Электр курилмаларига хизмат курсатишда асосий хавфсизлик талаблари Тезкор хизмат курсатиш ва ишларни бажариш


Download 176.27 Kb.
bet1/2
Sana18.03.2023
Hajmi176.27 Kb.
#1283464
  1   2
Bog'liq
Прах
morfologiya, kimyo malaka ish, MA’LUMOTNOMA talablarga, Elektrodinamika (uzb) 3V HEMIS Student axborot tizimi (2) (1), 1, Doc1

Электр курилмаларига хизмат курсатишда асосий
хавфсизлик талаблари
Тезкор хизмат курсатиш ва ишларни бажариш
Тезкор хизмат курсатиш
1. Электр курилмаларига тезкор хизмат курсатиш, доимий тезкор ёки ушбу электр курилмага ёхуд электр курилмалар гурухига бириктирилган тезкор-таъмирловчи ходимлар томонидан амалга оширилиши мумкин. Доимий тезкор ходимларсиз эксплутация килинадиган электр курилмаларга хизмат курсатувчи тезкор-таъмирлаш ходимларидан булган шахсларга мазкур Коидалар ва ТЭК^ га мувофик электр курилмаларни курикдан утказиш> тезкор алмашлаб улаш, иш жойини тайёрлаш ва бригадаларни ишга куйишда тезкор ходимнинг барча хукуклари ва мажбуриятлари берилади. Тезкор хизмат курсатиш тури, сменадаги ёки электр курилмадаги тезкор ходимлардан булган шахсларнинг сони электр хужалиги учун жавобгар шахе томонидан корхона маъмурияти билан келишилган холда белгиланади ва махаллий йурикномаларда куреатиб куйилади.
2. Электр курилмаларга тезкор хизмат курсатиш учун рухеат, тезкор схемаларни, лавозим ва эксплутация килиш йурикномаларини хамда ускуналарнинг узига хое хусусиятларини биладиган хамда ушбу Кридаларнинг курсатмаларига мувофик урнатилган тартибда укитилган, ва билим синовидан утган шахсларга, берилади.
3. Электр курилмага якка хизмат курсатувчи тезкор ходимлардан ва электр курилмага бириктирилган ва унга хизмат курсатувчи бригададаги ёки сменадаги катта ходимлардан булган шахслар кучланиши 1000 В дан юкори булган курилмаларда электр хавфеизлиги буйича IV дан, кучланиши 1000 В гача булган курилмаларда эса III дан паст булмаган гурухга эга булиши лозим.
4. Тезкор ходим корхонанинг (ташкилотнинг) ёки унинг таркибий булинмасининг электр хужалиги учун жавобгар шахеи томонидан тасдикланган иш жадвали буйича ишлаши керак. Зарур булганда иш жадвалини тасдиклаган шахенинг рухеати билан бир навбатчини бопщасига алмаштириш мумкин. Тезкор ходимлар жумласидан булган шахе, навбатчиликка келиб, узидан олдинги навбатчидан сменани кабул килиб олиши, иш тугалланганидан сунг эса сменани иш жадвалига мувофик узиДан
кейинги навбатчига топшириши керак. Сменани топширмасдан туриб навбатчиликдан кетиш такикланади. Алохида холларда, тезкор ходимлар жумласидан булган юкори турувчи шахенинг рухеати билан, иш жойидан кетиш мумкин.
5. Тезкор ходим сменани кабул килишда куйидагиларга мажбур:
а) уз участкасидаги ускуналарнинг холатини ва ишлаш режимини схема буйича йурикномада белгиланган хажмда шахеан курикдан утказиш билан танишиб чикишга;
б) навбатчиликни топшираётган ходимдан авария ёки бузлишни олдини олиш макеадида эътибор билан кузатиш зарур булган ускуналар, захирадаги ёки таъмирда турган ускуналар хакида маълумот олишга;
в) асбоб-ускуналарни, материалларни, хоналарнинг калитларини, химоя воситаларини, тезкор хужжатвайурикномаларни текшириб, кабул килиб олишга;
г) узининг олдинги навбатчилигидан бошлаб утган вакт ичидаги барча ёзув ва курсатмалар билан танишиб чикишга;
д) сменани кабул килинишини кайдномага хамда журналга ёзиш, хамда тезкор схемага сменани кабул килувчи ва топширувчининг имзолари билан расмийлаштиришга;
е) навбатчиликка киришгани ва сменани кабул килиш вактидаги курган носозликлар ва камчиликлар хакида смена буйича катта ходимга маълум килишга.
6. Аварияни бартараф этиш, алмашлаб улаш ёки ускунани З^эириш ва улаш ишларини бажариш вактида сменани топшириш хамда кабул килиш такикланади. Аварияни бартараф этиш вакти узок муддатга чузилиб кетган
такдирда, сменани топшириш маъмуриятнинг рухеати билан амалга оширилади.
7. Ускуналар ифлосланган хамда хизмат курсатилаётган худуд ва иш жойи тозаланмаган холларда сменани топшириш ва кабул килиш такикланади.
Ускуна носоз булганда ёки у нормал булмаган режимда ишлаётган холларда факат мазкур курилма учун жавобгар шахедан ёки ундан юкори турувчи шахедан рухеат олиб сменани топшириш ва кабул килиш мумкин, бу хакда тезкор журналга белги куйилади.
8. Тезкор ходимлар жумласидан булган шахе уз навбатчилиги даврида унга топширилган участкадаги барча ускуналарнинг авариясиз ишлаши ва уларга тугри хизмат курсатилиши учун жавобгардир.
9. Тезкор ходимлар жумласидан булган смена буйича каттаси якка узи ёки участка, цех, корхона (ташкилот) маъмурияти билан биргаликда энергия таъминоти ташкилотидаги авария холатларида, урнатилган тартибда тасдикланган «Юкламани чеклаш ва пасайтириш жадвали» асосида электр юкламаларни пасайтириш, электр энергияси истеъмоли сарфини камайтириш тугрисидаги талабларини бажариши, транзит ва таъминловчи электр узатиш линияларни алмашлаб улаш хакидаги, шунингдек, алохида линияларни учириб куйиш тугрисидаги энергия тизими диспетчерининг талабларини бажариши шарт.
10. Тезкор ходимлар жумласидан булган смена буйича каттаси корхонани таъминловчи бир ёки бир неча электр узатиш линияларнинг з^шшига олиб келган авариялар хакида энергия тизими диспетчерини зудлик билан хабардор этиши шарт. Электр хужалиги учун жавобгар шахе энергия тизими билан тезкор мулокот олиб бориш хукукига эга булган шахсларнинг руйхатини белгилайди ва хар йили электр тармоклари корхонасининг тегишли тезкор хизматига такдим этади.
11. Иш режаси бузилганда электр ускунада шикастланиш ёки авария булган холларда тезкор ходим мустакил равишда ва зудлик билан уз кул остидаги ходимлар ёрдамида макбул иш режимини тиклаши ва бу хакда бевосита смена буйича катта ходимга ёки электр хужалиги учун жавобгар шахсга хабар бериши шарт. Аварияни бартараф этиш пайтида тезкор ходим нотугри
харакат килганда, юкори турувчи шахе тезкор журналга ёзган холда аралашиши, навбатчини ишдан четлаштиришга кадар ва аварияни бартараф этиш буйича кейинги ишлар устидан жавобгарликни ва рахбарликни уз зиммасига олиши зарур.
12. Тезкор ходим узига бириктирилган участканинг ишлаб чикариш хоналарини ва ускуналарини айланиб чикиши ва курикдан утказиши шарт.
Электр курилмаларини куйидагилар якка узи курикдан утказиши мумкин:
а) кучланиши 1000 В дан юкори курилмаларни электр хавфеизлиги буйича V гурухга эга булган ва кучланиши 1000 В гача курилмаларни IV гурухга эга булган маъмурий-техник ходимлар жумласидан булган шахе;
б) мазкур электр курилмага хизмат курсатувчи тезкор ходимлар жумласидан булган, электр хавфеизлиги буйича III гурувдан паст булмаган шахе.
Якка узи курикдан утказиш хукуки берилган маъмурий-техник ходимлар жумласидан булган шахсларнинг руйхати электр хужалиги учун жавобгар шахенинг фармойиши билан урнатилади.
13. Кучланиши 1000 В гача булган ТЬу ни, шчитларни, шинали утказгичларни, йигмаларни курикдан утказишда бирон-бир ишларни бажариш, шу жумладан огохлантирувчи плакатларини ватусикларни олиш, уларнинг ичкарисига утиш, ток утказувчи кисмларга тегиш ва уларни артиш ёки тозалаш, аникланган носозликларни бартараф этиш ман этилади.
14. Ишлаб чикариш электр ускуналарига (электр двигателлар, электр печлари ва х,.к.) х,амда кучланиши 1000 В гача булган турли технологик ускуналарнинг электротехник кисмларига хизмат курсатувчи тезкор ходимлар жумласидан булган шахсларга курикдан утказиш учун шчитларнинг, ишга тушириш курилмаларининг, бопщарув пультларининг эшикларини якка узи очишига рухсат берилади.
15. Кучланиши 1 ООО В дан юкори булган электр курилмаларини якка тартибда курикдан утказишда: тусиклар оркасига утиш, ТК ларнинг камерасига кириш, бирон-бир ишларни бажариш такикланади. Камераларни факат тусик олдидан ёки остонадан туриб курикдан утказиш мумкин.
Ёпик таксимлаш курилмалар (бундан кейин-ЁТЮ камераларини зарур булганда факатгина электр хавфсизлиги буйича камида IV гурух,га эга булган ходимга утиш йулида полдан изоляторнинг пастки фланецигача булган масофа 2 метрдан кам булмаган холларда, тусилмаган ток утказувчи кисмларгача, кучланиш 10 кВ гача булганда - 2,5 метрдан, кучланиш 35 кВ гача булганда -2,75 метрдан ва кучланиш 150-220 кВ булганда -4,2 метрдан кам булмаган такдирда тусик ортига утиб курикдан тказишга рухсат этилади. Бундай ячейкалар ва камераларнинг руйхати электр хужалиги учун жавобгар шахснинг фармойиши билан белгиланади. Масофалар курсатилгандан кам булган такдирда тусик ортига утиш факат мазкур Коидаларнинг 7-иловасидаги
1- жадвал талабларига риоя этган холда, камида III гурухга эга булган иккинчи шахе иштирокида рухсат этилади.
16. Доимий навбатчи ходимлари булмаган электр курилмаларини курикдан утказиш, носозликларни аниклаш ва бартараф этиш марказлаштирилган тартибда объект буйича назоратни ва ишларни амалга оширувчи чикувчи ходимлар томонидан бажарилади, унинг даврийлиги махаллий шароитларга
караб электр хужалиги учун жавобгар шахе томонидан белгиланади. Курикдан утказиш натижалари тезкор журналда кайд этилади.
17. Мазкур электр курилмага хизмат курсатмайдиган ходимлар курилмани курикдан у тказишлари учун корхона (ташкилот), цех, участкани электр хужалиги учун жавобгар шахенинг рухеати билан, ижозат беришдан олдин журналга ёзиб куйган холда, рухеат этилади.
18. Электр курил малар хоналарининг (шчитларнинг, йигмаларнинг ва хоказо) эшиклари доимо кулфланган булиши керак. Х,ар бир электр курилмалар хонаси учун камида 2 туплам калитлар булиши керак, улардан биттаси захира туплами булиб хисобланади. Калитлар ракамланган булиши лозим. ТК лар хоналарининг калитлари ячейкаларнинг ва камераларнинг
эшикларига тугри келмаслиги шарт.
19. Калитлар тезкор ходимлар хисобида туриши зарур. Доимий тезкор ходимлари булмаган электр курилмаларда калитлар бошкарув пунктида тезкор ходимлар жумласидан булган смена буйича катта ходимда булиши керак. Калитлар тилхат асосида:
а) якка узи курикдан утказишга рухеат берилган ходимларга- курикдан утказиш вактига, тезкор-таъмирловчи, шу жумладан, сменада иштирок этмаётган шахсларга электр хоналарида ишларни бажараётган вактида;
б) наряд ёки фармойиш буйича иш бажараётган вактда жавобгар иш рахбарига, иш бажарувчига ёки кузатувчига берилиши лозим. Калитлар хар куни ишга куйишни расмийлаштириш пайтида берилиши ва ишлар тамомланганидан сунг наряд билан биргаликда кайтарилиши шарт. Доимий тезкор ходимлари булмаган электр курилмаларда иш бажарилганда калитлар иш тула тамомланган куннинг эртасидан кечиктирмай кайтарилиши шарт. Калитларни бериш ва кабул килиб олиш ихтиёрий шаклдаги журналда ёки тезкор журналда хисобга олиниши зарур. Журнал бетлари ракамланган, вараклари ип билан тикилиб, корхонанинг мухри билан тасдикланган булиши керак.
20. Электр хоналарига кириш учун шахеий калитларга эга булиш, факат тезкор ходимлар жумласидан булган сменани телефон оркали кабул килувчи ва топширувчига рухеат этилади. Ишларни бажариш
21. Электр курилмаларидаги ишлар хавфсизлик чораларига караб куйидагиларга булинади: кучланиш олиниб бажариладиган ишлар; кучланиш олинмасдан, ток утказувчи кисмларда ва уларнинг якинида бажариладиган ишлар; кучланиш олинмасдан, кучланиш остида булган ток утказувчи кисмлардан узокда бажариладиган ишлар. Кучланиши 1000 В гача ва ундан юкори булган электр курилмаларда ишлар бир вактда бажариладиган булса, ишларнинг тоифаси кучланиши 1000 В дан юкори булган электр курилмага
нисбатан белгиланади.
22. Кучланиш олинганда бажариладиган ишлар жумласига электр курилманинг ток утказувчи кисмларидан (ёки унинг кисмидан) кучланиш олиниб бажариладиган ишлар киради.
23. Кучланиш олинмасдан, ток утказувчи кисмларда ва уларнинг якинида бажариладиган ишларга бевосита уларнинг ушбу кисмларида бевосита бажариладиган ишлар киради. Кучланиши 1000 В дан юкори булган электр курилмаларда, хамда кучланиши 1000 В гача булган электр узатиш хаво
линияларида (бундан кейин - Х,Л) бундай ишлар жумласига, ток утказувчи кисмлардан 1-жадвалда (мазкур Кридаларнинг 7-иловаси) курсатилган масофадан кам масофада бажариладиган ишлар киради. Кучланиш олинмасдан, ток утказувчи кисмларда ва уларнинг якинидаги ишларни камида икки киши бажариши, улардан иш бажарувчи - электр хавфсизлиги буйича камида IV гурухга, колганлари - камида III гурухга эга булиши керак.
24. Кучланиш олинмасдан, кучланиш остида булган ток утказувчи кисмларда узокда бажариладиган ишларга иш бажараётган одамлар, хамда улар ишлатаётган асбоб ва таъмирлаш жихозлари ток утказУвчи кисмларга 1-жадвалда (мазкур Кридаларнинг 7-иловаси) курсатилгандан кам масофага бехрсдан якинлашиш эхдимоли булмаган, хдмда бундай якинлашишнинг олдини олиш учун ташкилий ёки техник тадбирларни (масалан, узлуксиз назорат килиш) амалга ошириш зарур булмаган хрллардаги ишлар киради.
25. Кучланиши 1000 В дан юкори булган электр курилмаларда ток утказувчи кисмлардан кучланиш олинмасдан, ток утказувчи кисмларда ва уларнинг якинида бажариладиган ишлар, одамни ток утказувчи кисмлардан ёки ердан изоляция килиш учун, химоя воситаларидан фойдаланган холда бажарилиши шарт. Одамни ердан изоляциялаб бажариладиган ишлар, зарур хавфсизлик чоралари кузда тутилган махсус йурикномалар ёки технологик карталарга
мувофик бажарилиши керак.
26. Кучланиши 1000 В гача булган электр курилмаларида кучланиш олинмасдан, ток утказувчи кисмларда ва уларнинг якинида бажариладиган ишларда куйидагилар бажарилиши зарур: бехосдан тегиб кетиш мумкин булган, кучланиш остида турган иш жойи якинида жойлашган ток утказувчи кисмлар тусиб куйилиши; ишларни диэлектрик калишда ёки изоляцияловчи тагликдан туриб, ёхуд диэлектрик гиламчада туриб бажарилиши; дастаклари изоляцияланган асбоблардан фойдаланиш (бундан ташкари отвертканинг узаги изоляцияланган булиши шарт); бундай асбоблар булмаган такдирда диэлектрик кулкоплардан фойдаланиш зарур.
27. Изоляцияловчи химоя воситалари ёрдамида кучланиш олинмасдан, ток утказувчи кисмларда иш бажарилган такдирда куйидагилар бажарилиши зарур: химоя воситалари дастакларини изоляцияловчи кисмини чеклайдиган халкасига кадар ушлаш; химоя воситаларининг изоляцияловчи кисмини шундай жойлаштириш керакки, бунда изоляция юзаси буйлаб ток утказувчи
кисмларнинг икки фазаси орасида ёки ерга киска туташув хавфи пайдо булмасин; факат изоляцияловчи кисми курук ва тоза булган, лак билан
копланган юзаси шикастланмаган хамда уз вактида киёслашдан утган химоя воситаларидан фойдаланиш. Лак билан копланган юзаси бузилганлиги ёки химоя воситаларининг изоляцияловчи кисмларида бошка носозликлар хамда уз вактида киёсланмаганлиги аникланган такдирда, улардан фойдаланиш зудлик билан тухтатилиши керак.
28. Электр химоя воситалари (изоляцияловчи штанга ва кискич, электр улчов кискичи, кучланиш курсаткичлари)дан фойдаланиб ишлар бажарилган такдирда, одамни ток утказувчи кисмларга ушбу воситаларнинг х,имояловчи кисми узунлигида белгиланган масофагача якинлашишига рухсат этилади.
29. Кучланиш остидаги электр курилманинг изоляторларига электр химоя воситаларини кулламасдан туриб тегиш такикланади.
30. Агар тик турганда ток утказувчи кисмларгача булган масофа 1-жадвалнинг 2-устунида (мазкур Коидаларнинг 7-иловаси) курсатилгандан кам булган такдирда электр курилмаларида букчайиб ишлаш ман этилади.
Тусилмаган ток утказувчи кисмлар орка томонда ёки икки ён тарафда буладиган холатларда туриб иш бажариш такикланади.
31. Айрим кисмлари тусиклар билан тусилмаган ва бе^осдан тегиб кетиш эхдимоли булган ТК^ ларига узун жисмларни (кувур, нарвон ва хоказо) олиб кириш ва улар билан бажариладиган ишлар икки шахе иштирокида, алохдца эхдиёткорлик билан, иш бажарувчининг доимий кузатуви остидада амалга оширилиши керак. Таъмирлаш ишлари учун кулланиладиган нарвон ва хдвозалар давлат стандартлари ёки улар учун техник шартлар асосида ясалган булиши шарт. Текис юзаларда урнатиладиган нарвоннинг асоси
резина билан копланиши, ерга урнатиладиган нарвоннинг асосларида эса уткир металл учлар булиши зарур. Нарвоннинг юкори учлари мустахкам таянчга ишончли таяниб туриши керак. Агар нарвон симга таяниши зарур булса, унда нарвон юкори кисмида илгак билан таъминланган булиши шарт. Богланган нарвонларни куллаш такикланади. Кран ости балкаларга, металл конструкцияларнинг элементларига ва хоказоларга тирама нарвонлар урнатилган такдирда, уларнинг пастки ва юкори кисмлари конструкцияга мустахдам мах,- камланиши керак. Электр курилмаларига хизмат курсатишда, шунингдек, таъмирлаш ишларида металлдан ясалган нарвонларни куллаш такикланади. Нарвон билан бажариладиган ишларни икки киши бажариши, уларнинг бири пастда туриши шарт. Яшик ва бошка бегона нарсалар устида туриб ишлаш ман этилади.
32. Очик таксимлаш курилмалари (бундан кейин – OTIQ худудида жойлашган электр узатиш хдво линиясининг охирги таянчларида бажариладиган ишлар XII боб (мазкур Кридаларнинг 10-иловаси) талабларига мувофик бажарилиши керак. Линияни таъмирловчи ходимларга, ОТК га киришдан олдин, тезкор ходимлар жумласидан электр хавфеизлиги буйича камида III гурухга эга булган шахе томонидан йурикнома берилиши ва иш жойига кузатиб куйилиши лозим; иш тугатилганидан сунг ёки танаффус вактида ходимларни ОТК дан иш бажарувчининг кузатуви остида чикишига рухеат этилади.
33. СУЩ да ва Х,Л нинг таянчлари оралигида кесишиш жой-ларида кучланиш остида булган симлардан пастда жойлашган тросларни, симларни ва унга тегишли булган изолятор ва арматураларни алмаштиришда, алмаштирилаётган трос, сим устидан синтетик ёки усимлик толасидан ясалган аркон ташланиши зарур. Арконларни икки жойдан ташлаш - кесишган жойнинг иккала тарафидан ташлаб унинг учлари конструкцияларга, лангарларга махкамланиши зарур. Симни (тросни) кутариш секин-аста ва равон амалга оширилиши керак. Кучланиш остида турган симлардан юкорида жойлашган симлар, трослар ва уларга тегишли булган изоляторлар, арматуралардаги ишларни бажаришга симларнинг пастга тушишини олдини олиш, хамда илашган кучланишдан химоялаш чоралари кузда тутилган, корхонанинг бош мухандиси тасдикдаган ишларни
бажариш лойихаси булиши шарти билангина йул куйилиши мумкин. Бундай ишларни бажаришда симларни ва тросларни, кесишган симлардан кучланишни олмасдан туриб, алмаштириш такикланади.
34. Илашган кучланиш зонасидаги Х,Л даги ишлар, таянчдан ерга кадар туширилган симга (тросга) тегиш билан боглик булса, бундай ишларни электр химоя воситаларини (штанга, кулкоп) куллаб ёки потенциалларни тенглаштириш учун бу сим (трос) билан уланган металл майдончадан туриб бажариш зарур. Ишларни ердан туриб, электр химоя воситаларини ва металл майдончани кулламасдан, симни (тросни) хар бир тегиш жойининг бевосита
якинида, аммо ишлаётган одамлардан 3 метрдан узок булмаган масофада ерга улаш шарти билан бажаришга рухеат этилади.
35. Момакалдирок якинлашаётганида Х,Л ва ОТК, даги барча ишлар, ЁТК; да эса хаво линияларига бевосита уланган коммутация аппаратлари ва уларнинг киришларидаги ишлар тухтатилиши шарт. Туман ва ёмгир вактида изоляцияловчи химоя воситаларини куллашни талаб киладиган ишларни бажариш такикланади.
36. Ерга туташув анщланган такдирда, туташув жойига ёпик ТК; ларда 4 метрдан, очик ТК; ларда 8 метрдан кам масофага якинлашиш такикланади. Факатгина коммутация аппаратида ерга туташувни бартараф этиш учун учириш - улаш ишларини бажариш учун, хамда жабрланганларга биринчи тиббий ёрдам курсатиш зарур булганда, курсатилган масофада камрок масофага якинлашишга рухсат этилади. Бундай холатларда асосий электр химоя воситалари билан бирга кушимча электр химоя воситаларидан хам фойдаланиш зарур.
37. Ходимлар электр курилмадан олинган кучланиш огохлантиришсиз кайта берилиши мумкинлигини эсларида саклашлари шарт.
38. Саклагичларни олиш ва урнатиш, одатда, кучланиш олиниб бажарилади. Кучланиш остида, аммо юкламасиз саклагичларни олиш ва урнатиш, схемасида коммутация аппаратлари булмаган уланмаларда амалга оширилиши мумкин. 1000 В гача кучланишли шчитлар ва йигмаларда уланманинг саклагичлари вертикал буйича бирини устида бошкаси жойлаштирилган (фазалар вертикал жойлаштирилганда) ва коммутация аппаратлари булмаган схемаларда саклагичларни юклама остида олиш ва урнатишга йул куйилади. Бунда кузни химоя килиш воситалари урнига юзни химоя килиш воситаларини куллаш тавсия этилади. Кучланиши 1000 В гача булган электр курилмаларда ёпик турдаги саклагичларни ва кучланиш трансформаторлари саклагичларини кучланиш хамда юклама остида олиш ва урнатишга рухсат этилади.
39. Саклагичларни кучланиш остида олиш ва урнатишда куйидагилардан фойдаланиш зарур: кучланиши 1000 В дан юкори булган электр курилмаларида изоляцияловчи кискич (штанга), диэлектрик кулкоп ва химоя
кузойнаги (никоб); кучланиши 1000 В гача булган электр курилмаларида изоляцияловчи омбир ёки диэлектрик кулкоп, очик эрувчан саклагич булган такдирда эса уларга кушимча химоя кузойнаги (никоб).


Download 176.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling