Электр курилмаларига хизмат курсатишда асосий хавфсизлик талаблари Тезкор хизмат курсатиш ва ишларни бажариш


ЖАБРЛАНУВЧИНИ ЖАРОХДТЛОВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ


Download 176.27 Kb.
bet2/2
Sana18.03.2023
Hajmi176.27 Kb.
#1283464
1   2
Bog'liq
Прах
morfologiya, kimyo malaka ish, MA’LUMOTNOMA talablarga, Elektrodinamika (uzb) 3V HEMIS Student axborot tizimi (2) (1), 1, Doc1
ЖАБРЛАНУВЧИНИ ЖАРОХДТЛОВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ
ТАЪСИРИДАН ХАЛОС ЭТИШ
Жабрланувчига ёрдам курсатиш уни жарохдтловчи омилларнинг таъсиридан халос этиш вактидан бошланади: электр ускунасини учириш, ток утказувчи кисмлардан кучланишни узиш ёки жабрланувчини ундан ажратиб олиш; жабрланувчини кадам кучланиши майдонидан олиб чикиш ва бошкалар; сувдан тортиб олиш; хавфли (газланган, чангланган, хавонинг харорати ошган ёки пасайган ва X.) зонадан олиб чикиш; ишлаб чикариш ускуналарини, харакатдаги машиналар ва механизмларни тухтатиш; буг ёки сувни учириш; ёнаётган кийимларни учириш ва бошкалар. Бундан ёрдам курсатаётган шахснинг узи хам, тегишли химоя воситаларидан фойдаланган
холда, узини шу жарохатловчи омилларнинг таъсиридан саклаши лозим.
Жабрланувчи, факат унга ёки ёрдам берувчи шахсга у ерда булиш хавфли булганда ёки уша жойда ёрдам курсатиб булмаса, масалан таянчда, мачтада, кажавада ва х,. юракка массаж килиш имкони булмаганда бошка жойга кучирилади.
Эл е к т р т о к и н и н г т а ъ с и р и д а н оз од килиш.
Электр токи урганда жабрланувчини имкони борича тезрок электр токи таъсиридан халос этиш лозим, чунки электр токининг таъсири канча куп булса, организмдаги электр жарохати шунчалик огиррок булади. Кучланиш остидаги ток утказувчи кисмларга тегиб кетиш, куп холларда мушакларнинг ихтиёрий булмаган равишда кискаришига ва нафас олиш ва кон айланиш органлари фаолиятининг бузилиши ёки умуман тухтаб колишига олиб келувчи холатга сабаб булиши мумкин. Агар жабрланувчи симни кулида ушлаб турган булса, унинг бармоклари шундай каттик кисиладики, симни унинг кулларидан бушатиб булмайди. Шунинг учун ёрдам берувчининг биринчи харакати электр ускунасининг жабрланувчи тегиб турган кисми-
ни тезрок учиришдан иборат булиши керак. Электр ускунасини узгич, рубильник ёки бошка учирувчи аппарат ёрдамида (1-расм), хамда саклагичларни олиб куйиш, штепсел уламасини ажратиш, хаво линиясига сим ташлаб сунъий киска туташув хосил килиш йули билан учириш мумкин. Агар жабрланувчи тепада турган булса, ускунани учирилиши ва шу тарика
жабрланувчини ток таъсиридан халос этилиши, унингбаландликдан йикилиб тушишга олиб келади. Бу х,олда кушимча жарохатларнинг олдини олиш чораларини куриш керак. Х,Лнинг таянчларидан жабрланувчинитушириш тартиби мазкур Йурикоманинг иловасида тавсия килинган.
Ускунани учириш билан бир вактда электр чироги хам учиб колиши мумкин, шунинг учун кундузги ёритиш булмаганда, электр ускунанинг учирилиши ва жабрланувчига ёрдам курсатилишини кечиктирмасдан, бошка манбадан ёритиш (хонанинг портлаш ва ёнгин хавфсизлигини эътиборга олиб авариявий ёритиш, аккумуляторли фонарлар ва х.) таъминланиши керак.
Агар электр ускунасини тезлик билан учириш имкони булмаса, бу холда жабрланувчини у тегиб турган ток утказУвчи кисмлардан ажратиш чоралари курилиши керак. Бунда ёрдам берувчи шахе, барча холларда, эхтиёт чораларини курмасдан жабрланувчига тегиб кетиши мумкин эмас, чунки бу унинг хаёти учун хавфлидир. Худди шунингдек, у токнинг ерга туташув жойида утказувчикиемга узи тегиб кетмаслик ёки кадам кучланиши таъсирига тушмасликни назорат килиб туриши керак.
1000 В гача кучланишда жабрланувчини ток утказувчи кисмлардан ёки симдан ажрагиш учун каноп, ёгоч, тахта ёки электр токини утказмайдиган бошка курук жисмдан фойдаланиш керак Жабрланувчини ток утказувчи кисмлардан кийимидан тортиб (кийими курук ва баданига ёпишмаган булса), масалан камзул ёки пальтосининг этагидан, ёкасидан тортиб ажратиш мумкин, бунда унинг атрофидаги металл буюмлар ёки жабрланувчи баданининг кийимсиз жойларига тегиб кетмаслик керак Жабрланувчини оёгидан тортиб х,ам четга олиб куйиш мумкин, бундан ёрдам берувчи шахе уз кулларини изоляция килмасдан туриб, жабрланувчининг кийимига ёки пойафзалига тегиши . мумкин эмас, чунки улар нам булиши ва электр токини утказиши мумкин. Кулларини изоляция килиш учун ёрдамберувчи, айникса у жабрла нувчи баданининг кийим тегмаган жойларидан ушлаши керак булганда, ёрдам берувчи шахе диэлектрик кулкоплар кийиши ёки кулига шарф ураши, кулига мовут фуражкани, камзули ёки пальтонинг енгини кийиб олиши, жабрланувчининг устига резина гиламчани, резинали мато (плашч) ёки оддий курук матони ташлаши керак. Шунингдек, ёрдам к)фсатувчи шахе резина гиламча, курук тахта ёки электр токини утказмайдиган х,ар кандай таглик, курук кийимлар урами ва х,. устига туриб узини изоляция килиши мумкин. Жабрланувчини ток утказувчи кисмлардан ажратишда бир кул билан харакат килиш лозим Агар электр токи жабрланувчи оркали ерга утиб кетаётган булса ва у ток утказувчи элемент (масалан, симни) талвасада кулидан махкам ушлаб олган булса, энг осони жабрланувчини ердан ажратган холда (унинг тагига курук тахта тикиб ёки унинг оёгини аркон ёки кийими ёрдамида ердан узиб куйиш) токнинг таъсирини тухтатиш мумкин, бунда ёрдам курсатувчи шахе узига нисбатан х,ам жабрланувчига нисбатан хдм юкорида курсатилган эктиёт чоралариии куриши керак. Шунингдек симни ёгоч дастаги курук булган болта билан ёки дастаги изоляцияланган асбоблардан (омбир, ясси жагли омбирдан) фойдаланган х,олда узиш мумкин. Дастаги изоляцияланмаган асбобнининг дастагига курук мато ураб х,ам фойдаланиш мумкин. Симларни фазалар буйича, яъни хар бир фазани алохдда узиш лозим, бунда одам узини ердан изоляциялаши (курук тахталар, ёгоч нарвон ва х- устида туриши) керак. 1000 В дан юцори кучланишда жабрланувчини ток утказувчи кисмлардан ажратиш учун химоя воситаларидан: диэлектрик кулкоплар ва ботиклар кийиш ва тегишли кучланишга мулжалланган штанга ёки изоляцияланган омбирлардан фойдаланиш лозим 6-20 кВ ли электр узатиш хаво линияларида, уларни тезлик билан таъминлаш манбаи томонидан узиш мумкин булмаса, Х,Лни учириш учун сунъий равишда киска туташув хосил килиш керак. Бунинг учун ХД симларига изоляцияланмаган эгилувчан симни ташлаш лозим. Ташланаётган сим, у оркали киска туташув токи утаётганида, куйиб кетмаслиги учун етарлича кесимга эга булиши шарт. Сим ташланишидан олдин, унинг бир учи ерга уланиши (металл таянчга, ерга уловчи туширгич ёки алохида ерга улагич ва бошкаларга уланиши) керак, иккинчи учига эса ташлаганда кулай булишиш учун мумкин кадар юк осилиши лозим. Симни шундай ташлаш керакки, У одамларга, шу жумладан ёрдам курсатувчи шахсга х,ам жабрланувчига хам тегиб кетмаслиги керак. Симни ташлаётганда диэлектрик Кулкопларни ва ботикларни кийиб олиш шарт. Ёрдам кусатувчи шахе, агар ток утказувчи кием (сим ва х.) ерда ётган булса кадам кучланиши хавфини эсда тутиши керак. Бу зонада айникса эхтиёткорлик билан, ердан изоляция булиши учун химоя воситалари (диэлектрик калишлар, ботиклар, гиламчалар, изоляциловчи тагликлар) ва электр токини ёмон утказадиган (курук ёгочлар, ходалар ва х.) жисмлардан фойдаланган холда харакат килиш лозим. Ерга туташув токининг ёйилиши зонасида х,имоя воситаларисиз харакат килганда, оёкларни бир-биридан узмай ерда суриб юриш керак Жабрланувчи ток утказувчи кисмлардан ажратилганда кейин уни шу зонадан ток утказувчи киемдан (симдан) камида 8 метр масофага олиб чикиш лозим.
Download 176.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling