Ekologiyava atrof muhit muhofazasi yo’nalishi uchun biologiya asoslari fanidan test


Download 102.5 Kb.
bet4/6
Sana12.03.2020
Hajmi102.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

№107 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–1


Xordalilarning nerv sistemasi qaysi zarodish varaqasidan taraqqiy etadi:

Entodermadan

Ektodermadan

Mezodermadan

Entomezodermadan

№108 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 2.

Qiyinlik darajasi–1


Xordalihayvonlarningxordasiqaysiembrionvarag’idantaraqqiyetadi?

Ektodermadan

Entodermadan

Mezodermadan

Miotomdan

№109 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 3.

Qiyinlik darajasi–1


Tunika yoki parda xordali hayvonlardan quyidagilarda bo’ladi:

Bosh kutisizlarga

Lichinka xordalilarda

Bosh kutililarga

To’garakogizlilarda

№110 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 3.

Qiyinlik darajasi–2


Lichinka xordalilar qanday sinflarga bo’linada:

1-salplar, 2-appendikulyariyalar, 3-assidiyalar, 4-xordaboshlilar, 5-to’garakog’izlilar, 6-oyoqsizlar1,2,3

3,4,6

4,5,6

2,3,5

№111 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 3.

Qiyinlik darajasi–1


Assidiyalarning stigmasi bu:

Jabra xaltalari

Jabra yoylari

Jabra teshiklari

Jabra yaproqlari

№112 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 3.

Qiyinlik darajasi–1


Qon aylanish tizimi qaysi xordali hayvonlarda ochiq bo’ladi:

Lansetnikda

Assidiyalarda

To’garak og’izlilarda

Tog’ayli baliqlarda

№113 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 4.

Qiyinlik darajasi–3


Bosh skeletsizlar embrional rivojlanishining asosiy etaplari:

1-bo’linish, 2-blastula, 3-seloblastula, 4-amfiblastula, 5-sterroblastula, 6-diskoblastula, 7-gastrula, 8-invaginasiya, 9-epiboliya, 10-delyaminasiya, 11-immigrasiya, 12-organogenez, 13-gemmula;

1,2,7,12

1,2,7,13

8,9,10,11

3,4,5,6

№114 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 4.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysixordalihayvonlardayurakbo’lmaydi?

Salplarda

Assidiyalarda

Lansetnikda

Minogada

№115 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 5.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysi umurtqali hayvonlarning jabrasi entoderma hisobidan rivojlanadi:

Akulani

Minogani

Skatni

Laqqani

№116 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 5.

Qiyinlik darajasi–2


Minogalarning dum suzgich qanoti:

Gomoserkal

Protoserkal

Geteroserkal

Difiserkal

№117 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 5.

Qiyinlik darajasi–2


To’garak og’izlilarga quyidagilar kiradi:

1-assidiyalar, 2-salplar, 3-appendikulyariyalar, 4-minogalar, 5-miksinalar4,5

1,5

2,4

3-5

№118 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 5.

Qiyinlik darajasi–1


Parazit va chala parazit holda hayot kechiruvchi umurtqalilarga quyidagilar kiradi:

To’garak og’izlilar

Tog’ayli baliqlar

Suyakli baliqlar

Yirtqich baliqlar

№119 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 5.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysiumurtqalihayvonlardajuftsuzgichqanotibo’lmaydi?

Akulalarda

Minogalarda

Skatlarda

Zog’orabaliqlarda

№120 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 5.

Qiyinlik darajasi–1


To’garakog’izlilarningajdodlaribo’lganqalqondorlarqaysieravaqaysidavrdayashagan?

Mezozoy erasi trias davrida

Paleozoy erasining silur va devon davrlarida

Kaynozoy erasi, uchlamchi davrda

Mezozoy erasining bo’r davrida

№121 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 6.

Qiyinlik darajasi–2


Akulaning ko’krak suzgich qanoti quyidagilardan tashkil topgan:

1-bazaliya, 2-radialiya, 3-elastik iplar, 4-elastotrixiylar1,2,3

1,2,4

2,3,4

1,3,4

№122 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 6.

Qiyinlik darajasi–2


Baliqlarqandaysinflargabo’linadi?

1-tog’ayli, 2-suyakli, 3-cho’tkaqanotli,4-plastinkajabrali, 5-ikkixilnafasoluvchilar, 6-yaxlitboshli, 7-shu’laqanotlilar1,2

1,3

4,5

6,7

№123 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 6.

Qiyinlik darajasi–1


Tog’ayli baliqlarning dum suzgich qanoti:

Protoserkal

Geteroserkal

Gomoserkal

Difiserkal

№124 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 6.

Qiyinlik darajasi–3


Toshkent shaxridagi eng muhim ekologik muammo.

Qurilish.

Sug’oriladigan yerlar.

Atmosfera havosini ifloslanishi.

Cho’llanish.

№125 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 6.

Qiyinlik darajasi–1


Tog’ayli baliqlarning terisida qanday tangacha bo’ladi?

Suyak

Plakoid

Ganoid

Sikloid

№126 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysi baliqlar daryodan shur suvga chiqib nerest migrasiya qiladi:

Ugorlar

Lososlar

Laqqalar

Seldlar

№127 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysi baliqlar nerest migrasiyasi uchun sho’r suvdan daryolarga kiradi:

Lososlar

Ugorlar

Laqqalar

Zog’ora baliqlar

№128 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysiumurtqalihayvonlardasuzgichpufagibo’ladi:

Suyakli baliqlarda

To’garakog’izlilarda

Plastinka jabralilarda

Xordaboshlilarda

№129 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–3


Suyakli baliqlarning ovqat hazm qilish organlariga quyidagilar kiradi:

1-og’iz teshigi, 2-og’iz bo’shlig’i, 3-halqum, 4-qizilo’ngach, 5-oshqozon, 6-ichak, 7-ichakning oldingi bo’limi, 8-ichakning keyingi bo’limi1,2,3,4,5,6

1,4,5,6,7,8

1,2,5,6,7,8

1,2,3,4,5,7

№130 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Suyakli baliqlar miya qutisining tagini quyidagilar tashkil qiladi:

Dimog’

Parasfenoid

Parasfenoid va dimog’

Tanglay suyaklari

№131 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Suyakli baliqlarda asosan ajratish organi:

Pronefros

Mezonefros

Metanefros

Nefridial kanalchalari

№132 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Osyotrsimon baliqlar qaysi mintaqalarda tarqalgan:

Shimoliy yarim sharda

Janubiy yarim sharda

Shimoliy Amerikada

Janubiy Amerikada

№133 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–2


Suyakli baliqlar bosh skeletining ensa qismiga quyidagi suyaklar kiradi:

1-asosiy ensa suyagi, 2-yon ensa suyagi, 3-ustki ensa suyagi, 4-o’rta ensa suyagi;1,2,3

1,3,4

2,3,4

1,2,4

№134 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Suyakli baliqlarning umurtqalari asosan:

Prosel

Amfisel

Geterosel

Opistosel

№135 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Suyakli baliqlarning ichki qulog’i nechta yarimoysimon naychadan tashkil topgan:

3 ta yarim oysimon naychalar

Pardali labirint

Darcha oldi, oval xaltacha

Yumaloq xaltacha

№136 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 7.

Qiyinlik darajasi–1


Suyakli baliqlarning ko’payishi bilan bog’liq migrasiyasi qanday ataladi?

Dam olish

Qishlash

Nerest

Nerest, dam olish, qishlash

№137 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Baqalarning umurtqa pog’onasi nechta umurtqadan tashkil topgan:

10

2-5

6-7

15-20

№138 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Baqada nechta ensa suyak bor?

1 ta

2 ta

3 ta

4 ta

№139 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Baqalarningo’rtaquloqbo’shlig’idajoylashganuzangisuyagiqaysisuyaknio’zgarishidanhosilbo’ladi?

Kvadrat

Giomandibulyare

Qo’shiluv

Burchak

№140 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Dumli amfibiyalarga quyidagilar kiradi:

1-ilon baliqlar; 2-seylon ilon baliqlari, 3-salamandralar, 4-tritonlar, 5-qurbaqalar, 6-baqalar, 7-chesnochnisalar, 8-chervyagalar3,4

1,8

5,7

2,6

Download 102.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling