbiy shakllanish jarayoniga kuchli ta’sir o‘tkaza olishi, ularning kasbiy 
jixatdan  “ulg‘ayishiga”  xizmat  qilishi,  ta’lim  olishga  nisbatan  qiziqish  va  ijobiy 
motivatsiyaning  shakllantirishi  alohida  ahamiyatga  ega.  Keyslar  metodi  o‘qituvchining 
tafakkur  turi  sifatida,  alohida  paradigma  ko‘rinishida  gavdalanib,  ijodiy  salohiyatni 
rivojlantirish, noan’anaviy tarzda fikrlash imkoniyatini beradi.  
 
“Keys metodi” ni  amalga oshirish bosqichlari 
 
Ish bosqichlari 
Faoliyat shakli va mazmuni 
1-bosqich: Keys va uning axborot 
ta’minoti bilan tanishtirish 

 
yakka tartibdagi audio-vizual ish; 

 
keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media 
shaklda); 

 
axborotni umumlashtirish; 

 
axborot tahlili; 

 
muammolarni aniqlash 
2-bosqich:Keysni  aniqlash-tirish 
va o‘quv  topshirig‘ni belgilash 

 
individual va guruhda ishlash; 

 
muammolarni 
dolzarblik 
ierarxiyasini 
aniqlash; 

 
asosiy muammoli vaziyatni belgilash 
3-bosqich: 
Keysdagi 
asosiy 
muammoni  tahlil  etish  orqali 
o‘quv  topshirig‘ining    echimini 
izlash,  hal  etish  yo‘llarini  ishlab 

 
individual va guruhda ishlash; 

 
muqobil echim yo‘llarini ishlab chiqish; 

 
har  bir  echimning  imkoniyatlari  va  to‘siqlarni 
tahlil qilish; 

 
41 
chiqish 

 
muqobil echimlarni tanlash 
4-bosqich: 
Keys 
echimini  
echimini 
shakllantirish 
va 
asoslash, taqdimot.  

 
yakka va guruhda ishlash; 

 
muqobil 
variantlarni 
amalda 
qo‘llash 
imkoniyatlarini asoslash; 

 
ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; 

 
yakuniy  xulosa  va  vaziyat  echimining  amaliy 
aspektlarini yoritish 
 
Keys.  Laboratoriyaga  yangi  yuqori  samarali  xromatografi  o‗rnatildi.  Ammo  ishga 
tushirishning imkoni bo‗lmadi. 
 
 
«CHARXPALAK» TRENINGI 
 
 
№ 
Tayyor dori vositasini ishlab 
chiqarish uchun qanday 
me‟yoriy xujjatlar kerak 
bo„ladi 
Me‟yoriy xujjatlar 

FM 
 

VFM 
 

DF 
 

DST 
 

TU 
 

TST 
 

Reglament 
 

Ijtimoiy institut qarori 
 

KST 
 
10 
Litsenziya  
 
11 
Pensiya daftarchasi 
 

Download 7.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling