Ekologiyava atrof muhit muhofazasi yo’nalishi uchun biologiya asoslari fanidan test


Download 102.5 Kb.
bet2/6
Sana12.03.2020
Hajmi102.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

№38 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Xivchini bilan bog’langan kinetoplastga ega hayvonlarni ko’rsating.

1) bodo; 2) evglena; 3) triponosoma; 4) leyshmaniya;

5) evdorina; 6) volvoks


1,3,4

2,4,5

2,5,6

1,4,5

№39 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Amyoba nima bilan nafas oladi?

kislorod

suvda erigan kislorod bilan

erkin kislorod

nafas olmaydi

№40 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Apikal kompleksning vazifasini aniqlang.

1) xivchinni xarakatga keltirish; 2) xo’jayin tanasiga yopishish; 3) dushmanlardan himoya qilish; 4) xo’jayin tanasiga kirish; 5) noqulay sharoitdan himoya qilish
1

2,4

3,5

1,2

№41 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Infuzoriyalardagi sirrus (sirri) va membranella nima?

polikinetida tuzilmasi

monokinetida tuzilmasi

ichki qavatlari tuzilmalari

tashqi qavatlari tuzilmalari

№42 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi –


Infuzoriyalardagi konyugatsiya jarayoni ketma-ketligini to’g’ri tartibda ko’rsating?

1) Ikki infuzoriya peristomal tomonlari bilan birlashadi;

2) Konyugantlardagi mikronukleuslarning 3 tasi erib ketadi, qolgan bittasi mitoz usulida bo’linib migratsion va statsionar yadro hosil qiladi;

3) Konyugantlar bir-biridan ajraladi;

4) Migratsion yadro ko’prikcha orqali o’tib, turg’un (statsionar) yadro bilan qo’shiladi;

5) Sinkarion hosil bo’ladi;

6) Sinkarion bo’linib 8 ta yadro hosil bo’ladi;

7) Birlashgan joyda pellikula erib, konyugantlar orasida sitoplazmatik ko’prikcha hosil bo’ladi;

8) Konyugantlarda makronukleuslar erib ketadi;

9) Mikronukleus mitoz usulida bo’linib, 4 ta yadro hosil qiladi; 10) Makronukleus va mikronukleuslar tiklanadi.1,10,9,2,7,8,6,5,4,3

1,9,2,4,3,8,10,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,7,8, 9,2,4,5,3,6,10

№43 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Quyon koksidiyasining merozitlarini quyidagilarning qaysi biridan hosil bo`ladi.

gammontlardan

shizontlardan

makrogametalardan

mikrogametalardan

№44 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Gregarinaning tana qismlari va ularda joylashgan organoidlarni belgilang.

1) Endomerit 2) Protomerit 3) Deytomerit 4) Epimerit

oz miqdorda sitoplazma; yopishuv organoidi; yadro


2-a, 3-c, 4-b

1-c, 2-a, 3-b

1-b, 2-a, 4-c

2-b, 3-c, 4-a

№45 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Nima amyoba hujayra sitoplazmasini tashqi muhitdan ajratib turadi?

hazm vakuolasi

haujayrasi tashqi muhit bilan to’gridan to’g’ri bog’langan

qisqaruvchi vakuolasi

hujayra membranasi

№46 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Amyoba qanday oziqlanadi?

kemirib

og’zi orqali

shimib olib

qamrab

№47 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


«Korteks» (1) va «medula» (2) nima?

qalqondor xivchinlilarning bo’ylama xivchini;

qalqondor xivchinlilarning ko’ndalang xivchini;

aktinopodalar hujayrasining tanasi;

aktinopodalar hujayrasining psevdopodiylardan hosil bo’lgan qobig’i;


1-d, 2-c

1-b, 2-a

1-c, 2-d

1-a, 2-b

№48 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Plastinkalilar tanasining qoplag’ichi va ichki qavati qanday hujayralardan iborat?

Tashqi skleroblast, ichki xoanosit

Tashqi epiteliysimon xivchinli, ichki amyobasimon

Tashqi epiteliysimon xivchinli, ichki mezogleya

Tashqi xoanositlar, ichki amyobasimon

№49 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Yakka holdagi bulutsimonlarning tanasini morfologik tuzilishiga ko’ra qanda tiplarda bo’lmaydi?

sharsimon, ikki pallali, chuqur bokalsimon

sikon, ikki pallali, chuqur bokalsimon

sharsimon, xaltachasimon, askon

chuqur bokalsimon, leykon

№50 Manba – E.Ruppert. Зоологиябеспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Metanogenez nima va u qaysi organizmlarda kuztiladi?

Jinsiy va jissiz ko’payuvchi avlodlarning gallanishi, gidroidlarda kuzatiladi

Bir xil tana bo’g’imlari sonining ko’payishi, chuvalchanglarda kuzatiladi

Jinsiy va jinssiz bo’g’inlarning gallanishi, barcha umurtqasizlarda kuzatiladi

Urug’lanmasdan ko’payish, yassi chuvalchanglarda kuzatiladi

№51 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Ssifoid meduzalarga xos belgilarni ko’rsating: 1) yakka va erkin yashaydi; 2) polip davri ustun; 3) meduza davri ustun; 4) gastrovaskulyar sistemasi murakkablashgan;

5) ayrim jinsli.1,2,4

1,3,4,5

2,4,5

barchasi.

№52 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Qaysi sinf vakillarning barcha turi parazitlek bilan hayot kechiradi? A) xivfchinlalar

infuzoriyalar

sporalilar

soxta oyoqlilar

bunday organizmlar mavjud emas

№53 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Qoramol tasmasimoni (1) va cho’chqa tasmasimoni (2) odamga yuqadigan davrini ko’rsating.

tuxum; yetuk davri; finna; sista
1-c; 2-c

1-d; 2-a

1-d; 2-b

1-a; 2-c

№54 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Nashtarsimon so’rg’ichliga xos belgilarni aniqlang.

1) tuxumidan mirasidiy chiqadi; 2) tuxumidan onkosfera chiqadi; 3) parinxematoz hayvon hisoblanadi; 4) oraliq xo’jayini chumoli; 5) avtoinvaziya kuzitilishi mumkin;

6) finnasi invazion davr hisoblanadi; 7) anal teshigi mantiya bo’shlig’iga ochilgan; 8) yaxshi pishirilmagan jigardan odamga yuqishi mumkin; 9) oraliq xo’jayini quruqlik mollyuskasi; 10) oraliq xo’jayini suv shillig’i;


2,4,6,7

2,3,4,8,10

1,3,4,9

1,3,4,5,8

№55 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Kiprikli chuvalchanglarning ovqat hazm qilish sistemasini tashkil qiluvchi organlarni qaysi embrion varaqlaridan hasil bo’lishi bilan juftlab ko’rsating.

a) ektodermadan, b) endodermadan, c) mezoderma

1) og’iz, 2) halqum, 3) o’rta ichak 4) orqa ichak, 5) anal teshigi


a-1,2, b-3

a-1, b-2,3

a-1,3, b-2, d-4,5

a-1,2, b-3, d-4,5

№56 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Faqat nematodalar uchun xos belgini aniqlang.

parazithayotkechirishi

tanasidagihujayralarsoniningdoimiybo’lishi

tanasiinsimonyokiduksimon, bo’g’imlargabo’linmagan

hazmqilishsistemasidaichakvaanalteshigirivojlangan

№57 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Qaysi paraz tuxumini odamning orqachiqaruv teshigi atrofidagi terigaqo’yadi?

Rishta

Bolalar gijjasi

Bo’rtmanematodasi

Askarida

№58 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


«O’pkaalveolalarini yallig’lantiradi, yo’tal paydo qiladi, ba’zan o’pkadan qon ketishi mumkin» - bundaybelgilarningyuzagachiqishiqaysiparazitbilanbog’liq?

Trixina

Bolalargijjasi

Qilboshgijjasi

Askarida

№59 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Rishtagaxosbelgilarniko’rsating: 1) ingichkaichakdayashaydi; 2) oyoqvaqo’lterisiostidayashaydi; 3) uzunligi 1 metrgacha; 4) 0,5-1 smuzunlikda; 5) tuxumlariniteriyuzasigaqo’yadi; 6) tuxuminiichakbo’shlig’igaqo’yadi; 7) tiriktug’adi.

2,4,5

1,4,5

2,3,7

1,3,6

№60 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


«Fil» kasalligin iqaysi parazit keltirib chiqaradi?

Rishta

Bolalargijjasi

Trixina

Bankroftipchasi

№61 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Ko’ptuklilarning paliplari qayerdajoylashadi?

Akronda

Pigidiumda

Hammatanabo’g’imlariningikkiyonida

Bundaya’zoyo’q

№62 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Quyidagilarning qaysi biri yomg’irchuvalchangida bo’lmaydi?

palplar

barchasi

parapodiy

jabralar

№63 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Yomg’irchuvalchangiteri-muskul xaltasining tuzilishini to’g’ri ketma-ketlikda aniqlang. 1) kutikula; 2) epiteliy; 3) bo’ylamamuskullar; 4) halqasimonmuskullar; 5) tik (dorzo-ventral) muskullar.

1,2,4,3

2,3,4,5

1,3,4,5,2

2,5,4,1

№64 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Yomg’irchuvalchangining qon aylanish sistemasiga xos belgilarni ko’rsating.

1) qonaylanishsistemasiochiq; 2) qonaylanishsistemasiyopiq; 3) yuragiikkikamerali; 4) qorinqontomirivakapillyarlaryurakvazifasinibajaradi; 5) orqavaqizilo’ngachatrofidagixalqaqontomirlaryurakvazifasinibajaradi; 6) qonorqaqontomirlaridanboshtomongaharakatqiladi; 7) qonqorinqontomiridanboshtomongaharakatqiladi.2,5,6

1,3,5,7

2,4,6

1,4,5,6

№65 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Yomg’irchuvalchangi ovqat hazm qilish sistemasi qismlarini to’g’ri ketma-ketlikda ko’rsating. 1) og’iz; 2) qizilo’ngach; 3) halqum; 4) oshqozon; 5) jig’ildon; 6) orqaichak; 7) o’rtaichak; 8) to’g’riichak; 9) analteshigi.

1,3,2,5,4,7,6,9

1,2,5,3,4,7,9

1,2,3,5,4,7,8,9

1,3,5,2,4,8,6,9

№66 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Qaysi to’qima zich joylashgan yassi kubsimon yoki slindirsimonhujayralardan iborat?

nerv

biriktiruvchi

epitiley

muskul

№67 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Zuluk so’lagidagi qaysimodda qon ivishiga to’sqinlik qiladi?

Xitin

Spongin

Girudin

Amilaza

№68 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Quyidagi hayvonlarning qaysi birida tana 2 pallalixitinchig’anoqbilanqoplangan?

Siklop

Krab

Dafniya

Krevetka

№69 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Amyobada zararli moddalar tashqi muhitga qanday chiqib ketadi?

Qisqaruvchi

hazm vakuolasi orqali

hujayra membranasi orqali

Barchasi

№70 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Siklopgaxosbelgilarnianiqlang. 1) tanasibosh, ko’krakvaqorindaniborat; 2) tanasiboshko’krakvaqorindaniborat; 3) ikkijuftmo’ylovibor; 4) birjuftmo’ylovibor; 5) jabrasibilannafasoladi; 6) jabrasiyo’q, butuntanayuzasiorqalinafasoladi.

1,4,5

2,3,6

2,4,6

1,3,5

№71 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Daryoqisqichbaqasidajag’oyoqlar (1) vayurishoyoqlari (2) soninianiqlang.

a) 2 juft; v) 3 juft; s) 4 juft; d) 5 juft1-v; 2-d

1-d; 2-s

1-v; 2-s

1-a; 2-d

Download 102.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling