Ekologiyava atrof muhit muhofazasi yo’nalishi uchun biologiya asoslari fanidan test


Download 102.5 Kb.
bet5/6
Sana12.03.2020
Hajmi102.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

№141 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Qaysiamfibiyalardatirsakvabilakhamdakattavakichikboldirsuyaklario’zaroqo’shilgan?

Dumsizlarda

Oyoqsizlard

Dumlilarda

Dumli va dumsizlar

№142 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Baqaning yuragi:

2 kamerali

3 kamerali

Chala 4 kamerali

4 kamerali

№143 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Dumsiz amfibiyalarning chanoq kamari quyidagi elementlardan tuzilgan:

1-yonbosh, 2-quymich, 3-qov, 4-son, 5-dum.1,3,4

1,2,3

1,2,5

1,3,5

№144 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Amfibiyalar uchun quyidagi umurtqalar xarakterli:

1-amfisel, 2-prosel, 3-opistosel, 4-geterosel, 5-platisel.1,2,4

1,2,3

2,3,5

2,3,4

№145 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–3


Amfibiyalarningumurtqapog’onasiquyidagibo’limlargabo’linadi:

1-bo’yin, 2-tana, 3-ko’krak, 4-bel,5-dumg’aza, 6-dum.1,2,5,6

2,3,4,6

1,3,4,6

1,2,4,6

№146 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Oyoqsiz amfibiyalarning turlarini aytib bering:

1-triton, 2-salamandra, 3-qurbaqa, 4-baqa, 5-halqali chervyaga, 6-seylon ilon balig’i, 7-suv chervyagasi,5,6,7

3,5,6

1,4,5

2,3,6

№147 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Hozirgizamonamfibiyalario’zichigaquyidagiturkumlarnioladi:

1-oyoqsizlar, 2-dumlilar, 3-dumsizlar, 4-labirintodontdar, 5-raxitonlar, 6-ixtiostegidlar.1,2,3

1,2,4

2,3,5

1,2,6

№148 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Dumsiz amfibiyalarda oldingi va keyingi oyoqlarining uzunligining nisbati:

Keyingi oyoqlari oldingisiga nisbatan uch barobar uzun

Oldingi oyoqlari keyingisiga nisbatan uzun

Oldingi va keyingi oyoqlari teng

Keyingi oyoqlari yo’q

№149 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Voyaga yetgan amfibiyalarning ayirish organi:

Pronefros

Mezonefros

Metanefros

Nefridiy buyraklar

№150 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Oyoqsizamfibiyalarningkeyingierkinoyoqskeletlariquyidagisuyaklardantashkiltopgan:

Son, boldir, tovon

Son, boldir, barmoq falangalari

Keyingi oyoqlari yo’q

Son, katta va kichik boldir suyaklari, tovon oldi suyagi

№151 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Amfibiyalarning bo’yin umurtqalari:

Ikkita

Bitta

Uchta

To’rtta

№152 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Ko’phujayralibezlarqaysiumurtqalilardanboshlanadi?

Baliqlardan

To’garakog’izlilardan

Amfibiyalardan

Sudralib yuruvchilardan

№153 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Hozirgizamonamfibiyalaritaksonomikjihatdanquyidagiturkumlargabo’linadi:

1-Stereospondyli, 2-Ichthyostegalia, 3-Proanura; 4-Apsidospondyli, 5-Rachitomai, 6-Antrocosuaria; 7-Caudata, 8-Apoda, 9-Ecaudata; 10-Lepospondyli, 11-Mikrosauria, 12-Nectridia7,8,9

1,2,3

4,5,6

10,11,12

№154 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–3


Amfibiyalarning erkin besh barmoqli oyoqlari quyidagi bo’limlardan iborat:

1-yelka, 2-yelka oldi, 3-kaft, 4-kurak, 5-umrov, 6-korakoid, 7-yon bosh, 8-son, 9-boldir, 10-tovon.1,2,3,8,9,10

5,6,7,8,9,10

1,2,4,5,6,7

1,4,5,6,8,9

№155 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–3


Dumsiz amfibiyalarning o’q skeleti quyidagi bo’limlarga bo’linadi:

1-bo’yin, 2-ko’krak, 3-tana, 4-dumg’aza, 5-dum.1,3,4,5

2,3,4,5

1,2,4,5

1,2,3,4

№156 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–1


Amfibiyalarvakaftqanotlibaliqlaro’rtasidagioraliqo’rinniqaysihayvonlaregallaydi?

Ixtiostegidlar

Devon kaft qanotli baliqlar

Yupqa umurtqalilar

Yoy umurtqalilar

№157 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 8.

Qiyinlik darajasi–2


Dumsiz amfibiyalarning chanoq kamari quyidagilardan iborat:

1-yonbosh, 2-quymich, 3-qov, 4-son, 5-dum.1,2,3

2,3,4

1,3,4

1,2,5

№158 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Ko’krak qafasi qaysi umurtqali hayvonlardan boshlab hosil bo’ladi:

Sudralib yuruvchilardan

Amfibiyalardan

Qushlardan

Sut emizuvchilardan

№159 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Atlant va epistrofey qaysi hayvonlardan boshlab paydo bo’ladi:

Sudralib yuruvchilardan

Amfibiyalardan

Qushlardan

Sut emizuvchilardan

№160 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–2


Sudralib yuruvchilarning yuragiga quyidagi qon tomirlari quyiladi:

1-oldingi juft kovak vena, 2-keyingi, toq kovak vena, 3-oldingi kardinal vena, 4-keyingi kardinal vena, 5-o’pka venasi, 6-bo’yinturuq venasi, 7-jigar venasi.1,2,5

3,4,7

3,4,6

1,2,7

№161 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Hozirgi zamon sudralib yuruvchilari ichida eng qadimgisi hisoblangan gatteriya qayerda yashaydi:

Afrikada

Janubiy Amerikada

Yangi Zelandiyada

Avstraliyada

№162 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Qadimgi gigant sudralib yuruvchilarning nomini ayting:

Ixtiozavrlar

Dinozavrlar

Pleziozavrlar

Pterozavrlar

№163 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–2


Kaltakesakning yuragidan qanday arteriyalar chiqadi?

1-o’ng aorta yoyi, 2-chap aorta yoyi, 3-arterial konus, 4-aorta so’g’oni, 5-o’pka arteriyasi.1,2,5

2,3,4

1,3,5

1,4,5

№164 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Jahonda eng katta kaltakesakning nomini ayting?

Kavkaz agamasi

Kulrang echkemar

Gigant yoki komoda echkemari

Turkiston agamasi

№165 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Haqiqiydaraxtdayashovchisudralibyuruvchilarniaytibbering:

Agamalar

Xameleonlar

Kaltakesaklar

Ilonlar

№166 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–3


Sudralib yuruvchilarning nafas olish organlarini aytib bering:

1-tashqi burun teshiklari, 2-xoanalar, 3-xiqildoq, 4-traxeya, 5-bronxlar, 6-o’pka, 7-havo xaltachalari.1,2,3,4,5,6

1,2,4,5,6,7

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,5,7

№167 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–3


Hozirgi zamon sudralib yuruvchilari o’z ichiga quyidagi 4 turkumni oladi:

1-xartumboshlilar, 2-ixtiozavrlar, 3-tanagachalilar, 4-psevdozuxiylar, 5-toshbaqalar, 6-timsohlar, 7-darrandatishlilar,.1,3,5,6

2,3,5,6

1,3,5,7

3,4,5,6

№168 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–2


Toshbaqalarning qopqoqlari quyidagilardan iborat:

1-karapaks,2-tangacha,3-qalqoncha,4-plastron,1,4

2,3

1,3

1,2

№169 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–2


Amniotalar guruhiga quyidagilar kiradi:

1-baliqlar, 2-amfibiyalar, 3-sudralib yuruvchilar, 4-qushlar, 5-sut emizuvchilar.3,4,5

1,3,5

1,4,5

2,3,4

№170 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–3


Kaltakesaklarga quyidagilar kiradi:

1-Agamidae, 2-Viperidae, 3-Colubridae, 4-Lacertidae, 5-Scincidae, 6-Varanidae; 7-Viperidae, 8-Hydrophidae; 9-Boidae, 10-Colubridae; 11-Crotalidae;1,4,5,6

2,8,9,10

4,7,9,11

1,2,3,11

№171 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–2


Hozirgizamondayashovchisudralibyuruvchilardanqaysibirlaridiapsidtipidagiboshskeletigaega:

1-gatteriya, 2-timsoh, 3-kaltakesaklar, 4-ilonlar.

1,2

3,4

1,4

2,4

№172 Manba - J.Laxanov.Umurtqalilar zoologiyasi.Paragraf 9.

Qiyinlik darajasi–1


Jag’larida tishlari bo’lmagan sudralib yuruvchilarga quyidagilar kiradi:

Ilonlar

Kaltakesaklar

Toshbaqalar

Gatteriyalar


Download 102.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling