E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov


Sulfat  kislota  va  eruvchan  sulfatlar


Download 1.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/9
Sana15.12.2019
Hajmi1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Sulfat  kislota  va  eruvchan  sulfatlar 
am alda  kislotalarda 
eriydigan  (nim a  uchun?)  oq  cho‘kma —  S rS 0 4  hosil  qiladi. 
Buni  xuddi  B aS 04  kabi  eritmaga  o ‘tkazish  mumkin.  S rC 0 3 
stronsiy  sulfat  S rS 0 4  ga  nisbatan  oz  eruvchan  b o ig a n i 
sababli,  S rS 04  B aS 04  ga  qaraganda  osonlik bilan  karbonatga 
aylanadi.
N atriy  gidrofosfat  N a2H P 0 4  Sr2+  ioni  bilan  kislotalarda 
Oumladan,  sirka  kislotada  ham )  eriydigan  oq  c h o ‘kma  — 
stronsiy  gidrofosfatni  hosil  qiladi:
Sr2+  + H P 0 4“ 
SrH P04  I
Ammoniy  oksalat  (N H 4)2C 20 4  C a2+  ioni  bilan  mineral 
kislotalarda  eriydigan,  lekin  sirka  kislotada  erimaydigan  oq 
c h o ‘kma  —  kalsiy  oksalat  hosil  qiladi:
C a2+  + C 20 2
a~
  -> CaC20 4  I
C a2+  ionining  ana  shu  muhim  sifat  reaksiyasiga  eritmada 
(N H 4)2C20 4  bilan  xuddi  shunday  c h o ‘kma  hosil  qiluvchi 
Ba2+  va  Sr2+  ionlarining  b o ‘lishi  halal  beradi.
80

Eruvchan  sulfatlar  (SO 2-  ionlari)  kalsiy  tuzlarining 
an ch a  yuqori  kon sen tratsiy ali  eritm alari  bilangina  oq 
c h o 'k m a  —  C a S 0 4  hosil  qiladi:
Ca2+  + SO2'   -» C aS 04  I
C ho‘kma  (N H 4)2S 0 4  da  kompleks  tuz  (N H 4)2[C a(S 0 4)2] 
hosil  qiladi.  G ipsli  suv  kalsiy  tuzlarining  eritm alari  bilan 
!loyqa  berm aydi  (uning  Ba2+  va  Sr2+  dan  farqi).
I l l   GRUPPA  KATIONLARINI  ANIQLASH
III 
gruppa  kationlari  3-analitik  gruppasiga  Al,  Cr,  Ti, 
Fe,  M r,  Z n,  N i,  Co  m etallarining  ionlari,  b a ’zi  siyrak 
■elementlarning  kationlari  kiradi.  (N H 4)2S  III  gruppa  kati- 
onlarini  gruppa  reagenti  hisoblanadi,  ya’ni  bu  elem entlar 
sulfidlar  holid a  c h o ‘k tirila d i,  und an   tash q ari  h ar  b ir 
k ation  uchun  ularni  aniqlash  reagentlari  ham   m a ’lum.
Al3+  IONLARI  REAKSIYALARI
0 ‘yuvchi  ishqorlar  N aO H   va  KOH  ehtiyotlik  bilan 
(to m ch ilatib )  q o 'sh ilg an d a  Al3+  ionini  oq  c h o ‘km a  — 
A l(O H )3  holida  ch o ‘ktiradi:
Al3+  +  ЗО Н "  -»  Al  (O H )3|
Probirkaga  alyum iniy  tuzi  eritm asidan  5—6  tom chi 
olib,  unga  2  n  li  N aO H   eritm asidan  1  tom chi  quying. 
C h o 'k m a   bilan  loyqalangan  suyuqlikning  b ir  qism ini 
boshqa  probirkaga  quying  va  bironta  kislotadan  bir  necha 
to m ch i  q o ‘shib,  c h o ‘km aning  erishini  kuzating:
A l(O H ) 31  +  3H +-» A13++ 3 H 20
A m m iak  N H 4OH   ham   Al3+  ionini  A l(O H )3  holida 
c h o ‘kmaga  tushiradi,  lekin  c h o 'k m a  ortiq ch a  reagent
6 -   K-I73
81

t a ’sirida  biroz  eriydi  (alyum iniy  gidroksidining  am foter 
xossa  n a m o y o n   q ilish i).  A l(O H )3  n in g   e ru v c h a n lik  
k o ‘paytm asi  juda  kichik  b o ‘lganligi  va  Al3+  ioni  am m iak 
bilan  kom pleks  hosil  qilmasligi  sababli,  Al3+  eritm adan 
am m iak   eritm asi  b ilan   am m o n iy   tu z lari  aralashm asi 
ta ’sirida  ham   cho‘kmaga  tushadi.
M a’lum ki,  A l(O H )3  ning  ch o ‘kmaga  to i i q   tushishi 
uchun   pH  =  5  b o'lishi  kerak  b o'lsa,  N H 4O H +   N H 4C1 
aralashm asining  pH   va  kom ponentlar  konsentratsiyasining 
nisbatiga  qarab  8—10  b o ‘ladi.

ILOVA
I -жадвал
Har  xil  temperatura 
(°C) 
da  suv bug‘i  bosimi  (mm.sim.ust)
Tempe­
ratura
Bosim
Tempe­
ratura
Bosim
Tempe­
ratura
Bosim
1
4,93
11
9,84
21
18,65
2
5,29
12
10,52
22
19,83
3
5,68
13
11,23
23
21,07
4
6,10
14
11,99
24
22,38
5
6,54
15
12,79
25
23,76
6
7,01
16
13,63
26
25,21
7
7,51
17
14,53
28
26,74
8
8,05
18
15,48
28
28,35
9
8,61
19
16,48
29
30,04
10
9,21
20
17,54
30
31,82
40
55,32
50
92,51
60
149,38
41
58,34
51
97,20
61
156,43
42
61,50
52
102,09
62
163,77
43
64,80
53
107,20
63
171,38
44
68,26
54
112,51
64
179,31
45
71,88
55
118,04
65
187,54
46
75,65
56
123,80
66
196,09
47
79,60
57
129,82
67
204,96
48
83,71
58
136,08
68
214,17
49
88,02
59
142,60
69
223,73
83

2-jalval
Kislota  va  ishqor  eritmalarining  18° С  dagi 
zichliklari  va  foiz  tarkiblari
%
H 2S 0 4
H N 0 3
HC1
C H 3COO H
N a O H
K O H
4
1,027
1,022
1,019
1,0052
1,046
1,033
8
1,055
1,044
1,039
1,0113
1,092
1,065
12
1,083
1,068
1,059
1,0171
1,137
1,100
16
1,112
1,093
1,079
1,0228
1,181
1,137
20
1,143
1,119
1,100
1,0284
1,225
1,176
24
1,174
1,145
1,121
1,0337
1,268
1,217
28
1,205
1,171
1,142
1,0338
1,310
1,263
32
1,238
1,198
1,163
1,0436
1,352
1,310
36
1,273
1,225
1,183
1,0481
1,395
1,358
40
1,307
1,251
1,0523
1,437
1,411
44
1,342
1,277
1,0562
1,478
1,460
48
1,380
1,303
1,0598
1,519
1,511
52
1,419
1,328
1,0630
1,560
1,564
56
1,460
1,351
1,0660
1,602
1,616
60
1,503
1,373
1,0685
1,643
64
1,547
1,394
1,0707
68
1,594
1,412
1,0725
72
1,640
1,429
1,0740
76
1,687
1,445
1,0747
80
1,732
1,460
1,0748
84
1,776
1,474
1,0742
88
1,808
1,486
1,0726
92
1,830
1,496
1,0696
96
1,840
1,504
1,0644
100
1,838
1,522
1,0553
84

Ayrim  tuzlarning  100  g  suvdagi  eruvchanligi 
(hisob  suvsiz  tuzga  nisbatan)
T uzning
form ulasi
T em p e ra tu ra,  °C
0
10
20
40
50
60
80
100
C u S 0 4
12,9
14,8
17,2
22,8
25,1
28,1
34,9
42,4
K2C r20 7
4,4
7,5
11,1
20,6
25,9
31,2
41,1
50,5
K N 0 3
11,6
17,7
24,1
39,1
46,2
52,5
62,8
71,1

N a N 0 3
42,2
44,6
46,8
51,2
53,3
55,5
59,7
64,5
N H 4C1
23,0
25,0
27,1
31,4
33,5
35,6
39,6
43,6
N aC l
26,2
26,3
26,4
26,8
27,0
27,1
27,1
27,7
K 2S 0 4
6,9
8,5
10,0
13,1
14,2
15,4
17,6
19,4
i.  A1,(SCX»5
23,8
25,1
26,6
31,4
34,3
37,1
42,2
47,1

N i S 0 4
21,4
-
-
-
33,4
35,4
38,7
43,4
(N H .K C .O ,
41,4
42,2
43,0
44,8
45,8
46,8
48,8
50,8
85

4-jadval
Kislota  va  asoslarning  suvdagi  eritmalarini  dissotsiatsiya 
darajalari  (t  =  18°C)
Elektrolit
Formulasi
Dissotsiyalanish  darajasi,  %
K islotalar
1
  n li 
eritmalarda
0,1
  n li 
eritmalarda
Nitrat
N H
3
82
72
Xlorid
HC1
78
91
Bromid
HBr

90
Yodid
HJ

90
Sulfat
H
2
S 0
4
51
58
Oksalat
H
2
C
2
0
4

31
Fosfat
H
3
P 0
4

26
Sulfit
H
2
S 0
3

20
Ftorid
HF

15
Vino
H
2
C
4
H
4
0
6

13
Sirka
CH3COOH
0,4
1,3
Karbonat
h
2
c o
3

0,17
Sulfid
H2S

0,07
Borat
H
2
B 0
3

0,01
Sianid
HCN

0,007
Asoslar
Kaliy gidroksid
KOH
77
89
Natriy gidroksid
NaOH
73
84
Ammoniy
gidroksid
n h
4
o h
0,4
1,3
86

Indikatorlarning  o ‘tish  sohasi  va  rangi
Indikator
pK
0
‘tish 
sohasi,  pH
Rangning
o ‘zgarishi
metiloranj
3,7
3 , 1 - 4 , 4
qizil-sariq
a  —  dinitrofenol
4,1
2 ,8 - 4 ,5
rangsiz-sariq
metilpot
5,1
4 , 2 - 6 , 3
qizil-sariq
n  —  nitrofenol
7,1
5 , 6 - 7
,6
rangsiz-sariq
[i 
fenol  qizil
7,9
6
,
8
-
8
,4
sariq-qizil
|   Havorang timol
8,9
8
,
0
-
10,0
qizil-havorang
1
 
fenolftalein
9,3
8 ,3 -1 0 ,0
rangsiz-qizil
87

6-jadval
Standart  qaytarilish  potensiallari  E°,  V. 
Oksidlovchi  +n e =  qaytaruvchi  vodorod  elektrod  potensialiga 
nisbatan  25°C  da  i - t o ’yingan  eritma, 
t -1  atm  bosimda  gaz  bilan  to’yingan  eritma
Eement
Reaksiya
E°,  V
Ag
Ag+  +  ё  =   A g i
+0,80
AgBri  +  ё  =  A g i   +   Br~
+0,55
A g C li  +  ё  =   A g i   +   Cl-
+
0,22
Ag
2
C r 0 4i   +  2 e  =   2 A g i   + 
C r O f
+0,45
AgJi  + ё  =   A g i   +  J“
- 0 ,1 5
Ag(CN)j  + ё  =   A g i   +  2CN-
-0,31
A g C N i  +   ё  =   A g i   +  C N -
-
0,02
Ag2S i   +   2 ё  =   2 A g i  +  S2-
-0,70
A1
Al3+  +  e =   A l i
-
1,66
A102-  +  2H20   +  3 e =   A l i   +  4 0 H '
- 2 ,3 5
Al(OH)3i   +  3 e  =   A l i   +   ЗОН"
-2 ,3 1
A1F|-  +  3 ё   = A l i   + 
6
F-
- 2 ,0 7
Au
Au3+  +  3 ё   =   A u i
+ 1,50
Au3+  +  2  e  =   Au+
+ 1,41
Au+  + ё   =   A u i
+ 1,50
AuCl;  +  3 ё   =   A u i   +   4C1“

1,00
Ba
BaJ+  +  2 ё =   B a i
- 2 ,9 0
Be
Be2+  +   2  ё =  B e i
-1 ,8 5

6-jadvam ing  davomi
Br
Br
2
 +  2 ё  =   2 B r
+ 1,09
Br3“ 
+  
21 
=
  3 B r
+ 1,05
2HBrO  +  2H +  +  
21  
=
 Br
2
 +  2H20
+ 1,60
2 В Ю - +   2H 20   +  2 ё   =   Br
2
 +  4 0 H “
+0,45
HBrO  +   H +  +  2 ё  =   B r  +  H 20
+1,34
BrO“ +   H 30   + 
2
e  = B r + 2 0 H -
+0,76
B r 0 3- +   5H+  +  4 ё   =   HBrO  +  2H 20
+  1,45
B r 0 3"  +   2H 20   +  4 ё   =   BrO"  +  4 0 H “
+0,54
2 B r 0 3-  +  12H+  +  10  e  =   Br
2
  +  6H 20
+ 1,52
2 В Ю -  +  6H20   +  10 ё   =   Br
2
  +   120H~
+ 1,50
BrO“  + 
6
H+  + 
6
ё   =   B r   +  3H20
+ 1,45
if
'
B r 0 3- +  3H20   + 
6
 ё   =   B r   +  6 0 H ~
+0,61
с
C l   +  4 H +  +  4 ё   =   CH4f
+0,13
C
2
H , t   +  2H+ 
+  
21 
=
  C
2
H4t
+0,73
C
2
H41  +  2H +  +  
2
ё   =   C2H J
+0,52
C H 3OH  +  2 
H+ 
+  
2 1  
=   CH4f  +  H 20
+0,59
C
2
H5OH  + 
2
H+  + 
2
ё   =   C,H 4T  + H 20
+0,46
HCHO  +  2H +  +  2 e   =   C H 3OH
+0,19
C H 3CHO 

2H+ 

2 ё   =   C ,H 5OH
+0,19
HCOOH  +   2H+  +  2 ё   =   HCHO
-
0,01
C H 3COOH  +  2H+ 

2 ё  

C H 3CHO
-
0,12
2CO, f 

2H+ 
+  
2 1   = 
H
2
C
2
0
4
- 0 ,4 9
Ca
Ca2+ 

2 ё  

C a l
- 2 ,8 7
C a (O H ),i 
+  
21  = 
C a l  

20H ~
- 3 ,0 3
89

6-jadvaIning  davomi
Cd
Cd2+  +  2 ё   =   C d i
- 0 ,4 0
Ge
G e3+  +   З ё   =   G e l
- 2 ,4 0
Cl
Cl
2
 f +   2 ё   =   2СГ
+ 1,36
2HOC1  +  2H +  +  2 ё   =   Cl, t  +  2H20
+ 1,63
2C10-  +  2 H , 0   +   2 ё   =   Cl2f  +  4 0 H “
+0,40
HC10  +  H+  +   2 ё   =   Cl' +   H20
+ 1,50
CIO-  +   H , 0   +   2 ё   =   СГ  +  2 0 H -
+
0,88
HC10
2
  + 
6
H+  +  4 ё   =   СГ  +  2 H ,0
+  1,63
HC 10
2
  +  3H+  +   4 ё   =   Cl"  +  3H20
+ 1,56
C103-  + 
6
H+  + 
6
ё   =   Cl- +  3H20
+ 1,45
C10
2
  +   H20   +  2 ё   =   CIO"  +  2 0 H -
+
0,66
СЮ
3
- +   H20   +  2 ё   = C 1 0 2-  +   2 0 H -
+0,33
2C10-  +  12H+  +  10 ё   =   Cl2t  +  6H 20
+ 1,47
сю,- 
+  3H20   + 
6
H +  =   c i -   +  6 0 H -
+0,63
C104-  +  2H+  +   2 ё  =   СЮ;  +  H ,0
+ 1,19
СЮ;  +  H20   +   2 ё   =   СЮ3
- +   2 0 Н -
+0,36
2С104" 

16Н+ 

14 е 

С1, 

8 Н ,0
+ 1,39
С104- 

8
Н+  +  
8
 ё   =   С1-  +  4Н 20
+ 1,38
СЮ;  +  4Н 20  

8
 ё 

С1- 

8 0 Н “
+0,56
Co
Со,+ 

ё  

Со2+
+ 1,84
Со3+ 

3 ё 

Coi-
+0,33
Со2+ 

2 ё  

C o l
—0,28
C o (N H 3)63+ 

ё  

C o (N H ,)2+
+
0,10
90

6-jadvalning  dt
C o ( N H 3)62+  +   2 ё  =   C o i   + 
6
N H
3
 f
U.HZ
Cr
Cr3+  +  ё  =   Cr2+
- 0 , 7 4
Cr3+  +  3 ё  =   C ri
- 0 ,4 1
Cr(OH)3i   +  З ё =   C r i  +   ЗОН-
- 1 , 3 0
Cr(OH)2i   +  2 ё =   C r i  +  2 0 H -
- 1 ,4 0
CrO  +   2H20   +  З ё =   C ri  +  4 0 H -
-
0,20
Cr20  
7
” +   14H+  +  
6
ё  =   2Cr3+  +  7H20
+  1,33
C r 0 2“  +  4 H , 0   +  З ё  =   C r(O H ),i  +  5 0 H
- 0 ,1 3
Cr2+  +  2 ё  =   C r i
+0,91
Cs
Cs+  +   e =   Cs
- 2 ,9 1
Cu
Cu2+  +  2 ё =   C u i
+0,34
Cu+  +   e =   C u i
+0,52
Cu2+  + ё  =   Cu+
+0,15
Cu2+  +  Br-  +   e =   CuB ri
+0,64
Cu2+  +  Cl"  + ё =   C u C Ii
0,54
C u C I i  +  e-  =   C u i   +   C I-+ 0,14
+0,14
Cu2+  +   J_  +   e =   C uJi
+
0,86
C uBri  +  ё  =  C u i   +  B r
+0,03
C u ,i   + ё   =   C u i   +  J~
-0 ,1 9
C u (N H 3) 2+  +  ё  =   C u (N H 3) +  +  2 N H 3f
-
0,01
C u (N H
3) 2
  +  ё  =   C u i   +  2 N H 3|
-
0,12
C u (N H
3)4
  +  2 ё =   C u i   +   4 N H 3t
- 0 ,0 7
F
F, t  + 
2
 ё  =  
2
F~
+2,87
91

6-jadvalning  davomi
Fe
Fe3+  +  e =   Fe2+
+0,77
Fe3+  +  3 ё  =  
F t i
- 0 , 0 4
Fe2+  2 ё =   Fe-t
- 0 , 4 4
Fe(C N ) 
3~
  +  ё   =   Fe(CN) 
*~
+0,36
F e ( 0 H ) , 4   +   e =   F e (O H ),i  +  OH~
- 0 , 5 6
F e(O H )2l   +   2 e   =   F e i   +  2 0 H “
- 0 , 8 8
FeS~l  +  2 ё   =   F e i   +  S2“
- 0 , 9 8
Fe2S , l   +  2 ё   =   2FeS  +  S2-
- 0 , 6 7
F e C 0 3l   +  2 ё  =   F e i   +  СО2'
- 0 , 7 6
Ge
G e2+  +   2 e  =   Ge4-
0,00
H
2 D +  +  2 ё   =   D2t
- 0 ,0 0 3 4
2 H +  +   2 ё   =   H2t
±0,000
2H +  (10-7  M)  +  2 ё   =   H2T
-0 ,4 1
2 H 20   +  2 ё   =   H , |  +  2 0 H -
- 0 ,8 3
H , 0 ,  +  2H +  +  2 ё   =   2H20
+ 1,77
H +  +  ё   =   H f
- 2 , 1 0
{
  H2 f  +  ё   =   H  t
- 2 ,2 5
Hg
Hg2+  +  2 ё  =   H g l
+0,85
Hg2+  +  2 ё   =   H g i
+0,79
2Hg2+  +  2 ё   =   Hg22+
+0,92
Hg2C l , l   +  2 ё   =   2Hg4  +  2C1-
+0,2680
J
J2i   +  2 ё  =   2J-
+0,54
92

6 - j a c l  V t l i i l i n i s   ( i n  l i  a  a  i
J 7  +  2  e  =   3J-
+0,55
2H J 0   +  2H+  +   2 ё   =   J2I   +   2H20
+ 1,45
2 J 0 -  +  H 20   +  2 e   =   J2I   +  4 0 H -
+0,45
HJO  +  H+  +  2  e  =   J"  +  H20
+0,99
JO~  +  H20   +   2 e   =   J”  +  2 0 H -
+0,49
J O ;   +  5H +  +  4 e   =   HJO  +  2H20
+ 1,14
JOJ  +  2H 20   +  4 ё   =   JO'  +  4 0 H -
+0,14
2 J 0 7   +  12H+  +   1 0 e   =   J2i   +  6H20
+ 1,19
2 J O ;
  +  6H20   +   10 ё   =   J21  +  1 2 0 H -
+0,21
J 0 3  +  6H+  +  6 ё   =   J-  +  3 H ,0   +  1,08
+ 1,08
JO  +  3H20   +  6 ё   =   J - +   6 0 H -
+0,26
К
K+  +   ё  = 
K i
-2 ,9 3
La
La3+  +  3 ё   =   L ai
- 2 ,5 2
Li
Li+  +   e =   L i i
- 3 ,0 3
Mg
Mg2+  +  2 ё   =   M g i
-2 ,3 7
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download 1.93 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling