E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
§
о
T
a
sh
k
il
 
et
ilg
an
 
sa
n
a
si
1
9
2
4
-y
il
 
2
7
-a
k
ty
a
b

(S
S
S
R
 
ta
rk
ib
id
a
) 
1
9
9
1
-y
il
 
3
1
-a
vg
u
st
d
an
 
m
u
st
aq
il
 
d
av
la
t
1
9
3
2
-y
il
 
2
0
-m
a
r
t,
1
9
9
2
-y
il
 
9-y
an
va

su
v
e
r
e
n
h
u
q
u
q
1
9
4
1
-y
il
 
6
-m
a
r
t
19
38
 
yi

1
5
-y
a
n
v
a
r
1
9
7
3
-y
il
 
2
9
-d
e
k
a
b
r
1
9
8
2
-y
il
 
2
0
-a
p
r
e
l
1
9
4
1
-y
il
 
6
-m
a
il
 
!
19
38
 
yi

1
5
-y
a
n
v
a
r
1
9
6
3
-y
il
 
1
6
-f
e
v
r
a
l
1
9
4
1
-y
il
 
6
-m
a
r
t
19
38
 
yi

1
5
-y
a
n
v
a
r
19
38
 
yi

1
5
-y
a
n
v
a
r
19
38
 
yi

1
5
-y
a
n
v
a
r
1
9
4
3
-y
il
 
2
0
-y
a
n
v
a
r
19
30-
yi
lda

b
o
sl
il
a
b
 
0
‘z
b
ek
is
to
n
 
p
o
y
ta
x
ti
T
u
m
a
n
la
r
son
i
168
”3- -
CN
OO
oc
..<
о
m
-
A
h
o
li
so
ni
3
1
3
9
3
,5
1
7
6
1
,8
2
8
0
6
,4

1
7
2
9
,7
1
2
0
5
.0 -'-f
OO*"
oo
oo
2
4
5
8
,7
3
3
8
0
,9
7
5
0
,6

0
9
Z
Z
2
6
9
5
,7
ON
CN
CO
CO
1
6
5
3
,8
 
|
2
8
3
1
,3
2
3
4
0
,9
A
h
ol

zi
ch
lig
i 

k
m
2/
k
is
h
i
6
9
,8
10,5
6
6
8
4
2
,9
5
8
,8
8
,0
3
3
2
,2
2
0
1
,2
1
5
0
,1
1
1
2
,5
„ 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
■ 
--
CN
Г-
4
9
7
,0
2
7
1
,1
99
,0
 
!
7
0
2
8
ts 
4   § 
=  
• *  
* 1
4
4
8
,9
1
6
6
,6
4
,2
4
0
,3
2
0
,5
1
1
1
,0 V
l
oc
sD
<3
2
0,
1
чО
т-Н
4D
2
8
,6
3
3
4
,8
 
(k
m
?
)
I
V
il
o
y
a
tl
a
r
O‘
zb
ek
ist
on
R
es
p
u
b
li
k
a
si
Q
o
r
a
q
a
lp
o
g
‘i
st
o
n
R
e
sp
u
b
li
k
a
si
V
ilo
ya
tl
ar
:
A
n
d
ij
o
n
iB
u
x
o
r
o
 
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
N
N
j N
a
v
o
iy
N
a
m
a
n
g
a
n
S
a
m
a
r
q
a
n
d
S
ir
d
a
ry
o
О
£
С
0
 
сл
T
o
sh
k
e
n
t
F
a
r
g
‘o
na
 
;
X
o
r
a
z
m
Q
a
sl
iq
a
d
a
r
y
o
[T
oshkent 
sh.
230
M
a
n
b
a
:
 
w
ww.w
ikiped
ia.org 

w
w
w
.s
ta
t.
u
z

Q"zbekiston  aholisining  soni,  o ‘sish  sur’atlari 
va  joylashishi
23-ilova
Yillar
AxoHning 
umumiy 
son i,  ming 
kishi
Jumladan
Shahar 
(%  hisobida)
Qishloq 
(%  hisobida)
1940
6551
24,5
75,5
1970
11799
36,6
63,4
1990
20322
40,8
59,2
1995
22562
38,7
61,3
2008
27072,2
41,1
58,9
2009
27555,3
41,3
58,7
2013
30193,5
45
55
2014
304 9 2 ,X
-

Manba:
  www.wikipedia.org  ;  www.stat.uz

0
‘zbekiston
nin

d
oi
m
iy
 
aholisi 
so
n

(m
in

k
is
h
i)
2
0
1
4
3
0
4
9
2
,8
1
7
3
6
,5
2
8
0
5
,5
1
7
5
6
,4
1
2
2
6
,8
2
8
9
5
,3
О
O',
2
5
0
4
,1
3
4
4
5
,6
2
3
0
8
,3
7
6
3
,8
2
01
3
2
9
9
9
3
,5
О
С
r-
2
7
5
6
,4
1
7
2
9
,7
1
2
0
5
,0
2
8
3
1
,3
rr
О
С
CC
oo
r-
OO
»n
C
N
3
3
8
0
,9
2
2
6
0
,6
 
|
7
5
0
,6
2
0
1
2
2
9
5
5
5
,4
1
6
9
2
,8
2
7
1
4
,2
1
7
0
7
,4
1
1
8
6
,6
oo
к
r -
(N
8
8
1
,2
2
42
0
,6
 
j
3
3
2
6
,2
2
2
1
8
,9
7
3
9
,5
201
1
2
9
1
2
3
,4
1
6
8
0
,9
C
N
t""
40
C
N
1
6
8
3
,8
1
1
6
6
,7
2
7
2
2
,9
8
7
3
,0
2
3
7
9
,5
3
2
7
0
,8
2
1
7
5
,1
72
7,

;
2
01
0
Tf
О
о
Q
O
r*
1
6
3
2
,0
2
5
4
9
,1
1
6
1
2
,5
1
1
1
6
,8
Г
9
1
9
2
8
5
1
,6
1
2
25
8
,5
 
|
3
1
1
9
,0
2
0
7
5
,0
7
1
4
,4
20
05
ro
fN
о

fS
o\
OS
40
•-П
C
N
ГЛ
C
N
чО
r-
о
lO
1
0
4
3
,3
2
3
7
8
,5
81
0,


1
2
0
7
3
,2
28
67,1 

i
1
8
9
4
,9
 
J
6
7
2
,2
20
0
0
2
4
4
8
7
,7
1
5
0
3
,0
2
1
8
6
,2
1
4
1
9
.3
 
S
9
7
4
,8
2
1
6
6
.S
ГП
m
oo
r-
1
9
2
4
,3
2
6
7
0
,3
1
7
3
6
,7
C
N
^
CN
Tf
40
1
99
5
2
2
4
6
1
,6
1
3
9
3
,5
1
9
8
7
,0
1
3
1
0
,7
in
in
oo
oo
1
9
1
4
,6
7
3
1
,6
1
7
3
5
.2
2
4
2
3
,0
1
5
3
1
,9
 
J
6
0
2
,9
19
9
1
2
0
6
0
7
,7
1
2
7
0
,6
 
---
---
---
---
-
1
7
8
9
,0
1
1
9
5
,1
7
9
2
,2
1
6
9
4
,4
6
8
2
,0
1
5
5
1
,8
2
2
0
0
,9

3
3
2
,0
O
N

0
‘zb
ek
ist
on
R
es
p
u
b
li
k
a
si
Q
o
ra
q
a
lp
o
g
‘is
to
n
A
n
d
ij
o
n
B
uxoro
Jizzax
Q
a
sh
q
a
d
a
ry
o
N
avo
iy
N
a
m
a
n
g
a
n
'ХЯ
i
U
СЛ
Su
rx
o
n
d
a
ry
o
S
ir
d
a
ry
o
232

233

§

fN
Г 
20
14
 
I
2
9
6
,1
.
О
Ш
ОО
гч
1
6
,9
1
1
.6
3
1
,5
9
,2
го
in
O')
1
ГО
2
4
,2
7,6
2
3
,9
3
2
,6
О
i>T
1
9
,3
2
0
1
3
3
0
4
,9
1
6
,5

o'
ГО
I/O
t-r
1
2
,0
t
i
t
9
,3
in'
ГЧ
3
6
,3
2
4
,5
r-
2
4
,5
3
3
,4
1
7
.5
OO
ocT

2
0
1
2
2
9
9
,0
1
6
,7

2
9
,0
17
,7
гч
*-н
2
9
,6
ОО
ON Tf*4
ГЧ
3
4
,8
2
6
,9
7
,2
2
4
,1
гч"
го
1
6
,7
ON
2
0
1
0
**1
ON
fN
ОО
2
7
,9
ГО
ОО
10
,9
2
6
,7
чо
ON
2.
3,7
ГО
чо"
ГО
ГО
ГМ
ГЧ
O^
c-T
24,2.
3
3
,4
ГО
in
1
8
,9
2
0
0
5
О
''ф
ОС
ON
1
5
,8
ОЧ

w
1
6
,0
1
5
,0
2
0
,0
40^
ЧО
ГЧ
гч
O^
in
о
О
О
сл
со
ч©
1
1
.4
ЧО
ГО
3
го
чО*1 чсГ so
OC
ГЧ
1
9
,2
.
ro
4
,3
1
4
,6
1
7
,0
1
0,
6
16
,5
 

1
4
,5
©\
©S
1-N
1
7
0
,8
об'
1
6
,5
1
1
,4
tn
чо*'
г-
Tt*
гч
so"
ТГ
СП
o\
ON
1
6
,0
19
,5
 
J
9,

}
16
61

2
7
0
,3
17,
7
ОО
I/o
гч
1
4
,7
o '
ON.
o '
гч
9
,5
ГЧ
2
8
,8
17
,6
 
;
in
2
5
,!
3
1
,0
1
6
,3
2
4
,2
1
м
3
а
сю
4)
&
Я
©
>*з
ев

■а
6
1
1
S3
&.
кл
4>
&
сз
о
W
5
Ъю
2,
■а
Ж

©
О
An
dijon
B
u
x
o
ro
£
.S
н-э
Q
a
sh
q
a
d
a
r
y
o
...
...
.
N
a
v
o
iy
I
d
s
7.
TS
1

1
СЛ
а
я
©
*
M
Я
СЯ
1
I
Cft  |
T
o
sh
k
e
n
t
Я
я
Jp
'■fee
£
ts*
X
o
r
a
z
m
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-----
----
---
j.
*c
■a
ЛЗ
g
3I»
©
H
234
M
an
ba
:
 
w
w
w
.s
ta
t.
u
z

235
M
a
n
h
a
:
 
w
w
.s
ta
t.
u
z

О
Л
О
4 0
т
оо
ON
*n
O
n
t-*
vo
fS
о
ГЧ
Ш
ГЧ
40
сЛ
a
Л
M5
О
15
о
W
>
s
H
»D
m
00
Г4

4 0
Q0
ГО
ЧО
PO
*D
m
fn
in
«N
»D
O
n
O
n
oo
ID
fS
ID
ON
ON
ON
t"*
f-
40
ON
ON
СЧ
m
fS
Й
сз
T3
03
1
3
ч --- 1

r-
r-
o
in
fN
ГМ
гч
OO
oo
ro
m
СП
in
_
rN
о
os
OS
ГЧ
OS
r-
oo
os
чО
со
ГЧ
4 0
rN
OS
i n
г ч
Г—«
T f
I/O
(—<
CN
о
r o
Tt-
CO
01)
(5
CM
О
4 0
fN
о
г м
ГМ
т—H
ГЧ
4 0
О
4 0
c n
с о
aa
г о
С П
о
— Ч
о
4 0
fN
*— 1
fN
1—1
чО
Г -
i n
C/3
4 0
'*Г

чО
СП
»—
ч
ГЧ
ОС
СП
•—<
4 0
СЛ
СЛ
ОО
,
oc
fN
г-
« п
»—
чО
ОС

го
г-
in
г-
СП
Г"-
ОС
m
OS
"З-
гч
4 0
гч
Г4
4 0
о
гч
г-
4 0
40
OS
Г3-
—н
ос
Г"-
>—ч
ОС
г—
' П
Г"~
40
со
СП
r N
* п
т г
г ч
ч о
ЧО
O S
СП
OS
г -
СП
г о
OS
г-
го
ОС
OS
о
оо
OS
in
Г"
ос
ГЧ
г-
го
St
-es
к
e
236

w
w
w
.s
ta
t.
u
z

Q
6ii

k
o
‘rsa
tk
ich

(y
il
ig
a

k
is
h
i)
I
oo
2
0
1
4
1
4
9
7
6
1
Н
1
57
1
4
5
1
9
1
77
0
8
5
1
0
9
1
1
9
6
1
 

-1
4
1
8
8
ОС
’З'
оо
1538
1
9
7
0
2
3
7
1
9
1
6
2
1
5
1
7
2
8
0
7
7
8
0
1
6
1
9
4
2
0
1
3

«Л
8
1
3
4
ОО
оо
7
6
6
2
4
8
9
5
1
1
0
4
4
4
1
0
3
1
1
4
0
7
1
5
2
2
7
9
5
0
3
3
6
4
8
1
5
8
0
9

1
6
6
9
6
7
2
6
9
1
6
0
8
7
СЧ
о
1
4
5
9
8
8
8
2
0
8
1
4
1
6
0
7
4
8
6
40
rf
1
1
0
1
0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4
1
5
3
11
55
1

1
5
0
02
 
1
-----
----
---
9
3
0
9
3
6
4
5
1
5
9
9
0
1
6
8
2
4
7
6
7
5
1
6
2
2
9
>

<
 
О
1
4
3
2
5
3
ОС
ОС
1
3
9
3
3
7
52
1
4
5
5
4
1
0
8
95
4
1
0
7
1
1
1
7
4
1
4
6
0
5
9
0
2
3
3
4
6
5
1
5
4
5
5
1
6
70
8
7
0
8
4
1
6
5
4
5
о
О
ГМ
1
3
8
4
1
1
8
3
4
2
1
2
8
6
2
7
3
8
3
4
4
4
0
10
27
1
ОО
04
гЛ
1
0
5
5
3
1
4
2
6
2

8
4
4
6
3
4
4
9
1
5
3
8
5
1
5
8
7
0
7
0
2
2
1
6
1
4
2
2
0
0
5
1
4
0
5
8
5
9
1
9
9
1
2
2
1
3
6
8
6
4
4
4
5
9
9
9
3
8
4
3
2
8
 
|
1
0
2
1
0
1
4
4
6
9
O'
un
гм
оо
3
7
1
6
16
771
1
4
9
4
1
66
7
1
1
8
5
4
7
2
0
0
0
1
3
5
5
9
8
8
4
9
6
1
1
5
1
3
6
7
3
1
4
3
0
8
9
64
1
 
I
4
2
2
5
98
79
 
j
1
4
2
2
3
ОС
1Г)
оо

3
5
2
4
1
5
3
0
7
1
4
3
8
9
6
9
5
9
1
8
2
4
5

S
6
6
1
1
4
5
4
3
9
9
1
9
7
1
2
4
9
8
7
2
3
3
5
0
3
4
9
9
0
4
ОО
ГО
ЧО
"1-
1070
6
1
5
3
01
чО
ЧС
ОО
ОС
3
6
8
2
1
6
1
8
3
1
5
4
1
0
7
2
9
0
1
9
4
9
7
1
9
9
1
1
3
0
2
9
4
ОО
ОС
ОС
1
1
0
1
2
6
5
8
0
4
1
7
7
9
1
6
6
3
8
7
6
9
2
7
0
1
3
4
2
8
7
6
3
8
3761
1
4
4
9
5
1
4
3
5
9
6
4
4
4
1
7
2
70
0
‘z
b
ek
is
to
n
 
R
es
p
u
b
li
k
a
si
0
“С
в
■§
.2
3
«в
сл
I
9
сх
СЛ
S3
0
м
м
1  
г
о
о
0


5
О
С
С»
0
гй
1
1
0
Я
«
1
Z
"0
0
«
1
СЛ
S
u
rx
o
n
d
a
ry
o
S
ir
d
a
ry
o
Tosh
ke
nt
Св
0
О
W
й
X
o
ra
zm
T
o
sh
k
en

sh
a
h
ri
237
M
a
rth
a
:
 
w
w
w
.s
ta
t.
u
z

K
o
‘c
hi

k
el
ga
n
la

so
n

(y
il
ig
a

k
is
h
i)
O s

20
14
 
i
f
14
535
4
1
3
0
5
3
5
8
0
5
7
00
7
7
6
4
4
1
1
1
9
2
1
30
0
1
4
8
6
9
1
1
29
1
40
t>.
o n
о
7085
1
8
7
9
7
1
3
1
7
5
6
2
0
2
1
5
2
5
7
2
0
1
3
169701
1
2
09
1
OO
OO
'/П
4
4
6
0
7
7
4
8
1
2
8
2
5
1
2
1
3
4
4
2
4
5
9
3
2
6
г-
о
о
гм
71
17
 
j
2
2
3
2
2
1
2
9
0
9
7
1
9
2
3
9
5
0
7

2
0
12
13
656
5
1
4
0
4
1
4
9
6
7
5
3
5
1
OC
OO
1
2
1
0
3
1
1
3
9
0
4
4
2
8
1
2
9
8
3
1
1
4
6
4
7
1
6
6
1
2
3
6
7
1
3
6
1
1
Г-
СП
С"-
г-~-
1
0
1
4
6
2
0
1
0
13
977
5

1
4
2
7
5
5
7
3
7
4
2
4
4
7
9
5
0
1007
7
1
1
4
4
2
4
3
9
3

Z
£
£
Z
\
1---------
--------
----

0
0
9
1
1
67
08
 
1
1
5
4
6
7
1
2
7
4
7
72
39
 
I
1
5
5
6
4
2
0
05
14
4
77
8
12
78
3
47
5
1
3
9
6
5
7
3
1
2
8
3
2
3
1
2
0
4
3
3
1
9
0
10
81

I
ОС
£
6
3
4
9
2
3
2
3
2
1
2
9
8
4
6
4
3
3
2
1
9
1
5
2
00
0
14
58
80
1
2
9
2
7
6
1
1
3
6
1
2
6
6
2
3
1
1
1
7
5
0
1
1
2
4
7
4
2
5
8
9
8
9
1
1
1
1
2
2
7789
ON
сл
чо
СП
гч
1
2
8
0
4
ГМ
оо
г :
14
80
1
199
5
16
78
29
1
3
2
2
9
8
5
3
9

6
7
6
5
3
7
4
9
7
1
9
5
1
5
1
1
8
5
7
8
9
9
8
0
5
9
3
4
3
5
3
9
4
2
6
5
6
1
1
6
2
1
7
5
8
4
9
ЧО
С"-
гм
■'З-
СП
1
9
91
3
7
1
0
5
4
3
1
4
4
3
2
1
8
7
2
3
8
2
2
6
1
2
7
4
9
2
0
6
3
9
I
1
7
9
9
1
2
7
8
6
3
2
0
1
0
6
ОС
ЧО
"3"
jn
чо
•п
4
0
1
9
6
1
6
6
9
5
5
2
4
0
1
0
‘z
b
ek
is
to
n
 
R
es
p
u
b
li
k
a
si
Q
o
ra
q
a
lp
o
g
‘i
st
on
 
R
es
p
u
b
li
k
a
si
A
n
d
ij
o
n
Buxoro
Jizzax
Q
a
sh
q
a
d
a
ry
o
N
av
oi
y
N
a
m
a
n
g
a
n
"a
i
cr
s
0
1  
в 
о
к
%
щ
S3
сл
S
ir
d
a
ry
o
Tosh
kent
Л
я
о
Ъл
X
o
ra
zm
T
o
sh
k
en

sh
a
h
ri
238
M
a
n
b
a
: 
w
w
w
.s
ta
t.u
z

Ko‘
ch
ib
 
k
et
ga
n
la

so
n

(y
il
ig
a

k
is
h
i)
Q
l
CVj
2
0
1
4
1
8
3
9
1
6
1
9
1
3
0
7
3
6
2
8
6
2
5
9
1
3
4
1
1
2
6
0
чо
OC
40
5
1
3
0
1
4
6
3
8
1
2
0
5
5
7
4
9
9
2
8
0
2
9
1
4
1
4
6
Г"-

Г"
2
2
9
1
5
2
0
1
3
2
1
0
6
5
3
2
3
0
9
9
7
7
5
2
8885
9
1
0
0
1
1
3
6
0
4
1
8
8
5
9
5
1
4
4
13
74
1
1
3
5
2
8
81
7
1
3
4
4
7
9
1
4
1
4
6
9
5
1
1
2
9
7
1
8
2
012
1
8
4
1
4
9
2
9
8
4
8
5
7
8
3
7
1
9
3
9
5
7
4
1
0
3
3
3
1
7
0
9
4
4
3
5
0
0
0
6
9
1
1
2
7
7
0
6
9
7
6
2
3
8
2
6
1
3
0
6
2
7
78
1
1
8
6
5
9
2
0
1
0
1
8
3
8
5
8
2
6
9
7
1
6
2
9
6
6
9
2
9
1
1
1
7
4
1
0
8
9
4
1
3
7
1
9
5
0
9
9

15
371 
1
1
2
7
4
2
8
7
5
8
2
7
5
4
7
1
4
0
5
2
8
3
1
5
1
5
9
9
1
2
0
0
5
sD
00
ro
3
4
1
0
6
6
8
5
4
OO
OC
OO
OO
1
8
9
1
1
9
8
3
8

2
1
4
3
5
4
9
1
6
0
6
0
6
1
14
04
1
1
2
2
6
7
3
7
1
3
1
1
6
7
9
8
99
81
3
2
1
3
0
2
0
0
0
2
1
2
4
7
2
1
6
8
4
6
8
1
9
3
9
6
4
2
9
2
9
6
OC
OS
О
1
4
4
9
7
6
2
0
3
1
7
2
1
9
1
4
0
3
4
1
0
87
9

3
2
1
4
3
1
8
5
3
2

8
5
6
5
3
2
3
2
5

Ov
fH
25
68
0
0
ОС
m
Г-*
oc
1
1
9
9
3
9
1
0
7
1
0
5
91
1
6
6
3
1
8
4
1
4
1
9
6
4
4

1
1
9
5
7
1
0
9
7
9

4
4
0
3
9
2
2
5
8
8
6
5
4
5
5
4
4
4
3

1
6
6
1
4
0
1
2
8
5
3
1
5
7
1
2
5
1
5
6
4
0
3
8
4
1
6
0
06
2
1
1
6
3
I

9
7
5
8
3
6
5
4
7
1
9
3
1
0
1
7
2
93
6
7
2
8
3
4
0
2
1
2
1
1
8
1
0
6
4
7
9
2
1
З
o.
ж
V
0*
в
0
-*-»
aa
1w
6
1
1
1
«
0
0
1
sr
I
m
Э
o
A
n
d
ij
on
©
о
s
и
Jizzax
Q
a
sh
q
a
d
a
ry
o
N
a
v
o
iy
1
A
1
Щ
 
с
n
Su
rx
o
n
d
a
ry
o
S
ir
d
a
ry
o
в
u
M
ж
О
H
Л
в
о

Й
fa
и
О
X
Ц
ч
Л !
«ч
S
а
гл
О
Н
239
M
an
ba
:
 
w
w
.s
ta
t.
u
z

3 l-ilova
0 ‘zbekistonda  ijtimoiy  islohotlar  natijafari
Ko‘rsatkichiar
1990
2000
2010 2014
F uqarolarnin g savodlilikdarajasi  (% da)
96,4
97.4
99,3
99,9
O 'rta c h a   u m r  k o ‘rish  darajasi  (yosh)
67,2
70,8
72,9
73.5
A yollarning  o 'rta ch a  u m r  ko'rish 
darajasi  (yosh)
70,1
73,2
75.2
76,0
E rkaklarning  o ‘rtacha  u m r  k o'rish 
darajasi  (yosh)
65.8
68.4
70.6
71,0
5-yoshgacha  b o la la r  o 'lim i  (1000  tadan)
47,9
28,5
15,9
13,9
C h aq alo q lar  o ‘limi  (1000  tadan)
34,6
18,9
11,7
10,7
O n alar  o ‘lim i  (100000  tadan)
65,3
33,1
30,4
19,0
T if (terlam a)  b ila n  kasallanish  (100000 
kishidan)
12.4
0.8
0,2
-
Virusli  gepatit  (sariq)  bilan  kasallanish 
(100000  kishidan)
856
235
135
-
Q izam iq  bilan  kasallanish  (100000 
kishidan)
19,3
0,3
0

Manba:
  www.stat.wz
32-iiova
M ehnat  resursiari  va  ahoii  bandligi
Kolrsatkichlar
1991 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2014
M ehnat  resursiari 
(m ln  kishi)
10,2
14,1
14,5
14,8
15,2
15,7
16,5
17.7
Jam i  aholiga 
nisbatan  foizda
49.0
55,1
55,4
55,8
56,3
57,4
58.0
58.0
Ish  bilan  band 
b o lg a n la r  soni 
(m ln  kishi)
7,5
9,9
10,2
10,5
10,7
11,0
11,6
12,2
Manba:
  www.stat.uz
240
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling