E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Eksport  uchun: 
neft,  tabiiy gaz,  to sh k o ‘mir, 
tem ir  rudasi,  metall  mahsulotlari 
(ferroeritmalar  va  rafinadlangan  mis),  qishloq 
xo'jaligi  va  kimyo  sanoati  mahsulotlari 
yetkazib  beriladi.
Import orqali: 
neft  mahsulotlari,  transport 
vositalari,  selyuloza,  iste'mol  mollari,  mashina 
va  uskunalar  olib  kiriladi.
Tashqi  savdoda 
Rossiya,  Ukraina,
Qirg‘iziston,  G erm aniya,  Xitoy bilan 
ham korlik qiladi.
Xalqaro
tashkilotlarga
a’zoligi
BM T,  M D H ,   J T T B ( M B R R ) ,  Yevroosiyo 
iqtisodiy  hamkorligi,  S H H T ,  XVF,  OTB, 
IT B va  boshqalar
Internet domeni
.kz
Telefon kodi
+76,  +77  i  + 7
Soat  millari
U T C + 5 i   U T C + 6
Nazorat  savollari
1.  Qozog ‘istonning  davlat  tuzumi  qanday  tashkil  etilgan?
2.  Mamlakatning  tabiiy  sharoiti  va  resursiari.
3.  Aholisi  va  mehnat  resursiari.
4.  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan?
5.  Qishloq  xojaligiga  tavsif bering.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.
124

Q IRG 4ZISTO N
Rasmiy
nomlanishi
QIRG‘IZISTON  RESPUBLIKASI
Mustaqillik
sanasi
1991-yil 3 - avgust
Davlat bayrog‘i
1992-yil  3-m artda tasdiqlangan
m
 ш  ш н в ц н
Davlat  Gerbi
1994-yil  14-yanvarda
tasdiqlangan 
~
 
* * ^ 4
Davlat tili
Q irg‘iz  va  rus tillari
Poytaxti
Bishkek
Yirik  shaharlari
Jalolobod,  0 ‘sh,  Botken,  Talas,  Norin
Boshqaruv
shakli
Parlam ent  —  Prezidentlik  Respublikasi
125

Davlat  tuzumi
U nitar  davlat
Pariamenti
Bir palatal): 
Jogorku  Kenesli  —  120  dcputat
Prezideuti
Ahnazbek  Sharsbenovich Atambayev
Hukumat  Raisi 
(Bosh  vazir)
Temir Argembayevich  Sariyev
Aholi  soni,  kishi
2013-yilda:  5  776  600
Aholisining
oTtacha zichiigi, 
1  km2  ga/kishi
2013-yilda:  29
Aholisining 
tarkibi, 
%
2012-yilda: 
qirg‘izlar  —  66,9.  o ‘zbek lar  — 
14,14,  ruslar  —  10,65 va boshqa turli  millat 
vakillari  8,31 %ni  tashkii  qiladi.  Umurnan, 
m am lak atd a  80  dan  oitiq  millat  va  elat 
vakillari  istiqomat  qiladilar.
Dini
Dunyoviy davlat. 
Aksariyat,  musulmonlar. 
Nasroniy  diniga  e ’tiqod  qiluvchilar  ham 
bor.  U lar  asosan:  pravoslav,  katolikva 
protestantlar  (lyuteranlar,  baptistlar, 
adventistlar)dan  iborat.
Dunyo  xaritasida
Maydoni,  ming
km2
198,5
Suvfi maydon, 
% da
3,6
Chegaraning umu­
miy  uzunligi,  km
Quruqlikdagi  chegaraning  um um iy  uzunligi 
-   4503 km.
126

Chegaradosh
davlatfar
4  ta 
davlat:  shim olda  Qozog'iston  (1113 km), 
g ‘arbda  O 'zbekiston  (1 374 km ),  Ja n u b i-g ‘arbdc 
Tajikistan  (972  km),  Janu bi-sh arq d a  Xitoy 
Xalq  Respublikasi  (1048  km)  bilan 
chegaradosh.
Ma’muriy ha- 
dudiy  bo‘linishi 
tarkibi
7  viloyatga b o ‘linadi  va  2  ta  respublika 
ahamiyatiga  molik  shahar  mavjud.
Ma’muriy hu­
dudiy  bo‘!inish 
tu/ilishii
Viloyatlar: 
.lalolobod,  0 ‘sh,  Botken,  Talas, 
N orin,  lssiqko‘1  va  Chuy.
Geografik
joylashuvi
Qirg‘iziston  —  shimoli-sharqiy  0 ‘rta  Osiyoda 
joylashgan  davlat.  Dengizga  olib  chiqadigan 
yoMi  mavjud  emas.  Q irg‘iziston T y an -S h an 
(eng yuqori  nuqta  Pobeda  cho ’qqisi  —  7439  m) 
va  P om ir-O io y  to g 1  tizm alarida joylashgandir. 
M am lak at  hududining  90%  dan  ortig‘i  dengiz 
sathidan  1500  m ba land likda joylashgan. 
Asosiy daryolari  —  Norin,  Chu,  Talas.  Yirikva 
mayda  k o lla r i juda  k o ‘p  (3000  dan  ortiq), 
ularning  ichida  eng  mashhuri  lssiq  k o ‘ldir. 
Iqlimi  kontinental.
Tabiiy  boyliklari
Neft,  gaz,  q o ‘ng‘ir  k o 'm ir,  to sh k o ‘mir,  oltin, 
tem ir,  q o ‘rg"oshin,  rux,  mis,  qalay,  simob, 
volfram,  surma  ruda  konlari  mavjud
Pul birligi
qirg‘iz somi 
—  1993-yil  10-maydan joriy 
etilgan
YIM ,  mlrd 
AQSH  dollarda
2014-yilda:  7,405  (.397,3  m lrd som )|35]
Aholi jon boshi­
ga,  AQSH 
dollarida
2014-yilda:  1281,9
Sanoat
tarmoqlari
Qirg‘iziston  —  industrial-agrar  m am lakat 
hisoblanadi.
127

M a m la k a t  sanoati ning yetakchi  tarm oqlari  — 
mashinasozlik,  rangli  metaliurgiya,  yengil  sanoat 
va  oziq-ovqat sanoatlaridan  iborat.
Qishloq
x o ‘ja!igi
Qishloq  x o ‘jaligi  asosini  —  qoram olchilik  tashkil 
etadi.  Ipakchilik,  uzum chilik,  urug‘chiiik  va 
mevachilikrivojlangan.  U m u m iy   h ududda  qish­
loq  x o ‘jaligi  yerlari  —  32,5%,  o ‘rmon  —  13,1,  suv 
fondi  —  3,8 va boshqalar  —  50,6%  ni  tashkil  etadi.
Transport!
Relefining  to g ‘lik  xarakteri  tufayli  Q irg izisto n d a 
te m ir  y o ‘l  transporti  yaxshi  rivojlanmagan.  Shu 
sababli  eng  yirik  tarm oq  avtomobil  ransportidir.
Xalqaro
iqtisodiy
aloqalari
G o ‘sht,  paxta,  jun,  oltin,  simob,  uran,  elekt- 
roenergiya,  tam aki,  ichim liklar  va  oziq-ovqat 
mahsulotlari  eksport  qilinadi.  Neft,  tabiiy gaz, 
mashina  va qurilm alar,  kimyoviy  mahsulotlar, 
oziq-ovqat  mahsulotlari  im port qilinadi. 
Asosiy tashqi  savdo hamkorlari:  eksport da: 
Shveytsariya  —  27,2%,  Rossiya  —  19,2%, 
0 ‘zbekiston  —  14,3%,  Q o zo g ‘iston  —  11,4%, 
Fransiya  —  6,7%.
Importda: 
Rossiya  —  36,6%,  Xitoy  —  17,9%, 
Q ozog‘iston —  9,2%,  G erm aniya  8,2% va  h.k.
Xalqaro lashki-
lotlarga a’zoligi
B M T,  M D H ,   S H H T ,  XVF,  JB,  BST,  O T B v a  
boshqalar
Internet domeni
.kg
Telefon kodi
+ 9 9 6
Soat millari
U T C + 6
Nazorat  savollari
1.  Qirg'izistonning  davlat  tuzumi  qanday  tashkil  etilgan?
2.  Mamlakatning  tabiiy  sharoiti  va  resurslari.
3.  Aholisi  va  mehnat  resurslari.
4.
  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan?
5.  Qishloq  xo'jaiigini  tavsiflab  bering.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.
128

TOJIK3STON
Rasmiy
nomlanisbi
TOJIK1STON RESPUBLIKASI
MustaqiUik
sanasi
1991-yil 9-sentyabr
Davlat
bayrog‘i
1992-yil  24-noyabrda tasdiqlangan
Daviat Gerbi
1993-yil  28-dekabrda 
tasdiqlangan
Davlat tiii
Tojik  tili
Poytaxti
Dushanbe
Yirik
shaharlari
Dushanbe,  X o'jand,  K ulob,  Q o ‘rg‘ontepa, 
Xorog.
Boshqarnv
shakli
Prezidentlik  Respublikasi
129

Davlat  tizimi
U nitar  davlat
Parlamenti
Tojikiston  Parlamenti 
Yuqori  palata—  Majlisi 
(33),  Quyi  p alata—  Majlisi  n am oyondagon  (63)
Prezidenti
Emomali  Raxmon
Hukumat  Rassi 
(Bosh  vazir)
Koxir  Rasul/,ada
Aholi  soni, 
kishi
2013-yilda:  8  161,1  ming
Aholisining 
o ‘rtacha 
zichligi,  1  km2 
ga/kishi
2013-yilda:  57,4
Aholisining 
tarkibi,  %
Tojikiston  aholisi  milliy tarkibi  2010-yildagi 
m a ’lum otlarga  k o ‘ra:  tojiklar  —  83,4,  o ‘zb ek - 
lar  —  12,2,  qirg‘izlar  0,8  va boshqa  turli  millat 
vakillari  3,6%  ni tashkil  qiladi.
Dini
Dunyoviy davlat. 
Aholi ning  aksariyat  qismi 
musulmonlar.  Xristian diniga  e ’tiqod 
qiluvchilar  h a m b o r.U la r ,  asosan,  pravoslav, 
katolikva  protestantlar  (baptistlar)dir.
Dunyo
xaritasida

Maydoni,  ming 
km2
142,1  (9 3 -o ‘rin)
Suvli maydon,
% da
0,3
130

Chegar airing 
umumiy 
uzunligi,  km
Quruqlikdagi  chegaraning  u m u m iy   uzunligi  — 
4503 km.
Chegaradosh
davlatlar
0 ‘rta  Osiyoda  eng  kichik  h u dudga ega  b o ‘lgan 
davlat.  Sharqda  -   Xitoy,  shimol  va g ‘arb d a— 
Qirg'iziston  va  0 ‘zbekiston,  ja n u b d a esa — 
Afg‘oniston bilan  chegaradosh.
M a’muriy hu­
dudiy bo‘Ii- 
nishi  tarkibi

ta: 
2  ta viloyat,  1  ta avtonom  viloyat  va  1  ta 
poytaxt-shahar.
M a’muriy 
hududiy bolIi- 
nishining 
tuzilishi
Dushanbe shahri,  viloyatlar: 
S o ‘g ‘d,  Xatlon  va 
Tog'li  Badaxshon  avtonom  viloyati
Geografik
joylashuvi
M arkaziy  Osiyoda  joylashgan.  Dengizga  olib 
chiqadigan  y o ‘li  mavjud  emas.  M am lakat 
hududining  93  %  ini  dunyoning  eng  yirik 
tog'  tizmalari  qatoriga  kirgan  Tyanshan,  Hisor, 
Oloy  va  P om ir  to g ‘lari  egallab  turadi.  Yuqori 
nuqta  —  i.Som oni  —  7495  m.  iqlimi  keskin 
kontinental.
Asosiy daryoiari: 
Sirdaryo,  A m udarvo  va 
Zarafshon.
Yirik к о‘llari: 
Q o ra k o ‘1,  Is k a n d a rk o l, 
Q ayraqqum  suv  ombori.
Tabiiy
boyliklari
Katta gidroenergetik  salohiyatga  ega.  Mineral 
resurslarga  boy  mamlakat.  Tojikistonning 
shimoldagi  S o ‘g ‘d  viloyatida  dunyoning  eng 
yirik  kum ush  konlaridaji  biri  b o ‘lgan  —  Katta 
K onim ansur  joylashgan.  Shuningdek, 
Tojikiston  q im tnatbaho toshlar,  uran  (ayrim 
m a ’lum otlarga  qaraganda jah o n   zaxrasining 
16%),  oltin,  k o ‘mir,  alyumin va  yarim metall 
rudalarga  boy.
131

Pul birligi
Somoni 
—  2000-yil  30-oktyabrdan  boshlab 
joriy  etilgan.
Y1M,  mlrd 
AQSH 
dollar i da
2014-yilda:  9,25  (45605,2  mln  somoni) 
[35]
Aholi joo bo~
shiga,  AQSH 
dollari da
2014-yilda: 
1133,48
YIMdagi
uiushi,  % da
2014-yilda: 
YIM   qishloq  xo‘jaligiga  18,9%, 
sanoatga  —  21,9%,  xizmat  ko'rsatishga  — 
59,2%  t o ‘g ‘ri  keladi.
Sanoat
tarmoqlari
Tojikiston  industrial-agrar  m am lakat  sanaladi. 
T o g ‘-kon,  rangli  metallurgiya,  kimyo,  mashi- 
nasozlikva  mctalni  qayta  ishlash  va yengil 
sanoat.  Yengil  sanoat  poytaxtda  rivojlangan 
sanoat  tarm oqlaridan  biri.  Bunga  asosiy  sabab 
paxta,  ipak,  ju n   va  boshqa  m ahsulotlar 
m am lakatning  o ‘zida  yetishtiriladi.
Qishloq
x o ‘jaligi
Qishloq  xo‘jaligining  asosiy  mahsulotlari:  paxta, 
ipak.  don,  tam aki,  sabzavot,  mevalar  va quruq 
mevalardan  iborat.
U m u m iy hu d ud d a  qishloq  x o ‘jaligi  yerlari  — 
50,3%,  o 'r m o n   —  26,7,  suv  fondi  — 0,3 va 
boshqalar  —  22,7%  ni  tashkil  etadi.
Transporti
Tojikiston  iqtisodiyotiga transport  katta t a ’sir 
k o ‘rsatadi.  T em iry o ‘l  —  680  km ,  avtomobil 
yoMlari  —  27  ming  k m .dan   ortiq,  549  km 
uzuniikdagi  quvurlar  mamlakatni  CTzbekiston 
gazi  bilan  t a ’minlaydi.  Transport  tizim ida 
avtomobil  asosiy  o ‘rinni  egallaydi.  Dushanbe  — 
T erm iz,  Dushanbe  —  Q o ‘rg‘ontepa,  Dushanbe 
—  Kulob,  Dushanbe  —  X o ‘jan d ,  Xorog  —  0 ‘sh 
avtomagistrallari  mavjud.  Havo  y o lla r i  ham 
samarali  hisoblanadi.
132

Xalqaro
iqtisodiy
aloqalari
Eksportga 
alyuminiy,  rangli  va  noyob  m etallar 
rudasi,  elektroenergiya,  oltin.  paxta,  mevalar, 
o'sim likm oyi,  tekstil  mahsulotlari  chiqariladi. 
Import orqali: 
qoram etall,  neft  mahsulotlari, 
yengii  sanoat  mollari,  avtomobillar,  qishloq 
xo'jaligi  texnikasi,  farmatsevtika  vositalari, 
tibbiy  uskunalar  olib  kiriladi.
Asosiy tashqi  savdo hamkorlari,  eksporida: 
N id y erla n d iy a-  36,7%,  T u r k i y a -   26,5%,
Rossiya—  8,6%,  Eron  —  6,6% ,  Xitoy  —  5,7%. 
Importda: 
Rossiya  32,3 %,  Xitoy  —  1
1
,9%, 
Q o zog ‘iston  —  8,8%,  O 'zbekiston  —  4,7%.
Xalqaro
tashkilotlarga
a’zoligi
BMT,  M D H ,   S H H T ,  JB,  XVF,  OTB,  1TB  va 
boshqalar
Internet
domeni
■tj
Telefon kodi
+992
Soat millari
U T C + 5
N azorat  savollari
1.
  Tojikistonning  davlat  tu?umi  qanday  tashkil  etilgan
?
2.  M amlakatning  tabiiy  sharoiti  va  resursiari.
3.  Aholisi  va  mehnat  resursiari.
4.
  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan?
5.  Qishloq  xo'jaligini  tavsiflab  be ring.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari

TURKMAN 18TON
Rasmiy
nomlanishi
TURKMANISTON  RESPUBLIKASI
Mustaqillik
sanasi
1991-yil 27-oktyabr
Davlat  bayrog‘i
1992-yil  !9-fevralda tasdiqlangan
\   -i 
f 
1  i l   ■
Davlat  Gerbi
1992-yil  19-fevralda 
tasdiqlangan
Davlat  tiii
Turkman  tiii
Poytaxti
Ashxabod
■>'  /•«-' * »>< 
*
  - 

A
i ‘b 4
Yirik shaharlari
Ashxabod,  T u rk m an o b o d ,  Toshhovuz, 
Turkm anboshi,  Mariy
Boshqaruv
shakli
Prezidentlik  Respublikasi
134

Davlat tuzumi
U nitar  davlat
Parlainenti
Bir palatali: 
Majlis  (125 a ’zo)
Prezidenti
Gurbanguli  Myalikguliyevich  Berdi muxamedoy
Hukumat  Raisi 
(Bosh  vazir)
Akya Nuberdiyeva
Aholi  soni, 
kishi
5  240  502
Aholisining
o ‘rtacha zich- 
iigi,  1  km2 
ga/kishi
10
Aholisining 
tarkibi,  %
T u rk m an lar  -   81%,  o ‘zbek lar  —  9,  ruslar  — 
3,5,  q o zo q lar  —  1,9,  ozarbayjonlar,  tatarlar  va 
arrnanlar  —  0,7%  ni  tashkil  etadi.
Dini
Dunyoviy  davlat.  Turkm aniston  aholisining 
aksariyat  qismi  m usulm onlar  (asosan 
sunniylar)  —  89%.  Xristianlar  9%  va qolgan 
boshqa  konfessiyalar  —  2  dan  iborat.
Dunyo
xaritasida
Maydoni,
ming km2
491,  2
Suvii  maydon, 
% da
4,9
135

Chegaraning 
umumiy 
uzunligi,  km
3736  km
Chegaradosh
daviatlar
Shimol  va  sharqda  O 'zbekiston  (1621  km ), 
shim olda  Qozog'iston  (379  km),  sharqda va 
jan u b d a Afg'oniston  (744  km),  jan u b d a  Eron 
(922  km)ni  tashkil  etadi.
M a’muriy 
hududiy bo‘- 
linishi  tarkibi
6  ta
M a’muriy hu­
dudiy bo‘lini- 
shining tuzilishi
Ashxabod  shahri,  viloyatlar: 
Axal,  Balqon, 
Toshhovuz,  Lebop  va  Mari у
Geografik
joylashuvi
M a rk a z iy   O siyoda joylashgan  davlat. 
Q irg ‘oq iarin i  G 'a r b d a   Kaspiy  dengizi  suvlari 
yuvib  turadi.  M a m la k a t  h u d u d in in g   katta 
qismi  —  Q o r a q u m   c h o l i   bilan  q o p la n g an  
d a s h tla rd a n   iborat.  J a n u b i  va ja n u b i  g 'a r b d a  
-   K opetdag  va  P a ro p a m iz a   to g 'lari 
joylashgan.  Y uqori  n u qta  —  A y rb o b o   —
3139  m.  Iqlim i  keskin  k o n tin en tal.
Asosiy  daryolari  —  A m u d a rv o ,  Tajan,
Tabiiy
boyliklari
T urkm aniston  yeriari  qim m atli  foydali 
qazilm alarga  ega:  neft  va tabiiy gaz,  oitin- 
gugurt,  q o 'rg'oshin,  mirabilit,  yod,  brom . 
M am lakatda  sanoatni  rivojlantirish  uchun 
k e r a k b o ‘ladigan  xomashyolar:  ohaktosh, 
mergel,  dolom it,  granit.  gips,  olovga  chidam li 
loy,  kvarsli  q um ,  graviy  va  boshqalar  mavjud. 
Kaspiy  dengizidan  neft  qazib  olinadi, 
baliqchiliksanoati  h a m a n c h a   rivojlangan.
Pul birligi
turkman rnanati 
—  1993-yil  1-noyabrdan 
boshlab joriy etilgan
136

VIM,  mlrd 
AQSH dollarida
2013-yilda:  40,16 
[39]
Aholi jon
boshiga,  AQSH 
dollarida
2013-yilda:  9700 
[39]
YIMdagi 
ulushi,  %
 
da
2013-yilda: 
sanoat  34%,  qishloq  xo‘jaligi  — 
10%,  xizmat  k o ‘rsatish  —  56%.
Sanoat
tarmoqlari
Neft  va  tabiiy gaz  qazib  olish  —  mam lakat 
iqtisodiyotining  asosini  tashkil  etadi.  T o ‘qi- 
m achiliksanoati,  neftkimyo  va  metalni  qayta 
ishlash,  elektrotexnika  sanoati  kabi  tarm o q lar 
rivojlangan.
Qishloq
x o ‘jaligi
P axtachilik—  qishloq  xo‘jaligida  asosiy o ‘rinni 
egallab  keladi.  Poiizchilik,  sabzavotchilik, 
uzum chilik,  qoramolchilik  (q o rak o ‘1,  q o ‘y 
q o ‘zi,  tuya,  o tb o q ila d i)   bilan  shug‘ulla- 
nishadi.  U m um iy  hud u d d a qishloq  xo‘jaligi 
yeriari  —  69%,  o ‘rm on —  25 va  boshqalar  — 
6%  ni  tashkil  etadi.
Xalqaro
iqtisodiy
aloqalari
Eksportda: 
gaz,  neft,  koks va  boshqa  neft 
mahsulotlari,  elektroenergiya,  kim yo 
mahsulotlari,  paxta  matolari,  g ila m v a g i la m  
buyumlari,  teri  va teri  buyum lari,  shoyi, 
sabzavotlar,  mevalar,  baliq  va  qora  ikra h am da 
zotdor  otlar  yetkazib  beriladi.
Import orqali: 
mashina va  uskunalar,  transport 
vositalari,  metall  va  metall  qurilmalari,  qora va 
rangli  metall  buyumlari  ,  k o 'm ir,  yog‘och, 
kimyo  vositalari,  dorilar;  sanoat  iste’mol 
mollari,  sanoat  va qishloq  x o ‘jaligi 
texnikalari,  avtotransport,  metall  b uyum lar  va 
mineral 
o ‘g ‘itlar  olib 
kiriladi.Tashqi  savdo 
hamkorlari,  eksportda:
Ukraina  —  51,6%,  Polsha  —  10%,  Vengriya  — 
8%.,
137

importda: 
Rossiya —  16,8%,  Xitoy —  16,7%, 
Turkiya  —  13,8%,  U kraina  —  7,8%, 
G erm aniya  —  5,5%.
Xalqaro
tashkilotlarga
a’zoligi
B M T,  M D H ,   O T B v a b o s h q a la r.  1995-yil 
12-dekabrda  BM Tning  Bosh  assambleyasida 
Turkm anistonning  «doitniy  neytraliteti»  qabul 
qilingan.
Internet
domeni
.tm
Telefon kodi
+9 93
Soat millari 
TMT
( U T C + 5 )
Nazorut  savollari
1.
  Turkmanistonning  davlat  tuzumi  qanday  tashkil  etilgan?
2.
 
Mamlakatning  tabiiy  sharoiti  va  resursiari.
3.
 
Aholisi  va  mehnat  resursiari.
4.
 
Asosiy  sanoat  tarm oqlari  qanday  joylashgan?
5.
 
Qishloq  xojaligin i  tavsiflab  bering.
6.
 
Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.
Seminar  mashg'ulotlari  uchun  savollar:
1-mashg‘ulot:
  M D H   davlatlarining  iqtisodiy geografik  o'rniga 
t a ’rif.  M D H   davlatlarinig  tabiiy  sharoiti  va  resursiari.  Rossiya 
Federasiyasining  aholisi  va  rnehnat  resurlari,  x o ‘jaligiga  baho. 
Ichki  tafovutlari.
2-rnashg‘ulot:
  M D H   davlatlarining  iqtisodiy geografik  o ‘rniga 
t a ’rif.  M D H   davlatlarinig  tabiiy  sharoiti  va  resursiari.  Ukraina, 
Belorussiya,  M oldova,  O zarbayjon,  A rm an isto n   va  G ruziya 
aholisi  va  m ehnat  resurlari,  x o ‘jaligiga  baho.  ichki  tafovutlari.
3-mashg  ulot: 
Markaziy  Osiyo  (Q ozog‘iston,  Qirg‘iziston, 
Tojikiston,  T u rk m a n is to n )  davlatlarining  iqtisodiy  geografik 
o"rniga  t a ’rif:  tabiiy  sharoiti  va  resursiari  tavsifi,  aholisi  va  uning 
joylashuvi,  x o ‘jaiigining  rivojlanish  xususiyatlari.  M ark aziy  
Osiyo  davlatlarining  ichki  tafovutlari.

II  B O ‘L IM .  0 ‘Z B E K IS T 0 N N IN G   IQ T ISO D IY  
GEOGRAFIYASI
8-B O B .  0 ‘Z B E K IST 0N N IN G   JAHON  XOMALIGI 
TIZIM IDAGI  0 ‘RNI
Reja:
8.1.  O'zbekistonniug jabonda tatgan  o ‘rni
8.2.  0 ‘zbekisto»ning hududiy  boiinisbi.
Tayancb
iboralar:
M ustaqilliksiym olari,  geografikjoylashuv,  iqtisodiy- 
geografik o'rin,  hukum at,  m a ’muriy-hududiy 
bo'iinishi,  ixtisoslashuv
8.1, 

Download 8.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling