E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

o
‘t
m
is
h
d
a
g

so
n

(m
in

kishi
)
A
v
st
ra
li
y
a
va
O
k
ea
n
iy
a

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
12
 
8
1
2
14
 
2
6
5
15
 
8
8
8
S
h
im
o
li
y
A
m
er
ik
a
О
о
о
сч

0
0
0
26
 
0
0
0
82
 
0
0
0
17

6
1
6
18

8
8
4
20

1
5
2
r.....
.....
....
..
L
o
ti
n
A
m
er
ik
a
si
16
 
0
0
0
24
 
0
0
0
38
 
0
0
0
74
 
0
0
0
16

0
9
7
19

7
9
7
21

3
0
0
Y
ev
ro
p
a
16

0
0
0
20

0
0
0
27

0
0
0
О
О
О
оо
о
тг
5
4
7
 
4
0
3
5
7
5
1
8
4
60

4
0
1
O
si
y
o
о
о
о
гм
о
un
65

0
0
0
80

0
0
0
о
о
о
Г"
с \

39

4
8
8

54
1
 
9
4
7

70

3
3
6
A
fi
ri
k
a
10

0
0
0
10

0
0
0
1
11
 
0
0
0
13

0
0
0
2
2
1
 
2

4
чо
'sj-
ЧС
TJ-
см
27

3
9
8
D
u
n
y
o

0
0
0
О
о
о
о
W
O
О
о
о
о
о
О
О
о
о
о
со
О
О
о
о
о
7
9
1
 
0
0
0
 
i----
----
----
----
----
----
----
----
----
-
О
О
О
о
о
о

26

0
0
0

65

0
0
0

51

6
2
9
СО
гм
оо
СП
tn
г-
гм

0
2
1
 
4
7
5
Y
il
E
ra
.d
an
 
av

4
0
0
0
-y
.
E
ra
.d
an
 
av

1
0
0
0
-y
.
E
ra
.d
an
 
av

5
0
0
-y
.
M
il
od
iy
 
1

.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
---
--
-
--
--
--
-
--
--
--
---
--
--
10
00
1750
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
--
---
--
---
--
---
--
---
--
--
о
о
00
185
0
1900
195
0
19
5
5
19
60
210

о
ГО
Tf
Tf
чО
v r ,
ОС
сч
оо
OO
чО
Г-
ОО
40
TJ-
fN
04
ГО
О
ОС
04
04
тГ
о
ГО
г-
ON
fN
fN
fN
Tf
04
40
04
ОО
fN
ГО
04
ГО
ОО
го
о
г^-
»П
Г"
ГО
c^
'-О
CN
Tf
ОО
чО
О
40
in
ТГ
04
тГ
Ш
ОО
СО
Tf-
m
ON
40

40
ГО
сг
04
ГО
04
ГО
тг
04
чО
fN
04
чО
04
ГО
оо
fN
04
04
fN
in
ГО
04
ГО
ГО

ш
го
CN
in
Tl-

Ю,
оо
чО
О
04
О
Tf
04
40
П"

fN

О 4
.
04
О
ov
04
04
оо
04
тГ
Tj-
чО
о
m
04
Ti-
оо
Г^4
fN
ГО
чО
ГО
о
Tf
Tf
00
Tf
О
Г-4
in
оо
'-О
чО
чО
чО
О)
О
in
Ю
,
ОС
fN
тг
m
го
Tf
04
о
о
fN
ОО

un
о
Tt-
9
8
6
04
04
Г-
04
Ш
Tf
Ti­
ro
40
Ш
•П
40
in
r-
40
fN
04
40
чО
о
г-
fN
Г-
о-
04
О-
Г-
04
Г-
ТГ
fN
О
04 
тГ 
t—
Tf
fN
ТГ
оо
fN
*T'i
3
3
5
fN
Г-
о
оо
04 
i
П  
О
О'
ГО
ОО
о
in
ГО
04
O'
04
04
ОС
го
Tf
ГЧ
04
rO
ГЧ

6
3
2
Г-
ОС
оо
о-
чО
ГО
о
го
Ti­
ro
04 
Г

40
ГО
Г"
ОО
Г"-
го
ОО
04
04
Tf
31

7
4
4
35

2
8
3
4
08
 
1
6
0
4
6
9
 
6
1
8
5
4
1
 
81

2
62

4
4
3
70

4
6
2
79

6
7
1
88

9
6
4
1
1
1
0
 
6
3
5
Tfr
Г"-
о о
f N
0 4
Tt"
0 4
О
f N
ОО
0 4
О-
O v
ГО
0 4
Ш
О
ОО
г о
ОО

ОС
f N
чО
0 4
T i­
r o
г о
f N
0 4
чО
OO
sC
О
Tj-
г о
т}-
О
ГО
о о
г о
чО
f N
"'3-
г -

О
о -
о
ГО
ГО
0 4
чО
ГО
ГО
тГ
тг
ТГ
»П
40
40
Г-
19
6
5
19
70
19
75
1
9
8
0
198
5
1990
19
9
5
2
0
0
0
1
п  
о  
о
fN
о
fN
211

D
u
n
yo
 
a
h
o
li
si
n
in
g
 
k
ela
ja
k
d
ag

o
‘s
is
h

(m
ln
 
k
is
h
i)

A
v
st
r
a
li
y
a
 
va 
o
k
e
a
n
iv
a
cn
о
oo
ГО
40
 
(0
,5
%
)
4
3
(0
.5
%
)
4
5
(0
.5
%
)
46
 
(0
.5
%
)
48
 
(0
.5
%
)
50
 
(0
.6
%
)
51
 
(0
,6
%
)
S
h
im
o
li
y
A
n
ie
r
ik
a
36

(5
.0
%
)
38

(5
.0
%
)
39

(5
.0
%

i

41

(4
.9
%
)
42

(4
.9
%
)
43

(4
.9
%
)
44

(4
.9
%
)
44

(4
.9
%
)
L
o
ti
n
A
m
e
r
ik
a
si
61

(8
.5
%
)
*
об
40
40
67

(8
.4
%

j
69

(8
.3
%
)
70

(8
.2
%
)
71

(8
.2
%
)
72

(8
.1
%
)
X

V
Ж
о
оо
o s
fN
Г'"
s*
8
Ж
SR
s
o
о
чО
i-»-»
Г-
О
ОО
40
£
o s
О-
оо
ОС
ОО
Г-
s—'
>
го
O s
го
40
ОО
,
го
го
гя
CN
—-ч
о
Г'-
г-
г--
г^
г^
40
s

гя
УV
Ж
л
M
ОС
чО
сл
го
fN
о
оо
со

г-
00
Оч
о
_;
г~<
•wm
W
w
w
т—
<
w
fN
fN
гч
го
СГ)
ЧО
О
тГ
Г-.
оо
Г"-
ГЧ
о
*3-
fN
СП
т+*
чО
Г-
г-
оо
ОС
ОЧ
0s.
г—
<
—1ж
S '
s
Ж


0\
40
гч
г-
fN
г-
fN
о
o s
OS
ON
оо
ОО
г-*
W
3
СП
СП
СП
си
СП
СЛ
СП
с
1—1
40
го
Г-
fN
СП
го
.
o s
o s
г^.
—-
ГО
гч
O s
го
СП
г-
ON
о
—<
*—
сч
Tf
СП
«л
сп
СП
О
гч
сп
fN
Оч
т.  ,
о
a
-
1
О
t-
о
O'
£
чО
О
го
СП
оо
Q\
а
г-
Г-
оо
оо
оо
оо
оо
o s

о
О
ITi
о
ID
О
£
О
N
О
о
О
ео
О
о
о
о
<4
гч

с
(N
fSI
212
M
a
n
b
a
:
 
ww
w.
wi
k
ip
er
ii
a.
o
rg

D
u
n
y
o
n
in
g
 
a
h
o
li
si
 
en

k
o
‘p 
mamlakatlari 
(k
is
h
i)
$3
-2
i
a?
j
=

•5
Ж
Ж
ж
ж
ж
ж
ж
)
гч
ГО
in
Tf
»п
— н
»~н
гч
in
Г"
OV
1
ON
Г"»
тГ
in
оо
чО
in
ГЧ
о
г-
40
со
’Ей
тГ
m
fN
гч
ГЧ
ГЧ
гч
*“4
1
v— 4
va
Q
•s
t-
>
V4
оЗ
и,
V
h
1
г— 1
*—ч
г— >
>
cd
03
cd
cd
оЗ
сЗ
оЗ
с
>
>
«
с
W
h
>
a
*-•
>
«а
V
h
>
л>
I
• 
^4 
|

 
r 
Ц—<
 
1
£ч
>
i
1
1
оЗ
1
O
n
с
сЗ
>*
1
с
03
>>
"3
1
3
1
3
in

iA
ш
in
ГЧ
г-4
__<
.. 
t

,
,  |
,_н
г
— <
— <


>*
>.
>,

>>
>■>
чо
40
40
in
40
40
i
A
40
40
40
iA
in
_ ч
r —i
г— 1
»—Ч
«— i
*-ч
1—ч
— ч
O
О
О
о
о
О
о
о
о
о
о
о
fN
гч
ГЧ
сч
ГЧ
ГЧ
гч
гч
ГЧ
ГЧ
гч
о)
О
О
о
о
о
о
О
О
о
in
oo
ON
40
СП
г-*
fN
in
гч
40
ON
г-
со
г-
ON.
ш
t>
о
о
о
m
ОС
3
0
6
*5!
5
fN
40
<3
оо
rf
г-
чО
m
40
fN
о
40
ON
О
40
ON
о
гч
in
о
СЧ
40
л
I
in
г^
ТТ
оо
Г^
in
r-
fN
гп
Г-
гч
Г4-
!
о
о
»n
40
оо
40
о
ш
m
г^
гч
in
О
o'
ОО
40
Tf-
гч
ГЧ
о
СП
ГЧ
гч

—<
»—ч
t—
<

(
4->
c3
JCJ
*4-
с
о
'сл
«гн
>>
N
D
С
сз
с
о
сл •
Го
•С
сл
й>
тз
оЗ
оЗ
оЗ
>>
Й
03
сл
с
а
X
X
R
-5
Г-*
£

О
<
о
тз
с
’Я
сЗ
<-н
CQ
12
о
о.
(D
00
Я
в*
сЗ
CQ
■a
сл
о
с*
о
о,
£
«и
£

Е
*
1__
-
ГЧ
m
Tf
"
40
г-
ОО
ON
о
-
213

ЧО
ГЧ

ГЧ
&
СО
ГЧ
Ж
ГЧ
Ж
ON
О
ON
О
os
г-*н
о
3
1
3
13
>
.(а
Ч—
1
}-
СЗ
с
а
13
S-н
>
ей
*—
<
X)
<л5

ТЗ
1
3
1
*—( 
■>» 
1
Н
«о
*£»
тг
го
’£>
»—
н
%
■>>
•О
о
гч
lO
О
гч
ЧС
О
гч
to
о
гч
ЧО
О
ГЧ
5-Н
О
ГЧ
Ю
,
О
ГЧ
ю
о
ГЧ
91
 
58

0
0
0
90
 
07

0
1
2
87
 
26

5
7
9

-
81
 
17

0
0
0
79
 
00

8
2
7
78
 
74

0
5
3
77
 
26

8
1
4
о
о
о
Tj-
о
*0
ЧО
2
о
V
y
et
n
ar
n
E
fi
o
p
iy
a
M
is
r
J G
e
rm
a
n
iy
a
E
ro
n
T
u
rk
iy
a
K
on
go
 
D
e
m
 
R
e
sp
u
b
li
k
a
s
T
ai

a
n
d
ГО
40
Г-
т-Н
ОО
O',
2
0
214

D
u
n
y
o
 
ah
o
li
si
n
in
g
 
zi
ch
 
va
 
ка
ш
 
jo
y
la
sh
g
a
n
 
h
u
d
u
d
la
ri
 
(2
0
0
6
-y
il
)
A
h
o
li
si
 
en

zi
ch
 
jo
y
la
sh
g
an
 
m
am
ia
k
a
tl
a
r,
 
k
is
h

A
h
o
li
si
 
en

ka

jo
y
la
sh
g
an
 
h
u
d
u
d
la
r,
 
k
is
h
i
215
M
a
n
b
a
:
 
w
w
w
.w
ik
ip
e
d
ia
.o
r
g

D
u
n
yo
 
d
in
la
ri
n
in

sh
a
k
ll
a
n
is
h

va
 
di
ng

m
an
su
M
ik
 
(2
0
1
0
-y
il
d
a
)
Oo
A’
zo
la
r
2,

m
lr
d
1,5
 
m
lr
d
1,

m
lr
d
90

m
ln
37

m
ln
36

m
ln
10

m
ln
91
 
m
ln
23
 
m
ln
15 
m
ln
с
E
■'t
Il
oh
iy
 
k
it
o
b
la
r
In
ji

(B
ib
li
y
a)
Qur’
on

K
a
ri
m
1
a
£
T
ri
ta
k
a
1
i
T
u
rl
i
O
g
'z
ak

a
n
a
n
a
la
r
G
ur

G
ra
nt

S
a
h
ib
j
1
T
o
ra

T
a
lm
u
d
Pa
yd

bo‘
lis

sa
n
a
si
M
ii
o
d
iy
 
3
0
-y
il
M
ii
od
iy
 
6
2
2
-v
il
1
M
il
o
d
d
an
 
15
00
 
yi

aw
al
M
il
o
d
d
an
 
52

yi

aw
al
M
il
o
d
d
an
 
27

yi

aw
al
T
u
rl
i
T
ar
ix
d
an
 
awa
l
M
ii
o
d
iy
 
1
5
0
0
-y
il
1
K
e
li
sh
il
m
a
g
a
n
D
in
X
ri
st
ia

(n
a
sr
o
n
iy
li
k
)
s
£S'.
D
in
si
zl
ar
 
(a
te
iz
m
)*
H
in
du
iz
m
 
(i
n
d
u
iz
m
)
B
u
d
d
iz
m
X
it
oy
ni
ng
 
a
n
’a
n
al
ar
 
d
in
i.
O
si
yo
ni
ng
 
y
an
g

d
in
la
ri
.
Q
ab
il
av
iy
 
d
in
la
r
S
ik
x
iz
m
S
p
ir
it
iz
m
Iu
da
iz
m
 
(y
a
h
u
d
iy
li
k
)
216

Of)
217

9-ilova
J a h o n   x o “ja lig i  rivojlan ishin in g  muhim 
k o ‘rsatkieh !ari
Rivojlanish
yiliari
1950
1960
1970 1980
1990
2090
20 10
201 4
Neftui  qazib 
olish  (mln  t)
525
1060 2270 3000
3100
3500
3973
422 0
Elektr
energiyasini 
ishlab 
chiqarish 
(mlrd  kVt.  s)
950
2300
5000 8250
12000 16400 21300 23127
Temir  rudasini 
qazib olish 
(mln  tn)
250
500
750
900
980
1100
2400
3000
Yengii
avtomobillar
ishlab
chiqarish  (mln 
dona)
10,0
15,5
2 0 ,4
2 8 ,4
3 2 ,0
4 3 ,0
7 7 ,8
8 9 ,7
Manba:
  :  www.wikipedia.org
218

10-ilova
Dunyo  m am lakatlarida  neft  qazib  olish
(2014-yilda)
He
Mamlakstkr
CJasb olish  h%jnd 
mln.  tonna
Jahondagi 
(ilushi,  %
1
Saudiya A rabistoni
543,4
12,9
2
Rossi ya
534,!
12,7
3
A Q S H
519,9
12,3
4
XX R
2!  1,4
5
5
K anada
209,8
5
6
Eron
169,2
4
7
BAA
167,3
4
8
! roq
! 60,3
3,8
9
Quvayt
150,8
3,6
10
V enesuela
139,5
3,3
11
M eksika
137,1
3,2
12
B ra/i iiya
1 2 2 ,i
2,9
13
N igeriya
113,5
2,7
14
N orvegiya
85,6
2
15
K atar
83,5
2
16
Angola
83
2
17
Q ozog'iston
80,8
1,9
18
Aljir
66
1,6
19
K olum biya
52,2
1,2
20
O m an
46,2
1,1
j
J ahoii
4220,6
100
Manba:
  www.wiкpedia. org
219

l-ilova
Dunyo  m am lakatlarida  gaz  qazib  olish
(2014-yilda)

Mamiakatlar
Qazib olish hajmi, 
mlrd metr kub
Jahondagi 
ulushi,  %
1
A Q SH
729,529
20,46
2
Rossiya
642,917
18,03
3
Eron
212,796
5,97
4
Q a ta r
174,057
4,88
5
K anada
161,274
4,52
6
XX R
128,481
3,60
7
Norvegiya
11  1,014
3,11
8
Saudiya A rabistoni
102,38
2,87
9
Jaz o ir
83,296
2,34
10
lndoneziya
76,796
2,15
11
T urkm aniston
74,16
2,08
12
N iderlandiya
70,19
1,97
13
M alayziya
65,421
1,83
14
O 'zb ek isto n
59,287
1,66
15
BAA
54,245
1,52
16
Avstraliya
53,771
1,51
17
M eksika
50,51
1,42
18
M isr
48,791
1,37
19
N igeriya
43,842
1,23
20
T ailand
42,147
1,18
J aft on
3566,249
100,00
M anba:
  www.wikipcdia.org
220

12-ilova
Dunyo  mamlakatlarida  elektr  energiyasini
ishlab  chiqarish  (2013-yilda)

Mamlakatlar
Umumiy hajmi 
mlrd  kVt  soat
Aholi jon
hoshiga  bir yilda 
kVt  soat/kisbi
1.
Xitoy
5397,6
2540
2.
A Q SH
4260.4
13371
-
Yevropa  lttifoqi
3259,9
-
3.
H indiston
111  1,7
877
4.
Y aponiva
1088,1
8565
5.
Rossi у a
1060,7
7251
6.
G erm an iya
633,6
7843
7.
K anada
626,8
18552
8.
Fransiya
568,3
8920
9.
Brazitiya
557,4
2742
10. Janubiy  Koreya
534,7
10993
11.
B uyuk-Britaniya
356,6
5661
Jahon
23127,0
3207
Manba:
  www.wikipedia.org

Dunyo  mamlakatlarida  temir  rudasini  qa/ib 
olish  (2010-yiida)
13-ilova

Mamiakatlar
Qazib olish  frajmi, 
mln  tonna
Jahondagi
zaxira,  mln 
tonna
1.
Xitoy
900,0
23000.0
2.
Avstraliya
370,0
35000,0
3.
Braziliva
370,0
29000,0
4.
H indiston
260,0
7000,0
5.
Rossiya
100,0
25000,0
6.
U krain a
72,0
76500,0
7.
JA R
55,0
1000,0
8.
A Q SH
49,0
6900,0
9.
K anada
35,0
6300,0
10. Eron
33,0
2.500,0
11. Shvetsiya
25,0
3500,0
12. Q ozog‘iston
22,0
2500,0
13.
Venesuela
16,0
4000,0
Jahon
2 4 0 0 ,0
170000
Manba:
  www.wikipedia.org
222

1 4 -ilo v a
Dunyo  mamlakatlarida  oltin  va  kumush  qa/ib  olish 
(2008-yilda)

Oltin
Kumush
Mainlakal
Hajmi,  tonna
Mamlakal
Hajrni,  tonna
!
.
Xitoy
275
Peru
3600
2.
JA R
252
M eksika
3000
3.
A Q SH
238
Xitoy
2600
4,
Avstraliya
246
Chili
2000
5.
Peru
175
Avstraliya
1800
6.
Rossi ya
157
Polsha
1300
7.
Indoneziya
1 IX
A Q SH
1120
8.
(C an ad a
101
K anada
800
9.
O 'zbekiston
85
Q ozog'iston
750
10. G an a
84
Rossi у a
537
11.
Papua-Y angi
G vineya
65
Boliviya
434
12
Chili
42
Shvetsiya
329
Jahon
2380
Jahon
20900
Manba:  www.wikipedia.org
223

Dunyoda  avtomobil  vositalarini  ishlab  chiqaruvchi 
mamiakatlar,  ming  dona  (2014-yilda)
15-ilova

Mamlakat
2010
2012
2013
2014

Yevropa  Ittifoqi
17102
16240
16241
16977
1
Xitoy
18265
19272
22117
23723
2
A Q SH
7761
10329
11066
11661
3
Yaponiya
9626
99439
6309
775
4
G erm aniy a
5906
5649
5718
5908
5
Janu biy  Koreya
4272
45584
5214
525
6
H indiston
3537
41453
8983
840
7
M eksika
2345
3002
3055
3365
8
Brazil iya
3648
3343
3712
3146
9
lspaniya
2388
1979
2163
2403
10
K anada
2071
2464
2380
2394
11
Rossiya
1403
2233
2184
1887
12
Tail and
1645
2483
2457
1880
13
Fransiya
2228
1968
1740
1817
14
B uyuk-B ritaniya
1393
1577
1598
1599
28
0 ‘zbekiston
222
236
247
246
Jah on
77858
84141
87507
89747
Manba:
  www.wikipedia.org
224

Dunyoda  paxta  tolasidan  gazlama  ishlab 
chiqarish  (XXI  asr  boshida)
16-Нома

Mamlakatlar
Hududiar
Matlaq hajm, 
mlrd  m  kv
Aholi jon 
boshiga,  bir 
yilda 
kv.km/kishi
i.
Xitoy
Osiyo
23,8
18,8
2.
H indiston
Osiyo
17,4
17,1
3. A Q S H
S him oliy
A m erika
3,8
13,5
4.
Braziliya
Lotin 
A m erika si
1,1
6,5
5.
Rossiya
Yevropa,
Osiyo
1.1
7.6
6.
Italiva
Y evropa
1.0
17,3
7.
Y aponiya
Osiyo
0,8
6,3
8.
Tayvan
Osiyo
0,8
36,1
9. G erm ar.iya
Yevropa
0,5
6,1
10. Fransiya
Yevropa
0,5
8,5
Jahon
7 5 ,0
12,4
M anba:  Географ ия:  у ч еб н и к   для  студ.  П од  р ед ак ц и ей   Е.Б.  Б а­
ран ч и к ова.  ~   М.:  Из.  Ц ен тр  «Академий»,  2012,  184  стр.
2.25

D
u
n
y
o
n
in
g
 
ye

fo
n
d

tu
zilmasi
S3
О
Гч.

la
rd
a
Ka

h
os
il
 
v
a
 
hosil
 
b
er
m
a
y
d
ig
a
n
 
ye
rl
ar
 
(%
)
36
4 0
3
9
39
38
2
0
»
r

...
со
Y
er
 
fo
n
d
la
ri
n
in

ta
rk
ib
i
A
h
ol

p
u
n
k
tl
a
ri
,
sa
n
oa

va
 
tr
a
n
sp
o
rt

(%
)
-
in
ro
-
-
я   "3
1   IR
0 5
3
6
CN
m
2
0
23
со
52
OO
30
Q
is
hl
oq
 
x
o
‘j
al
ig

y
er
ia
ri
T
a
b
ii
y
 
o
‘t
lo
ql
ar
 
va
 
ya
yl
ov
ia

(%
)d
a
t'-
ЭО
2
0
2
6
............................
4 0
2
0
54
23
on 
'
HH 
Qt 
-C
o
2
9
-
ГЧ
r-
in
-
U
m
um
iy
 
m
ay
d
on
Jon
b
o
sh
ig
a
oo
-
-
6
,4
6,
1
со
r-T
37
со
M
ln
 
k
m
22
,4
1-—
<
CO
2
7
,7
3
0
,3
2
2
.5
17
,8
8
.5
1
34
Qit’
al
ar
,
m
a
te
r
ik
la
r
M
D
H
Y
e
v
ro
p
a
O
si
y
o
jA
fr
ik
a
S
h
im
A
m
e
ri
k
a
Ja
n
u
b
iy
A
m
e
ri
k
a
A
v
st
ra
li
y
a
v
a
O
k
e
a
n
iy
a
B
ut
un
 
d
u
n
y
o
*
-
СЧ
со
in
4 0
К
226
M
a
n
b
a:
 
Abi
rqu
lov
 
Q
.N

Iq
ti
so
d
iy
 
geog
ra
fiy

(d
a
rs
li
k
).
 
— 
Т
.: 
T
D
IU

20
04

12 
-b
e
t

18-ilova
Donli  mahsulotlarni  yetishtiruvchi  asosiy  mamlakatlar 
(2009-yilda)

Mamlakatlar
mln  tonna
Aholi jon boshiga  yetishtirish, 
bir yilda kgAishi
1.
X itoy
483,7
352
2. A Q S H
419,8
1317
3. H indiston
246,7
194
4.
Rossi у a
95,1
650
5.

ndoneziya
82,0
324
6.
Braziliya
71,3
350
7. Fransiya
70,0
1098
8. G erm an iy a
49,7
615
9.
K anada
49,0
1417
10.
Bangladesh
46,8
299
Jahon
2489,3
345
Manba:
  www.wikipedia.org
227

Ja h o n d a   paxta  tolasiiii  yetishtirish  (XXI  a s r  boshida) 
19-iiova

Mamlakatlar
Ilajm, ming tonna
1 A Q SH
3988
2
Xitoy
3850
3 H indiston
2060
4
Pokiston
1900
5
0 ‘zbekiston
1200
6
T urkiya
800
7
A vstraliya
708
8
Braziliya
550
9
G retsiya
420
10 Suriya
305
Jahon
18925
M anba:  Г еограф ия:  у ч еб н и к  д ля  студ.  П од  р ед ак ц и ей   Е.Б.  Б а ­
ран ч и к ова.  —  М.:  Из.  Ц ентр  «А кадемия»,  2012,  203-bet.
20-ilova
Dunyo  yuk  tashish  va  yo‘lovchi  aylanmasi  tuzilmasida  tarii 
transportlarning  uzunligi  va  yuk  aylanmasidagi  ulushi,  %da 
(XXI  asr  boshida)
Transport  turi
Umumiy yo‘! 
uzunligi,  ming km
Yuk-aylanmasi
%da
Yo‘lovchi- 
aylanmasi  %da
T e m ir  yo ‘l
1250
14
10,0
A vtom obil
28000
10
80.0
Q uvurlar  (neft  vagaz)
1960
12
--
D engiz  y o ii
10500
61
0,01
Ichki  daryo
550
3
1,0
H avo

-
9,0
Bai cha transport  turlari

100
100
Manba:  Г еограф ия:  учеб н и к  для  сгуд.  П од  ред акц и ей   Е.Б.  Б а­
ран ч и к ова.  -   М.:  Из.  Ц ентр  «А кадемия», 
2012,  226—217-betlar.
228

M DH   mamlakatlarining  aholisi  soni 
(ming  kishi  hisobida)
21-ilova
Mamlakatlar
1992
1998
2010
2015*
O zarbayjon
7297
7625
8600
9600
A rm ani ston
3649
3794
3200
3000
Belorussiya(Belarus)
10281
10250
9700
9500
G ruziya(sobiq  a ’zosi)
5463
5431
4200
-
Q ozog‘iston
16964
15754
15600
17400
Q irg'izston
4484
4665
5200
5900
M oldova
4359
4221
3600
3600
Rossiya
148407
147100
14200
146300
T ojikiston
5570
6065
7200
8400
T urkm aniston
3809
4688
6700
6900
0 ‘zbekiston
21 207
23872
28100
30950
U krain a
52057
50474
46200
42800
M D H
283844
284974
279900
28 4 3 5 0
M anba:
  www.cisstat.org 
(*2015-yi!  boshidagi  m a ’lum otlar)
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling