Elektr yuritma asoslari


Download 11.29 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/17
Sana21.12.2019
Hajmi11.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

0 ‘Z B E K IS T O N   R E S P U B L IK A S I 
OLI Y  VA  0 ‘ RTA  M A X S U S   TA’LIM   V A ZIR LIG I
O ‘RTA  M A X S U S ,  K A S B -H U N A R   TA ’LIMI  M A R K A Z1
O.O.  Hoshimov,  S.S.  Saidahmedov
ELEKTR YURITMA ASOSLARI
Kasb-lninar kollejlari uchun darslik 
Ikkinchi  nashri
TOSHKENT
«TALQIN»
2008

31.261.2 
H  71
Darslikda  elektr  yuritma  tizim idagi  o'zgarm as  va  o'zgaruv- 
chan  tok  elektr  dvigatellarining  elektrom exanik  xususiyatlari, 
tavsiflari,  ularning  tezligini  rostlash  usullari,  elektr  yuritma dvi­
gatellarining  quvvatini  hisoblash  va  tanlash  usullari  bayon  qilin- 
gan,  shuningdek,  zam onaviy  m ikroprotsessorli  elektr  yuritm a- 
larning  tuzilishi  va  ishlashi,  energiya  tejovchi  elektr  yuritm a- 
larning  q o ‘llanishi  to ‘g ‘risida  m a’lum otlar  berilgan.
T a q r i z c h i l a r :
Texnika  fanlari  doktori,  professor 
X.  G ‘.Karimov, 
Qibray  energetika  kasb-hunar  kolleji  direktori 
M.  M.  H asanxo‘jayev.
Ahborot-resurs  markail
IS B N   9 7 8 -9943-325-54-X
©   «Talqin»  nashriyoti,  2004-y. 
©   «Talqin»  nashriyoti,  2008-y.

K IR ISH
Ma'lumki,  mamlakatimizda ishlab  chiqarilayotgan 
elektr  cnergiyaning  60%  dan  ortiqrog‘i  ish  mexaniz- 
mini  harakatga  keltiruvchi  avtomatlashtirilgan  elektr 
yuritmalar  tomonidan  iste’mol  qilinmoqda.  Sanoat, 
qishloq  xo'jaligi,  kommunal  va  boshqa  tarmoqlar- 
ning  barcha  sohalarida, turli mashina va mexanizmlar 
hamda  qurilmalardan  keng  foydalaniladi.  Har  qan- 
day  mexanik jarayonni  amalga  oshirish  uchun  me- 
xanizm va  mashinaning  ish  organini  harakatga  kelti- 
rish  darkor.  Bu  esa  yuritma  vositasida  amalga  oshiri- 
ladi,  xususan,  elektr  energiya  mexanik  energiyaga 
aylantiriladi.
Yuritma  energiyani  m a’lum  yo‘naltirilgan  maq- 
sadda  o ‘zgartirishi  kerak.  Shuning  uchun  uning 
tarkibiga bu funksiyalarni amalga oshiruvchi qurilmalar 
va boshqaruv vositalari  kiritilishi darkor.  Bu  maqsadga 
elektr yuritma  yordamida  avtomatik  boshqaruv  aso- 
sida  crishiladi.
Elektr yuritma  deb  mashinalarning  ish  organlarini 
harakatga  keltirad ig an   h a m d a   bu  ja ra y o n la rn i 
maqsadga  muvofiq  boshqaradigan,  hamda  elektr dvi- 
gatel,  kuchli  o ‘zgartgich,  boshqarish,  axborot  hamda
3

uzatish  qurilm alaridan  tashkil  topgan  m urakkab 
elektrom exanik  tizimga  aytiladi.
Yuritmaning «chiqish» koordinatlariga ish mashi- 
nasi  organlarining  m e’yorda  ishlashi  uchun  zarur 
b o ‘lgan  elektrom agnit  m om ent 
M
 yoki  kuch 
F
 va 
harakat koordinatlari:  burchak tezlik 
co
 yoki chiziqli 
te z lik  
v
  h a m d a   u larg a  m os  h a ra k a t  y o ‘nalishi 
b o ‘laklari  Aa, 
A S
  kiradi.
Yuritm a  elem entlari  quyidagilardan  iborat.
Uzatish  qurilmasi
  harakat  shakllarini  o ‘zgartirish 
va  mexanik  energiyani  dvigatel  qurilmasidan  mashi- 
naning  ish  organlariga  uzatish  uchun  m o‘ljallangan.
Dvigatel  qurilmasi
  elektrom exanik  o ‘zgartgich 
b o ‘lib,  elektr  energiyasini  m exanik  energiyaga  ay- 
lantiradi  va  uzatish  qurilm asi  bilan  birgalikda  ish 
organining  berilgan  harakat  tu rlarin i  shakllanti- 
radi.
Kuchli  o ‘zgartgich  qurilmasi
  elektr  yuritm a  tizi- 
mini  elektr  manbayi  bilan  bog‘lash  uchun  (m asa- 
lan,  sanoat  elektr  tarm og‘i  bilan)  elektr  energiyani
EM
WT
UT
  ÏÏ
wd
U/ff
Wu
KEO'Q 
^   -  
5
  DQ 
UQ
W  |co
W .
*  .  .
BQ
TQ
X O 'Q
*-
*-
Topshiriq
IM
(BM)
1 W
.  ¥Vio
M,o
Fio
1- rasm.
  Avtomatlashtirilgan  elektr  yuritmaning 
funksional  sxemasi.
4

bir  turdan  ikkinchi  turga 
0
‘zgartirish  uchun  (masa- 
lun,  o'zgaruvchan  tokni  o‘zgarmas  tokka  aylantirish) 
xizmat qiladi.  Kuchli 
0
‘zgartgich qurilmasining asosiy 
vazifasi  jarayon  davomida  boshqariladigan  energiya 
oqimini  shakllantirishdan  iborat.  Elektr  yuritma  ti- 
zimlarida  ish  mashinalari,  mexanizmlar  va  ish jaray- 
onlarida  «energiyani  tejaydigan»  texnologiyalarni 
qo'llash,  tiklanuvchi  energiya  manbalarini  yaratish 
kuchli  o ‘zgartgich,  dvigatel  va  uzatish  qurilmalarin- 
ing  xususiyatlariga  bogiiq.
Boshqarish  va  axborot  qurilmalari
  energiya  oqimi 
W
 va  mashinalaming  ishchi  organlari  harakatlarini 
boshqarishning  berilgan  qonuniyatlar bo ‘yicha  shak- 
Uantirish  uchun  m o‘ljallangan.
Avtomatlashtirilgan  elektr  yuritmam
  avtom atik 
boshqariluvchi elektromexanik tizimning (ABT) keng 
qo‘llaniladigan  turi  deb  qarash  mumkin.
Avtomatlashtirilgan  elektr  yuritmaning  fimksional 
sxemasi  1-rasmda ko‘rsatilgan.  Bu sxema elektr yurit­
maning  ayrim  elem entlari  va  ular  orasidagi  bog‘- 
lanishlami kengroq o ‘rganish imkoniyatini beradi.  Bu 
yerda  ingichka  chiziqlar  bilan  elektr  energiyani  uza­
tish  kanallari,  qo‘sh  punktir  chiziqlar  bilan  mexanik 
energiyani  uzatish  kanallari,  punktir  chiziqlar  bilan 
esa,  elektr  yuritm a  yoki  bajaruvchi  mexanizmning 
o ‘lchanayotgan koordinatlari to ‘g‘risida axborot uza­
tish  kanallari  ko‘rsatilgan.
Energiya  manbalari
  (EM )  odatda,  sanoat  elektr 
tarmog‘i  yoki  maxsus  akkumulyator batareyasi,  indi­
vidual generator ko‘rinishidagi mustaqil manba bo‘lishi
5

mumkin.  Bu  hol  asosan  uchish  ap p aratlari  va  ke- 
m alardagi  «bort»  tizim larid a  q o ‘llaniladi.
Kuchli  elektr  о ‘zgartgich  qurilmasi
  (K E O ‘Q)  — 
rostlanm aydigan  kuchlanish 
Ut,
  tok  /t  va  chastota 
f t
  ni 
Ut
  dan  (m asalan,  tarm oqdan)  olib  dvigatelni 
ta ’minlaydigan 
U,
  /  v a / ga  ega b o ‘lgan  elektr ener- 
giya 
Wd
  ga  aylantirib  beradi.
A v v a lla ri  K E O ‘Q  s if a tid a   e le k tr   m a s h in a  
o ‘zgartgich qurilmalari ishlatilar edi.  H ozirda asosan 
o ‘zgaruvchan  tokni  o ‘zgarmas  tokka  aylantirib  be- 
radigan  kuchli  yarim   o ‘tkazgich  o ‘zgartgichlar  ti- 
ristorli  boshqariluvchi  to ‘g ‘rilagich  (ВТ),  tranzis- 
torli-im puls o ‘zgartgichlar ham da o ‘zgaruvchan tok 
kuchlanishi shaklini o ‘zgartirib beradigan turli tran- 
zistorli  va  tiristo rli  in v erto rlar  h am d a  c h asto ta 
o ‘zgartgichlari  q o ‘llaniladi.
Dvigatel  qurilmasi  (DQ)  elektr  energiyani    ro- 
torni  (yakorni)  chiziqli  yoki  aylanma  harakatga  kel- 
tiradigan  mexanik  energiyaga 
Wm
  aylantirib  beradi. 
Mexanik  energiya  Wm  oqimi  mexanik  uzatish  quril- 
masidan  o4ib,  xuddi  shu  ko'rinishdagi  energiya  W.m 
ga  aylanadi,  bu  esa  ish  mashinasi  orqali  qabul  qili- 
nadi.
IM larda 
W.
  energiya  aylanm a  harakatda  koor- 
dinatlari 
Mio —
  qarshilik  m om enti,  a>jm  —  burchak 
tezlik  ham da  ilgarilanm a  harakatda  esa  koordinat- 
lari  Fio  —  qarshilik kuchi va  K o -   chiziqli  tezlikka 
ega  b o ‘lgan  ish  organi  (IO )ning  m exanik  ishiga 
aylantiriladi.
Tabiiyki,  energiya  oqim i 
Mt
  ni 
M.
  ga  aylantirish 
elektr yuritm a elem entlarining sifati ham da energiya
6

oqim ini  boshqarish  qonuniga  ko ‘ra  isroflar  bilan 
amalga  oshiriladi.
Boshqarish  qurilmasi
  (BQ)  K EO ‘Q yoki  DQ ,  yoki 
0 ‘Qlarning  ayrim,  b a’zi  hollarda  esa  bir  vaqtning 
o ‘zida  ikki,  uch  qurilma  koordinatlarini  boshqaradi. 
Boshqarish  qurilm asi  boshqarish  qonunini  berish 
qurilm asi  BQ  berilayotgan  axborot  va  xabarchi 
o'zgartgichlardan  kelayotgan  axborotlarni  taqqos- 
lab,  kerak  b o ‘lgan  k o ‘rinishda  shakllantiradi. 
Xa­
barchi  —  o ‘zgartgichlar
  elektr  y u ritm aning  turli 
koordinatlarini  (m om entlar,  kuchlar,  burchak  va 
chiziqli  tezlik,  tok,  kuchlanish  va  h.k.)  o ‘lchashga 
m o‘ljallangan  axborot —  o ‘lchov  qurilm alari  ko ‘- 
rinishida b o ‘lib,  ular bu  koordinatalarni  bir turdagi 
(m asalan,  kuchlanish)  elektr  signallariga  aylanti- 
radi.
Elektr  yuritmalarning  asosiy  turlari  va  ularning 
vazifalari.
  B archa  elektr  yuritm alarni  funksional 
vazifalari, energiyaning b o ‘linishi,  ish mashinasi chi- 
qish  o ‘qining  harakat  shakli,  iste’m ol  qilayotgan 
tok  turi,  o ‘zgartgich,  dvigatel,  uzatish  va  boshqar­
ish  q u rilm ala rin in g   o ‘ziga  xos  x u su siy atlari  va 
boshqa holatlari b o ‘yicha bir nechta turlarga b o ‘lish 
m umkin.
Funksional  vazifalari  bo'yicha  elektr  yuritmalar 
bosh  va.  yordam chi  elektr  yuritmalarga  b o iin a d i. 
Bosh  elektr  yuritma jarayonning  asosiy  operatsiya- 
sini  yoki  ish  mashinasining  ijrochi  organini  hara- 
katga  keltiradi. Yordamchi  elektr yuritma  esa,  mashi- 
naning  yordamchi  organlarining  harakatini  ta ’min-
7

2- 
rasm.
  Guruhli  elektr  yuritmaning 
funksional  sxemasi.
laydi.  Masalan,  tokarlik  dastgohi  bosh  elektr  yurit- 
masi  ishlov  berilayotgan  detalni  aylanma  harakatga 
keltiradi,  yordamchi  elektr yuritma  esa  kesish  asbo- 
bini  detaining  bo‘ylamasi  bo‘yicha  ilgarilama  hara­
katga  keltiradi.
Energiyaning  bo‘linishi  bo‘yicha  elektr yuritmalar 
guruhli,  individual,  o ‘zaro  bog‘langan
  va 
ko‘p  dviga- 
tellilarga
  bo ‘linadi.
Guruhli  elektr  yuritma
  sanoatda  XIX  asr  oxirida 
qo‘llanila boshlandi.  Bu yuritmada (2-rasm) bug‘ dvi- 
gateli elektr dvigatel M bilan almashtirilgan, bir nechta 
ish  mashinalariga 
(IMm)
  harakat  uzatadigan  uzatish 
qurilmalari 
UQm
  holida  saqlanib  qolgan.
Muayyan  afzalliklaiga  ega bo‘lgan yuritmaning bu 
turi  mashinani  maqsadga  muvofiq  tarzda  boshqarib 
b o ‘lmasligi,  uzatish qurilmalarida  energiyani  ko‘p  is- 
ro f bo ‘lishi  kabi  kamchiliklaiga  ega.
8

3- rasm.
  Individual  elektr  yuritmaning 
funksional  sxemasi.
Blindan  tashqari  bu  qurilmalar  ko‘p  sonli  uzatish 
tasm alari  va  transm issiyalardan  tashkil  topganligi 
uchun,  ular ishlatish chog‘ida  ishchdlar hayotiga xavf 
tug‘diradi.
Individual elektr yuritma
 ish mashinasining bitta ijro- 
chi  oiganining  harakatini ta’minlaydi  (3- rasm).  Shu- 
ning uchun, bitta mashina uchun bir necha individual 
yuritmalar ishlatiladi.  Masalan, tokarlik dastgohida in­
dividual bosh va ikkita yordamchi yuritmalar ishlatila­
di.  Individual  elektr  yuritma  tizimida  eneigiya  elektr 
zanjirlarida  bo‘linadi.  Bu  yuritma  uzatish  qurilmalari 
va  ish  mashinasi  kinematikasini  soddalashtirish  im- 
koniyatini beradi.  Aksariyat hollarda ish mexanizmin- 
ing  ijrochi  organining  o ‘qi  dvigatel  rotori  (yakor)  bi­
lan  umumiy  o ‘q  hosil  qiladi.  Individual  elektr  yurit­
maning  asosiy afzalliklari  bu  eneigiyani  bo‘linishidagi 
isrofning  kamayishi,  UQ   va  IM   kinematikasini  sod-
9

dalashtirish hisobiga metall sarfini kamaytirish,  elektr- 
lashtirilgan  agrégat  ishonchliligini  oshirish,  ijrochi  or- 
ganlami  boshqarish  jarayonlarini  avtomatlashtirishni 
soddalashtirish  imkonining  mavjudligidadir.
0 ‘zaro  bog ‘langan  elektr  yuritma
  ikkita  yoki  bir 
nechta (o‘zaro mexanik yoki elektr) bog‘langan elektr 
yuritmalaming  ish jarayonida  berilgan  nisbatga  ko‘ra 
yoki  ijrochi  organ  harakatini  muayyan  koordinatalar 
bo‘yicha takrorlash  amalga oshiriladi.  Hozirda amali- 
yotda o ‘zaro bog‘langan elektr yuritmalar qog‘oz ishlab 
chiqarish  va  sanoatning  turli  tarm oqlarida  keng 
ko‘lamda  qo‘llanilmoqda.
Bunday elektr yuritmalaming  afzalliklari  ular yor- 
damida  texnologik jarayonni  yanada  yuqori  darajaga 
ko‘tarish  va  shu  yo‘l  bilan  avtomatlashtirishni  amal­
ga  oshirilishidadir.
Ko ‘p  dvigatelli  elektr yuritma
  deb,  elektr  dvigatel 
qurilmasi  birgalikda bitta  o ‘qda  yoki  bitta  mashina- 
da  o ‘qlari  o ‘zaro  bog‘lanm agan  yuritmaga  aytiladi 
(4-  rasm).  Bunday  elektr  yuritm alarda  texnologik
4- rasm.
  Ko‘p  dvigatelli  elektr  yuritmaning 
funksional  sxemasi.
10

yoki texnik imkoniyatlardan  kelib  chiqqan holda bir 
emas,  balki  bir  nechta  elektr  dvigatel  qurilmalaridan 
foydalaniladi.
Elektr yuritmaning tarixi XIX asming birinchi yar- 
m idan,  ya’ni  m agnit  m aydonining  tok  oqayotgan 
o ‘tkazgich  bilan  o ‘zaro  mexanik  ta ’siri  to ‘g‘risidagi 
qonun,  elektromagnit  induksiya  qonuni  hamda  bu 
qonunlar asosida aylanuvchi harakatni amalga oshira- 
digan o ‘zgarmas tok elektr dvigatelini kashf etilishidan 
boshlangan.  Keyinchalik o ‘zgaruvchan tokni uzatish- 
ning  uch  fazali  tizimini,  transformator  va  asinxron 
dvigatelning yaratilishi elektr yuritmani sanoatda keng 
qo‘llash  imkoniyatini  yaratdi.
So‘nggi yillarda turli konstruksion va ko‘rinishdagi 
elektromexanik o ‘zgartgichlardan foydalanish,  hisob- 
lash texnikasi vositalarini boshqarish  tizimlariga keng 
ko‘lamda qo‘llash va elektr yuritmaning boshqa funk- 
siyalarini  avtom atlashtirish  tufayli  elektr  yuritm a 
nazariyasida  yangi  yo‘nalishlarga  asos  solindi.
Birinchi  yo‘nalish  —  elektromexanik  o ‘zgartgich- 
lardan elektromagnit, pyezokeramik va boshqa dviga- 
tellaming yangi konstruksiyalari xususiyatlarini keng- 
roq  o ‘rganish.
Ikkinchi yo‘nalish — elektr yuritma tizimi dinami- 
kasini tadqiq  etishning yangi usullarini  ishlab  chiqish 
zarurligi.
Uchinchi  yo‘nalish  —  yuritma  va  uning  element- 
lari  tavsifini  hisoblashning  an ’anaviy  usullaridan  voz 
kechib,  yangi  samarali  usullami  yaratish  va  ulaming 
dastur  ta ’minotini  amalga  oshirish.
11

T o ‘rtinchi  yo‘nalish  —  energiya  tejamkorligini 
ta ’minlaydigan avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini 
ishlab  chiqish  va  ulami  amalda  tatbiq  etish.
H ozirda  kom plekt  yuritm alar,  ularning  kuchli 
qism larini  boshqarishning  kom pyuter  tizim i  yara- 
tilgan  b o ‘lib,  b u lar  yuqorida  k eltirilgan  y o ‘n a- 
lishlarni  m a’lum   darajada  hal  etish  im konini  bera- 
di.
Elektr  yuritma  asoslari  fanini  rivojlantirishda 
o ‘zbek  olimlarining  tutgan  o ‘rni.  0 ‘zbekistonda  ir- 
rigatsiya sug‘orish ishlarida,  qishloq xo‘jaligida, pax- 
ta n i  va  bosh q a  m ah su lo tlarn i  qayta  ishlash  va 
to ‘qim achilik sanoatida,  qurilish  m ateriallarini  ish­
lab  chiqarishda  asosan  asinxron  elektr  yuritm alar 
q o ‘lla n ila d i.  Bu  a sin x ro n   d v ig ateld a  k o lle k to r 
yo‘qligi  tufayli  uning  energetik  k o ‘rsatkichlari  yu- 
qori  b o ‘lishi,  tarm oqqa  to ‘g‘rid an -to ‘g‘ri  ulangan- 
ligi  uchun  ularni  boshqarish  osonligi  shuningdek, 
ularga  xizmat  ko ‘rsatish  va  foydalanishning  qulay- 
ligi  bilan  b o ‘liqdir.
Respublikamiz  qishloq  xo‘jaligi  va  sanoati  ravna- 
qi yo‘lida o ‘zbek olimlari o ‘zgaruvchan va o ‘zgarmas 
tok  elektr yuritm alam i  yaratish,  tadqiq  etish,  sanoat 
ham da  qishloq  xo‘jaligida  keng  qo ‘llash  b o ‘yicha  il- 
miy  izlanishlar  olib  bordilar.
Ilmiy  izlanishlar boshida yetakchi  olim  akademik 
M uzaffar  Zohidxonovich  H om udxonov  turdi.  50- 
yillardayoq  akademik  M. Z.  H om udxonov  asinxron 
elektr  yuritm alam i  chastotali  boshqarish  m uam m o- 
lari  dolzarbligini  aniqlab,  shu  yo‘nalish  b o ‘yicha  il-
12

miy ishlar olib bordi.  Bunda olim  asinxron dvigatel- 
ni chastotali boshqarish iqtisodiy jihatdan qulayligini, 
uning  tezligini  keng  ko‘lam da  rostlash  ravonligini 
oshirishning  yagona  usuli  ekanligini  hisobga  olib, 
akademik  M.  P.  Kostenkoning  chastotali boshqarish 
q o n u n in i  rivojlantirdi  va  bu  y o ‘nalish  b o ‘yicha 
maktab  yaratib  unga  boshchilik  qildi.  U   1959- yilda 
«Частотное  управление  асинхронны м  электро­
приводом»,  1966- yilda  esa  shogird  olim lar  bilan 
birgalikda  «Частотное  регулирование  скорости 
электроприводов  перем енного  тока  с  автом а­
тическим   управлением   от  вентильны х  преоб­
разователей»  nomli  yirik  ilmiy  asarlarini  chop  et- 
tirdi.
Bu  monografiyalarda  olimlar  chastotali  bosh- 
qarishda,  tezlikni  rostlashda  o'zgaruvchan  tok  dvi- 
gatelining  tavsifini  hisoblash  nazariyasi  va  usullarini 
bayon  qilib,  bu  dvigatel  ventilli  chastota  o ‘zgart- 
gichidan  boshqarilayotgandagi  statik hamda dinamik 
rejimlarini  nazariy va  amaliy  tadqiq  etish  natijalarini 
keltirganlar.  Shu  bilan  birga  avtonom  invertorlar- 
ning  yangi  sxemalari  yaratilib, ularning  xususiyatlari 
va  qoMlanish  ko‘lami  aniqlangan.
Avtomatlashtirilgan  chastota  bilan  boshqariluvchi 
tiristorli  elektr yuritmalarning  ishonchliligini,  texnik- 
iqtisodiy  hamda  energetik  ko'rsatkichlarini  oshirish 
uchun  chastotali  elektr  yuritmalari  xususiyatlarini 
kompleks  tadqiq  va  tahlil  etish  nafaqat  normal  (sim- 
metrik),  balki  maxsus  anomal  (nosimmetrik)  rejim- 
lar  uchun  sanoat  mexanizmlarining  turli  yuklamalar-

ida  amalga  oshirish  talab  etiladi.  Anomal  rejimlarda 
ishlayotgan  elektr  yuritmalaming  nazariy  asoslarini, 
hisoblash  usullari,  statikasi,  dinamikasi,  issiqlik  di- 
namikasi  va  issiqlik  rejimlarini  ham da  asinxron  dvi- 
gatelning  norm al  rejim ga  m os  keladigan  asosiy 
ko ‘rsatkichlarini  optim allash  m asalalari  professor 
O.  O.  Hoshimov  rahbarligidagi  olim lar  tom onidan 
ishlab  chiqilib,  sanoatga  tatbiq  etildi.
0 ‘zbekistonda  qishloq  xo‘jaligini  rivojlantirish, 
ekinlarni  sug‘orish,  yem ing sho‘rlanishini oldini ol- 
ishda drenaj  quvurlardan foydalanish,  olim lar oldiga 
katta nasos stansiyalari,  sho‘r suvlarni chiqarib tash- 
lash  b o ‘yicha  zam onaviy  elektr  yuritm alarni  yara- 
tish,  ularni  am aliyotga  tatb iq   etish  m asalalarini 
q o ‘ydi.  Bu  masalalarni  M.  Z.  Homudxonov shogird- 
laridan  professorlar  S.  Z.  Usmonov,  T.  S.  Kamolov 
va  M. A.  Husanovlar boshchiligidagi bir guruh olim ­
lar  muvaffaqiyatli  hal  etdilar.
Sanoatda  va  kichik  quvvatli  qurilmalarda  ijrochi 
dvigatel  sifatida  qoMlaniladigan  bir  fazali  kondcn- 
satorli  asinxron  dvigatel!i  elektr  yuritmalar,  katta 
yuk  ko'taradigan  ko‘targich  kranlarda  elektr  o lqni 
tashkil  etadigan  elektr  yuritmalarni  ishlab  chiqish, 
tadqiq  etish  ishlarini  professor  N.  M.  U s m o n - 
xo‘jayev  rahbarligidagi  bir  guruh  olimlar  amalga 
oshirdilar.
Chastotasiga  ko'ra  boshqariluvchi  avtomatlash- 
tirilgan  elektr yuritmalarini  ixtirosi  uchun  akademik 
iM.  Z.  Homudxonov  rahbarligidagi  bir  guruh  olim ­
la r  S.  Z.  U s m o n o v , 
N.  M.  U s m o n x o 'j a y e v ,
14

O.  O.  Hoshimov,  M. A.  Husanov,  K.  M o‘minovlar 
O'zbckiston  Hukumatining  qarori  bilan  ilm-fan  va 
tcxnika  sohasidagi  Abu  Rayhon  Beruniy  nomidagi 
0 ‘zbekiston  Davlat  mukofotiga  sazovor  boddilar. 
1966-yil  Toshkentda  bir  necha  qattiq  yer  silkinish- 
laridan  keyin  panelli  uylar  qurilishi  bir  necha  bor 
ortdi.  Q u rilis h n in g   zam o n av iy   te z k o r  usullari 
qoMlanila  boshlandi.  Bu  esa  olimlar  oldiga  uy-joy 
qurilish  kombinatlaridagi  temir-beton  plitalarni 
clektr  yuritma  yordamida  zichligi  va mustahkamligini 
oshirish,  yangi  qurilayotgan  imorat  va  inshootlar- 
ning  zilzilaga  bardoshliligini  tekshirish  va  oshirish 
masalasini  q o ‘ydi.  Shularni  hisobga  olib,  professor 
N.  H.  Bozorov  rahbarligidagi  olim lar  to m o n id an  
elektr yuritm a nazariyasida yangi sahifa b o ‘lgan tit- 
ratgich  elektr yuritm asining  yangi,  yengil,  chidam - 
li va kam  energiya sarflaydigan turlari yaratilib,  quri­
lish  sanoatida  keng  ko ‘lam da  qodlanildi.  Bundan 
tashqari,  im orat  va  inshootlarni  zilzilabardoshlikka 
tekshiradigan  elektr  yuritm a  tadqiq  etildi  va  yangi 
yaratilgan  im orat  va  inshootlar  shu  avtom atlash- 
gan  elek tr  y u ritm a  y ordam ida  tekshirilib  ishlab 
chiqarishga  tavsiya  etildi.
Sanoatda  katta  qu w atg a  ega  b o ‘lgan  qurilm a  va 
agregatlar  keng  ko‘lam da  qodlaniladi.  Bu  esa  katta 
qu w atg a ega bodgan  elektr yuritm alarning tezligini 
rostlashda sirpanish energiyasini tarm oqqa qaytara- 
digan  tizim larni  ishlab  chiqishni,  ya’ni,  asinxron 
ventil  kaskadlarini  qodlashni  taqozo  etadi.  Bun- 
dan  tashqari  lift  k o d arg ich   va  shunga  o ‘xshash
15

qurilmalarda  bir  necha  xil  tezlikni  t a ’minlovchi 
asinxron  dvigatellar  q o ‘llaniladi.  Yuqorida  qayd 
etilgan  avtomatlashgan  elektr  yuritmalar  nazariyasi- 
ni  professor X. Karimov rahbarligidagi olimlar amali- 
yotga  tatbiq  etdilar.  Olim  boshchiligida  asinxron 
ventil  kaskadli  elektr yuritma  ishlab  chiqildi  va  uning 
ishlash  rejimlari tadqiq  etilib,  korxonalarda qo‘llashga 
tavsiya  etildi. Asosan,qisqa  tutashgan  rotorli  qutb- 
lari  kontaktsiz  o ‘zgartiriladigan  ko‘p  tezlikli  asin­
xron  dvigatel  yaratildi  va  bu  dvigatel  liftlarning  av- 
tomatlashtirilgan  elektr  yuritmasida  qo ‘llana  bosh- 
ladi.
Hozirda, energiya  resurslarining  taqchilligi  sezi- 
layotgan  bir  paytda  o ‘zbek  o lim lari  yuqorida 
k o ‘rsatilgan  yo‘nalishlarda  elektr  energiyani  tejash 
b o ‘y i c h a  
ilm iy  
i z l a n i s h l a r  
o 1 i b 
b o r i b ,  
respublikamizning  qishloq  xo‘jaligi  va  san o ati- 
ning barcha sohalariga  izchillik bilan  tatbiq  etmoq- 
dalar.  Jum ladan,  professor  O.  O.  Hoshimov  rah- 
barligida  olib  borilgan  ilmiy  tadqiqotlar  asosida 
yangi  energiyani  tejamlovchi  avtomatlashtirilgan 
elektr  yuritmalar  turkumi  joriy  qilindi.  Natijada 
metallurgiya  sanoatida  o ‘rtacha  30—40%  energi­
ya  tejamkorligiga  erishildi.
O .O .  Hoshimov  tashabbusi  bilan  M H D M   ichi- 
da  ilk  bor  «Energiyani  tejovchi  elektrotexnika  ti  - 
zimlari  va  komplekslari»  bakalavr  ta ’limi  yo‘nalishi 
va  «Sanoat  qurilmalari  va  komplekslarining  energi­
yani  tejovchi  elektr  jihozlari  va  tizimlari»  magis­
tratura  mutaxassisligi  hamda  Germaniyaning  Ber-
Ki

lin  texnika  universiteti,  G retsiyaning  Afina  ta ’lim 
texnologiya  instituti  va  T oshkent  D avlat  texnika 
universiteti  ham korligida  «Energetika  m enejm en- 
ti»  m agistratura  mutaxassisligi  va  zam onaviy  labo- 
ratoriyalari  tashkil  qilindi  ham da  energiyani  tejash 
masalalari  bilan  shug‘ullanuvchi  malakali  kadrlar 
tayyorlash  amalga  oshirildi.
17
2G
9 3  W
'¿«Sil h
л*
2 - 3 7 3


bob.  ELEKTR 
YURITMA  MEXANIKASI
1.1.  ELEKTR  YURITMA  MEXANIK  QISM I-
NING  DINAMIK  MODELI,  FUNKSIONAL 
SXEMASI  VA ASOSIY  ELEMENTLARI
Elektr yuritmaning mexanik qismini «qattiq» mash- 
inaning  dinam ik  modeli  sifatida  qarash  mumkin. 
Bunda  modelning  hamm a  zvenolari  harakat jarayo- 
nida  sezilmaydigan  darajada ezilganligi bois,  bu  ezil- 
ishni  hisobga  olmasa  ham b o ‘ladi;  kinematik juftlik- 
lar  lyuft  va  oraliqlarga  ega  emas,  ya’ni  ulaming  har- 
akatini aniqlaydigan golanom bog‘lanish tenglamalari 
ideal  holatga  mos  keladi.
Mexanikada  golanom  bog‘lanishlar  deb  element- 
lar tezliklari  nisbatlari  berilganda  ulam ing  tenglama­
lari  elementlar  harakati  orasidagi  nisbatlami  ko‘rsa- 
tadigan  bog‘lanishlarga  aytiladi.  Bu  holda bog‘lanish 
tenglamalari  integrallanadi.
Bu  yerda  individual  yuritma  ko‘rib  chiqilayotgan 
bo ‘lganligi  uchun  bunday bikr  mashinaning  dinamik 
modeli  bitta  erkinlik  darajasiga  ega  b o ‘ladi.  Yurit­
maning mexanik qismida real kinematik bog‘lanishlar 
va  juftliklaming  deformatsiyasi  ham da  turli  titrash- 
larga va umumiy tebranishlarga sabab bo ‘ladigan po- 
tensial  energiyaning  taqsimlanishi  yuz  beradi.  Bu  te- 
branishlar ayrim zvenolarda qo‘shimcha dinamik yuk-
18

1.1- rasm.
  Elektr  yuritma  mexanik  qismining  funksional  sxemasi: 
M
  —  dvigatel, 
UMt
  va 
UM}  —
  ulanish  muftalari; 
UQ  —
  uzatish 
qurilmasi  (reduktor); 
10
  —  ijrochi  mexanizmning  ish  organi.
lamalarga  olib  keladi  va  ijrochi  mexanizmning  aniq 
ishlashiga  ta ’sir  ko‘rsatadi.
E lektr  yuritm a  m exanik  qism ining  funksional 
sxem asini  o ‘rganish,  b ikr  m ash in an in g   dinam ik 
m odeli  kinem atikasini  aniqlashga  va  ayrim   ele- 
m entlari ham da bog‘lanishlari param etrlarini an iq ­
lashga  yordam   beradi.
M asalan,  1.1-sxem ada  dvigatel 
M
  energiyani 
elektrom exanik  o ‘zgartgichi  b o ‘la  turib,  o ‘zining 
bikr q o ‘zg‘aluvchi m exanik qism lari, y a’ni,  aylanu- 
vchi  yakorga  (o ‘zgarm as  tok  m ashinalari  uchun) 
yoki rotorga (o ‘zgaruvchan tok m ashinalari uchun) 
ega.  Bu  elem ent  inersiya  m om enti 
Ja,
  bu rch ak  te- 
zlik 
(od
  va  elektrm agnit  m om ent 
Ma
  bilan  tavsifla- 
nadi.  Aylanm as  harakatdagi  ijrochi  m exanizm ning 
q o ‘zg‘aluvchan  bikrlikka  ega  b o ‘lgan  ish  organi 
10  inersiya m om enti  / m,  burchak tezlik 
wm
 va m o ­
m ent 
M
  bilan  tavsiflanadi.
m
Ilg arilam a  h a ra k a td a   ish  organ 
M
  m assa, 
V 
chiziqli  tezlik  va 
F
 kuch  bilan  tavsiflanadi.
19

1.2- rasm.
  Uzatish  qurilma  turlari: 
a  —
  reduktor; 
b
  —  tishli-reykali  uzatma; 
d
  —  krivoship-shatunli  mexanizm; 
e
  —  yuk  ko‘tarish  barabani; 
/  —  vint-tebranma  gayka  uzatmasi.
Uzatish  qurilmalari  (UQ )  o ‘zining  konstruktiv 
va funksional tuzilishi bo ‘yicha turlicha b o ‘ladi (1.2- 
rasm ).
R eduktor  (1.2- rasm, 
ä)
  harakatni  wkir  dan  a)chiq 
ga  uzatayotganda  bu rch ak   tezligini  o ‘zgartiradi. 
R eduktom ing  h ar  bir  elem enti  o ‘zining  burchak 
tezligi  c o |
(om,
  ularga  mos  b o ‘lgan  inersiya  m o- 
m enti 
Jm
  ham da  ayrim uzatish  pog‘onalardagi 
uzatish  nisbati  bilan  tavsiflanadi,  m asalan,
/l  =  (dkir/cdi, 
(1.1)
20

bu  yerda:  cokir  va  a>,  —  mos  ravishda,  yetakchi  va 
yetaklanadigan  o ‘qlarning  burchak  tezliklari.
Tishli-reyka  uzatkich  (1 .2 -rasm , 
b

œ
  burchak 
tezlik bilan  aylanayotgan  tishli  g‘ildirakning  aylan- 
ma  harakatini  reykaning  chiziqli  tezlik  v  ga  teng 
bo ‘lgan  chiziqli  harakatiga  aylantirib  beradi.  Bu 
holda  uzatish  nisbati
J =  
ü
) R /
v
.
X uddi  shu  form ula  y o rd am id a  yuk  k o ‘tarish  
qurilm asining  (1.2- rasm, 
e)
  uzatish  nisbati  aniqla- 
nadi.
K riv o sh ip -sh a tu n   m ex an izm i  ( 1 .2 - r a s m , 
d) 
o ‘zgarm as  b u rch ak   tezlik  
w
  b ilan   aylanayotgan 
krivoshipning  aylanm a  harakatini  polzunning 
V(t) 
o'zgam vchan  chiziqli  ilgarilam a-qaytm a  harakati­
ga  aylantirib  beradi.
Z am o n av iy   dastgoh  y u ritm ala rid a   k o ‘p in c h a  
«vint-tebranish gaykasi» uzatish qurilmalaridan (1.2- 
rasm ,/)  foydalaniladi.  Odatda,  zoldirli gayka 
1
 silji- 
yotgan  uzel 
2
  ga  qattiq  m ahkam langan  va 
3
  vint 
aylanishi natijasida uzel 
2
 uning b o ‘ylamasi b o ‘yicha 
siljiydi.  Bunday  U Q   yuqori  aniqlikka  ega  b o ‘lib, 
ijrochi  m exanizm ni  2,0—2,5 m   ga  siljitadi.  K atta 
c h iz iq li  siljitis h   u c h u n   tis h li-re y k a   u z a tk ic h i 
qo'llaniladi.
Y uqorida  k o ‘rsatilgan  uzatk ich lard an   tashqari 
UQ  ning  to ‘lqinli  uzatkichlar,  planetar  reduktor- 
lar,  tasm ali  u z atk ic h lar  va  boshqa  tu rla ri  q o ‘l- 
laniladi.
21

1.2.  ELEKTROMEXANIK  TIZIMDA  QARSHI- 
LIK  KUCHLARI  VA  MOMENTLAR
Elektr  yuritm a  ish  holatida  dvigatelning  elektro- 
magnit  m om enti 
Md
  ish  mashinasi  yoki  uning  ish 
bajaruvchi  organida  foydali  yoki  parazit  qarshilik 
kuchlari  natijasida  hosil  b o ‘lgan  qarshilik  m om enti 
Mq
  bilan  m uvozanatda  b o ‘ladi.  Bu  dvigatel  o ‘qiga 
keltirilgan m om entni keltirilgan statik qarshilik m o ­
m enti 
Mq
  deyiladi.
Ish  mashinasining statik m om entini burchak tez- 
likka  bog‘liqligi  1 .3 -rasm d a  keltirilgan.  Yog‘och 
metall  va boshqa  m ateriallam i  kesishda yuzaga  kel- 
adigan qarshilik kuchlari tufayli hosil bo ‘ladigan statik 
m om entlar  1.3- rasmdagi 
1
 to ‘g‘ri chiziq ko‘rinishida 
b o ‘ladi.
1
  —  tezlikka  bog‘liq  bo‘lmagan  (o'zgarmas)  moment; 
2  —
  tezlikka 
chiziqli  bog‘liq  bo‘lgan  moment; 
3
  —  burchak  tezlik  kvadratiga  pro- 
porsional  bo‘lgan  moment; 
4  —
  burchak  tezlikka  proporsional  va 
o ‘zgarmas  tashkil  etuvchisi  bo'lgan  moment.
22

Qayishqoq elementlardagi ishqalanish kuchlari tez- 
likka  to‘g‘ri  proporsional  bo‘lgan  Statik  momentni 
hosil  qiladi  (2  chiziq).  Ventilyatorlar  esa  tezlikning 
kvadratiga  proporsional bo‘lgan  Statik  momentni  yu- 
zaga  keltiradi  (3  chiziq).  Markazdan  qochma  rotor 
mashinalari,  sentrifuga  va  nasoslar  o ‘zgarmas  tashkil 
etuvchi  va tezlikning kvadratiga proporsional  bo‘lgan 
Statik  momentni  hosil  qiladi  (4  chiziq).  Bunday  ish 
mexanizmlari  uchun  Statik moment  quyidagi  formu- 
la  orqali  aniqlanadi.
M s 
M Q ~\~(M nom  M 0
 )
"nom
(
1
.
2
)
bu yerda:  Mnom va conom — ish mexanizmining o ‘qidagi 
nominal ish holatidagi Statik moment va burchak tez- 
lik;  Af  —  boshlang‘ich moment 
(
cd
 
= 0 bo'lgandagi); 
K =   0,  1 ,2   qiymatga ega bo‘lgan  daraja  ko‘rsatkichi.
Odatda,  Statik  momentlar  harakatga  qarshilik 
ko‘rsatadi va  ayrim hollarda  aksincha bo‘ladi.  Shu- 
ning  uchun  hamma  Statik  momentlar  ikki  turga, 
ya’ni  reaktiv  va  aktiv  (potensial)  momentlarga 
bo‘linadi.
Reaktiv  momentlar  (kuchlar)  harakatga  to‘sqinlik 
qiladi  va  harakat  yo‘nalishi  o ‘zgarganda  ishorasini 
o ‘zgartiradi.  Bunday  momentlarga  ishqalanish  kuch- 
lariga bog‘hq bo‘lgan hamma momentlar kiradi.  Reak­
tiv  moment  Mq = f(co) 
cd
 
=  0  bo‘lganda  uzilib  qol- 
ganligi uchun  yuritmaning ustuvor holati  a,  ¿> va s,  d 
oraliqdagi  (1.4- rasm,  a)  har qanday nuqtada  yuzaga 
kelishi  mumkin.
23

b)
 

Yukni
ko'tarish
Mq
M
a
M
Yukni
tushirish
-0)
1.4- rasm.
  Reaktiv  (a)  va  aktiv 
(b)
  statik 
momentlaming  tezlikka  bog‘liqligi.
Aktiv potensial m om entlar (kuchlar)  yuritmaning 
ayrim  elem entlarida  potensial  energiyaning  qayta 
taqsim lanishi  bilan  bog‘liq.  U lar  og‘irlik  kuchlari 
ham da  qovushqoq jismlardagi  siqilish,  cho‘zilish  va 
buralish kuchlari hisobiga hosil b o ‘ladi.  Bu  m om ent 
va kuchlar harakat yo‘nalishi o ‘zgarganda ham  isho- 
ralarini  o ‘zgartirm aydilar  (1.4- rasm , 
b
).  O datda 
harakat  tezligi  o ‘zgarsa  ham   aktiv  m om entning  qiy- 
m ati  o ‘zgarmaydi.  Bu  kuchlam ing  mexanik tizimga 
qayta  ta ’sirida  ham   tebranish  energiyasi  yutilmaydi. 
Shuning  uchun  ulam i  konservativ  deyiladi  va  bun- 
day  q u rilm alarning  dinam ik  m odeli  konservativ 
zvenolar  bilan  amalga  oshiriladi.
24

1.3.  QARSHILIK  MOMENTLARI,  INERSIYA
MASSALARI,  QAYISHQOQ  MOMENTLAR
VA  DISSIPATIV  KUCHLAR  MOMENTINI 
BITTA  0 ‘QQA  KELTIRISH
Momentlar  va  qarshilik  kuchlarini  keltirish.  Za-
monaviy  elektr  yuritmaning  rivojlanish  tendensiyasi 
m a’lum  darajada reduktorsiz tizimlardan foydalanish- 
ga  bog'liq.  Bu  elektromexanik  tizim  kinematikasini 
soddalashtiradi  va  elektrlashtirilgan  agrégat  ishonch- 
liligini  oshiradi.
Barcha tadqiqot va hisoblarda odatda elektr yurit­
maning umumlashtirilgan matematik modelidan foy- 
dalaniladi.  B unday  m asalalarni  yechishda  kerak 
bo‘ladigan elektr yuritma mexanik qismining dinamik 
m odelini  tuzishning  asosiy  prinsiplari  1.1  da  kel- 
tirilgan.  Bunday  modellar  keltirilgan  tizim dan  foy- 
dalanish  asosida  tuziladi.
Agar  elektr  yuritmaning  mexanik  qismi  bikrlikka 
ega  b o ‘lgan  m exanik  zvenolardan  tashkil  topgan 
bo‘lsa,  u  holda  elektr  dvigatel,  uzatish  qurilmasi  va 
ish  mexanizmining  soddalashtirilgan  modeli  dvigatel 
o ‘qining aylanish tezligi bilan aylanayotgan yakka kel­
tirilgan mexanik tizim yoki ish mashinasining ijrochi 
elem enti  bilan  almashtirilishi  mumkin.  Keltirilgan 
tizimni  olish  uchun  harakatlantiruvchi  momentlar, 
qarshilik  momentlari  va  inersiya  massalari  shunday 
ravishda qayta hisoblanishi kerakki, birlamchi tizimn- 
ing kinematik va dinamik xususiyatlari saqlanib qolsin. 
Bunda ikkita holatni ko'rish mumkin: bir turdagi har- 
akatni  tezligining  qiymati boshqacha b o ‘lgan  shunga
25

o ‘xshash  harakatga  keltirish;  bir  turdagi  harakatni 
boshqa  turdagi  harakatga  keltirish  (masalan,  aylan- 
ma  harakatni  chiziqli  harakatga  keltirish).
Tizimni  keltirish jarayoni  eng  aw al  m omentlami 
(kuchlami)  keltirishni  ko‘zda  tutadi.  Bunda  masa- 
lani soddalashtirish maqsadida uzatish mexanizmidagi 
quw at  isroflarini  hisobga  olmaymiz.  U   holda kinetik 
energiyani  saqlanish  qonuniga  asosan  dvigatel  va  ish 
mashinasining  ijrochi  organi  o ‘qlaridagi  quw atlar- 
ning  tengligini  quyidagicha  yozamiz:
bu yerda:  A/  —  dvigatel  o ‘qiga keltirilgan  statik  m o­
ment; 
Mm
  —  mexanizm  o ‘qidagi  statik  qarshilik  m o- 
menti; 
œa
 va a»m —  dvigatel va  mexanizm  o ‘qlarining 
burchak  tezligi.
Bundan  quyidagini  olamiz:
K   = 
= 
(1.3)
bu  yerda: 
j
 —  uzatish  qurilmasining  uzatish  soni.
Uzatish qurilmasida bir nechta 
j,  ...,jn
  uzatish so- 
niga  ega  bo‘lgan  uzatishlar  bo‘lganda
n
M = M j i j 7 \
 
(1-4)

m /=1
Ilgarilama  harakatda
F   =  F
  (v  / v ) .

m v  m 7 
g7
26

Agar  ish  organi  ilgarilama  harakatda,  dvigatel  esa 
aylanma harakatda bo ‘lsa, u holda elektr yuritma ele- 
mentlarining  ilgarilama  va  aylanma  harakatlar  quv- 
vatlarining  tengligidan  kelib  chiqqan  holda
Mq=  F J v J c o j,
 
(1.5)
bu  yerda:  vm  —  ish  organi  siljishining  tezligi,  m • s_l; 
(oa  —
  dvigatel  o ‘qining burchak  tezligi,  rad • s_l.
Yuqoridagilarga  o ‘xshash  holda  elektrom exanik 
tizimning  har  qanday  o ‘qiga  m om ent  va  kuchlami 
keltirish  formulasini  olish  mumkin.
Inersiya  massalarini  keltirish.  Og‘irlik  markazi- 
dan  o ‘tadigan  o ‘qqa  nisbatan  bir  necha 
m.
  yig‘ilgan 
massalarga  ega  bo'lgan  mexanik  tizimning  inersiya 
momenti  deb  quyidagiga  aytiladi:
i=k
(
1
.
6
)
(=1
bu  yerda: 
r.  —
  massa 
mj
  ning  og‘irlik  markazidan 
aylanish  o ‘qigacha  bo'lgan  eng  yaqin  masofa.
Amalda  bitta jismning  inersiya  m om enti  quyidagi 
formula  orqali  hisoblanadi
i~k
J  = p 2^ m l= m p \
 
(1.7)
/=
i
bu  yerda: 
m  —
  jism  massasi; 
p  —
  inersiya  radiusi. 
(1.6)  va  (1.7)  formulalami  bir-biriga  tenglashtirib 
p 
ni  aniqlash  mumkin.
27

м

 мд
{ Щ -
UM
1
í  


j ‘ 
J6
X
X
Y
®i

X
■Ti
UQ
UM2
{ ] P
BM
1.5- rasm.
  Elektr  yuritrnaning  kinematik  sxemasi.
Inersiya  momentini  aniqlash  uchun  keltirilgan  va 
dastlabki  (keltirishgacha  bo ‘lgan)  mexanik  tizimlar- 
ning  kinetik  energiyalarining  tengügidan  foydalana- 
miz.  Masalan,  1.5- rasmda  keltirilgan  elektr  yuritma 
sxemasi  uchun  quyidagini  olamiz:
Jkela)l _ Jd ü)d
  , 

j2a>2
  _¡_ 
_j_ 
( ]
  8 i


'  2  '  2 

’ 
V  •  /
bu  yerda:  / kel  —  tizimning  o ‘qiga  keltirilgan  inersiya 
momenti; 
Jd,
 
— dastlabki mexanik tizim qism- 
larining  mos  o ‘qlardagi  inersiya  momenti; 
cod,  œv  w2 
...cüm —
 dvigatel o ‘qi, uzatish qurilmasi va mexanizm- 
ning  burchak  tezliklari.
Bundan
T
 
—  
T
 
_
l
«/ кел--/ Э+-3-+ГТ+-+-^-> 
(1.9)
J\ 
J2 
Jm 

'
bu  yerda: 
j v 
j n, j m  —
  dvigatel,  uzatish  qurilmasi- 
ning ayrim aylanuvchi zvenolari va ijrochi mexanizm 
o ‘qlari  orasidagi  uzatish  nisbati.
28

Hisoblash  ishlarini  soddalashtirish  uchun  quyida- 
gi  tenglikdan  foydalanamiz:
(
1
.
10
)
bu  yerda:  koeffitsiyent  ó  nafaqat  dvigatel  o ‘qidagi 
qo‘shimcha inersiyalami, balki uzatish qurilmasidagi iner- 
siya  momentlarini  ham  hisobga  oladi.  Odatda  <5  =  1,1 
dan  1,3  gacha  deb  qabul  qilinadi.  Ba’zan  inersiya  mo- 
menti / o ‘miga siltash momenti 
GD
2 dan foydalaniladi:
GD2=  m(2p)2  = 4J,
bu  yerda: 
G — m
  ta  aylanuvchi  qismlar  massasi.
Ilgarilama  harakatdagi  massalami harakatga kelti- 
rishni  kinetik energiyalaming tengligi asosida bajara- 
miz.  (1.6-rasm )
JM(ol/2=Ja)l/2 + mv2/2,
bu  yerda: 
J  —
  dvigatel  rotorining  va yuk ko‘taruvchi 
qurilma barabanining  inersiya m omenti; 
a>d
  —  dviga­
tel  o ‘qining  burchak  tezligi; 
m
  —  siljiyotgan  yuk 
G 
ning  massasi; 
v
  —  yukning  chiziqli  tezligi.
U   holda
J kel=J+mv2/(ol=J+Jl,
 
(1-11)
bu  yerda: 
J
  —  massa 
m
  ning  inersiyasini  aylanma 
harakatga  keltirishni  tavsiflovchi  ekvivalent  inersiya 
m om enti.
29

1.6-rasm.
  Yuk  ko‘taruvchi  qurilmaning 
soddalashtirilgan  kinematik  sxemasi.
Yakori  ilgarilama  harakatlanadigan  elektr  yuritma 
mavjud  bo‘lib,  bu  yurtmada  keltirilgan tizimda  ilgari­
lama harakatni  saqlab  qolish maqsadga muvofiqdir.  U 
holda  keltirilgan  statik  kuch
F
 = 
M  a) J v   ,
 
(1.12)
bu yerda: 
Mm
 va 
œm —
 ijrochi mexanizm o‘qining qarshi- 
lik  momenti va burchak tezligi; 
vd  —
  dvigatel yakorin- 
ing  (rotori)  ilgarilama  harakatdagi  chiziqli tezligi.
Shunga o ‘xshash keltirilgan massa uchun  quyidagi 
tenglikni  olamiz:
rnkc{=m+Jma)2
m/vi= m + m t,
 
(1.13)
bu  yerda: 
m
  —  dvigatel  rotorining  ilgarilama  hara- 
katlanayotgan  massasi; 
m]
  —  m exanizmning  ayla- 
nayotgan  massalarining  keltirilgan  inersiya  m om en- 
tini  tavsiflovchi  ekvivalent  massa.
30

M azkur usullar bilan qarshilik momentlari va iner- 
siya  massalarini  dvigatel  o ‘qiga  keltirish  mumkin.
Agar  murakkab  m exanik  tizim da  ayrim  qismlar 
aylanm a  harakatda,  boshqalari  esa  ilgarilama  har- 
akatda  b o ‘lsa,  u  h olda  ay lan m a  harakatdagilari 
u chun  bir  o ‘qqa  keltirilgan  Statik  m om ent  va  kel- 
tirilg an   inersiya  m o m e n tin i  to p ish ,  ikkinchilari 
uchun  esa,  keltirilgan  kuch  ham da  keltirilgan  mas- 
sani  aniqlash  kerak.  So‘ngra  (1.5)  va  (1.11)  form u- 
lalardan foydalanib,  keltirilgan tizim ning param etr- 
lari  aniqlanadi.
1.4.  ELEKTR  YURITMANING 
STATIK  USTUVORLIGI
Tezlikka bog‘liq bo‘lgan  (1.7- rasm, 
a)
  dvigatel 
M. 
va qarshilik 
Mq
 m omentlari mavjud bo ‘lgandagi elektr 
yuritmaning  asosiy tenglamasini  ko‘rib  chiqamiz. 
Mo 
va 
(oo
 koordinatlariga ega b o ‘lgan ish nuqtasining atrof- 
ida:
M
 (1.14)
Bu 
y e r d a  
ßd =  da)/dMö
 
v a  
ßq— dco/dMq
  — 
h a ra k a t 
v a   S tatik   ta v sifla r   q iy a lig in in g   k o e ff it s iy e n t i.
M om entlam ing  chiziqlashtirilgan  tavsifi  quyidagi 
ko‘rinishga  ega  bo'ladi:
AMa(Aiü) = 
Mod +ß j l(D -  ( Ma + ß z
1 ü>0)=/3a 1 Aw;
AM q(A(o) = ß~l
 A
a) = a)-oo0.
31

Ish  nuqtasi  atrofidagi  chiziqlashtirilgan  harakat 
tenglamasi
ü j ) - A M q(a,  tu) 
(1.15)
yoki
JdA(o/dt = (jßg1 -  ß ~ '
A
cd
 
A M  (t), 
(1.16)
bu  yerda:  AM(t)  —  tashqi  ta ’sir.
Ushbu  (1.16)  tenglamaga  asosan  yuritma  mexanik 
qismining  tuzilish  sxemasi  matematik  modelini  1.7- 
rasm,  b  dagi  ko‘rinishda  keltirish  mumkin.  Bunday 
yopiq  chiziqlashtirilgan  tuzilmaning  uzatish  funksi- 
yasi
1 .7 -ra s m .
  Elektr  yuritm aning  Statik  ustuvorligini  aniqlasli: 
a
  —  Statik  yuklam a  va  dvigatcl  tavsiflarini  chiziqlashtirish; 
b
  —  yurit- 
m aning  chiziqlashtirilgan  m odcli  tuzilish  sxem asi; 
d   —
  yuklam ani 
kichik  tezliklarda  noustivor  va 
e  —
  ustuvor  ishlash  variantlari.
32


Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 30%20Техника%20фанлар
30%20Техника%20фанлар -> Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Vasiyev M.G'.pdf [Aberdin-angus qoramol zoti]
30%20Техника%20фанлар -> B. X. Yunusov, M. M. Azimova
30%20Техника%20фанлар -> Gidravlika va
30%20Техника%20фанлар -> U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika
30%20Техника%20фанлар -> O. O. Xoshimov, S. S. Saidaxmedov
30%20Техника%20фанлар -> Qishloq qurilish texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> S. turobjonov, M. Shoyusupova, B. Abidov moylar ya maxsus suyuqliklar texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> I. K. Umarova, G. Q. Solijonova
30%20Техника%20фанлар -> M am ajanov Т., Atamov A
30%20Техника%20фанлар -> Texn ologiyasi

Download 11.29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling