E. n ig m a n o V iqtisodiy geografiya


Download 8.68 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/22
Sana15.12.2019
Hajmi8.68 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Transporti
U kraina  Respublikasida  transport  va  aloqada  7,5% 
aholi  band  b o l i b ,   asosiy  transport  turlari  tem ir- 
y o ‘l,  dengiz  va  daryo  transporti.  avtomobil,  havo 
transportlari  va  quvuriardir.  Daryo  t r a n s p o r t i n g  
asosiy  arteriyasi 
— 
D nepr  daryosidir.  Eng  yirik 
porti  Qora  dengiz  b o ‘yidagi  Odessa shahridir.  H o ­
zirgi  paytda bu  port  M D H   davlatlariga,  ju m lad an , 
O bzbekistonga  ham  xizmat  k o ‘rsatmoqda.
Xalqaro
iqtisodiy
aloqalari
Eksport uchun: 
qora va rangli  metall,  energiya 
tashuvchilar,  t o ‘qim achilik,  taxta,  mashina va 
qurilm alar,  kimyo  va  neft  sanoati  mahsulotlari, 
qishloq  x o ‘jaligi  mahsulotlari  yetkazib  beradi. 
Import orqali: 
elektroenergiya  va  elektr-m anbaiar, 
mashinasozlik  mahsulotlari  va  transport  uskunalari 
olib  kiriladi.
Asosiy savdo  harakorlari  bo‘lib: 
Rossiya,  Yevropa 
Ittifoqi  m am lakatlari,  A Q S H ,  Xitoy va  Turkiya 
hisoblanadi.
Xalqaro
tashkilot-
iarga
a’zoligi
BMT,  BST,  M D H ,  BBT,  XVF,  Y T I B v a  
boshqalar
Internet
domcni
.ua,  .ukr
Telefon kodi
+  380
Soat mitlari
U T C + 2
N azorat  savollari
1.  Ukrainaning  tabiiy  sharoiti  va  resursiari  iqtisodiyoti  rivojlanishiga  qay 
darajada  ta'sir  ko'rsatadi?
2.  Davlat  tuzumi  qanday  tashkil  etilgan ?
3.  Aholi  va  mehnat  resursiari.
4.  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan?
5.  Qishloq  xojaligiga  tavsif bering.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.
94

BELORUSSIYA
Rasmiy nomlanishi
BELORUS  RESPUBLIKASI
Mustaqillik sanasi
1991 -yil 25-avgust
Davlat bayrog‘i
1995-yil  7-iyunda  qabul  qilingan
.
Davlat  Gerbi
1995-yil  7-iyunda qabul 
qilingan.
i l S i ?
Davlat tin
Belorus va rus tiilari
Poytaxti
M in s k

 v ^
“  : 
‘ 
>«*■ 
f e m
Yirik 
shaharlari
Minsk,  G om el,  Vitebsk,  Mogilyov, 
Bobryusk,  G ro d n o ,  Brest
Boshqaruv sbakli
Prezidentlik  Respublikasi
Davlat  tuzumi
Unitar  davlat
95

Pariamenti
Dtki  palatali: 
Yuqori  palata —  Respublika 
Kengashi  (64),  Quyi  p a la ta —  M illat  majlisi  (110)
Prezidenti
Aleksandr  Grigorevich  Lukashenko
Hukumat  Raisi 
(B osh 
vazir)
Andrey Vladimirovich  Kobyakov
Aholisi  soni, 
kishi
2013-yilda:  9468,1  ming  [35]
Aholisining
o ‘rtacha 
zichligi,  1  km2 
ga/kishi
2013-yilda:  45,6
Aholisining 
tarkibi,  %
Beloruslar  —  83,7,  ruslar  —  8,2.  yahudiylar  — 
0,14 uk rain lar  —  1,67,  polyaklar  —  3,10  va 
boshqalar
Dini
Dunyoviy davlat. 
J u m lad an,  xristian 
pravoslavlar  — 80%,  katoliklar  —  10%  va 
10%  boshqa  dinlarga e ’tiqod  qiladi.
Dunyo
xaritasida
j j
Maydoni,  km2
207  599
Suvli
maydon,  % da
2,26
Chegaradosh
daviatlar
S h im o li-g 'arb d a —  Litva,  shimolda  —  Latviya, 
shim oli-sharqda va  sharqda  Rossiya,  jan ub d a 
Ukraina,  g ‘arbda  Polsha  bilan  chegaradosh.
Ma’muriy hu­
dudiy bo4inishi 
tarkibi
6  oblast,  118  rayon,  102  shahar, 
109  shaharchalardan  iborat.
96

M a’muriy
hududiy
boiinish
tuzilishi
Oblastlar: 
Brest,  Vitebsk,  G o m el,  G rodno, 
Mogilyov,  Minsk
Geografik
joylashuvi
Sharqiy  Yevropaning  markaziy  qismida 
joylashgan.  M am lakatni  dengizga  olib 
chiqadigan  y o l l a r   y o ‘q.  0 ‘rm onlar 
m am lakatning taxm inan  40%  ini  egallaydi. 
M amlakatdagi  yuqori  nuqta  Dzeijinsk  to g ‘i  — 
345 m.  Daryolari  (km):  D n ep r  —  700,  Berezina 
—  561,  Pripyat  —  495 va  boshqalar
Tabiiy
boyliklari
Foydali  qazilm alardan  kaliy tuz  konlari 
(Starobin  va  Petrikov  konlari)  b ir  necha 
miliard  tonna zaxiraga ega,  jan u b  va janubi - 
sharqda  tuz  toshi,  Pripyat  botig‘ida  neft, 
k o ‘mir  bor.  Shuningdek,  respublikada  to rf 
konlari  ham  mavjud.
Pui birligi
Belorus rubli 
—  1993-yil  26-iyulda joriy  etilgar.
YIM ,  mlrd 
AQSH dollarida
2014-yilda:  75,867  (778455,5 mlrd bel. rubU)
Aholi 
J o b
boshiga,  AQSH 
dollarida
2014-yilda:  8012,98
YIMdagi 
ulushi,  % da
2012-yilda: 
Sanoat  —  54  %,  qishloq  x o uja!igi  — 
17  %,  xizmat  k o ‘rsatish  —  29  %
Sanoat
tarmoqlari
Sanoatda  eiektr  energetikasi,  yoqilg‘i 
energetikasi,  metallurgiya,  mashinasozlikva 
metalga  ishlov  berish,  kimyo  va  neft  kimyosi, 
yog‘ochsozlik,  sellyuloza-qog‘oz,  qurilish 
materiallari,  shisha va  chinni  fayans,  yengii, 
oziq-ovqat,  un-yorm a,  farmatsevtika sanoati, 
mikrobiologiya  va  matbaachilik  eng  yirik 
tarm o qlar  hisoblanadi.
97

Belorus  Respublikasi  sanoat  tarm oqlari  orasida, 
asosan,  qayta  ishlash  sanoati  ustun  turadi. 
Uiarga  mashinasozlik,  kimyo,  yog‘ochni  qayta 
ishlash,  yengil  sanoat  kabilar  kiradi.  Elektr 
energetika  kompleksi  a w a l  to rf asosida  ishlagan 
b o ‘lsa,  ayni  davrda  U krainadan  keltiriladigan 
k o ‘m ir  asosida  ishlamoqda.  Eng  yirik elektr 
stansiyalari  —  Belorus,  Berezovsk  va 
Smolevichesk  G R ESlaridir.
Belorus  mashinasozligida  yuqori  quvvatli 
samosvallar  ishlab  chiqarish,  stanoksozlik, 
qishloq  x o ‘jaligi  mashinasozligi  rivoj  topgan. 
M inskda  ulkan-sam osvallar  ishlab 
chiqaradigan  korxonalar  joylashgan  (M A Z ), 
Vitebsk  shahri  esa  stanoksozlik  markazi 
hisoblanadi.
Qishloq
x o ‘jaligi
Kartoshka va  zig‘ir  tolasini  yetishtirish,  qora- 
molchilik,  c h o ‘chqachilik,  parrandachilik 
rivojlangan.U mumiy  h u dudda  qishloq  xo‘jaligi 
yerlari  —  42,0%,  o T m o n lar  —41,6,  suv  fondi 
—  6,4 va boshqalar  —  10,0%  ni  tashkil  etadi.
Transporti
T em iry o ‘1  va  avtomobil  trasporti  — 
mam lakatning  asosiytrasport  vositalari 
hisoblanadi.  T em iry o ‘1  tarm o g ‘ining  bosh 
magistrali  sifatida  Orsha,  Minsk va  Brest  yo‘llari 
Belorussiyani  sharqda  M oskva  va  g ‘arbda 
Varshava  bilan  b o g i a b   turadi.  T em iry o ‘1 ning 
u m um iy  uzunligi  —  5512  km dan  iborat. 
Belorussiyada  avtomobil  y o ila rin in g   um um iy 
uzunligi  83 ming  km ni  tashkil  etadi.  Daryo  floti 
vositasida  1500  km  gacha  masofaga  kem alarda 
(asosan  D nepr  daryo basseynida)  yuk  tashiladi. 
Havo  transporti  Minsk  shahrida  o 'rtach a  rivoj­
langan.
M am lak atd a  7  ta  xalqaro  aeroport  mavjud.
98

Xalqaro
iqtisodiy
aloqalari
2001—2006-yillarda  Belorussiya  ichki  bozorda 
milliy  ishlab  chiqaruvchilar  manfaatlarini 
himoya  qilish  yo‘lidan  bordi.  Tashqi  iqtisodiy 
aloqalarda  Belorussiya  va  Rossiya  o'rtasida 
yagona  Ittifoq  davlatini  qurish  siyosati  amalga 
oshirildi.
Eksport uchun: 
yuk  avtomobillari,  traktorlar, 
televizorlar,  muzlatkichlar,  kim yo  tolalari, 
kaliy o ‘g ‘iti,  tekstil  va  yengii  sanoat  m ahsu­
lotlari  yetkazib  beriladi.
Import orqali: 
neft,  tabiiy gaz,  k o ‘mir,  mashina 
va  uskunalar,  qora va  rangli  metallnrgiya, 
kimyo  sanoati  mahsulotlari  olib  kiriladi. 
Eksportdagi  ulushi bo'yicha: 
Rossiyaga -   66,8  %, 
Latviya  —  7,3%,  U kraina —  6,3% ,  G erm an iy a— 
4,0%,  Litvaga  — 4,1%   t o ‘g ‘ri  kelsa 
Import da Rossiyaning  hissasi 
—  62,8  %, 
G erm aniya  —  9.4  %,  U k rain a—  3,2  %  ga  teng 
boMmoqda.
Xalqaro
tashkilotlarga
a’zoligi
BM T,  MD H ,   Kollektiv  xavfsizlik 
shartnomasi,  XVF,  JB,  YevrAzeS  va boshqalar.
Internet
domcni
•by
Telefon  kodi
+375
Soat millari
U T C + 3
N azorat  savollari
1.  Belorussiyaning  tabiiy  sharoiti  va  resursiari  iqtisodiyoti  rivojlanishiga  qay 
darajada  t a ’sir  ko'rsatadi
?
2.  Davlat  tuzilishi  qanday  tashkil  etilganf
3.  Aholisi  va  mehnat  resursiari.
4.  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan?
5.  Qishloq  xojaligini  tavsiflab  bering.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.
99

MOLDAVIYA
Rasmiy
nonilanishi
MOLDAVIYA  RESPUBLIKASI
Mustaqil-
Lik  sanasi
1991-yil  27-avgnst
Daviat
bayrog‘i
1990-yil  27-aprelda tasdiqlangan
Davlat  Gerbi
1990-vil  2-noyabrda 
^
 
tasdiqlangan 
^  ^
t|P
Davlat tiii
M oldavan  tiii
Poytaxti
Kishinev
Yirik
shaharlari
Kishinev,  Tiraspol,  Bclsi,  Benderi,  Ribnisa
Boshqaruv
shakli
Parlam ent  Respublikasi
Daviat tuzumi
lin ita r   davlat
100

Par lament!
Bir palatali  (101  ta  deputat)
Prezidenti
Nikolay Vasilevich Timofti
Hukumat  Raisi 
(Bosh  vazir)
Yuriye  Grigorevich  Lyanke
Aholi  soni,  kishi 2013-yilda:  3557,6 ming
Aholisining 
o ‘rtacha 
zichligi,  1  km2 
ga/kishi
2013-yilda:  105,2
Aholisining 
tarkibi, 
%
m oldavanlar  —  75,8,  ukrainlar  —  8,4  %, 
ruslar  —  5,9  %,  gagauzlar  —  4,4  %,  rum inlar 
—  2,2  %,  bolgarlar  —  1,9  %  va  boshqalar
Dini
Dunyo viy davlat. 
S h u ju m la d a n ,  dinga 
e ’tiqodi:  xrisrian —  aksariyat  pravoslavlik — 
93,3  %.  qolgan  qismini  m usulm onlar, 
yahudiylar  va  boshqalar.
Dunyo
xaritasida
Maydoni,  ming 
km2
33,  8
Suvli  maydon,  % 1,4
Chegaradosh 
davlat lar
2 ta 
(U krainava  Ruminiya)
Ma’muriy
hududiy
bo^linishi  tarkibi
32  rayon,  5 munisipiyev  (oblast),  1  avtonom 
hudud  va  m a ’muriy-hududiy  birlik 
(levobereje).  Shuningdek  tarkibida tan 
olinm agan  Pridnestroviye  Respublikasi  mavjud.
101

M a’muriy
hududiy
bo‘linish
tuzilishi
Munisipiy (oblast): 
Kishinyov,  Belsi,  Benderi, 
Komrat,  Tiraspol.
Avtonom hudud: 
Gagauziya.
Geografik
joylashuvi
M am lakat  —  Yevropaning janubi-sharqida jo y ­
lashgan b o ‘lib,  D nestr  (660  km)  va  Pruta  (695) 
daryolarining  o'rtasidagi  katta  qismni  egailab 
turadi.  Dengizga  olib  chiqadigan  y o ll a r i  yo‘q 
M am lakat  vodiylarga b o 'lin ib   ketgan tepalik 
adirlardan  iboratdir.  Yuqori  nuqtasi  429  metrni 
tashkil  etadi.  Iqlimi  —  m o ‘tadil  kontinental.
Tabiiy
boyliklari
M oldaviya  Respublikasining  tabiiy  resurslari 
orasida  te m ir  va  marganets  rudalari,  rangli 
metall  rudalari  mavjud.  Neft  va  gaz  konlari 
miqdorining  kamligi  tufayli  ular  kimyo 
sanoatida  xomashyo  sifatida  ishlatiladi.
Pul birligi
Moldavan leysi 
—  1993-yil  29-noyabrda joriy 
etilgan
YIM,  mlrd
AQSH
dollarida
2014-yilda:  7,6  (112510  mln ley)[35]
Aholi jon
boshiga,
AQSH
dollarida
2014-yilda:  2130,5
YIMdagi 
ulushi,  %  da
2013-yilda: 
Qishloq,  o 'rm o n   va  baliqchilik 
x o ‘jaligi  YIM  tarkibida—  24  %  ni,  sanoat  va 
qurilish  —  22%  va xizmat  k o ‘rsatish  —  54%  ni 
tashkil  etdi.
Sanoat
tarmog‘i
Moldaviya  agrar-industrial  mamlakat.  iqtiso- 
diyotining  o'zagi  b o 'lib   agrosanoat  kompleksi 
hisoblanadi.  Sanoatining  asosiy tarmoqlari:  oziq 
ovqat,  yengil,  elektronika,  elektron,  kimyo  va 
yog'ochni  qayta  ishlash  va  boshqalardan  iborat. 
T o 'qim achilik,  kiyim -kechak va poyafzal  ishlab 
chiqarilishi  yaxshi  yo‘lga  q o ‘yilgan.
102

Qishloq
x o ‘jaligi
Qishloq  x o ‘jaligi  ishlab  chiqarishining  uchdan  ikki 
qismini  dehqonchiliktashkil  etadi.  M am lakatda 
uzum ,  tam aki,  b ug‘doy,  jo'xori,  qand  lavlagi, 
kungaboqar,  mevalar,  kartoshka  va  sabzavotlar 
yetishtiriladi.  U m um iy  hududda  qishloq  xo'jaligi 
yeriari  —  59,8  %,  o 'rn io n   —  13,3%,  suv  fondi  — 
2.5  %  va boshqalar  —  24,4  %ni  tashkil  etadi.
Transporti
Transport  tizimi  tranzit geografik  joylashuvga 
asoslangan.  T e m ir  y o lla rn in g   u m u m iy  uzunligi 
1300  km,  avtomobil  yoMlari  12,6  ming  km 
(shundan  11  ming  k m q a ttiq   qoplamali 
y o ‘llar)ni  tashkil  etadi.  M am lakat  orqali  tem ir 
y o ‘l,  avtomagistral,  gaz  va  neft  quvurlari  va  elektr 
aloqa  liniyalari  o'tadi.
Xalqaro
iqtisodiy
aloqalar
Eksport  uchun  vino,  konyak,  tamaki  va  bosh- 
qalarni  yetkazib  beradi.  Import  orqali  tabiiy gaz, 
neft  mahsulotlari,  transport  vositalari  va  uskunalati 
olib  kiradi.  M oldaviyaning  asosiy savdo  hamkorlari 
Ruminiya,  Rossiya,  A Q S H ,  G erm an iy a  va 
Yaponiya  hisoblanadi.
Xalqar
tashkilotlar- 
ga a’zoligi
BM T,  YXHT,  M D H ,  ETTB,  XVF,  Yevropa 
Kengashi,  BST  va  Yevroosiyo  iqtisodiy  hamkorligi 
(Y O IH )  tashkiloti  kuzatuvchisi  va boshqalar
Internet
domcni
.md
Telefon kodi
+373
Soat millari
U T C + 2 ,  y o z d a U T C + 3
Nazorat  savollari
1.  Moldaviya  davlat  tuzumi  qanday  tashkil  etilgan?
2.  Mamlakatning  tabiiy  sharoiti.
3.  Aholisi  va  mehnat  resursiari.
4.  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan
'!
5.  Qishloq  xojaligiga  tavsif  bering.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.
103

7.3.  MDHning  Kavkazorti 
(Armaniston,  Gruziya  (sobiq 
a’zosi)  va 
Ozarbayjon)  davlatlari  iqtisodiy-geografik  tavsifi
ARMANISTON
Rasmiy
nonilanishi
ARMANISTON  RESPUBLIKASI
Mustaqil­
lik  sanasi
1991-yil 21-sentyabr
Davlat
bayrog‘i
1990-yii  24-avgustda tasdiqlangan
'  :


Davlat
Gerbi
1992-yil  19-aprelda  tasdiqlangan 
Щ&к
.
Davlat  tiii
Arman tiii
Poytaxti
Yerevan 
-*  * 

,r 
■  •
'  
Щ
a
 
.
Yirik
shaharlari
Yerevan,  G yum ri,  Vanadzor
104

Boshqaruv
shakli
Prezident  Respublikasi
Davlat tizimi
Armaniston  D em okratik  Respublikasi,  Davlat 
boshlig‘i  —  Prezident.  Q onun  chiqaruvchi  oliy 
organ  —  Millat  Majlisi  (1995-yildan).  Oliy 
ijroiya  va  farmoyish  beruvchi  organi  — 
Vaziriar  Kengashi
Parlamenti
Ikki  palatals: 
Yuqori  palata  —  MUiy  Kengashi, 
Quyi  palata—  Milliy  assambleya
Prezidenti
Serj Azatovich  Sargsyan
Hukumat  Raisi 
(Bosh vazir)
Ovik Argamovich Abraamyan
Aholi  soni,  kishi
2013-yilda:  3  017,4 ming
Aholisining 
0
‘rtacha zich- 
ligi,  1  km2 
ga/kishi
2013-yilda:  101,4
Aholisining 
tarkibi,  %
Aholisining  deyarli  97%  ini  arm anlar,  qolgan- 
larini  ruslar,  kurdlar,  ukrainlar,  gruzinlar, 
yunonlar,  yahudiylar  va boshqalar  tashkil  qiladi.
Dini
Dunyoviy davlat. 
Diniy  m unosabatda  aholining 
katta  qisnii  (94  %)  — A rm an  appostol 
cherkovi ni ng  xristian-monofistlaridir. 
Shuningdek,  rus  pravoslav  cherkoviga  ibodat 
qiluvchilar,  m usulm onlar  va  boshqa  konfessiya 
vakillari jamlangan.
Dunyo
xaritasida

105

Maydosii, 
ming km2
29,7
Suvii  may-
don, 

da
4,71
Chegaradosh
davlatlar
Shim olda  Gruziya,  sharqda  Ozarbayjon 
(N axichevan  A vtonom  Respublikasi),  jan ub d a 
Eron,  g ‘arbdaTurkiya
M a’muriy
hududiy
bo‘linishi
tarkibi
10 ta viloyat va  1  ta shahar
M a’muriy
hududiy
bo‘linish
tu/ilishi
Viloyatlar: 
Aragasotn,  Ararat,  Armavir, 
Vayosdzor,  G exarkunik,  Kotayk,  Loriy,  Syunik, 
Tavush,  Shirak.
Shahar 
—  Yerevan
Geografik
joylashuvi
Qadimgi  vulqonli  Armaniston  tog"ining  shirnoli- 
sharqiy qismida joylashgan  Kavkaz  ortidagi  davlat. 
Dengizga chiqadigan  yo'llari  y o ‘q.  Armaniston 
yeriarining  katta  qisrni  dengiz  sathidan 
o 'r ta c h a l5 0 0   m d an  balanddir.  M am lakatning 
ja n u b i-g ‘arbiy qismini  aholi  yashaydigan  yirik 
h ududlar  yig'ilgan  Ararat  vodiysi  egallaydi.  Eng 
yuqori  nuqta— Aragas to g‘i  — 4090  m.  Eng  katta 
ko'li  —  Sevan  Iqlimi  kontinental  —  to g lid ir.
Tabiiy
boyliklari
A rm aniston yer  osti  rudali  foydali  qazilmalarga 
boy.Rangli  va  qorametall,  tuzli  toshlar,  bentonit 
va  olovga  chidamli  tuproq,  pyerlit,  diatom it,  ohak 
tosh,  granit,  m arm ar  va boshqa  k o n lar  sanoat 
uchun  katta aham iyatga ega.  Yarim  qimmatli  va 
o 'rinbosar  toshlardan  agata,  ametista.  obsidiana 
konlari  aniqlangan.  Metall  rudaiaridan  20  ta  kon 
joylari  aniqlangan:  uchta  —  mis,  oltita  —  m olib- 
den,  bcshta  yarim  metall  (q o ‘rg‘oshin,  sink  va 
boshqalar),  to'rtta —  oltin,  ikkita — temir  va 
boshqalar.
106

Pul birligi
Arman  drami 
—  1993-yil  2 2-noyabrdan  boshlab 
joriy etilgan
YIM,  mlrd
AQSH
dollarida
2014-yilda:  10,3  (4272,9 mlrd.  dram)  [35]
Aholi jon
boshiga,
AQSH
dollarida
2014-yilda:  3404,5
Sanoat
tarmoqlari
A rm anistonda  rafinantlangan  mis,  birlamchi 
alyumin,  molibden,  rux,  q o ‘rgLoshin, 
konsentratlashgan  barit,  oltin,  kumush,  tellur, 
oltingugurt  kislotasi  va  boshqalar  ishlab  ch iq a ­
riladi.  Qayta  ishlash  sanoatida  mashina  va asbob- 
uskuna,  clektrotexnika,  kim yo  sanoati  yetakchilik 
qiladi.  Lckin  ularning  xomashyosi  tashqaridan 
keltirilganligi  sababli  mavqeyi  tushib  borgan. 
O ziq-ovqat  (ichki  vinochilik)  va  yengil  sanoat, 
shuningdck,  yuqori  qiym atga  ega  b o ‘iadigan 
olm os,  yuvelir  buyum lar,  m ikroelektronika, 
kom py u ter  dasturlarini  ishlab  chiqarish  yaxshi 
y o l g a   q o ‘yilgan.  O ltin  va  boksitlarni  ishlab 
chiqarish  cheklangan.
Qishloq
x o ‘jaligi
Qishloq  xo‘jaligi  ekin  maydonlari ju d a  kam. 
Asosan,  Araksa  vodiysidan  foydalaniladi.
Paxta,  u zu m ,  zaytun,  donli  va  sabzavotlar 
yetishtiriladi.  Jami  h u d uddan  28%  i  atrofida 
chorvachilik  bilan  shug‘ulanishadi.
U m um iy  hududda  qishloq  xo'jaiigi  yeriari  — 
68,9%,  o ‘rmon  —  11,2%,  suv  fondi  —  0,9%  va 
boshqalar  —  19,0%  ni  tashkil  etadi.
Transporti

...........
Armaniston  transport  kompeksi  (852  km tem ir 
yo‘l,  8  ming  km avtomobil  y o lla ri,
2  ming  km gaz  quvurlari)  m uhim  vazifani
107

bajaradi,  lekin  uning  samaradorligi  q o ‘shni 
b o llgan  (Ozarbayjon  va  Turkiya)  davlatlari 
to m o n id an  transport  t o ‘sig‘i  b o ‘lganligi  sababli 
past.
Xalqaro
iqtisodiy
aloqalari
Brilliant,  metall  mahsulotlari,  m ashinlar  alohida 
turlari,  konyak,  mis  rudasi  va  b oshqalar  eksport 
qilinadi.
Tabiiy gazi  neft  mahsuiotlar,  tam aki,  oziq-ovqat 
mahsulotlari  va boshqalar  im port  qilinadi.
Xalqaro
tashkilotlar- 
ga a’zoligi
BMT,  M D H ,   Yevropa  Kengashi,  Y XH T,  JB. 
XVF,  Y T T B v a boshqalar
Internet
domcni
.am
Telefon kodi
+374
Soat millari
U T C + 4
N azorat  savollari
1.  Armanistonning  davlat  tuzumi  qanday  tashkil  etilgan?
2.  Mamlakatning  tabiiy  sharoiti.
3.  Aholisi  va  mehnat  resursiari.
4.  Asosiy  sanoat  tarmoqlari  qanday  joylashgan?
5.  Qishloq  xojaligiga  tavsif bering.
6.  Transporti.
7.  Tashqi  iqtisodiy  aloqalari.

Download 8.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling