E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
§   “
00
12
,0
va
©
о
30
,7
40
00
43
1
5
,7
e
•я  © 
5  ^
Ja
m

y
er
g
a
 
n
is
b
a
ta
n
 
(%
)
•v
G
O
о
о
4
,4
9
0
,1
7
0
,0
0
2
21
,3
1
1,
85
r*f
Г
Ч
1
0
0
^   л
^   а
M
in
g
(g
a
)
2
1
4
5
3
,2
2
2
0
,4
199
5,8
7
5
,9
1
,1
9
4
6
2
,3
w*
rs
0 0
1038
0,5
4
4
4
1
0
,3
Y
er
 
fo
n
d
in
in

to
if
a
la
ri
Q
is
hl
oq
 
xo
 
ja
lig
ig

m
o
‘l
ja
lI
au
ga

y
er
la
r
A
h
ol

p
u
n
k
tl
ar
in
in

y
er
ia
ri
S
a
n
o
a
t,
 
tr
an
sp
o
rt

al
oq
a,
 
m
ud
of
aa
 
va 
b
o
sh
q
a
 
m
aq
sa
d
la
rg

m
oi
ja
ll
an
ga
n
 
ye
rl
ar
T
ab
ia
tn

m
u
h
of
az

q
il
is
h

sogioml
ashtirish,
 
re
k
rc
as
iy

m
aq
sa
d
la
ri
ga
 
m
ol
ja
ll
an
ga
n
 
ye
rl
a
r
T
ar
ix
iy
-m
ad
an
iy
 
ah
am
iy
at
ga
 
m
ol
ik
 
y
er
la
r
0
‘r
m
on
 
fo
nd

y
er
ia
ri
Su

fo
nd

y
er
ia
ri
1
Z
ax
ir

ye
rl
ar
Ja
m

y
er
la
r:
*
-
C
4
m
*
4
f
IT
)
\e>
oe
241
M
a
n
b
a
:
 
w
w
w
.k
a
d
a
st
r.
u
z

Asosiy  makroiqtisodiy  ko‘rsatkiehIar  (%da)
34-ilova
Ko‘rsatkichlar
2008
2009
20 JO 2011
2012
2013
20 14
YIM
9,0
8,1
8,5
8,3
8,2
8,1
8,1
Sanoat  m ahsulotlari
12,7
9,0
8,3
6,3
7,7
8,4
8,3
Q ishloq  m ahsulotlari
4,5
5,7
6,8
6,6
7,0
6,0
6,9
Asosiy kapital 
(sarm oya qilish)
28,3
24.8
8,7
7,9
11,6
1  1,0
9,6
Jam i  xizm atlar
21,3
12,9
14,6
13,2
14,2
16,0
13,1
C hakana  savdo 
aylanm asi
7,2
16.6
14,7
16,4
13,9
16,0
14,3
Manba:
  www.stat.uz
3 5 -iIo v a
0 ‘zbekiston  yalpi  ichki  mahsulotining  tarmoqlar 
bo‘yicha  taqsim oti,  (%da)
Ko‘rsatkichlar
1990
2000
2010
2013
2014
Jam i
100
100
100
100
100
Sanoat
17,6
14,2
24,0
25,5
24,2
Q ishloq xo'jaligi
33,4
30,1
17,5
16,0
17,6
Q urilish
5,8
6,0
6,4
7,2
6,0
T ransport  va aloqa
5,2
7,7
12,4
13,7
12,0
Savdo
4,5
10,8
9,0
7,8
8,5
Boshqa  tarm o q lar
22,2
18,7
23,7
22.4
23,8
Manba:
  www.stat.uz
242

0
‘z
b
ek
is
to
n
 
R
es
p
u
b
li
k
a
si
 
h
u
d
u
d
la
ri
d

Y
H
M
n
in

ta
rk
ib
iy
 
tu
zi
li
sh
i
(2
01
2-
yi
ld
a)
l
NO
C3
243
M
a
n
b
a
: 
w
w
w
.s
ta
t.u
z

S
anoat 
m
a
h
su
lo
tla
r

is
h
la
b
 
c
h
iq
a
r
is
h
n
in
g
 
Y
H
M
 
d
a
g

u
lu
sh
i
§
IT\
Cr->
2
0
1
2

6
to
К
i  i
17
.8
40
3
5
.4
5
1
.0
7.
2
lO
ON
О
OO
6
.6
2
7
.8
2
1
.5
5
.5
Г^
Т!”
ON
2009
8
.3
Г"-
\6 
C
N
1
1
2
.0
6
.5
3
5
.4
4
6
.5
К
1
0
.7
6
.9
9
6
2
7
.5
2
2
.6
О
г-
13
.6
 
;
---
--
--
--
---

.1
l>e>
2005
7
.9
2
5
.6
7
,9
2
5
.6
2
9
.6
4
8
.5
1
0
.1
8
.6
О
Г-
о
2
7
.3
Г-
об
9
.0
1
4
.8
21
.2
20
00
9
.5
1
3
.2
1
4
.2
5
.4
1
7
.8
3
5
.8
fN
О
9
.2
6
.0
1
5
.0
2
1
.9
1
6
.7
to
О
О
1
9
.0
1
4
.2
H
u
d
u
d
la
r
jQ
o
ra
q
a
lp
o
g
'i
st
o
n
 
R
e
sp
u
b
li
k
a
si
--
--
--
--
--
--
-
j
A
n
d
ij
o
n
B
u
x
o
ro
Ji
z
z
a
x
Q
a
sh
q
a
d
a
ry
o
N
a
v
o
iy
N
a
m
a
n
g
a
n
i
S
a
m
a
rq
a
n
d
О
b
ТЗ
с
о
£
&
00
S
ir
d
a
ry
o
[T
o
sh
k
e
n
t
F
a
rg
'o
n
a
£
N
СЗ
и*
О
X
T
o
sh
k
e
n

sh
a
h
ri
Q
‘z
b
ek
is
to
n
 
R
es
p
u
b
li
k
as

(Y
IM
)
244
M
a
n
b
a
:
 
w
w
w
.s
ta
t.
u
z

38-ilova
YIMda  qishSoq  x o ‘jaligi  mahsuiotiarining  uiushi,  (%)
Ko‘rsatkichIar
1990
2000
2012
Yalpi  m ahsulot,  jam i
33,4
30,1
16,0
Paxta tolasi
15,9
3,6
1,9
D on
1,4
3,4
2,0
K artoshka
0,3
0,8
1,4
S abzavot
1,3
2,4
2,3
Poliz
0,5
0,3
0,8
M eva
0,7
0,9
2,1
U zum
0,8
0,8
0,9
Manba:
  www.stat.uz

0
‘z
b
ek
is
to
n
 
R
es
p
u
b
li
k
ad

q
is
h
lo
q
 
x
o
‘j
al
ig

in
fr
a
tu
ziim
a
si
 
o
b
y
ek
tl
a
ri
 
so
n
i
2012
1
6
81
t"-
ON
1
4
87
1
3
6
6
4
2
0
2
5
9
6
ОС
r*~:
8
5
7
8
2010
1
1
7
9
1
7
2
0
9
1
7
1
7
1
1
1
3
7
7
4
2
4
2
5
4
0
О
m
8
2
7
8
200
8
1
0
9
4
17
77
9
2
8
1
6
7
6
13
73
4
2
4
2
2
7
8
3
0
0
82
7
8
2006
8
9
5
1
5
6
2
1
0
5
1
CN
0
1
1
1
5
8
1
ОС
m
m
7
7
m
r -
In
fr
at
u
zi
lm

o
b
y
ek
tl
a
ri
IM 
in

b
a
n
k
M
u
q
o
b
il
 
M
T
P
M
in
e
ra

o
‘g
‘i
tl
ar
 
so
ti
sh
 
sh
o
x
o
b
c
h
a
si
Su

is
te
’m
o
ic
h
il
a
ri
 
u
y
u
sh
m
a
la
ri
YM
 

so
ti
sh
 
sh
o
x
o
b
c
h
a
si
IQ
is
h
lo
q
 
x
o
‘ja
li
g

m
a
h
su
lo
tl
a
ri
n

so
ti
sh
 
| s
h
o
x
o
b
c
h
a
si
Z
o
o
v
e
te
ri
n
a
ri
y
a
 
p
u
n
k
tl
a
ri
A
x
b
o
ro
t-
k
o
n
sa
lt
in
g
 
x
iz
m
a
ti
 
k
o
‘r
sa
ti
sh
 
sh
o
x
o
b
c
h
a
la
ri
T
ra
n
sp
o
rt
 
x
iz
m
a
ti
 
k
o
'r
sa
ti
s
h
 
sh
o
x
o
b
c
h
a
si
T
a
ra

id
is

m
a
te
ri
a
ll
a
ri
 
ta
y
y
o
rl
a
sh
 
sh
o
x
o
b
c
h
a
la
ri
246
ww
w.
sta
t.u
z. 
ha
m
d

0
‘z

Q
is
li
lo
q
 
va
 
su

x
o
'j
a
li
g

vaziriigi 
m
a
’l
u
m
o
tl
a
ri
 
as
o
sid

tu
z
il
g
a
n
.

R
es
p
u
M
ik
a
d
a
 
ch
or
va
 
m
o
lla
ri 
va
 
p
a
rr
a
n
d
a
ia

so
n

h
am
d

c
h
o
r
v
a
c
h
il
ik
 
m
a
h
su
lo
tla
r

is
h
la
b
 
ch
iq
ar
ish
ni
n
g
 
o
‘z
g
a
r
is
h
i
s
2
0
1
2
-y
iI
d
a
 
2
0
05
-y
il
ga
 
n
is
b
a
ia
n

(%
)
■s
s
ft©
1
4
6
,7
1
3
7
,5
1
4
2
,6
2
0
8
,0
M
ah
su
lo

is
hl
ab
 
ch
iq
ar
is

(m
in

to
n
n
a
)
14
.7
 
m
ar
ta
 
k
o
‘p
oo"
rt-
3,

m
ar
ta
 
k
o
‘p
2012-yil
9
6
4
2
,5
3
8
7
8
.2
.
1
6
1
8
7
,1
4
2
7
3
1
,2
1
5
6
4
2
,0
6
7
6
6
,2
m
2005-yil
e
a
*5
о
сл
хл
О
PQ
6
5
7
1
,4
2
8
2
1
,3
ON
УП,
2
0
5
4
0
,4
1
0
6
1
.2
4
5
5
4
,9
1
9
6
6
,7
K
o
‘r
sa
tk
ic
h
la
r
U.
сз
О
Е
2
о
О
S
h
u
ju
m
la
d
a
n

si
g
ir
la
r
Q
o
‘y 
va
 
e
c
h
k
il
a
r
P
a
rr
a
n
d
a
G
o
‘s
ht
 
(t
ir
ik
v
a
z
n
d
a
)
’З
C/3
T
ux
um
 
(m
ln
 
d
o
n
a
)
247

jy
d
al
an
il
ga
n
 
tr
an
sp
or

ta
rk
ib

bo‘
v
ic
h
a
 
yu

ta
sh
is
b
 
va
 
yu

a
y
la
n
m
a
si
2
0
1
3
1387,1
r -
CO
ЧО
1
2
5
8
,3
6
5
,0
2
2
,0
r -
CO
oo
2
2
,9
oC
3
1
,5

1
6,
3

2
0
1
2
1
3
2
9
,3
6
1
,5
1
2
03
,2
 
I
6
4
,5
2
4
,0
83
,4
 
1
2
2
,7
2
7
,5
3
3
,0
O
n
сч
20
1
1
1
2
7
5
,5
5
9
,2
7
1
1
5
6
.4
5
9
,9
3
0
,7
7
8
,8
2
2
,5
2
6
.1
o '
CO
in
Г^Г
40
2
0
1
0

17
6,
8
5
6
,9

1
0
6
6
,1
ro"
in
2
9
,5
O
O
in
r -
2
2
,3
in
fN
2
8
,9
1
6
8
,0
i f )
О
о
7
5
5
,9
4
5
,8
6
3
8
,6
in
6
.2
6
8
,9
oo"
1
3
.8
ON
40
CO
9
7
,8
2
0
0
0
8
0
4
,6
CN
7
0
1
,2
6
1
,0
ГЧ
шГ
ЧО
in
о
m
a \
oo"
3
0
,6
1
2
0
.1
 
1
K
o'
rsa
tk
ic
b
la
r
jj
o
'n
a
ti
lg
a
n
 
yuk

m
ln
 
to
n
n
a
*c3
cr
v-
c
t ;
о
a
С
Л
С
e
с
СЗ 
TD
сЗ
E
3
3
с/)
te
m
ir
y
o
‘1
a
v
to
m
o
b
il
quv
ur 
y
o
‘l
la
ri
ha
vo
 
tr
a
n
sp
o
rt
!,
 
m
in

to
n
n
a
Y
u
k
a
y
la
n
m
a
si

m
lr


k
m
s
h
u
ju
m
la
d
a
n

tr
a
n
sp
o
rt
 
o
rq
a
li
:
te
m
ir
y
o
‘1
a
v
to
m
o
b
il
qu
vu

y
o
‘l
la
ri
ha
vo
 
tr
a
n
sp
o
rt
i.
 
m
in

to
n
n
a
248

T
ra
n
sp
o
rt
 
tu
rl
a
ri
 
b
o
‘y
ic
h

y
o
‘l
o
v
ch

ta
sh
is
h
 
v
a
 
y
o
‘lo
v
ch

a
y
la
n
m
a
si
2
0
1
3
7
3
2
1
,3
7
2
0
2
9
0
1
0
2
О
о
00
1Г1
OO
OO
\D
4 0
о
2
0
0
9
5
6
9
7
,3
o_
5
6
7
5
,7
Г 
9
0
1
7
1
,0
9'Z
oo^
fN
ЧО
ON
40^
cT
2
0
0
5
3
9
9
6
3
8
3
0
,0
6
'0
1
5
0
,0
4
6
,6
r i
3
9
,0
4
,6
0
,8
2
0
0
0
2
4
7
4
.6
1
4
,6
ГЧ
K
4 0
fN
2
9
5
.2
1
7
,7
fN
o '
3
,9
1,6
J_
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-
=3
. c
СЛ
43
i
•>
Ji
JS
u
'St
-+m
i
Л
СЛ
Urn
"o
*
"ел
I S
с
S
r—
"cS
C3
! !  
о   «
П
T
e
m
ir
y
o
‘1 
tr
a
n
sp
o
rt
i
A
v
to
m
o
b
il
 
tr
a
n
sp
o
rt
i
H
av

tr
a
n
sp
o
rt
i
S
h
a
h
a

el
ek
tr
 
tr
a
n
sp
o
rt
i
Y
o
‘l
o
v
ch

ta
sh
is
h
 
a
y
la
n
m
a
si
 
k
ish
i, 
sh
u
ju
m
la
d
a
n
:
T
e
m
ir
y
o
‘l 
tr
a
n
sp
o
rt
i
A
v
to
m
o
b
il
 
tr
a
n
sp
o
rt
i
H
av

tr
a
n
sp
o
rt
i
S
h
a
h
a

el
ek
tr
 
tr
a
n
sp
o
rt
i
249
M
an
ba
:
 
w
w
w
.s
ta
t.
u
z

0
‘zb
eki
st
onn
in

2
0
0
5

2
0
1
2
-y
il
la
rd
a
g

tas
hqi
 
sa
v
d
o
 
k
o
'r
s
a
tk
ic
h
la
ri
 
d
in
a
m
ik
a
si
 
(m
ln
 
d
o
ll
.)
О
2
0
1
2
1
2715
0
16
650
О
о
in
о
6150
2
0
1
1
24
6
2
0
1
4
7
4
5
9
8
7
5
4
8
7
0
CD
©
«М
ZP
IZZ
.
1
2
4
5
8
9
68
4
2
7
7
4
©
\
О
о
г *
OS
О
fN
1
1
7
7
1
943
8
233
3
20
08
 
!
i
r-
Os
fN
1
1
4
9
3
9
7
0
4
1
7
8
9
2
0
0
7
1
4
2
2
8
89
92
sD
ГО
сч
37
56
N
©
О
о


1
7
2
63
90
 
i
гм
оо
Tf
1
6
0
8
in
©
о
f S
О
о
Os
Os.
О
•/“>
4
0
9
1
13
18
 
I 
1
• 
|W
«
Я
a
in
*&
©

я
СЛ
E
ks
po
rt
Imp
ort
0
1
in
N
3
«3
■S
■si
I
250

0 ‘zbekiston  eksportining  tovar  tarkibi
44-Vova
Ko'rsatkichlar
2000
2005
2010
2012
Eksport jami  (mln  A Q S H   doli.)
3 2 6 7 ,6
4 8 5 3 , 0
1 3 0 4 4 ,5
1 6 7 3 5 ,3
Bksportjam i,  foizda
100,0
! 00,0
100,0
100,0
Paxta tolasi
2 7,5
19,1
1  1,3
8,2
Kimyo  mahsulotlari,  plastmassa
 
va  plastmassa  mahsulotlari
2,9
5,3
5,1
5.9
Q ora va  rangli  metallar
6 .6
9 ,2
6 ,8
7,1
Mashina  va  uskunalar
3 ,4
8,4
5,5
7,3
Oziq-ovqat  mahsulotlari
5,4
3 ,8
9 ,7
1 5,4
Energiya  resursiari
10,3
11,1
2 4 ,8
19,6
Xizm atlar
13,7
12,2
9,1
13.5
Boshqalar
30 ,2
3 0,5
27,7
2 3 , 0
M anba:
  www.slal.uz
45-ilova
O 'zbckiston  importining  tovar  tarkibi
K o'T satkichlar
2 0 0 0
2 0 0 5
2 0 1 0
2 0 1 2
Import  jami  (m ln A Q S H   doll.)
2 9 4 4 , 5
4 0 9 1 , 3
8 7 9 9 ,7
1 5 6 8 4 ,5
Import jam i,  foizda
100,0
100,0
100,0
100,0
Kimyo  mahsulotlari,  plastmassa
 
va  plastmassa  mahsulotlari
13,6
1 3,6
14,3
13,1
Q ora  va  rangli  metallar
8,6
10,3
8,4
8,0
Mashina  va  uskunalar
3 5 , 4
4 3 , 3
4 4,1
4 0 ,4
Oz iq- ovqat  mahsu 1 otlari
12,3
7,0
10,9
11,9
Energiya  resursiari
3 ,8
2 ,5
6 ,0
8,3
Xizm atlar
8,5
10,4
4 ,7
5 ,6
Boshqalar
17,8
1 2,9
11,6
12,7
251
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling