Ekoloji LÜĞƏt a


FİLLOBİONT (Phyllon - yarpaq)


Download 3.98 Mb.
Pdf ko'rish
bet21/60
Sana14.02.2017
Hajmi3.98 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   60

FİLLOBİONT (Phyllon - yarpaq) – ağac və koların yarpaqlarında, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

184 


 

çətirlərində yaşayan orqanizmlər. FİLLOFAQLAR  – Yarpaqla qidalanan heyvanlar (bir çox 

həşəratlar, onların sürfələri, qurdlar və s.). FİLOGENEZ  –  (yun. phulon –nəsil, genez-mənşə) bitki və 

heyvanların tarixi inkişaf prosesi. FİLLOKLADİLƏR – bitkilərdə yarpaq funksiyasını daşıyan şəklini 

dəyişmiş zoğlar. F., əsasən, quraq yerlərdə yayılmış müxtəlif fəsilədən 

olan bitkilərdə  təsadüf edilir (məs., tikanlı bizotunun, bir çox 

kaktusların, danaya kolunun zoğları). FİLTRATORLAR  – xüsusi süzücü ağız apparatının köməyi ilə 

sudan aldığı kiçik plankton orqanizmlər və asılı hissəciklərlə (detrit) 

qidalanan su heyvanları. F-ra bir çox malyusklar, xənçəngkimilər, 

yastıbağırsaqlar, balıqlar və s. aiddir. Onlardan bəzilərinin (məs., midi) 

çirklənmiş suyun təmizlənməsində rolu böyükdür. 

FİTOBENTOS, dib florası, bitki bentosu – su hövzələrinin dibində 

yaşayan bitki orqanizmlərinin məcmusu. F.-un tərkibi (əsasən yosunlar) 

suyun axarından, duzluluğundan, temperaturundan və s. faktorlardan 

asılıdır. FİTOBİ  (fito və yun. bios - həyat)    – xırda heyvanların yaşıl 

bitkilərin üzərində yaşadığı yer. F. ekosistemdə müxtəlif biohorizontda 

yerləşə bilər: yarpaqlarda (fillobi), çiçəklərdə (antobi), mamırlarda 

(bropi) və s. Termini V.A.Doqel (1924) təklif etmişdir. FİTOBİOLOGİYA  – bitki biologiyasını (anatomiya, morfologiya

sistematika, coğrafi yayılması, ekologiyası  və s.) öyrənən kompleks 

botanika elmi. 

FİTOBİOTİK ORQANİZM  –  bitkinin üstündə saprofit kimi 

yaşayan orqanizmlər. FİTOCOĞRAFİ VİLAYƏT – coğrafi mənşəyi, inkişafı, yayılması 

birliyi nöqteyi nəzərincə iri floristik bölmə. FİTOCOĞRAFİYA – Bax: bitki coğrafiyası. 

FİTOEDAFON  –torpaqda yaşayan bitki orqanizmlərinin məcmusu 

(birhüceyrəli yosunlar, bakteriyalar, göbələklər). FİTOFAQLAR  – Bitkilərlə qidalanan heyvanlar. Bura əsasən 

daxildir: dırnaqlılar, gəmiricilər, çoxlu cücülər, o cümlədən karpofaqlar 

(meyvəni yeyir), ksilofaqlar (oduncağı) rizofaqlar (kök sistemini, kö-


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

185 


 

kümsovu, soğanağı), mikofaqlar (məs. gənələrin sürfələrini, 

göbələklərin qiflərini yeyir). Bitki ilə qidalanan onurğalıların çoxu (məs. 

gəmiricilər, dənyeyən quşlar) heyvan mənşəli qidaları, onurğasızları da 

yeyirlər. 

FİTOFİL GÖBƏLƏKLƏR  – ali bitkilər üzərində parazit və ya 

saprofit həyat tərzi keçirən göbələklərin böyük bir qrupu. FİTOFİLLƏR – 1) əsasən bitkilər üzərində yaşayan bitki və heyvan 

orqanizmləri. Bitkilər həmin orqanizmlər üçün həm də qorunmaq, 

ovlama və qida vəzifəsi daşıyır. 2) Adətən bitki üzərində kürü tökən 

(çox vaxt zəif axın olan yerlərdə) balıqlar (çəki balığı, sazan, çapaq 

balığı, qırmızı üzgəcli balıq). 

FİTOFİZİOLOGİYA  – bitki orqanizmində gedən fizioloji 

prosesləri öyrənən elm. FİTOGEN ORQANİZM –  bitki mənşəli orqanizm. 

FİTOGEN SUKSESSİYA  – ekosistemin təbii biogen suksessiya 

formalarından biri; bitki örtüyünün dəyişməsi digər səbəblərdən baş 

verir (məs., insanın yad bitki növlərini gətirməsilə). 

FİTOGENETİKA – bitki genetikası. 

FİTOGENEZİS – bitkinin tarixi (təkamül) və ontogenetik inkişafı. 

FİTOKİMYA  – biokimyanın bölməsi: bitkinin kimyəvi tərkibini 

öyrənir. FİTOKLİMAT (fitoiqlim) – Bitkilər arasında (ot örtüyündə, ağac 

çətirlərində) yaranan meteoroloji şərait. Bitki örtüyünün növündən, 

yaşından, sıxlığından asılı olaraq işıqlanma dərəcəsi, küləyin gücü, 

torpağın, havanın temperaturu və  nəmliyi dəyişir. Açıq sahədə bu 

göstərilən iqlim elementləri kəskin dəyişir. F. bitki örtüyünün 

iqlimdəyişmə  xüsusiyyətini, kənd təsərrüfatı bitkilərinin bitmə şəraitinə 

və tarlada onları yetişdirmə texnologiyasına  əsaslandırmağa qiymət 

vermək üçün öyrənilir. FİTOKÜTLƏ – Bitkilərin canlı üzvi maddələrinin ümumi miqdarı; 

quru, yaxud su ərazisi fitosenozunun yerüstü və yeraltı sferasında 

toplanır. F.-ni əmələ  gətirən yerüstü sferaya birillik (yarpaqlar, 

assimilyasiyaedici zoğlar, çiçəklər, meyvələr və s.) və çoxillik orqanlar 

(ağacların gövdə və budaqları, yarımkol və sarmaşıqların oduncaqlaşmış 

zoğları); yeraltı sferaya kök, kökümsov, kökyumrusu, soğanaq daxildir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

186 


 

F.-nin formalaşmasında ibtidai bitkilərin tallomu və rizoidlər də iştirak 

edirlər. 

FİTOLOGİYA – bitkinin morfologiyası, anatomiyası, fiziologiyası 

və ekologiyasını öyrənən kompleks elm. FİTOMELİORASİYA – Bitki qruplaşmalarının istifadəsini nizama 

salmaq, həmçinin meşə zolaqlarının, ot səpinlərinin yaradılması  və s. 

yolu ilə  təbii  şəraitin yaxşılaşdırılması üzrə  tədbirlər sisteminin 

keçirilməsi. F.-nı aşağıdakı sahələrə ayrılır: humanitar F. (insanın fiziki 

və  mənəvi vəziyyəti üçün mühitin sağlamlaşdırılması), təbiəti 

qorumaqla (biosenozları saxlamaq və yaxşılaşdırmaq), bioməhsuldar 

(məhsulun kəmiyyətini artırmaq) və mühəndis (yol və hidrotexniki) 

qurğuların istismar şəraitinin yaxşılaşdırılması. FİTOMÜHİT (fitosenotik mühit) 

FİTONOMİYA  – botanikanın bölməsi: bitkinin mənşəyi və 

inkişafını öyrənir. FİTONSİDLƏR  – Bitkilərin  əmələ  gətirdiyi, bakteriyaların, 

mikroskopik göbələklərin, ibtidailərin böyüməsini və inkişafını saxlayan 

bioloji aktiv maddələr. Bu maddələr antibiotik xassəsi daşıyıb havadakı 

bir çox zərərli və  xəstəlik törədən mikrobları, virusları  məhv edir, 

bununla da havanı saflaşdırır. Aydın olmuşdur ki, təbiətdə fitonsid 

hadisəsi geniş yayılmışdır. Bakteriyalardan tutmuş ali bitkilərə  qədər 

bütün bitki aləmi fitonsid xassəsinə malikdir. Çay, dəniz və göllərin 

suyunda da fitonsidli bitkilərə rast gəlinir. Ağaclar daha çox fitonsid 

xassələri daşıyır. Müəyyən edilmişdir ki, şam, ardıc, qovaq, cökə, 

tozağacı meşələri xəstəlik törədən virusları, mikrobları aloye, sarımsaq, 

soğan və istiotdan da tez məhv edir. Fitonsid buraxan 40-a qədər ağac 

və kol növü müəyyən edilmişdir. Hər bir bitki fitonsidinin özünəməxsus 

təsiredici xassəsi vardır.  Şam ağacının F-i vərəm xəstəliklərinin sağal-

masına kömək edir. Ağ  şamın F-i difteriya mikroblarını  qırır, qovağın 

və palıdın fitonsidləri isə qanlı ishal çöplərini məhv edir. Ardıc ağacının 

F-i difteriya, göyöskürək, qarınyatalağı çöplərinə  və milçəklərə 

öldürücü təsir göstərir. Ağcaqayın, qovaq, tozağacı, sərv F.-i 20-25, 

şam, ardıc və  dəfnə 15, qoz 18, vələs və saqqız 7-8, palıd və 

qaraçöhrənin F-i isə 5-6 dəqiqə  ərzində bakteriyaları  məhv etməyə 

qabildir. F. bitkilərdə  təbii immunitet amillərindən biridir. Antimikrob Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

187 


 

xassələrinə görə F. – tibbdə, baytarlıqda, bitkilərin mühafizəsində 

istifadə olunur. Tibbdə soğan, sarımsaq, qatıqotu və  tərkibində F. olan 

başqa bitkilərdən alınmış preparatlar irinli yaraların, trofik xoraların və 

s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Tərkibində F. olan bir sıra 

bitkilər mədə-bağırsaq traktının, ürək fəaliyyətinin hərəkəti və sekretor 

fəallığını stimullaşdırır. 

Yeyinti sənayesində ərzaqları uzun müddət xarab olmaqdan qorumaq 

üçün də fitonsidlərdən istifadə olunur. «Fitonsidli” kağızlara» bükülmüş 

alma, armud, limon, naringi və s. meyvələr 1,5-2,5 dəfə az xəstəliyə 

tutulur. Bitkilərin fitonsid xassələri konserv istehsalında da kara gəlir. 

Bu məqsədlə soğan, sarımsaq,  şüyüd, dağ keşnişi, razyana, xardal, 

darçın, dəfnə yarpağı, kərəviz, çuğundur, pomidor, qatıqotu kökü və s. 

istifadə olunur. Onlar konservləri sterilizasiya edərək mikroblardan 

zərərsizləşdirir. 

Müəyyən edilmişdir ki, bitkilərin yalnız uçucu xassəsi maddələri 

deyil, onların gövdəsinin, meyvə  və giləmeyvələrinin  şirələri də güclü 

antimikrob, yəni fitonsid xassələrinə malikdir. Aydın olmuşdur ki, tünd 

rəngli meyvə  və giləmeyvələrin  şirələri daha çox antimikrob xassəsi 

daşıyır. FİTONSİD REAKSİYASI  – ali bitkilərin fitonsidlərin köməyilə 

mikroorqanizmlərə təsiri. FİTOPLANKTON  – su qatının günəş enerjisi olan hissəsində 

(dünya okeanında orta hesabla 200 m dərinliyə  qədər) yayılan 

planktonun bitki hissəsi (evfotik zona). F. su hövzələrində üzvi 

maddələrin  əsas ilk produsenti olub onun hesabına su heterotrof 

orqanizmləri mövcuddur. F.-nun biokütləsinin cəmi zooplanktonun 

biokütləsinə nisbətən kiçikdir (uyğun olaraq 1.5 və 21.5 mlrd. t), lakin 

tez parçalandığından Dünya okeanında onun məhsulu 550 mlrd. t təşkil 

edir (okeanın bütün heyvanat məhsullarından təxminən 10 dəfə artıq). FİTOPOTOLOGİYA  – Bitki xəstəlikləri, onların profilaktikası  və 

ləğv edilməsi üsullarını öyrənən elm. Ümumi və xüsusi hissəyə 

böülünür. Ümumi F. xəstəlik törədiciləri, onların başvermə səbəbini və 

şəraitini, inkişaf və yayılma qanunauyğunluqlarını, xəstə orqanizmdə 

anatomik, fizioloji dəyişkənlikləri, bitki immuniteti və karantini 

məsələlərini öyrənir. F.-ya kənd təsərrüfatı F.-sı, ağac və kolların Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

188 


 

xəstəliklərini öyrənən meşə F.sı, dekorativ bitkilərin F.-sı aiddir. FİTOPSAMMON  – su hövzələrinin qruntunda və ya qumlu 

sahilində yaşayan bitkilərin məcmusu (əsasən yosunlar, bakteriyalar). FİTOSENOGENEZ  – bitki qruplaşmalarının fomalaşması  və 

inkişafı prosesi. Termini V.B.Soçava (1974) təklif etmişdir. FİTOSENOLOGİYA  – Fitosenozlar (bitki qruplaşmaları) haqda 

təlim: geobotanika və biosenologiyanın bölməsi. FİTOSENOTİK MÜHİT,  fitomühit – orqanizmlərin birgə  təsiri, 

onların edasferinin inteqrasiyası ilə yaranan fitosenozun daxili mühiti. 

F.m.-in elementlərinə intensivliyi və  tərkibi ilə  dəyişkən olan işıq və 

istilik rejimi, bununla əlaqədar dəyişən havanın rütubətliyi və  tərkibi 

(fitonsidlərin mövcudluğu, CO

2

-in çox olması), torpaq, onun humusu və digər üzvi birləşmələri daxildir. 

FİTOSENOTİK OPTİMUM – bax: Növün optimumu. 

FİTOSENOTİK PROSES –  ətraf mühitdən günəş enerjisinin və 

qida maddələrinin bitkilər tərəfindən bitki kütləsinə (biokütlə) 

çevrilməsi. 

FİTOSENOTİK RELİKTLƏR  – Bitki qruplaşmaları  və 

landşaftların keçmiş (qədim) suksessiya mərhələlərindən indiki dövrə 

qalmış növlər və ya qruplaşmalar. F.r., sindinamikanı öyrənən 

informativ əlamətlərdir. Adətən F.r.-in tutduğu ərazi kiçik olur. FİTOSENOZ, bitki qruplaşması  – Nisbətən oxşar sahədə bir-

birilə, heyvan və  ətraf mühitlə mürəkkəb qarşılıqlı  əlaqədə olan bitki 

orqanizmlərinin məcmusu. Bitki növlərinin müxtəlif qruplarının F.-dakı 

rolu eyni deyildir; buna baxmayaraq F.-u yaradan bitkilər öz həyat 

fəaliyyəti prosesində mühiti dəyişir. Onlar özləri üçün zəruri olan 

ehtiyatlardan (işıq, su və s.) istifadə edir, mübadilə  məhsullarını  ətraf 

mühitə buraxır, əsas fitoiqlimin formalaşmasına kömək edir. F. biosenoz 

və biogeosenozun (ekosistemin) bir hissəsidir. Heç bir F. daimi deyil, 

gec və ya tez başqa F. ilə əvəz olunur. 

FİTOSENOZDA BİTKİLƏRİN  ƏLAQƏSİ  – Fitosenozu açıq 

qruplaşmalardan fərqləndirən keyfiyyət. F.b.ə.-nin səviyyəsi müxtəlif 

bitki tiplərində müxtəlif olub yüksək (çətirləri birləşmiş-sıx meşəlik) və 

aşağı (səhra) olur. F.b.ə. bir növün fərdləri arasında ola bilər. F.b.ə.-ni 

ayırırlar: antoqonizm, rəqiblik, birtərəfli mühit yaratmaq (amenealizm), 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

189 


 

birbaşa fizioloji (parazitizm, yarımparazitlik), mexaniki (bitkilərin bir-

birinə təzyiqi və s.) allelopatiya. 

FİTOSENOZUN MOZAİKLİYİ  – Relyefin fitogen, zoogen, 

ekzogen (bəzi bitki növlərinin yanında qumun toplanması) və 

antropogen dəyişilməsilə  əlaqədar qruplaşmalarda iki və daha çox 

parselin bərabər paylanması nəticəsində müxtəlif tərkibliyin yaranması: 

bəzən dövrü dəyişilmələrlə əlaqədar olur (məs. qum qruplaşmalarında). 

Hər parsel tipi bəzi torpaq xüsusiyyəti daşıya bilər. FİTOSENOZUN STABİLLİYİ, biosenozun davamlılığı  – 

Biosenozu prosenozlardan fərqləndirən xüsusiyyətlər olub yaxşı inkişaf 

edən mürəkkəb struktura malikdir (çox miqdarda biohorizontlar var). 

Klimaks biosenozlar daha davamlı olur (məs. fıstıq, palıd meşə 

ekosistemləri, alp, subalp çəmənləri). 

FİTOSENOZUN STRUKTURU – bitki qruplaşmasının  əsasən 

üfiqi və şaquli hissələrə bölünməsi (qat, yarus). FİTOSENOZUN ŞAQULİ STRUKTURU (quruluşu) – F.ş.s.-nun 

əsas elementi yarus sayılır. Bir qayda olaraq müxtəlif yaruslar müxtəlif 

həyatilik formalarından təşkil olunur. Aşağıdakı yaruslar mövcuddur: 

ağac yarusu, kol yarusu, ot və ya ot-kolcuq yarusu, mamır-şibyə yarusu. 

Yarusdan kənar bitkilər də vardır, məs. sarmaşıqlar, epifitlər və s. 

FİTOSENOZUN TƏSVİRİ  – Fitosenozun əsas xüsusiyyətlərinin, 

əsasən növ tərkibinin bu və ya digər dərəcədə qısa qeydə alınması. FİTOSFER (fitogeosfer) – Mühit şəraiti əsasən yaşıl bitkilərlə mü-

əyyən edilən – Yer səthindən 150 m hündürlükdə hava qatı, torpaq və 

torpaqaltı qat. 

FİTOTERAPİYA  – Bitki və çiçəklərin  ətri ilə aparılan müalicə 

üsulu. Orqanizmə  təsiri qoxu orqanları vasitəsilə  və neyrohumoral 

yollardır. Ürək-damar, hipertoniya, ateroskleroz, sinir sisteminin 

müxtəlif funksional xəstəliklərində təyin edilir. FİTOTOKSİNLƏR  – bitkiyə toksik təsir göstərən və onun 

metabolizmini poza bilən təbii və ya süni mənşəli maddələr. FOTOTROFLAR  – Fotosintezedən orqanizmlər (avtotroflar) – 

fototrof bakteriyalar, yosunlar və ali bitkilər. FİTOZOOFAQLAR  – həm bitki, həm də heyvan yemi ilə 

qidalanan heyvanlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

190 


 

FİZİKİ AMİL  (yun. physis - təbiət)  – bu amilin mənbəyi  ətraf 

mühitin fiziki vəziyyəti və ya hadisəsi hesab olunur (dalğa, mexaniki və 

s.). 

FİZİKİ COĞRAFİYA  – Yerin coğrafi qatı  və onun struktur 

hissələri haqqında elm. Əsasən, yerşünaslıq və landşaftşünaslıq 

hissələrinə bölünür. Bundan əlavə F.c.-ya paleocoğrafiya da aid edilir. 

F.c. elmləri qrupuna təbii mühitin ayrı-ayrı  komponentlərini öyrənən 

elmlər – geomorfologiya, iqlimşünaslıq, hidrologiya, okeanologiya, 

qlyasiologiya, geokriologiya, torpaq coğrafiyası, biocoğrafiya daxildir. 

F.c.-nın  əsas vəzifələri Yerin qatları arasındakı enerji və kütlə 

mübadiləsini, həmin qatların struktur dəyişkənliyini, rütubət dövranını, 

bioloji məhsuldarlığını, təbii-ərazi komplekslərini və onlardan səmərəli 

istifadə yollarını və s. öyrənməkdən ibarətdir. FİZİKİ COĞRAFİ QURŞAQLAR, TƏBİİ QURŞAQLAR  – 

fiziki-coğrafi rayonlaşdırmanın yüksək taksonomik vahidləri; coğrafi 

qabığın ən iri bölgüsü. İstilik balansına görə bu və ya digər dərəcədə bir-

birinə yaxın olan bir neçə coğrafi zonadan təşkil olunur. 

V.V.Dokuçayevin «Təbii tarixin zonaları»” anlayışına uyğun gəlir. 

Aşağıdakı fiziki-coğrafi qurşaqlar ayrılır: arktik, subarktik, mülayim, 

subtropik, tropik, ekvator. Ekvator qurşağı istisna olmaqla bütün 

qurşaqlar  Şimal və  Cənub yarımkürələrdə simmetrik olaraq təkrar 

olunur. 

–  Antarktika qurşağı  – Yerin ən cənub coğrafi qurşağı olub 

Antarktidanı, ona yaxın adalar və akvatoriyaları  cəmləşdirir. A.q.-nın 

sərhədi  ən isti ayın 5

°C izotermindən keçir. Sərt iqlimi, uzun qütb 

gecəsi, quruda buz səhralarının üstünlüyü ilə səciyyələnir. A.q-da həyat 

olduqca kasatdır, yalnız buzdan azad olan sahələrdə (arktika 

oazislərində) bəzən mamır, şibyə və yosunlara təsadüf olunur. 

– Arktika qurşağı – Yerin ən şimal coğrafi qurşağı olub Arktikanın 

geniş hissəsini tutur. Sərhədi ən isti ayın 5

°C izotermindən keçir. Uzun 

qütb gecəsi, okean səthindən aşağı temperaturla səciyyələnir. Quruda 

buz və daş arktika səhraları, bəzən arktiki mamırlı-kollu tundra üstünlük 

təşkil edir. 

–  Subarktik qurşaq, subarktika –  Şimal yarımkürəsinin qurşağı. 

İqlimi soyuq, illik yağmurun miqdarı 310-500 mm. Çoxillik donuşluq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

191 


 

səciyyəvidir. Vegetasiya dövrü 1,5-2 aydır. Okean suları oksigenlə 

zəngin olub az duzluluğa malikdir; dəniz məməliləri və digər heyvanat 

aləminin zənginliyi planktonun bolluğuna  şərait yaradır. S.q. daxilində 

tundra yarımzonası və meşə-tundra zonası ayrılır. Qurunun landşaftları 

xarici təsirə, xüsusilə antropogen təzyiqə az davamlı olması ilə əlaqədar 

onlara qayğı ilə yanaşılmalıdır. 

–  Subantraktik qurşaq, subantraktika – cənub yarımkürənin 

coğrafi qurşağı olub Atlant, Sakit və Hind okeanlarının 58-60

°  və 65-

67

°  cənub enliyində yerləşən akvatoriyaları  və çox olmayan adaları əhatə edir. Rütubətli soyuq okean iqlimi, güclü küləklər və dumanlı 

havalarilə  səciyyələnir. Vegetasiya dövrü 1,5-2 aydır. Biokimyəvi 

proseslər zəif gedir. okean suları plankton və balıqla zəngindir. 

Kitəbənzər heyvanlara da rast gəlinir. Adalar okean çəmənlərilə 

səciyyələnir. 

–  Mülayim qurşaqlar  – Yerin coğrafi qurşaqları olub şimal 

yarımkürədə subtropik və subarktik (40-65

° .e.d.), cənub yarımkürədə 

isə subtropik və subantarktik (42-58

° c.e.d.) qurşaqları arasında yerləşir. 

Termik rejimin aydın mövsümlüyü, uzunmüddətli qarlı  qışı, bununla 

əlaqədar qurunun çox yerində vegetasiya dövrünün qısa olmasilə 

səciyyələnir. M.q.-rın landşaftları (adətən  şimal yarımkürədə) olduqca 

müxtəlifdir (okean çəmənləri, meşə, meşə-çöl, çöl, yarımsəhra, səhra). 

Dağlarda yüksəklik qurşaqları inkişaf etmişdir. Dünya okeanı üçün illik 

temperaturun, duzluluğun dəyişməsi (digər qurşaqlara nisbətən) və üzvi 

həyatın zənginliyi xarakterikdir. M.q.-ın geniş əraziləri əkinçilik altında 

istifadə edilmişdir. 

–  Subtropik qurşaqlar, subtropiklər  – Yerin şimal və  cənub 

yarımkürələrinin təbii qurşaqları; 30-40 ş.e.d. və c.e.d. arasında tropik 

və mülayim qurşaqlar arasında yerləşir. Yarımilliklərdə mülayim (qışda) 

və tropik (yayda) termik rejimlə səciyyələnir. Bəzən qışda şaxtalar olur. 

S.q. daxilində okeanların suyu nisbətən yüksək temperatur və duzluluğa 

malikdir. Populyasiyanın miqdarı az olsa da növ müxtəlifliyi boldur. 

Quruda aşağıdakı  təbii zonalarla səciyyələnir: həmişəyaşıl sübtropik 

meşə  və kolluqları, qarışıq musson subtropik meşələri, meşə-çöl, 

subtropik yarımsəhralar və subtropik səhralar: 

– Tropik qurşaqlar – şimal və cənub yarımkürələrində 20

° və 30° ş. 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

PREZİDENT   KİTABXANASI ────────────────────────────────────────── 

192 


 

və c.e.d. arasında yerləşən Yerin coğrafi qurşaqları. Havanın 

temperaturu daim yüksəkdir. Passat sirkulyasiyası yağıntının az (illik 

200-mm-ə qədər) və iqlimin isti olmasını təyin edir. Quruda yarımsəhra 

və səhralar üstünlük təşkil edir, rütubətli tropik meşələr və savannalar da 

mövcuddur. Dünya okeanının suyu yüksək temperatur (20

°C-ə  qədər) 

və  aşağı duzluluğu, oksigenlə az zəngin, okean həyatı nisbətən kasat 

olmasilə səciyyələnir. 

–  Ekvator qurşağı  – Yerin coğrafi qurşağı, ekvator boyu hər iki 

tərəfdən 8

° ş.e.-dən 11° c.e. arasında yerləşir. Burada temperatur daim 

yüksək (ortaaylıq 24-27

°C), yağıntı bol (adətən illik yağıntı 1500-3000 

mm, bəzi yerdə 10000 mm-ə  qədər), olub il ərzində  bərabər paylanır, 

rütubətlənmə  həddən artıqdır. Biogeokimyəvi proseslər kifayət qədər 

intensiv gedir. Flora və faunanın olduqca zənginliyi və müxtəlifliyi ilə 

seçilir. Ekvator meşə landşaftı üstünlük təşkil edir. Dünya okeanının 

səth suları yüksək temperatura, aşağı duzluluğa malik olub planktonla 

zəngindir. FİZİKİ-COĞRAFİ  ƏYALƏT  – fiziki-coğrafi rayonlaşdırma 

vahidi; bir fiziki-coğrafi vilayətin bir hissəsi; relyefin morfostrukturu, 

iqlim, dağlarda isə yüksəklik qurşaqlığın xarakterinə görə ayrılır. 

FİZİKİ-COĞRAFİ PROSESLƏR – coğrafi qabıqda və landşaftda 

təbii hadisələrin ardıcıl dəyişməsi; maddələr, enerji və informasiya 

mübadiləsi vasitəsilə müşayiət olunur və landşaftın bu və ya digər 

vəziyyətinin xarakteristikasının dəyişilməsinə  səbəb olur. F.c.p.-rə 

geomorfoloji, hidroloji, iqlim, bioloji və landşaft prosesləri aiddir. 

F.c.p.-in öyrənilməsi landşaftın dəyişilməsinin mexanizmini və 

faktorları aşkar etmək üçün zəmin yaradır. 


Download 3.98 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   60
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling