Ekologiyava atrof muhit muhofazasi yo’nalishi uchun biologiya asoslari fanidan test


Download 102.5 Kb.
bet3/6
Sana12.03.2020
Hajmi102.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

№72 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Ekologiya qanday fan?
Tirik oranizmlar bilan tashqi muhit o’rtasidagi aloqani o’rganadi.
Ijtimoiy fanlar jumlasiga kiradi
Barchasi to’g’ri.
Biologik fanlardan biri.№73 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Faniga xissa qo’shgan O’rta Osiyo allomalari:
Samarqandiy, Navoiy, Forobiy.
Al-Xorazmiy, Jayxoniy. Ekologiya
Beruniy, Bobur, Ibn Sino
Sulton Balxiy, Maxmud Ibn-Vali.№74 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Ekologiya muhit tushunchasi qanday tushuniladi?
Jonli tabiat.
Tevarak atrof
Odamning tevarak atrofii.
Jonsiz tabiat№75 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Hayotni belgilab beruvchi omillar majmui:

Inson ta’siri.

Mineral tuzlar, relyef.

Harorat, suv, yorug’lik.

Relyef, tuproq, suv.

№76 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Biotik omillar majmui:

Fitogen, zoogen, mikrobiogen, mikogen

Orografik, fitogen, zoogen, mikrobiogen.

Mikrobiogen, kimyoviy, edafik.

Tarixiy, mikogen, yong’in, zoogen.

№77 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Antropogen omil deganda nimani tushunasiz?

Hayvonlarning tabiatga ta’siri.

O’simliklarning tabitga ta’siri.

Insonning tabiatga ta’siri.

Zamburug’larning tabiatga ta’siri.

№78 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 3


Moslashishining asosiy turlari.

Anatomik, morfologik, fiziologik, xulqiy (xatti-xarakatlari) moslashish.

Kimyoviy fizikaviy moslashish.

Keng va tor doiradagi moslashish.

Xulqiy biokimyoviy, morfologik.

Moslashishining asosiy turlari.

№79 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Moslashishining darajalari:

Organ, to’qima, xujayra.

Molekulaviy, xujayraviy, organizm, senotik.

Organizm, xujayraviy, organ, to’qima.

To’qima, molekulaviy, xujayraviy

№80 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Suv havzalarining asosiy ekologik zonalari:

Pelagial, bental.

Litoral, pelagial.

Bental, abissal.

Supralitoral, sublitoral.

№81 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi –1


Gidrobiontlarning ba’zi bir moslashashlari

Gazli kameralar, statosistlash, aks sado.

Filtrlash, tovush chiqarish, aks sado, elektr tokidan foydalanish.

Elektr toki ishlab chiqarish, filtrlash, suzish.

Suzish, aks sado, elektr toki ishlab chiqarish.

№82 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Yantoq o’simligining qurg’oqchil issiq sharoitga moslashishi:

Anatomik, morfologik, fiziologik.

Organim, senotik, fiziologik.

Xujayraviy, biokimyoviy, morfologik.

Fiziologik, morfologik, jamoa.

№83 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Hayvonlarda suv balansini idora etish yo’llari:

Ichish, yugurish, suv manbaini topish.

Suv manbaini topish, ichish, terlash.

Teralsh, morfologik, xulqiy (xatti-xarakat).

Morfologik, fiziologik, xulqiy (xatti-xarakat).

№84 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Galofitlarning moslashishlari:

Xujayra osmotik bosimi yuqori bo’lishi, suvni kuchli shimishi.

Ishqoriy muhitda yashashi.

Suv ko’p talab etishi.

Sho’rlangan tuproqlarda yashashi

№85 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Hasharotlar qanoti tananing qaysi qismidan chiqadi?

2-3 – ko’krakbo’g’imidan

1-2 – ko’krakbo’g’imidan

3 – ko’krak, 1 – qorinbo’g’imidan

barchako’krakva 1-2 – qorinbo’g’imlaridan

№86 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Tirik organizmlarni havo muhitiga moslashishi:

Kichik tana, o’simtalar, yuzani ortishi, qanotlarning

Yirik, tana yuzasi kichik, tez uchadigan.

Qanotlarga ega emas, tanasi suyra shaklda.

Terisi shilliq, tanasi bo’lak-bo’laklardan iborat.

№87 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Hayyovonlar hayotida yorug’likning roli:

Fazoda mo’ljal olish uchun.

Harakatlanish.

Oziqlanish uchun.

Tana xaroratini boshqarish uchun.

№88 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


O’simliklarning hayotiy shakllari:

Daraxt, buta, chala buta, butacha o’t.

Bir, ikki va ko’p yillik o’tlar,

Daraxt, buta, chala buta, butacha.

Chala buta, daraxt, buta, o’t.

№89 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Xayvonlarning hayotiy shakllari:

Suvda va quruqda yashovchilar.

Sakrovchi, yuguruvchi, o’rmalovchi xususiyatga ega bo’lganlar.

Suzuvchi, qovlovchi, quruqlikda, havoda, daraxtda yashovchilar.

Tuproqda, suvda yashovchilar, qo’ovlovchi, yuguruvchi xususiyatga ega bo’lganlar.

№90 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Hasharotlarningayrishorganiniko’rsating.

Malpigiynaychalari

koksalbezlar

Metanefridiy

buyrak

№91 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Populyasiyaning tasnifi:

Panmistik, geografik Klonal, lokal. Geografik, ekologik.

Geografik, ekologik.

Klonal, lokal.

Panmistik, geografik

№92 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Populyasiyaning guruxli xususiyatlari:

Soni, zichligi, tug’ilishi, nobud bo’lishi

Gomeostazi dinamikasi

Genetik birligi, ko’payishi.

Morfologik, biologik, xulqiy (xatti-xarakat)

№93 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Populyasiyaning tuzilmasi:

Jins, fazoviy, yosh

Morfologik, fazoviy, yosh.

Fiziologik, anatomik, jins.

Jins, xulqiy, yosh.

№94 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Biosfera talimotini qaysi olim yaratgan ?

V.I.Vernadskiy

E.Zyuss

Ch.Darvin

Sh.B.Lamark

№95 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Tirik organimzalr o’rtasidagi biotik aloqa munosabatlar.

Zararli, befarq.

Ijobiy, salbiy, befarq.

Foydali, salbiy.

Salbiy, neytral.

№96 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Kommensalizm turdagi biotik aloqa munosabatini aniqlang?

Arslon va giyena.

Simbioz yashash.

Zamburag’ va suv o’ti.

Allelopatiya.

№97 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Parazitlik turdagi biotik aloqa munosabatni aniqalng.

Bug’doy va zang zamburug’i.

Suv o’ti va zamburug’.

Beda va tugunak bakteriya.

Arslon va giyena

№98 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Antibioz turdagi biotik aloqa munosabatni aniqlang.

Isiriq va kasallik to’g’diruvchi virus.

Bo’ri va quyon.

Beda va tugunak bakteriya.

Ot va echki

№99 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 2


Raqobat turdagi biotik aloqa munosabatini aniqlang.

G’o’za va g’umay.

Beda va tugunak bakteriya.

Suv o’ti va zamburug’.

Qisqichbaqa va aktiniy.

№100 Manba – E.Ruppert. Зоология беспозвоночных. Paragraf 1.

Qiyinlik darajasi – 1


Quyon koksidiyasi qanday usul bilan ko`payadi.

Jinsiy ko`payish

Jinssiz , jinsiy va sporogoniya

Singamiya yo`li bilan ko`payish

Jinssiz ko`payish

№101 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–1


Hamma xordali hayvonlarning dastlab, o’q skeleti:

Togay to’qimasi

Biriktiruvchi to’qima

Xorda yoki orqa tori

Suyak to’qimasi

№102 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–1


Umurtqali hayvonlarning nafas olish organlari bo’lib quyidagilar xizmat qiladi:

Teri

Jabralar

O’pkalar

Jabralari, o’pkalari va teri

№103 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–2


Spiral klapan quyidagi hayvonlarda bo’ladi:

1-to’garakog’izlilarda, 2-tog’ayli baliqlarda, 3-shulaqanotlilarda, 4-kaftqanotli baliqlarda, 5-suyakli baliqlarda.1,2

1,3

2,4

3,5

№104 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–2


Qaysi umurtqali hayvonlarning terisidagi bezlar bir hujayrali bo’ladi?

1-to’garakog’izlilarda, 2-tog’ayli baliqlar, 3-baliqlarda, 4-qushlarda, 5-sudralib yuruvchilarda, 6-amfibiyalarda1,2,3

1,3,6

2,3,5

4,5,6

№105 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–1


Biosferaning eng yuqori chegarasi.

Ozon ekrani.

Stratosfera.

Qushlar uchadigan balandlik.

Jamolung cho’qqisi.

№106 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–2


Biosferaning eng quyi chegarasi.

Marianna cho’kmasi.

Quyosh yorug’ligi tushadigan chuqurlik

Suv o’tlari yashaydigan chegara.

Gidrosferadagi hayot chegarasi.


Download 102.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling